РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 25.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 548/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОМФАРМ КОМПАНИ ООД ЗП ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОБРИКОВА Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Земеделски производител Й И Д , ЕГН ***********, с постоянен адрес: ***, да заплати на Търговско дружество „Р К " ООД гр. София, 1784, район „Младост", ул."Боян Дамянов" № 7 ет.1 ,офис 3, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от изп.директор С.И.С. на основание чл.79, ал.1 във чл.228, ал.1 във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД сумата от 666.91 лв. /шестстотин шейсет и шест лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща остатък от наемна цена по договор № 157 от 29.07.2014 г. сключен между наемодател „Р К " ООД и наемател ЗП Й И Д , за отдаване под наем на 29,075 дка земеделски земи в землището на с.Малък манастир, общ.Елхово за стопанската 2014/2015 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.08.2017 година до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Земеделски производител Й И Д , ЕГН ***********, с постоянен адрес: ***, да заплати на Търговско дружество „Р К " ООД гр. София, 1784, район „Младост", ул."Боян Дамянов" № 7 ет.1 ,офис 3, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от изп.директор С.И.С., на основание чл. 86 от ЗЗД сумата от 172.04 лв. /сто седемдесет и два лева и четири стотинки/, представляваща обезщетение за забава за периода от 31.01.2015 до 14.08.2017 г. върху главницата от 666.91 лв. дължима по договор № 157 от 29.07.2014 г. сключен между „Р К " ООД и ЗП Й И Д . ОСЪЖДА Земеделски производител Й И Д , ЕГН ***********, с постоянен адрес: ***, да заплати на Търговско дружество „Р К " ООД гр. София, 1784, район „Младост", ул."Боян Дамянов" № 7 ет.1 ,офис 3, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК *** , представлявано от изп.директор С.И.С. на основание чл. 78, ал.1 и ал.8 от ГПК във вр. чл.37 от ЗПП и чл.25, ал.1 от НЗПП сумата от 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща направени по делото разноски, от които 100.00 лв. - държавна такса и 150.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 ГПК. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 2.4.2018г.
2 Гражданско дело No 416/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.К.И. П.С.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл.109 ЗС П.С.П. ***, да преустанови незаконосъобразните си действия, с които пречи на И.К.И. ***, ЕГН **********, да упражнява правото си на собственост, като изгради масивна ограда с максимална височина 2.20 метра, изцяло разположена в имота на ищеца, находящ се в село Малък Манастир, община Елхово, представляващ ПИ III – 201, в кв.30 по плана на село Малък Манастир, обл. Ямбол, утвърден със заповед № ЛС/Р – 340 от 25.09.1987 година с площ от 675 кв.м., представляващ дворно място при граници: улица, ПИ IV -203, имот пл.№ 438, имот пл.№ 200 и ПИ II – 199, към съседен ПИ IV – 203 в кв.30 по ПРЗ на село Малък Манастир, собственост на ответника Петьо С.П.. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът П.С.П. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.К.И. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 500.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 3.4.2018г.
3 Гражданско дело No 808/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Й.М.,
В.Й.М.
С.И.Н.,
П.С.Н.,
И.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 27.3.2018г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните по настоящото гр.д.№808/20-17г. по описа на РС-Елхово, а именно между: Ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, и двете представлявани от пълномощника си по делото - адв.Христина К. от БАК, и Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, при условията изложени от страните и вписани в протокола от провелото се на днешна дата - 27.03.2018г. открито с.з., както следва: I. Страните приемат за установено, че ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, са СОБСТВЕНИЦИ на 1/5 (една пета) идеална част от НИВА, находяща се в землището на с.Гранитово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 17748, в местността „МЕТЛИТЕ", с площ 31.587 дка /тридесет и един дка петстотин осемдесет и седем кв.м./, представляваща имот № 076001 /нула седемдесет и шест хиляди и едно/, трета категория, при граници: имот № 101001 - залесена територия на наследници на А. В. Д.; имот № 000876- пасище, мера земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №001131- полски път на Общ. Елхово, имот №001148- полски път на Общ. Елхово, имот №076002- нива на С. И. Х., при равни квоти. II. Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, се съгласяват ДА ПРЕДАДАТ владението на ищците-М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***/5 (една пета) идеална част от следния недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Гранитово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 17748, в местността „МЕТЛИТЕ", с площ 31.587 дка /тридесет и един дка петстотин осемдесет и седем кв.м./, представляваща имот № 076001 /нула седемдесет и шест хиляди и едно/, трета категория, при граници: имот № 101001 - залесена територия на наследници на А. В. Д.; имот № 000876- пасище, мера земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №001131- полски път на Общ. Елхово, имот №001148- полски път на Общ. Елхово, имот №076002- нива на С. И. Х., при равни квоти. III. Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, се съгласяват да бъде отменен Нотариален акт за собственост по давностно владение №155, том IV, peг. №3546, н.д. №479 от 04.11.2015 г. на Нотариус Ж. Р., с peг. №452 и район на действие Елховски PC, вписан с вх. рег.№ 3672, дв. вх. peг. №3671, том 12, акт №130 на АВ, В ЧАСТТА МУ относно размера на притежаваната от М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***/5 (една пета) идеална част от описаният по-горе недвижим имот. IV. Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, се съгласяват да заплатят в брой в деня на подписване на настоящото споразумение на ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, разноски по делото в размер на общо 351 /триста петдесет и един/ лева, от които 50 лева - половината от държавната такса, 10 лева за съдебни удостоверения, 10 лева такса за вписване на исковата молба, 15 лева за издаване на удостоверение за данъчна оценка, 16 лева за скица на имота и също половината от адвокатския хонорар в размер на 250 лева за изплатено адвокатско възнаграждение. На основание чл.78 ал.9 от ГПК след приключване на делото, ДА СЕ ВЪРНЕ на ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, действащи чрез пълномощника си - адв.К. от АК-Бургас, половината от внесената от тях държавна такса по заведените искове по чл.108 от ЗС и чл.537 ал.2 от ГПК, а именно сумата от 50.00 /петдесет/ лева, платима по сметката посочена в докладваната от съда молба от 26.03.2018 г. СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ДАВА на ищците, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото Определение за одобряване на постигнатата спогодба между страните по настоящото гр.д.№808/2017г. по описа на РС-Елхово, за отбелязването му в Службата по вписвания – Елхово при АВ, съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 808/2017г. по описа на РС-Елхово, поради постигната между страните и одобрена от съда съдебна спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на въззивно обжалване с частна жалба, в 1-седмичен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 4.4.2018г.
