РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 692/2016, III състав КАТ И.А.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000604 от 23.11.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., с което на И.А.Х.,***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от за срок от двадесет и четири месеца и отнемане на 12 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП.
В законна сила на 5.4.2017г.
2 АНД No 556/2016, I състав ДИТ ИВА ТРЕЙД 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 22.2.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000439 от 15.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол С.Н.И., с коeто на „И.Т. 2012“ ЕООД с ЕИК *** със седалище в гр.Ямбол, представлявано от И.Г.Г., е наложена имуществена санкция в размер на 1600.00 лева на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ, извършено на 10.05.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ от 1600.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 7.4.2017г.
3 НОХД No 201/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Д.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.4.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 117 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимият С.Д.Т. и неговият защитник - адв. Д.А., от друга страна, съгласно което: Подсъдимият С.Д.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, оператор на машина в „***“ ООД град ***, осъждан, ЕГН-**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2017 година, около 00.10 часа в град Елхово, област ***, по улица „Тунджа“, в района на кръстовище с улица „Васил Левски“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Опел“, модел „Тигра“ с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.76 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер, разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на С.Д.Т. се НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.55, ал.2 от НК на С.Д.Т. се налага и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва ДА СЕ ИЗТЪРПИ от С.Д.Т. при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл.343г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на С.Д.Т. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което С.Д.Т. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.04.2017 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 201/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Д.Т.
В законна сила на 13.4.2017г.
4 НОХД No 199/2017, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Т.Й.,
П.И.И.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 18.4.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Стойко И., защитниците на обвиняемите адв. Пл.М. и адв. Пл. Б. и обвиняемите Д.Т.Й. и П.И.И. , което се изразява в следното: Обвиняемите Д.Т.Й., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „***" № 65, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-********** и П.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 26.01.2016 година в землището на с.Воден, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители с други двама неустановени при разследването извършители, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, група от хора - 23 граждани на Ирак, както следва: Нашуан Салеем Хасан /Nashwan Saleem Hasan/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Лахиджан Мохамад Абди /Lahijan Mohamed Abdi/, родена на *** год., гражданка на Ирак, Хабиб Нашуан Салеем /Habib Nashwan Saleem/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Ислам Нашуан Салеем /Islam Nashwan Saleem/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Салам Нашуан Салеем /Salam Nashwan Saleem/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Салем Нашуан Салеем /Saleem Nashwan Saleem/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Джамал Мохаммад Исса /Jamal Mohammed Issa /, роден на *** год., гражданин на Ирак, Паришан Салех Хади /Parishan Salih Hadi/, родена на *** год., гражданка на Ирак, Абдулкарим Джамал Мохаммад /Abdulkareem Jamal Mohammed/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Диари Джамал Мохаммад /Diyar Jamal Mohammed/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Ахмед Юнес Исса /Ahmed Younis Issa/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Басима Мохаммед Исса /Basima Mohammed Issa/, родена на *** год., гражданка на Ирак, Уалид Ахмад Юнес /Waleed Ahmad Younis/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Иман Ахмед Юнес /Iman Ahmed Younis/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Юнес Ахмад Юнес /Younis Ahmed Younis/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Ханан Ахмед Юнес /Janan Ahmed Younis/, родена на *** год., гражданка на Ирак, Нора Ахмед Юнес /Nora Ahmed Younis/, роден *** год., гражданин на Ирак, Ханан Ахмед Юнес /Janan Ahmed Younis/, родена на *** год., гражданка на Ирак, Ясер Салеем Хасан /Yasir Saleem Hasan/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Шерин Хоссен Хасан /Shireen Hussein Hasan/, родена на *** год., гражданка на Ирак, Раман Ясер Салеем /Raman Yasir Saleem/, роден на *** год., гражданин на Ирак, Певин Ясер Салеем /Payveen Yasir Saleem/, родена на *** год., гражданка на Ирак и Раиян Ясер Салеем /Rayan Yasir Saleem/, роден на *** год., гражданин на Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като през границата на страната са преведени лица, ненавършили 16-годишна възраст и преведените през границата не са български граждани - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от обвиняемите Д.Т.Й. и П.И.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Д.