РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 395/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Ж.Я. БОРОВЕЦ-К ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2019г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „БОРОВЕЦ – К“ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, с.Тенево, обл.Ямбол, ул.“Еркесия“ № 22, представлявано от К.И.Д., с ЕГН **********, в качеството му на управител на дружеството, на основание чл. 2, ал. 1, във вр. чл. 8. ал. 1 от ЗАЗ, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД и вр. чл.3 от Договор за аренда, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх.рег.№ 644/06.03.2014 година, акт № 292, том I ДА ЗАПЛАТИ на С.Ж. Я., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата 4431.34 /четири хиляди четиристотин тридесет и един лев и тридесет и четири стотинки/ лева, представляваща арендно плащане за стопанските 2016/2017 година и 2017/2018 година по Договор за аренда, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх.рег.№ 644/06.03.2014 година, акт № 292, том I, ведно със законната лихва върху същата, считано от момента на предявяване на иска - 29.05.2018 година до окончателното й изплащане ОСЪЖДА „БОРОВЕЦ – К“ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, с.Тенево, обл.Ямбол, ул.“Еркесия“ № 22, представлявано от К.И.Д., с ЕГН **********, в качеството му на управител на дружеството ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.1 от ГПК на С.Ж. Я., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 677.25 /шестстотин седемдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ лева - направени разноски в производството, от които 177.25 лв. – държавна такса и 500.00 лв. адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 4 от ГПК, не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 1.4.2019г.
2 Гражданско дело No 935/2018, III състав Искове за недействителност на правни сделки Д.А.Д. И.С.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 19.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 935/2018г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – Д.А.Д., с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника му по делото - адв.Н.Д. *** с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа в гр.Бургас, ул.“Александровска“ №17, ет.2, офис №5, надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявения против И.С.К., с ЕГН **********, с адрес ***, действащ чрез пълномощника си по делото - адв.И. ***, искове по чл.26 ал.2 от ЗЗД - за прогласяване на нищожност на Договор за наем на земеделска земя от 12.09.2017г. по отношение на посочената в обстоятелствената част на иск.молба нива, находяща се в землището на с.Голямо Крушево, общ.Болярово, като сключен при липса на съгласие от страна на наемодателя – ищеца Д.А.Д. като собственик на имота и при липса на предписана от закона форма, като се твърди, че посоченият като наемодател Д.А.Д. не е полагал подписа си като такъв под оспорения договор. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 3.4.2019г.
3 Гражданско дело No 176/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.И.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК във чл.415 ал.1 от ГПК, вр. чл.124 от ГПК, вр. чл.79 от ЗЗД, вр. чл. 240 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, по отношение на Г.И.Х., с ЕГН **********, с адрес: ***, че същата ДЪЛЖИ на „ПРОФИ КРЕДИТ България" ЕООД, ЕИК ***, със седалище: гр. София, бул. България № *, бл. 53Е, вх. В, представлявано от управителите С Н Н и И Х Г, чрез процесуален пълномощник юрк. Р.И.И. сумата от 7174.53 лева /седем хиляди сто седемдесет и четири лева и петдесет и три стотинки/, дължима по неизпълнен Договор за потребителски кредит № 3013776717 от 28.10.2016г., формирана от сумите 2911.58лв. - отпусната сума по кредита, сумата 2065.68лв. – незаплатено договорно възнаграждение и сумата 2197.27 лв. - незаплатено възнаграждение за закупен пакет допълнителни услуги, ведно със законната лихва върху главницата от 7174.53лв., считано от датата на завеждане на заявлението в съда – 20.11.2017 година до окончателното й плащане, която сума представлява ЧАСТ от сумата, за която е издадена Заповед 1658 от 21.11.2017 година по частно гр. дело № 763/2017г. по описа на РС - Елхово за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, ОСЪЖДА Г.И.Х., с ЕГН **********, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ПРОФИ КРЕДИТ България" ЕООД, ЕИК ***, със седалище: гр. София, бул. България № *, бл. 53Е, вх. В, представлявано от управителите С Н Н и И Х Г, чрез процесуален пълномощник юрк. Р.И.И., сумата от 193.81 лева /сто деветдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/ - направени разноски в заповедното производство по ч. гр. д № 763/2017г. по описа на РС – Елхово, от които 143.81 лева внесена държавна такса за образуване на заповедното производство и 50.00 лева – възнаграждение за юрисконсулт, както и сумата 243.17 лева /двеста четиридесет и три лева и седемнадесет стотинки/ - направени разноски в исковото производство по гр. д. № 176/2018 година на РС - Елхово, от които 143.81 лв. – държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 4 от ГПК, не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2019г.
