РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 55/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Т.Р.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 20.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: №75 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 55/2018 година по описа на РС- Елхово поради недопустимост на молбата за определяне на общо наказание на осъденото лице Т.Р.Т. по посочените в нея влезли в сила присъди/определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, чрез ЕРС с частна жалба и частен протест в 15 дневен срок от днес.
В законна сила на 5.4.2018г.
2 НОХД No 119/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.С.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 101 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимият Т.С.Т. и неговият защитник - адв. П.М., от друга страна, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Т.С.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2017 година в с. ***, обл. Ямболска, действайки като извършител, отнел чужди движими вещи - 1 брой ел.удължител на стойност 30.00 лева; 1 брой пластмасова бутилка от безалкохолна напитка 0.5л пълна с машинно масло на стойност 3.00 лева; 1 брой магарешки кошум на стойност 35.00 лева; 1 брой конска калтарма с текстилни поводи на стойност 45.00 лева; 1 брой кожен юлар с метален синджир на стойност 12.00 лева; 1 брой ръчен трион на стойност 4.00 лева; 1 брой тесла на стойност 6.00 лева; 2 броя клещи на стойност 8.00 лева; 1 брой голям керпеден на стойност 4.00 лева; 1 брой дрелка на стойност 28.00 лева; 3 броя метални секачи на стойност 6.00 лева; 15 броя гаечни ключове - комплект на стойност 24.00 лева; 1 брой пластмасова кофа на стойност 2.00 лева, всички вещи на обща стойност 207.00 лева, от владението на собственика им К. Г. А.от с. ***, обл.Ямболска, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.С.Т. при условията на пряк умисъл. За извършеното от подсъдимият Т.С.Т. престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. По досъдебното производство няма приложени веществени доказателства. Направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 74.06 лева се заплащат от подсъдимият в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД МВР- Ямбол. Причинените имуществени вреди от извършеното престъпление от подсъдимият Т.С.Т. са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 119/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.С.Т.
В законна сила на 5.4.2018г.
3 АНД No 418/2017, III състав КАТ Н.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000237 от 09.06.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-746/ 01.06.2017г., с което на Н.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177 ал.4 пр.1 вр.с ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.150А ал.1 от ЗДвП.
В законна сила на 6.4.2018г.
4 АНД No 464/2017, II състав Агенция "Митници" С.Б.О. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.1.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 607 от 05.09.2017 година, издадено от Зам.началник на Митница Бургас Б. А.Г., с което на С.Б.О. ***, с ЕГН - **********, е наложено адм. наказание глоба в размер на 1719.30 лева на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците и са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ стоките - предмет на нарушението – фунгицид HARBOR 300ЕС –180 литра, фунгицид FULLDAZIM 50 WP - 52.5 кг, фунгицид TEBICUR 25 МР – 36 кг, инсектицид IMIDA Pro – 3 литра и хербицид ASTHAPYL 100SL – 2 литра, с обща митническа стойност 1719.30 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.4.2018
Наказателно дело № 40/2018
В законна сила на 12.4.2018г.
5 АНД No 493/2017, I състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000294 от 24.07.2017 година на Началник РУ- Елхово, с което на Д.Я.М. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кантора №10, адв. И. ***, на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.4.2018
Наказателно дело № 29/2018
В законна сила на 12.4.2018г.
6 ЧНД No 65/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Д.Й.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 88 ПРИЕМА направеното искане за оттегляне на депозираната молба от осъдения Д.Й.П. с вх.№503/26.02.2018г. по описа на ЕРС. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 65/2018 година по описа на РС-Елхово поради оттегляне на молбата за определяне на общо наказание от осъденият Д.Й.П.. Настоящото определение ПОДЛЕЖИ на обжалване и протестиране с частна жалба в 15-дневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд.
В законна сила на 12.4.2018г.