4 Гражданско дело No 81/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.П.М.,
И.И.М.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 28.04.2001 година в град Стара Загора, с Акт № 175/28.04.2001г. на Кметство Стара Загора, Община Стара Загора, граждански брак между Г.П.М., с ЕГН **********,*** и И.И.М., с ЕГН **********, с адрес ***, офис „Вива Кредит”. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на родените по време на брака две деца – П.И.М., с ЕГН ********** и В.И.М., с ЕГН **********, да се предоставят на майката Г.П.М., с ЕГН **********, като местоживеенето на двете деца е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Хан Аспарух” №12, а бащата И.И.М., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с двете деца, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с право на преспиване на децата в дома на бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата И.И.М., с ЕГН **********, да заплаща на непълнолетното си дете - П.И.М., с ЕГН **********, действащо със съгласието на законния му представител и майка – Г.П.М., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева, както и да заплаща в полза на малолетното дете - В.И.М., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – Г.П.М., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева, платими до 10-то число на текущия месец, считано от 12.04.2018г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Г.П.М., с ЕГН **********, да продължи и за в бъдеще да ползва брачното си фамилно име – М.. Семейното жилище, находящо се на адрес: град Стара Загора, ж.к.“Железник“, ул.“Загорка“ 23, вх.0, ап.14, ет.5, представляващо жилище - апартамент, ползвано от съпрузите на основание Договор за наем, е освободено от двамата съпрузи и за в бъдеще няма да се ползва от нито един от тях. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. ОСЪЖДА Г.П.М., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.И.М., с ЕГН **********, с адрес ***, офис „Вива Кредит”, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в общ размер на 187.20 /сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева върху размера на дължимите издръжки за двете деца и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.4.2018г.
5 Гражданско дело No 578/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЗП ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Земеделският производител В. М. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и с настоящ адрес - гр.Несебър, кв.“Чайка“ №184Б, ет.5, ап.29, ДА ЗАПЛАТИ на Търговско дружество „С.И.Г.“ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя С. И. С. с ЕГН **********, действащ чрез пълномощника му – юрисконсулт Е.Х., по иска с правно основание чл.79 от ЗЗД вр.с чл.2 ал.1 и чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.2 т.1 и чл.4 от Споразумение за плащане на наем към Договор за аренда с №1562/17.07.2012г. сумата от 1 474.32 /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/ лева, представляваща неплатено арендно плащане за стопанската 2015/2016 год., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 01.09.2017г. до окончателното им изплащане, както и по иска с правно основание чл.86 от ЗЗД сумата от 128.44 /сто двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 12.10.2016г. до 20.08.2017г. ОСЪЖДА Земеделски производител В. М. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и с настоящ адрес - гр.Несебър, кв.“Чайка“ №184Б, ет.5, ап.29, ДА ЗАПЛАТИ на Търговско дружество „С.И.Г.“ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя С. И. С. с ЕГН **********, действащ чрез пълномощника му – юрисконсулт Е.Х., на основание чл.78 ал.1 от ГПК и чл.78 ал.8 вр.с ал.1 от ГПК вр.с чл.37 от ЗПП и чл.25 ал.1 от Наредба за заплащането на правната помощ, сумата от общо 419.97 /четиристотин и деветнадесет лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, представляваща разноски за производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
6 Гражданско дело No 206/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ПЪСТРАКА И СИНОВЕ ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 206/2018 година по описа на РС - Елхово ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца – „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД. ПРЕПИС от определението да се връчи на ищеца.
В законна сила на 18.4.2018г.
7 Гражданско дело No 68/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Т.К.,
Д.Т.К.
Т.Д.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответникът Т.Д.К., ЕГН **********, се задължава да заплаща на Ц.В.Т., ЕГН **********, в качеството на майка и законен представител на малолетния Д.Т.К., ЕГН ********** и на И.Т.К., ЕГН **********, като непълнолетна действаща със съгласието на своята майка и законен представител Ц.В.Т., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 127.50 лева на всяка от тях, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.01.2018 година, платими до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. ОСЪЖДА Т.Д.К. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 97.20 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради постигната спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 20.4.2018г.
8 Гражданско дело No 154/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ТИ ДИ ХЪНТЪР 2011 ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 154/2018 г. по описа на Елховски районен съд, поради недопустимост на предявената от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” №37, чрез пълномощника – юрисконсулт Б. Цветанов Каламов, против „ТИ ДИ ХЪНТЪР 2011“ ЕООД с ЕИК 201464468, със седалище и адрес на управление в гр. Елхово, обл. Ямболска, ул. „Цар Калоян“, № 3А, представлявано от Т.Ф. Хънтър Норман, искова молба с правно основание чл.422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД. Настоящото определение подлежи на ОБЖАЛВАНЕ пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението, чрез връчването му на ищцовото дружество. След влизане в сила на настоящото определение, копие от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 771/18г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 24.4.2018г.