Т.Й. по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим“ на основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС. На осн. чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от НК, се приспада времето, през което Д.Й. е бил задържан на осн. чл.64, ал.2 от НПК, за срок до 72 часа, считано от 27.01.2016 год., както и времето, през което по отношение на същия е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 01.02.2016 год. до 01.04.2016 год., като един ден „Задържане под стража“ се зачита за един ден лишаване от свобода, както и времето, през което по отношение на същия е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест", считано от 01.04.2016 година до 14.06.2016 година, като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода, както и времето, през което е бил задържан по ЗМВР, считано от 26.01.2016 год. До 27.01.2016 год. На осн. чл.55, ал.3 от НК, не се налага наказание „Глоба". За извършеното престъпление от обвиняемия П.И.И. по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим“ на основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС. На осн. чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от НК, се приспада времето, през което П.И. е бил задържан на осн. чл.64, ал.2 от НПК, за срок до 72 часа, считано от 27.01.2016 год., както и времето, през което по отношение на същия е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 01.02.2016 год. до 19.04.2016 год., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода, както и времето, през което по отношение на същия е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест", считано от 19.04.2016 година до привеждане в изпълнение на наложеното наказание, като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода, както и времето, през което е бил задържан по ЗМВР, считано от 26.01.2016 год. до 27.01.2016 год. На осн. чл.55, ал.3 от НК, не се налага наказание „Глоба". Веществени доказателства - няма. От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди и не са направени разноски. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на обвиняемите, съдът счита че взетите спрямо тях мерки за неотклонение в хода на ДП – „Домашен арест“ спрямо обвиняемият П.И.И. и „Парична гаранция“ в размер на 200.00 лева спрямо Д.Т.Й., следва да бъдат изменени в по – леки, а именно «Подписка». Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ИЗМЕНЯ взетата в хода на ДП 46/2016 година по описа на РУ гр. Елхово спрямо обвиняемия Д.Т.Й. мярка за неотклонение от „Парична гаранция“ в размер на 200.00 лева в по – лека, а именно „Подписка“. ИЗМЕНЯ взетата в хода на ДП 46/2016 година по описа на РУ гр. Елхово спрямо обвиняемия П.И.И. мярка за неотклонение от „Домашен арест“ в по – лека, а именно „Подписка“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 199/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА, в която се произнася спрямо мерките за неотклонение подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес. След влизане на определението, с което е изменена мярката за неотклонение спрямо П.И.И. от „Домашен арест“ в „Подписка“, препис от същото да се изпрати на Началник РУ – гр. Елхово, за сведение. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.55 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.Т.Й.
П.И.И.
В законна сила на 18.4.2017г.
5 НОХД No 459/2016, III състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.Г.Р. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 4.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Г.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, разведен, работещ като шофьор в частна фирма, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила на 14.04.2009 година Решение № 126А/02.10.2008 година по гражданско дело № 91/ 2008 година на Районен съд-Елхово, изменено с Решение № 17/12.02.2009 година по въззивно гражданско дело №1/2009 година по описа на Окръжен съд- Ямбол, да издържа свой низходящ - В.Р.Р., с ЕГН ********** *** като заплаща месечна издръжка в размер на 100 лева, платима чрез М.Д.А. *** като негова майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 73 месечни вноски, общо в размер на 7 300 лева, за периода от месец април 2009 година до месец май 2015 година - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на това основание и чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. На основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр.с ал.3 т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.Г.Р., с установена по-горе самоличност, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определеното от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Р.Г.Р.
Мотиви от 4.5.2017г.
В законна сила на 20.4.2017г.
6 АНД No 685/2016, III състав Агенция "Митници" К.Й.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.3.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 1564/2016г. от 04.11.2016г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, В ЧАСТТА му, с която на К.Й.П., с ЕГН **********, с адрес ***, за извършено нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците, е наложено на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от Закона за митниците административно наказание - глоба в размер на 1 095.60 лева, представляващи 220 % от общата продажна цена от 498.00 лева на тютюневите изделия, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1 095.60 лева на 980.00 /деветстотин и осемдесет/ лева, представляващи 200 % от общата продажна цена от 490.00 лева на тютюневите изделия. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
В законна сила на 20.4.2017г.