7 НОХД No 125/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.Р.,
Д.Д.А.,
М.Д.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат С.И. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите П.М.Р. /***/, ДЖАУН Д.А. // и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите П.М.Р. /***/, роден на *** година в гр. Сюлеймания, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор; ДЖАУН Д.А. //, родена на 01.01 1999 година в гр.Сюлеймания, Република Ирак, живуща ***, иракска гражданка, омъжена, неосъждана, с основно образование, безработна и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, роден на *** година в гр.Сюлеймания, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 30.03.2018 година в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите П.М.Р. /***/, ДЖАУН Д.А. // и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева на всеки от тях. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач в хода на ДП и на съдебното производство остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „ГП“ – Елхово и РС- Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдси език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 125/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият П.М.Р. /***/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият ДЖАУН Д.А. //, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. И. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание.
П.М.Р.
Д.Д.А.
М.Д.А.
В законна сила на 12.4.2018г.
8 НОХД No 126/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.Х.,
М.М.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 112 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимите С.К.Х. и М.М.А. и техния защитник – адв.С.А. ***, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ С.К.Х. /S. K. H./, роден на *** г. в гр.***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с основно образование, работил като сервитьор, без документ за самоличност и М.М.А. /M. M. A./, роден на *** г. в гр.***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документ за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 30.03.2018 година в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите С.К.Х. и М.М.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимите С.К.Х. И М.М.А. престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на кюрдски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 126/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.К.Х.
М.М.А.
В законна сила на 12.4.2018г.
9 НОХД No 127/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат И.С. *** - служебен защитник на подсъдимият и подсъдимият Е.С. /***/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимият Е.С. /***/, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с кюрдски произход, с начално образование, неженен, строителен работник, неосъждан, с персонален номер в Република Турция 38059974386, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2018 година, около 19.30 часа, в района на гранична пирамида №263, в землището на село Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимият се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Е.С. /***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 588/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Е.С. /***/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. С. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимият устно от преводача и той е запознат с неговото съдържание.
Е.С.
В законна сила на 12.4.2018г.
10 АНД No 12/2018, III състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000304 от 21.07.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, ЕГН **********, на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 300.00 лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, както и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 10.00 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000304 от 21.07.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, с ЕГН **********, на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 20.00 лева за извършено административно нарушение по чл.186 ал.7 от ЗДвП, както и на основание чл.177 ал.1 т.4 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 300.00 лева за извършено административно нарушение по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП.
В законна сила на 13.4.2018г.
11 АНД No 11/2018, II състав КАТ Х.А.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.3.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000185 от 19.05.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Х.А.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата за извършено на 02.05.2016 година нарушение по чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 14.4.2018г.
12 НОХД No 132/2018, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Д.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия К.Д.К. и неговият защитник - адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият К.Д.К., роден на *** ***,Пловдив, с настоящ адрес ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с полувисше образование, безработен, неосъждан, с ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: В неустановен ден в периода от началото на месец март 2018 година до 27.03.2018 година в с.Вълча поляна, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Г. Бенковски“ № 8, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр.Пловдив - чрез поставяне на кабел преди електромера в електромерното табло на къщата е осъществен директен достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на посоченото основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК на подсъдимия К.Д.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия К.Д.К. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 132/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Д.К.
В законна сила на 16.4.2018г.
13 НОХД No 133/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.М.,
К.А.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 117 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимите Д.А.М. /D A M // и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ и техният защитник адв. С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Д.А.М. /D A M /, роден на *** г. в гр. Сюлеймания, Р.Ирак, живущ в гр. Сюлеймания, кв. Азади, гражданин на Ирак, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, без документи за самоличност и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/, родена на *** г. в гр. Сюлеймания, Ирак, живуща в гр. Сюлеймания, кв. Азади, ул.Азади, гражданка на Ирак, омъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 30.03.2018 год., сутринта, в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Д.А.М. /D A M / и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А.М. /D A M / се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 30.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на кюрдси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 133 /2018 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта му касаеща произнасянето на съда по отношение направените разноски за преводач в съдебната фаза на процеса подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
Д.А.М.
К.А.М.
В законна сила на 16.4.2018г.