4 Гражданско дело No 763/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОТС ООД СЪНИ ПУУЛС ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.3.2019г.
ОСЪЖДА „СЪНИ ПУУЛС“ ЕООД, с ЕИК 200294575, с адрес гр. Елхово, ул. „***№2, представлявано от управителя Х.Н.Х., ДА ЗАПЛАТИ на „ОТС“ ООД в ликвидация, с ЕИК 131113610, с адрес гр. София, ул. „Х. Белчев“ №12, ет.2, управлявано от Вера Цветкова – управител и Илиана Михайлова – ликвидатор, чрез адв. Р.М. ***, съдебен адрес ***, на основание чл. 92, ал.1 от Закона за задълженията и договорите сумата от 801.89 лева, представляваща неустойка по т.4.3 от Договор от 27.02.2014 година, сключен между страните, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 18.10.2018 година до окончателното изплащане на сумата. Предявеният иск с прано основание чл. 92, ал.1 от ЗЗД за разликата от 801.89 лева до 962.27 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК „СЪНИ ПУУЛС“ ЕООД, с ЕИК 200294575, с адрес гр. Елхово, ул. „***№2, представлявано от управителя Х.Н.Х., да заплати на „ОТС“ ООД в ликвидация, с ЕИК 131113610, с адрес гр. София, ул. „Х. Белчев“ №12, ет.2, управлявано от Вера Цветкова – управител и Илиана Михайлова – ликвидатор, чрез адв. Р.М. ***, съдебен адрес ***, направените по делото разноски съразмерно уважената част от иска в размер на 458.33 лева. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 9.4.2019г.
5 Гражданско дело No 608/2016, III състав Делба Т.И.Г.,
В.И.Т.,
Т.С.А.,
Н.С.А.
Р.С.Ш.,
И.С.С.,
П.С.Ш.,
И.С.Ш.,
Д.И.Я.,
В.И.К.,
Д.С.П.,
И.Ж.П.,
Р.Ж.П.,
В.Ц.А.,
Е.А.И.,
В.А.Г.,
М.С.А.,
Т.З.Т.,
С.З.А.,
С.М.Т.,
З.П.П.,
В.Ж.Н.,
И.Ж.Н.,
Н.Ж.К.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 17.1.2019г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Оман, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 53504, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ в ДЯЛ и ОБЯВЯВА за собственик - Т.И. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез пълномощника - адвокат Д.С. ***, на следните недвижими имоти: 1. Временно неизползваема НИВА с площ от 3.965 дка /три декара, деветстотин шестдесет и пет кв.м./, седма категория, в местността "ПОЛЯНАТА", представляваща ИМОТ № 007090 /нула, нула, седем хиляди и деветдесет/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №007089 - врем.неизп.нива на дял II – на В.И.Т.; имот №000145 – полски път на Община Болярово, имот №007078 – нива на „Ромфарм Компани“ООД и имот №000245 - дере на Община Болярово, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19027/20.07. 2018г. е неразделна част от решението на съда; 2. НИВА с площ от 6.640 дка /шест декара, шестотин и четиридесет кв.м./, четвърта категория, в местността "ГОРЕН ЮРТ", представляваща ИМОТ № 016126 /нула шестнадесет хиляди сто двадесет и шест/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №000191 - полски път на Община Болярово; имот №000210 – път III клас на Държавата; имот №016125 - нива на дял II – на В.И.Т.; имот №016127 - нива на дял V – на Р.С.Ш., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19065/20.07.2018г. е неразделна част от решението на съда; 3. НИВА с площ от 3.835 дка /три декара, осемстотин тридесет и пет кв.м./, пета категория, в местността "СЕЛСКА КОРИЯ", представляваща ИМОТ № 018096 /нула, осемнадесет хиляди деветдесет и шест/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №018097 - нива на дял II – на В.И.Т.; имот №000196 - полски път на Община Болярово; имот №018008 – пасище, мера на Община Болярово-Кметството; имот №018108 - нива на дял XII, XIII, XIV - на Д.С.П., на И.Ж.П. и на Р.Ж.П., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19056/20.07. 2018г. е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е в размер на 6 208.00 /шест хиляди двеста и осем/ лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ и ОБЯВЯВА за собственик - В. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез пълномощника - адвокат Д.С. ***, на следните недвижими имоти: 1. Временно неизползваема НИВА, с площ от 3.965 дка /три декара деветстотин шестдесет и пет кв.