7 НОХД No 1281/2014, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.И.,
П.М.Т.,
К.А.А.,
Т.А.С.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 3.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимите А.А.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********; П.М.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***-2, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********; К.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работник в „Белла" град Ямбол, осъждан, с ЕГН **********; и Т.А.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, оператор на машина в „Язаки България" ЕООД град Ямбол, неосъждан, с ЕГН**********; за НЕВИНОВНИ в това, на 22.02.2014 година, от Помпена станция „Трънково - 2", находяща се в местността „Вековните дървета" в землището на село Трънково, област Ямбол, действайки в съучастие като извършители, чрез използване на технически средства - 1 брой металотърсач, 2 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой кирка и 1 брой газов резак /комплект гумен накрайник и кислородна бутилка/ и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „М" с рег.№Х 99-64 ВМ, да са отнели чужда движима вещ - дебелостенна метална тръба с дължина 4 метра, сечение Ф - 700 мм и тегло 280 кг, на стойност 106.40 лева, от владението на собственика й „Напоителни системи" ЕАД, клон „Средна Тунджа", без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, и деянието за А.А.И. и П.М.Т. да е осъществено при условията на повторност, тъй като преди това са били осъждани с влезли в сила присъди за други такива престъпления и настоящото деяние не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.304 от НПК ги ОПРАВДАВА по повдигнатите им обвинения: за подсъдимия А.А.И. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, за подсъдимия П.М.Т. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, за подсъдимия К.А.А. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и за подсъдимия Т.А.С. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Веществените доказателства по делото: 2 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой кирка, 1 брой резак с гумен маркуч и кислородна бутилка /последната на съхранение в РУ - Елхово/, след влизане на присъдата в сила, да се върнат на лицето което доброволно ги е предало - К.А.А.,***. На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски в общ размер 75.00 лв., от които 50.00 лв. разноски направени в досъдебното производство и 25.00 лв. - разноски направени в съдебното производство, остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.А.И.
П.М.Т.
К.А.А.
Т.А.С.
Мотиви от 1.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда от 7.12.2016
Наказателно дело № 243/2016

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 21.4.2017
Наказателно дело № 11/2017

Обезличен документ

В законна сила на 21.4.2017г.
8 НОХД No 195/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Р.Й. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 21.4.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 120 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - Ана Саракостова от една страна и подсъдимия В.Р.Й. и неговият защитник адв. Р.Р. от друга страна, както следва: Подсъдимият В.Р.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, работещ на частно като гладач, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение за това, че на 14.02.2017 година в района на 191 гранична пирамида, землището на с. Воден, община Болярово, област Ямбол, действайки в съучастие с неизвестни извършители /три неустановени в хода на разследването лица/, като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България десет лица, чужди граждани - М.Ю.А. /M U A/, роден на *** година в Сирийска арабска република; Х М О /Н M O/, родена на 10,02.1968 година в в Сирийска арабска република; Мохамад М.А. /M M A/, роден на *** година в Сирийска арабска република; Шерин М.А. /S M A родена на *** година в Сирийска арабска република; А.М.А. /А M A/, родена на *** година в Сирийска арабска република; Ф.М.А. /F M A/, родена на *** в Сирийска арабска република; Д.И.М. /J I M/, родена на *** в Сирийска арабска република; Д А А /D A А/, роден на *** в Сирийска арабска република; М А А /M A А/, роден на *** в Сирийска арабска република; А А А /А А А/, родена на *** в Сирийска арабска република; М Р /M R/, роден на *** година в Сирийска арабска република и Ф Д /F D, роден на *** година в Сирийска арабска република, без разрешение на надлежните органи на властта, като лицата не са български граждани и четири тях - Мохамад М.А. /M M A/, роден на *** година в Сирийска арабска република; Д А А /D A А/, роден на *** в Сирийска арабска република; М А А /M A А/, роден на *** в Сирийска арабска република и А А А /А А А/, родена на *** в Сирийска арабска република не са навършили 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал. 2, т.1 и т. 3 във вр. ал.1 и вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. На основание чл.280, ал. 2, т.1 и т. 3 във вр. ал.1 и вр. чл.20, ал.2 от НК във вр.55, ал.1, т.1 от НК за извършеното от подсъдимия В.Р.Й. престъпление по чл.280, ал. 2, т.1 и т. 3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от В.Р.Й. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл. 59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“ следва да се приспадне времето, през което подсъдимия е бил задържан на основание чл.64 от НПК, както и времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 15.02.2017 година до привеждане в изпълнение на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 2500.00 лв. На основание чл. 55, ал.3 от НК не се налага конфискация на имуществото. Направените в наказателното производство разноски в размер на 150.00 лв. на основание чл.189, ал.3 от НПК се възлагат на В.Р.Й., който се задължава да заплати същите в полза на Републиканския Бюджет, по сметка на РД „ГП“ - Елхово. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществените доказателства по делото: мобилен телефонен апарат, марка „iPhone" S с ИМЕИ -353347595880001 и СИМ - карта на оператор „Виваком" с № 89359032300508895012, поставени в запечатан плик на л.106 в материалите по делото, да се върнат на собственика им В.Р.Й., ЕГН ********** след влизане в законна сила на определението, с което се одобрява споразумението. СЪДЪТ, като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание – „Лишаване от свобода“, изпълнението на което не е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК , намира, че са налице основанията на чл.309, ал.2 от НПК и взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържане под стража” с Определение №54/17.02.2017 година по ЧНД №72/2017 година на РС - Елхово следва да бъде оставена в сила. С оглед горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВА В СИЛА на основание чл.309, ал.2 от НПК взетата спрямо подсъдимия В.Р.Й. с Определение №54/17.02.2017 година по ЧНД №72/2017 година на PC – Елхово мярка за неотклонение „Задържане под стража", до привеждане в изпълнение на наложеното му наказание „Лишаване от свобода“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 195 /2016 г. по описа на ЕРС. Определението в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта за мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
В.Р.Й.
В законна сила на 21.4.2017г.
9 НОХД No 119/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 24.4.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 121 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимия И.С.Д.Д. и неговият защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.С.Д.Д., роден на *** г. в гр.Норич, Великобритания, англичанин, британски гражданин, със средно образование, вдовец, безработен, неосъждан, с ЛНЧ: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че в периода от неустановена дата през м. май 2016 г. до 09.09.2016 г. в недвижим имот - дворно място с къща, находящо се в с.Ружица, обл.Ямбол, ул.“И. Вазов“ № 5, засял и отгледал високорисково наркотично вещество, както следва: -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 176,67 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 9 % на стойност 1060,02 лв. -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 217,05 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 4 % на стойност 1302,30 лв. -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 325,76 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 7 % на стойност 1954,56 лв. -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 118,17гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 4 % на стойност 709,02 лв. -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 294,33 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 4 % на стойност 1765,98 лв. -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 108,83 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 2 % на стойност 652,98 лв. -1 бр. стрък растение от рода на конопа/марихуана/ с нетно тегло 207,30 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 3 % на стойност 1243,80 лв, или общо конопа/марихуана/ с общо нетно тегло 1448,11 гр. на обща стойност 8688,66 лв. в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите правила - чл.27, ал.1, съгласно, който: „Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растения опиев мак, кокаинов храст, както и на растения от рода на конопа/канабис, освен в случаите на чл.29, ал.1 - Престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.С.Д.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият И.С.Д.Д. по чл.354в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание: ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. Подсъдимият И.С.Д.Д., роден на *** г. в гр.Норич, Великобритания, англичанин, британски гражданин, със средно образование, вдовец, безработен, неосъждан, с ЛНЧ: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 09.09.2016 г. в недвижим имот - дворно място с къща, в стая на първия етаж на къщата, находяща се в с.Ружица, обл.Ямбол, ул.“И. Вазов“ № 5, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества: - Коноп/марихуана/ с нетно тегло 60,50 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 8 % на стойност 363,00 лв. - Коноп/марихуана/ с нетно тегло 21,33 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 8 % на стойност 127,98 лв. - Коноп/марихуана/ с нетно тегло 10,99 гр и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 15 % на стойност 65,94 лв. - Коноп/марихуана/ с нетно тегло 1,67 гр. и концентрация на активно действащ компонент тетрохидроканабинол - 8 % на стойност 10,02, лв. или общо общо коноп/марихуана/ с нетно тегло 94,49 гр. на обща стойност 566,94 лв. - Престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.С.Д.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият И.С.Д.Д. по 354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание: ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия И.С.Д.Д. се определя едно общо наказание между наказанията наложени му за описаните по-горе престъпни деяния в размер на най-тежкото от тях, а именно: - ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. От извършените престъпления от подсъдимия, не са причинени имуществени вреди. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – наркотични вещества, находящи се в ЦМУ, отдел „МРР-НОП“ на основание чл.354а, ал.6 вр. чл.53, ал.2, б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се унищожат от ЦМУ, отдел „МРР-НОП“, на основание чл.111, ал.5 от НПК вр. ЗНВПР. Направените по делото във фазата на ДП разноски за преводач, както и тези направени във фазата на съдебното производство също за преводач, остават за сметка на органа така, както са направени, по смисъла на чл.189, ал.2 от НПК. Направените по ДП разноски за изготвените експертизи в размер на 502.45 лева се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР - Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 119/2017г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.С.Д.Д.