14 АНД No 538/2017, III състав КАТ И.Н.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 8.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 17-0261-000405 от 15.09.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., с което на И.Н.Н., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен адрес за призоваване и връчване на съобщения – чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева за извършено административно нарушение по чл.150а ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 лева, за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2018
Наказателно дело № 44/2018
В законна сила на 17.4.2018г.
15 НОХД No 110/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.В.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 121 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и от друга страна - подсъдимият Н.В.В. и неговият защитник адв.П.М., както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Н.В.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работник в „Пещострой" ЕООД гр.Стара Загора, ТЕЦ 2, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2017 година, в 21.45 часа, в град Елхово, област Ямбол, на ул.„Васил Левски", пред дом №18, в посока към градски парк, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Голф" с peг. №У *** АТ, след употреба на наркотични вещества - метамфетамин, амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - със съдебно - химическа /токсикологична/ експертиза №0055/2018 година на Токсикохимична лаборатория към ВМА – София - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК Деянието е извършено от подсъдимият Н.В.В. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на Н.В.В. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието Лишаване от право да се управлява МПС се приспада времето, през което е В. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.10.2017 година до влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимият СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 250.00 лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. Вещественото доказателство по делото: тест „DRAGER - DRUGCHECK 3000", приложен в запечатан плик на л.34 от делото след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да бъде унищожено. Направените по делото разноски за възнаграждение на вещи лица в размер на 270.80 лв. се заплаща от подсъдимия по сметка на ВМА № BG 43BNBG 96613100150601 при БНБ – Централно управление BIC: ***. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 110/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.В.В.
В законна сила на 18.4.2018г.
16 АНД No 74/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.Й.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 3.4.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Я.Й.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2017 година, около 21.50 часа, в село ***, област Ямболска, ул. „***“, № 6, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие - Заповед за защита, издадена 18.04.2017 година въз основа на Решение по гражданско дело № 143/2017 година на PC - Елхово, по силата на която му се забранява на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН за срок от една година да приближава Д. Й. С.с ЕГН - **********, жилището й, находящо се в село ***, област Ямбол, ул. „***“, № 6, местата за социални контакти и отдих на С.на разстояние не по-малко от 50 метра, като проникнал в жилището й, хванал я за ръката и я бутнал - престъпление по чл.296, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – тампон, напоен с червено кафява течност, приложено в запечатан плик на л. 5 от ДП, след влизане в сила на решението, да остане по делото за срока на съхраняването му. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Я.Й.С.
Мотиви от 30.4.2018г.
В законна сила на 19.4.2018г.
17 АНД No 442/2017, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/Я-1-ЮИР – 9/10.07.2017 година на инж.Я Р Р - Началник на Регионална Дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, в качеството й на главен архитект на община Елхово, за административно нарушение по чл. 177, ал.3, изр. второ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1, т.10 от ЗУТ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2018
Наказателно дело № 42/2018
В законна сила на 24.4.2018г.
18 НОХД No 143/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Н.Н.,
Х.Н.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 25.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Сн. Стоянова, адвокат Я.П. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ в гр.Кабул, ИР Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шивач и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ в гр.Лагман, ИР Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 11.04.2018 година през ГКПП - Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 143/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв.П. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.Н.Н.
Х.Н.П.
В законна сила на 25.4.2018г.
19 НОХД No 146/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Я.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 25.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 135 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият В.Я.Г. и неговият защитник адв.Д., както следва: ПОДСЪДИМИЯ В.Я.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, бояджия в „***“ с.***, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2018 година, около 03.20 часа в град Елхово, област Ямбол, по улица „Бистрица“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел Астра“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.48 на хиляда установено по надлежния ред c техническо средство - алкотест, марка „Дрегер 7410+“ с инв. № 0135, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - осъден с Присъда № 46 от 26.02.2013 година, постановена по НОХД № 227/2013 година по описа на PC - Ямбол, потвърдена с Решение № 67/25.04.2013 година по ВНОХД № 122/2013 година на ЯОС, влязла в законна сила на 25.04.2013 година - престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият В.Я.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимия В.Я.Г. престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 08.04.2018 година до влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият СЕ НАЛАГА и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.2 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Няма приобщени по делото веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 146/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Я.Г.