м./, седма категория, в местността "ПОЛЯНАТА", представляваща ИМОТ № 007089 /нула, нула, седем хиляди осемдесет и девет/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №007090 - врем.неизп.нива на дял I – на Т.И.Г.; имот №000145 – полски път на Община Болярово; имот №000245 - дере на Община Болярово; имот №007088 - врем.неизп.нива на дял XXII – на З.П.П.;***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19024/20.07.2018г. е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следното ограничение: право на преминаване за имот №007088.; 2. НИВА с площ от 6.640 дка /шест декара шестотин и четиридесет кв.м./, четвърта категория, в местността "ГОРЕН ЮРТ", представляваща ИМОТ № 016125 /нула, шестнадесет хиляди сто двадесет и пет/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №016124 - нива на дял III – на Т.С.А.; имот №016127 - нива на дял V – на Р.С.Ш.; имот №016126 - нива на дял I – на Т.И.Г. и имот №000210 – път III клас на Държавата, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19064/20.07.2018г. е неразделна част от решението на съда; 3. НИВА с площ от 3.835 дка /три декара, осемстотин тридесет и пет кв.м./, пета категория, в местността "СЕЛСКА КОРИЯ", представляваща ИМОТ № 018097 /нула, осемнадесет хиляди деветдесет и седем/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №018108 - нива на дял XII, XIII, XIV - на Д.С.П., на И.Ж.П. и на Р.Ж.П.; имот №018106 - нива на дял VII - В.Ж.Н., И.Ж.Н. и Н.Ж.К.; имот №000196 - полски път на Община Болярово; имот №018096 - нива на дял I – на Т.И.Г., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19057/20.07.2018г. е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е в размер на 6 208.00 /шест хиляди двеста и осем/ лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ и ОБЯВЯВА за собственик - Т.С. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез пълномощника - адвокат Д.С. ***, на следните недвижими имоти: 1. Временно неизползваема НИВА с площ от 4.500 дка /четири декара, петстотин кв.м./, девета категория, в местността "ЯНЕВО БЪРДО", представляваща ИМОТ № 010049 /нула, десет хиляди и четиридесет и девет/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №000129 – полски път на Община Болярово; имот №010014-пасище с храсти на Община Болярово-Кметството; имот №010050 - врем.неизп.нива на дял IV – на Н.С.А.; имот №010031 - вр.неизп.нива – насл.на Стоян и М. Пейкини и др., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19029/20.07.2018г. е неразделна част от решението на съда, Върху имота има следното ограничение: право на преминаване за имоти №010053, №010054, №010050, №01052 и №010051; 2. НИВА с площ от 5.890 дка /пет декара, осемстотин и деветдесет кв.м./, четвърта категория, в местността "ГОРЕН ЮРТ", представляваща ИМОТ № 016124 /нула шестнадесет хиляди сто двадесет и четири/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №016125 - нива на дял II – на В.И.Т.; имот №016127 - нива на дял V – на Р.С.Ш.; имот №016123 - нива на дял IV – на Н.С.А. и имот №000210 – път III клас на Държавата, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр.Елхово скица на имота №Ф19063/20.07.2018г. е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е в размер на 5 022.00 /пет хиляди двадесет и два/ лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ и ОБЯВЯВА за собственик - Н.С. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез пълномощника - адвокат Д.С. ***, на следните недвижими имоти: 1. Временно неизползваема НИВА с площ от 4.500 дка /четири декара, петстотин кв.м./, девета категория, в местността "ЯНЕВО БЪРДО", представляваща ИМОТ № 010050 /нула, десет хиляди и петдесет/, по плана за земеразделяне на с.Оман, общ.Болярово, при граници и съседи на имота: имот №010055 – врем.неизп.нива на дял XII, XIIІ, XIV - на Д.С.П., на И.Ж.П. и на Р.Ж.П.; имот №010054 – врем.неизп.нива на дял XI – на В.И.К.; имот №010051 – врем.неизп.нива на дял VIII, IX – на П.С.Ш., на И.С.Ш.; имот №010014 - пасище с храсти на Община Болярово-Кмет
В законна сила на 11.4.2019г.