В законна сила на 24.4.2017г.
10 НОХД No 9/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.Д.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 7.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият О.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, строителен работник в „СТИМА" ООД град Велико Търново, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2016 година, около 18.05 часа на път 7009, разклон село Жребино, община Елхово, област Ямбол, в посока към село Бояново, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „Рено", модел „Сафран" с рег.№СС 5231 АМ, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за правоуправление - наказан с Наказателно постановление №16 -0362 - 000127 от 15.03.2016 година на ВНД Началник РУ - Тутракан към ОДМВР - Силистра, влязло в законна сила на 20.04.2016 година – престъпление по чл.343в ал.2 вр.с ал.1 от НК, като на това основание и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1 000 /хиляда/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
О.Д.Г.
Мотиви от 5.5.2017г.
В законна сила на 25.4.2017г.
11 НОХД No 70/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.Г.А.,
М.С.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 10.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимите - М.С. /M. S./, роден на *** година в гр.Конар, Ислямска република Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, със средно образование, живущ в гр.Конар, ИР Афганистан, безработен, неосъждан, разведен, без документи за самоличност по негови данни и - О.Г.А. /O. G. A./, роден на *** година в гр.Логар, Ислямска република Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, със средно образование, живущ в гр.Логар, ИР Афганистан, безработен, неосъждан, женен, без документи за самоличност по негови данни, ЗА ВИНОВНИ в това, че на 30.11.2016 година през ГКПП-Лесово, община Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки един от двамата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на всеки един от подсъдимите – М.С. /M. S./ и О.Г.А. /O. G. A./, наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК всеки един от двамата подсъдими - М.С. /M. S./ и О.Г.А. /O. G. A./, с установени по-горе самоличности да заплатят направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на по 24.49 /двадесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки/ лева, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, платими в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
О.Г.А.
М.С.
Мотиви от 10.5.2017г.
В законна сила на 26.4.2017г.
12 АНД No 663/2016, I състав РДГ Ж.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 24.2.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 997 от 09.11.2016 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Г. Русев Г., с което на Ж.Г. ***, ЕГН ********** e наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.266, ал.1, предл. 4 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от с.з., за това, че 26.09.2016 година в землището на село Лесово, на асфалтов път между селата Мелница и Лесово, транспортира със ЗИЛ 131 с рег. № *** 7 пр. куб.м. дървесина от черен бор, немаркирани с контролна горска марка /КГМ/ и непридружени с превозен билет и е постановено заплащане на паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението – 7 пр.куб.м. технологична дървесина от черен бор в размер на 190.12 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Наказателно дело № 57/2017
В законна сила на 27.4.2017г.
