РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 26.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 55/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Т.Р.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 20.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: №75 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 55/2018 година по описа на РС- Елхово поради недопустимост на молбата за определяне на общо наказание на осъденото лице Т.Р.Т. по посочените в нея влезли в сила присъди/определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, чрез ЕРС с частна жалба и частен протест в 15 дневен срок от днес.
В законна сила на 5.4.2018г.
2 НОХД No 119/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.С.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 101 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимият Т.С.Т. и неговият защитник - адв. П.М., от друга страна, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Т.С.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2017 година в с. ***, обл. Ямболска, действайки като извършител, отнел чужди движими вещи - 1 брой ел.удължител на стойност 30.00 лева; 1 брой пластмасова бутилка от безалкохолна напитка 0.5л пълна с машинно масло на стойност 3.00 лева; 1 брой магарешки кошум на стойност 35.00 лева; 1 брой конска калтарма с текстилни поводи на стойност 45.00 лева; 1 брой кожен юлар с метален синджир на стойност 12.00 лева; 1 брой ръчен трион на стойност 4.00 лева; 1 брой тесла на стойност 6.00 лева; 2 броя клещи на стойност 8.00 лева; 1 брой голям керпеден на стойност 4.00 лева; 1 брой дрелка на стойност 28.00 лева; 3 броя метални секачи на стойност 6.00 лева; 15 броя гаечни ключове - комплект на стойност 24.00 лева; 1 брой пластмасова кофа на стойност 2.00 лева, всички вещи на обща стойност 207.00 лева, от владението на собственика им К. Г. А.от с. ***, обл.Ямболска, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.С.Т. при условията на пряк умисъл. За извършеното от подсъдимият Т.С.Т. престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. По досъдебното производство няма приложени веществени доказателства. Направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 74.06 лева се заплащат от подсъдимият в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД МВР- Ямбол. Причинените имуществени вреди от извършеното престъпление от подсъдимият Т.С.Т. са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 119/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.С.Т.
В законна сила на 5.4.2018г.
3 АНД No 418/2017, III състав КАТ Н.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000237 от 09.06.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-746/ 01.06.2017г., с което на Н.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177 ал.4 пр.1 вр.с ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.150А ал.1 от ЗДвП.
В законна сила на 6.4.2018г.
4 АНД No 464/2017, II състав Агенция "Митници" С.Б.О. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.1.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 607 от 05.09.2017 година, издадено от Зам.началник на Митница Бургас Б. А.Г., с което на С.Б.О. ***, с ЕГН - **********, е наложено адм. наказание глоба в размер на 1719.30 лева на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците и са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ стоките - предмет на нарушението – фунгицид HARBOR 300ЕС –180 литра, фунгицид FULLDAZIM 50 WP - 52.5 кг, фунгицид TEBICUR 25 МР – 36 кг, инсектицид IMIDA Pro – 3 литра и хербицид ASTHAPYL 100SL – 2 литра, с обща митническа стойност 1719.30 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.4.2018
Наказателно дело № 40/2018
В законна сила на 12.4.2018г.
5 АНД No 493/2017, I състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000294 от 24.07.2017 година на Началник РУ- Елхово, с което на Д.Я.М. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кантора №10, адв. И. ***, на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.4.2018
Наказателно дело № 29/2018
В законна сила на 12.4.2018г.
6 ЧНД No 65/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Д.Й.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 88 ПРИЕМА направеното искане за оттегляне на депозираната молба от осъдения Д.Й.П. с вх.№503/26.02.2018г. по описа на ЕРС. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 65/2018 година по описа на РС-Елхово поради оттегляне на молбата за определяне на общо наказание от осъденият Д.Й.П.. Настоящото определение ПОДЛЕЖИ на обжалване и протестиране с частна жалба в 15-дневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд.
В законна сила на 12.4.2018г.
7 НОХД No 125/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.Р.,
Д.Д.А.,
М.Д.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат С.И. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите П.М.Р. /***/, ДЖАУН Д.А. // и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите П.М.Р. /***/, роден на *** година в гр. Сюлеймания, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор; ДЖАУН Д.А. //, родена на 01.01 1999 година в гр.Сюлеймания, Република Ирак, живуща ***, иракска гражданка, омъжена, неосъждана, с основно образование, безработна и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, роден на *** година в гр.Сюлеймания, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 30.03.2018 година в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите П.М.Р. /***/, ДЖАУН Д.А. // и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева на всеки от тях. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач в хода на ДП и на съдебното производство остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „ГП“ – Елхово и РС- Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдси език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 125/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият П.М.Р. /***/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият ДЖАУН Д.А. //, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. И. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание.