6 Гражданско дело No 213/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪРЗ КРЕДИТ ЕООД Г.С.М.,
В.Р.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.3.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът Г.С.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, в качеството му на кредитополучател по Договор за потребителски кредит № 8501 от 26.05.2017 година дължи солидарно с В.Р.П. с ЕГН ********** ***, на „БЪРЗ КРЕДИТ” ЕООД, с ЕИК 201299550, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Преслав” № 82, представлявано от К.Р.Ж. в качеството й на Управител, чрез пълномощник адв. И.К. ***, съдебен адрес ***, кант. №10, сума в общ размер на 395.69 лева, от които главница в размер на 300.00 лева, гаранционна такса по обслужване на Договор за потребителски кредит от 26.05.2017 година в размер на 63.16 лева, неизплатена договорна лихва по редовна главница за периода от 26.05.2017 година до 26.10.2017 година в размер на 32.53 лева, в едно със законната лихва върху главницата от 300.00 лева, считано от датата на подаване на заявлението– 02.11.2017 година до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 1594 от 06.11.2017 година по ч.гр.д. № 743 от 2017 година по описа на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от „БЪРЗ КРЕДИТ” ЕООД, с ЕИК 201299550, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Преслав” № 82, представлявано от К.Р.Ж. в качеството й на Управител, чрез пълномощник адв. И.К. ***, съдебен адрес ***, кант. №10, против В.Р.П. с ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание чл. 422 от ГПК поради недопустимост на иска /влязла в сила заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против този длъжник/. ОСЪЖДА ответникът Г.С.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати на ищеца – „БЪРЗ КРЕДИТ” ЕООД, с ЕИК 201299550, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Преслав” № 82, представлявано от К.Р.Ж. в качеството й на Управител, чрез пълномощник адв. И.К. ***, съдебен адрес ***, кант. №10, разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лева, която сума е дължима солидарно с В.Р.П. с ЕГН ********** ***, по отношение на която заповедта за изпълнение по ч.гр.д. № 743 от 2017 година по описа на РС – Елхово, е влязла в законна сила. ОСЪЖДА ответникът Г.С.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати на ищеца – „БЪРЗ КРЕДИТ” ЕООД, с ЕИК 201299550, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Преслав” № 82, представлявано от К.Р.Ж. в качеството й на Управител, чрез пълномощник адв. И.К. ***, съдебен адрес ***, кант. №10, направените в настоящото производство разноски в размер на 885.00 лева На назначеният особен представител на ответника по делото Г.С.М. – адв. А.Б. от АК-гр.Ямбол ДА СЕ ИЗПЛАТИ от внесеният депозит възнаграждение в размер на 300.00 лева след влизане на решението в сила. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 743/2017 година по описа на РС – Елхово.
В законна сила на 12.4.2019г.
7 Гражданско дело No 85/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Д. С.Д.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 06.09.2015 година в ***обл. Ловеч, с Акт за сключен граждански брак № 82 от 06.09.2015 година на община ***граждански брак между Х.Д., гражданин на Република Турция, роден на *** година със съдебен адрес ***«Ж. Папазов» №6, чрез адв. Р.Ж. *** и С.Д.Д., ЕГН **********,***, чрез адв. Пл. М. ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Д.. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно преди подписване на споразумението и за в бъдеще нямат претенции към тях един към друг. Съпрузите не са регистрирани като ЕТ, нямат участия в търговски дружества. Съпрузите не притежават влогове, придобити по време на брака. Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА Х.Д., гражданин на Република Турция, роден на *** година със съдебен адрес ***«Ж. Папазов» №6, чрез адв. Р.Ж. *** и С.Д.Д., ЕГН **********,***, чрез адв. Пл. М. ***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС- Елхово по 7.50 лева държавна такса за допускането на развода, както и по 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.4.2019г.