13 НОХД No 8/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ТОПОЛОВГРАД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
С.А.Н. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 27.4.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат С.И. *** - сл. защитник на подсъдимият и подсъдимият С.А.Н. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият С.А.Н., роден на *** ***, обл.Хасково, ул.***, в момента в Затвора гр. Ст. Загора, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, живущ на семейни начала, безработен, осъждан , ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2016г. в землището на с.Радовец, общ.Тополовград, обл.Хасково, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци, а именно Ф.Х.М. /Falah Hasan Murad/, роден на *** г., Н.А.С. /Navin Ahmad Sabri/, родена на *** г., А.Х.А. /Abo Hudaida Abo/, роден на *** г., Шияр Х.А. /Shyar Hudaida Abo/, роден на *** г., Делдар Како Х. /Deldar Како Hudayda/, роден на *** г., У.С.Д. /Wisam Saleh Jaebur/, роден на *** г., Х.И.О. /Helin Ilyas Omar /, родена на *** г., Линда И.О. /Linda Ilyas Omar/, родена на *** г. и Х.И.О. /Helvin Ilyas Omar/, родена на *** г. всички граждани на Република Ирак, да преминават и пребивават в Република България в нарушение на закона - чл.19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, съгласно който: "Чужденец, който влиза в България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент /ЕО/ №539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 г."; чл.22, ал. 1, съгласно който: „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на: 1. Издадена виза по чл.9а, ал.2; 2. Международни договори за безвизов или облекчен визов режим; 3. Разрешение на службите за административен контрол на чужденците", като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице и по отношение на четири лица, ненавършили 16 - годишна възраст, а именно Шияр Х.А. /Shyar Hudaida Abo/, роден *** г., Делдар Како Х. /Deldar Како Hudayda/, роден на *** г., У.С.Д. /Wisam Saleh Jaebur/, роден на *** г. и Линда И.О. /Linda Ilyas Omar/, родена на *** г.- престъпление по чл.281, ал.2, т. 4 и т.5, вр. ал.1 от НК. За извършеното от подсъдимият С.А.Н. престъпление по чл.281, ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2 500.00 лева. На основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС наложеното наказание от десет месеца лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно от подсъдимия С.А.Н. при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл. 59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК при изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на подсъдимия С.А.Н., се приспада времето, през което Н. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 21.09.2016 година до 11.11.2016 година, както и времето, през което Н. е бил задържан по реда на НПК с Постановление на РП – Тополовград по чл. 64, ал.2 от НПК за времето от 20.09.2016 година до 21.09.2016 година, както и времето, през което е бил задържан по Закона за МВР със Заповед за задържане от 18.09.2016 година – на 18.09.2016 година. Подсъдимият С.А.Н., роден на *** ***, обл.Хасково, ул.***, в момента в Затвора гр. Ст. Загора, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, живущ на семейни начала, безработен, осъждан , ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2016 г. в землището на с.Радовец, общ.Тополовград, обл.Хасково, държал без надлежно разрешително, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, високорисково наркотично вещество -коноп /марихуана/ с тегло 0.307 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7 %, на стойност 1.84 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а. ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК. За извършеното от подсъдимият С.А.Н. престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, на това основание и на основание чл. 54 от НК му се определя и налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 500.00 лева. За посочените по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Направените в хода на ДП разноски в размер на 305.30 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на РД „ГП“ – Елхово. Направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 38.26 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на РС – Елхово. От деянията, извършени от подсъдимият, не са настъпили имуществени вреди. На основание чл. 354а, ал.6, вр. чл. 53, ал.2, б. „а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – наркотично вещество коноп /марихуана/ с общо нето тегло 0,307 грама, от които за нуждите на експертизата са изразходени 0.111 грама, находящи се в Агенция „Митници" - Централно митническо управление гр. София, отдел „МРР-НОП", предмет на престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл.първо от НК, притежанието на които е забранено, се ОТНЕМАТ в полза на Държавата. На основание чл. 23 от НК на подсъдимият С.А.Н. за деянията по чл.281, ал.2, т. 4 и т.5, вр. ал.1 от НК и по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т. 1, предл.първо от НК, се ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл. 23, ал.3 от НК към определеното общо наказание лишаване от свобода се присъединява наказанието ГЛОБА в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК при изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на подсъдимия С.А.Н., се приспада времето, през което Н. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 21.09.2016 година до 11.11.2016 година, както и времето, през което Н. е бил задържан по реда на НПК с Постановление на РП – Тополовград по чл. 64, ал.2 от НПК за времето от 20.09.2016 година до 21.09.2016 година, както и времето, през което е бил задържан по Закона за МВР със Заповед за задържане от 18.09.2016 година – на 18.09.2016 година. На вещото лице Ф.Т.С. да се изплатят пътни разноски в размер на 10.00 лева от бюджета на съда. На свидетеля Д.В.В. да се изплатят пътни разноски в размер на 8.53 лева от бюджета на съда. На свидетеля А.Х.К. да се изплатят пътни разноски в размер на 9.73 лева от бюджета на съда. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД №8/2017 година, по описа на ЕРС. Предвид на това, че към настоящия момент подсъдимият С.А.Н. търпи наказание „лишаване от свобода“ по влязла в сила Присъда № 91 от 10.11.2016 година по НОХД № 112/2016 година по описа на РС – Тополовград, взетата спрямо него мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.А.Н. в хода на ДП мярка за неотклонение „Подписка“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА
С.А.Н.