П.М.Р.
Д.Д.А.
М.Д.А.
В законна сила на 12.4.2018г.
8 НОХД No 126/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.Х.,
М.М.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 112 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимите С.К.Х. и М.М.А. и техния защитник – адв.С.А. ***, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ С.К.Х. /S. K. H./, роден на *** г. в гр.***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с основно образование, работил като сервитьор, без документ за самоличност и М.М.А. /M. M. A./, роден на *** г. в гр.***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документ за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 30.03.2018 година в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите С.К.Х. и М.М.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимите С.К.Х. И М.М.А. престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на кюрдски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 126/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.К.Х.
М.М.А.
В законна сила на 12.4.2018г.
9 НОХД No 127/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат И.С. *** - служебен защитник на подсъдимият и подсъдимият Е.С. /***/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимият Е.С. /***/, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с кюрдски произход, с начално образование, неженен, строителен работник, неосъждан, с персонален номер в Република Турция 38059974386, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2018 година, около 19.30 часа, в района на гранична пирамида №263, в землището на село Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимият се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Е.С. /***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 588/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Е.С. /***/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. С. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимият устно от преводача и той е запознат с неговото съдържание.
Е.С.
В законна сила на 12.4.2018г.
10 АНД No 12/2018, III състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000304 от 21.07.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, ЕГН **********, на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 300.00 лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, както и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 10.00 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000304 от 21.07.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, с ЕГН **********, на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 20.00 лева за извършено административно нарушение по чл.186 ал.7 от ЗДвП, както и на основание чл.177 ал.1 т.4 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 300.00 лева за извършено административно нарушение по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП.
В законна сила на 13.4.2018г.
11 АНД No 11/2018, II състав КАТ Х.А.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.3.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000185 от 19.05.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Х.А.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата за извършено на 02.05.2016 година нарушение по чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 14.4.2018г.
12 НОХД No 132/2018, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Д.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия К.Д.К. и неговият защитник - адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият К.Д.К., роден на *** ***,Пловдив, с настоящ адрес ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с полувисше образование, безработен, неосъждан, с ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: В неустановен ден в периода от началото на месец март 2018 година до 27.03.2018 година в с.Вълча поляна, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Г. Бенковски“ № 8, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр.Пловдив - чрез поставяне на кабел преди електромера в електромерното табло на къщата е осъществен директен достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на посоченото основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК на подсъдимия К.Д.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия К.Д.К. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 132/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Д.К.
В законна сила на 16.4.2018г.
13 НОХД No 133/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.М.,
К.А.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 117 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимите Д.А.М. /D A M // и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ и техният защитник адв. С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Д.А.М. /D A M /, роден на *** г. в гр. Сюлеймания, Р.Ирак, живущ в гр. Сюлеймания, кв. Азади, гражданин на Ирак, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, без документи за самоличност и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/, родена на *** г. в гр. Сюлеймания, Ирак, живуща в гр. Сюлеймания, кв. Азади, ул.Азади, гражданка на Ирак, омъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 30.03.2018 год., сутринта, в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Д.А.М. /D A M / и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А.М. /D A M / се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 30.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на кюрдси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 133 /2018 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта му касаеща произнасянето на съда по отношение направените разноски за преводач в съдебната фаза на процеса подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
Д.А.М.
К.А.М.
В законна сила на 16.4.2018г.
14 АНД No 538/2017, III състав КАТ И.Н.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 8.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 17-0261-000405 от 15.09.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., с което на И.Н.Н., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен адрес за призоваване и връчване на съобщения – чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева за извършено административно нарушение по чл.150а ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 лева, за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2018
Наказателно дело № 44/2018
В законна сила на 17.4.2018г.
15 АНД No 442/2017, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/Я-1-ЮИР – 9/10.07.2017 година на инж.Я Р Р - Началник на Регионална Дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, в качеството й на главен архитект на община Елхово, за административно нарушение по чл. 177, ал.3, изр. второ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1, т.10 от ЗУТ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2018
Наказателно дело № 42/2018
В законна сила на 24.4.2018г.
16 НОХД No 143/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Н.Н.,
Х.Н.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 25.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Сн. Стоянова, адвокат Я.П. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ в гр.Кабул, ИР Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шивач и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ в гр.Лагман, ИР Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 11.04.2018 година през ГКПП - Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 143/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв.П. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.Н.Н.
Х.Н.П.
В законна сила на 25.4.2018г.