8 Гражданско дело No 605/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 МЮЗИК УЪРКС ЕООД Х.С.Н. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.5.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ответника Х.С.Н., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца „***“ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.***, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул."***, вписано в TP при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от Управителя и законен представител О. Л. Р., представляван по делото от пълномощника си - адв.С.А.Т. ***, с посочен съдебен адрес ***, кантора 17, сумата от 7 295.00 /седем хиляди двеста деветдесет и пет/ лева, представляваща обезщетение за противоправно причинени на ищцовото дружество имуществени вреди, явяваща се разликата над уважения частичен иск от 3 000.00 лева по чл.45 от ЗЗД с влязло в сила на 26.06.2015г. съдебно Решение постановено по гр.д.№ 550/2013г. по описа на РС-Елхово, до установения общ размер на имуществените вреди от 10 295.00 лева, ведно със законната лихва върху сумата от 7 295.00 лева, считано от датата на увреждането - 10.09.2012г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответника Х.С.Н., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца „***“ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.***, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул."***, вписано в TP при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от Управителя и законен представител О. Л. Р., представляван по делото от пълномощника си - адв.С.А.Т. ***, с посочен съдебен адрес ***, кантора 17, направените по делото разноски в общ размер на 1 611.80 /хиляда шестстотин и единадесет лева и осемдесет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 2.11.2018
Гражданско дело № 221/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 23.4.2019
Гражданско дело № 226/2019

Обезличен документ

В законна сила на 23.4.2019г.
9 Гражданско дело No 864/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Х.П. Г.Л.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.3.2019г.
УВАЖАВА направеното от Г.Л.Г. ***, ЕГН ********** възражение за местна неподсъдност на гр. д. №864 от 2018 година на РС – Елхово и изпраща делото по подсъдност на РС - Ямбол. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №864 от 22018 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните на основание чл.121 от ГПК, пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.4.2019г.
10 Гражданско дело No 836/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Й.И.Б. П.Г.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 25.4.2019г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 27.05.1995 година в град Елхово с Акт № 21 граждански брак между Й.И.П. с ЕГН – **********,***, чрез адв. А.К. и П.Г.П. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Н. П.П. с ЕГН – **********, родена на *** година в гр. Сливен, да се предоставят на майката Й.И.П. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес: град ***, кв. „***“ ул. „***“, № 5а, бл. 21, ап.17. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.Г.П. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето Н. П.П. с ЕГН – ********** както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 15.00 часа на неделния ден, с право на преспиване на детето по местоживеенето на бащата в гр.Елхово, ул. „***“ №14, половината от пролетната и от коледната ваканция през годината, като през четните години майката да има право да бъде с детето през първата половина на двете ваканции, а бащата през втората половина на тези ваканции, а през нечетните години обратно, първата половина детето да бъде при баща си, а втората половина от ваканциите - при майка си, както и всяка година по един месец непрекъснато през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Личните контакти между детето и бащата ще се осъществяват по местоживеенето на бащата в гр.Елхово, ул. „***“ №14, като майката се задължава да води детето за осъществяване на лични контакти с бащата до мястото на осъществяването им и да взема детето в края на осъществените лични УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.Г.П. с ЕГН – ********** ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете Н. П.П. с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законен представител Й.И.П., в размер на 140.00 /сто и четиридесет/ лева, считано от 01.04.2019 година, платими до 10 число на текущия месец по банкова сметка *** – сметка с IBAN ***, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Й.И.П. да носи предбрачното си фамилно име Б.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която СЪПРУЗИТЕ са се споразумели, че след прекратяването на брака няма да имат претенции за издръжка един към друг. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул. „***“ №14, собственост на трето лице, след прекратяване на брака да се предостави за ползване на П.П.. ОСЪЖДА Й.И.П. с ЕГН – **********,***, чрез адв. А.К., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2019г.