В законна сила на 27.4.2017г.
14 НОХД No 114/2017, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.А.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 27.4.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 126 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимия В.А.Т. и неговият защитник адв.И Ч от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ В.А.Т., роден на *** ***, ЕГН **********, постоянен адрес: ***, българин, българско гражданство, неженен, с основно образование, дояч, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 16.07.2016година около 01.30 часа в с.С К, обл. Ямбол пред питейно заведение „Кибрита“, действайки като извършител, чрез нанасяне на порезна рана със счупена стъклена бутилка в областта на дясната предмишница на Г.М. *** му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в порезна рана с лезия /увреждане/ на мускули, сухожилия и нерв, довела до невъзможни движения на дясната гривнена става и пръстите на дясната ръка, което трайно е затруднило движенията на десния горен крайник за повече от два месеца при обичайния ход на развитие на оздравителните процеси в организма - престъпление по чл.129, ал.2 , пр.второ във вр. ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия В.А.Т. по чл.129, ал.2, пр.второ във вр. ал.1 от НК на основание чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки по чл.42 а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер 144,90 лева се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР - град Ямбол. Веществени доказателства-няма. В.л. д-р С.В.С. - Моля да ми бъдат изплатени направените в днешното с. з. пътни разноски и възнаграждението за явяване в с.з. Съдът, като взе предвид, че вещото лице С. *** и е направило пътни разноски за явяване в с. з. от гр. Сливен до гр. Елхово, както и не е изслушано в с.з. поради обстоятелството, че наказателното производство бе решено със споразумение, О П Р Е Д Е Л И : На вещото лице д-р С.В.С. ДА СЕ ИЗПЛАТИ сумата 18.05 лв., представляваща пътни разноски от гр.Сливен до гр.Елхово и обратно, 10.00 дневни и 20.00 лв. възнаграждение за явяване в с.з. Съдът като взе предвид, че в днешното с.з. бяха направени разноски вещо лице, които не са включени в предмета на споразумението, и с оглед признаването на подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение, същите на основание чл.189, ал.3 от НПК следва да му бъдат възложени, О П Р Е Д Е Л И: ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.А.Т., ЕГН ********** да заплати в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово направени в съдебното производство по НОХД № 114/2017 година на ЕРС разноски в размер на 48.05 лв. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание съдът намира, че на основание чл.309, ал.2 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да бъде оставена в сила до привеждане в изпълнение на наложеното му наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВА В СИЛА на основание чл. 309, ал.2 от НПК взетата с постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 19.01.2017 година на разследващ полицай при РУ - Елхово спрямо подсъдимия В.А.Т., ЕГН ********** Мярка за неотклонение - „Подписка” до привеждане в изпълнение на наложеното му наказание „пробация“. Водим от горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №114/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно произнасянето на съда по направените в съдебната фаза на производството разноски и мярката за неотклонение, подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
В.А.Т.
В законна сила на 27.4.2017г.
15 НОХД No 718/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.С.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 13.4.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Т.С.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15/16.11.2014 година в село Гранитово, област Ямбол, ул. „Витоша" №17, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон, марка „H A Y 320" и 1 брой СИМ - карта, на обща стойност 197.00 лева, от владението на собственика им Р.Н.И., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал. 1 от НК, като на основание чл.194, ал.1 от НК във вр.чл. 54 от НК и вр. чл.58 А от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия Т.С.Х. наказание четири месеца лишаване от свобода. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.С.Х. ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР – Ямбол, направените по делото разноски в общ размер 57.96 лв./петдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки/ и в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово сумата 29.52 лв., както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Т.С.Х.
Мотиви от 15.5.2017г.
В законна сила на 29.4.2017г.