В законна сила на 25.4.2018г.
20 АНД No 533/2017, I състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 27.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 117 от 12.10.2017 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К. в качеството му на кмет на общината, за нарушение на чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2018
Наказателно дело № 57/2018
В законна сила на 26.4.2018г.
21 ЧНД No 82/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 11.4.2018г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на Р.А.С., с ЕГН **********, родена на ***г***, българска гражданка, без образование, неомъжена, осъждана, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора – гр. Сливен, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията „Лишаване от свобода“ наложени й с: 1. Определение №434/07.10.2016 година по НОХД № 555/2016 година по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила от 07.10.2016 година, 2. Определение № 497/12.12.2016 година по НОХД № 523/2016 година по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила от 12.12.2016 година, 3. Присъда №1/04.01.2017 година по НОХД №616/2016 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила от 20.01.2017 година, 4. Присъда № 4 от 29.01.2018 година по НОХД № 679/2016 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила от 14.02.2018 година, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на основание чл.57, ал.1, т.2, буква “б“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „Строг“ режим. На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ДВА МЕСЕЦА, при което осъдената Р.А.С. следва да изтърпи общо ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален „СТРОГ“ режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо и увеличено наказание две години и два месеца лишаване от свобода времето, през което осъдената Р.А.С. е търпяла наказание лишаване от свобода по НОХД № 555/2016 година по описа на PC - Елхово, НОХД № 523/2016 година по описа на PC - Елхово, по НОХД №616/2016 година по описа на РС – Елхово, до датата на влизане в сила на настоящото определение. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр.ал.2 от НК от така определеното общо и увеличено наказание две години и два месеца лишаване от свобода, времето през което осъдената Р.А.С. е бил задържана и през което е била с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по НОХД №616/2016 година по описа на РС – Елхово, считано от 08.09.2016 година до 27.10.2016 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Р.А.С.
Мотиви от 11.5.2018г.
В законна сила на 27.4.2018г.
22 ЧНД No 48/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 12.4.2018г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на Д.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан, ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по Присъда № 397 от 10.05.2014 година, постановена по НЧХД № 295/2012 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 21.05.2015 година; Присъда № 33 от 11.03.2015 година, постановена по НОХД № 1226/2014 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 04.12.2015 година и по Присъда № 26 от 05.05.2017 година, постановена по НОХД № 343/2015 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 15.01.2018 година. ОТЛАГА на основание чл.25, ал.4 от НК изтърпяването на определеното общо наказание от шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.А.Г.
Мотиви от 11.5.2018г.
В законна сила на 28.4.2018г.
23 АНД No 158/2017, IV състав НАП ИВА ТРЕЙД 2012 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 243145-0094458/31.01.2017 година на зам.директора на ТД на НАП – гр.Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ – 1582/23.12.2015 година на изпълнителния директор на НАП, с което на жалбоподателя „И Т 2012” ЕООД, с БУЛСТАТ ***и седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл. 5, вх.А, ап.23, представлявано от И.Г.Г., с ЕГН **********, в качеството й на управител, за нарушение по чл.118, ал.1 от Закона за данък добавена стойност във вр. 25, ал.1 т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ на основание чл.185, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2018
Наказателно дело № 47/2018
В законна сила на 30.4.2018г.
24 АНД No 541/2017, I състав Агенция "Митници" Н.А.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.2.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.3, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания Наказателно постановление № 1242 от 25.10.2017 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, с която на Н.А. ***, ЕГН **********, на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2000.00 лева на 700.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1242 от 25.10.2017 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – 10 бр. кутии цигари марка „Ome“ по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“ и 10 бр. кутии цигари марка „Muratti“ по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“, с размер на дължимия акциз 67.13 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ........................ НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.4.2018
Наказателно дело № 46/2018
В законна сила на 30.4.2018г.