РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 313/2016, IV състав Искове за трудово възнаграждение В.Д.Д. АБ БИЛДИНГ ЕООД СОФИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2017г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 410.00 лв., представляваща незаплатено трудово възнаграждение за месеците април 2016 година и май 2016 годишна, на основание о чл.128, т.2 от КТ във вр.чл.242 КТ ведно със законната лихва върху нея, считано от 12.07.2016 г. /датата на депозиране на исковата молба/, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 420.00 лв., представляваща обезщетение за неспазено предизвестие, на основание чл.220, ал.1 от КТ ведно със законната лихва върху нея, считано от 12.07.2016 г. /датата на депозиране на исковата молба/, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 105.00 лв., представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 5 работни дни за 2016 година, на основание чл.224, ал.1 от КТ ведно със законната лихва върху нея, считано от 12.07.2016 г. /датата на депозиране на исковата молба/, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 5.85 лв., представляваща лихва за забава върху незаплатеното трудово възнаграждение за периода 26.04.2016г. до датата на предявяване на иска – 12.07.2016 година, на основание чл.86 от ЗЗД. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78,ал.6 ГПК държавна такса – в общ размер 200.00лв и държавна такса -5.00 лв. при издаване на изпълнителен лист, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на РС-Елхово. Решението не подлежи на въззивно обжалване. Препис от решението да се връчи на ответника, с изрично указване на правната му възможност, на основание чл.240, ал.1 ГПК, в 1-но месечен срок от получаването на същото, да поиска неговата отмяна от ЯОС, в случай че е бил лишен от възможността да участва в делото .
В законна сила на 5.4.2017г.
2 Гражданско дело No 354/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.М.,
Е.И.М.
М.Д.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Е.И.М. с ЕГН - ********** и на непълнолетното към настоящия момент дете Г.И.М. с ЕГН -**********, на БАЩАТА И.Г.М., ЕГН – **********, като МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата се определя на адреса на бащата в град ***, обл. Ямболска, ул. „***“, № 10 А. ОПРЕДЕЛЯ на майката М.Д.Д., ЕГН – **********,*** , с постоянен и настоящ адрес ***, режим на лични отношения и контакти с малолетното дете Е.И.М. с ЕГН - ********** и с непълнолетното към настоящия момент дете Г.И.М. с ЕГН -**********, всяка първа и трета седмица на месеца, като децата се вземат в 09.00 часа в събота от дома на бащата и се връщат от майката пак там в 17.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, по време несъвпадащо с редовния годишен отпуск на бащата и през един от празниците – Коледа или Нова година при постигната уговорка с бащата. ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН – **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да ЗАПЛАЩА издръжка на всяко от децата си Е.И.М. с ЕГН - ********** и Г.И.М. с ЕГН - ************, чрез техния баща и законен представител И.Г.М., ЕГН – **********, в размер на по 120.00 /сто и двадесет/ лева месечно, платими до 10-то число на текущия месец, считано от подаването на исковата молба в съда – 02.08.2016г. до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на определената издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й плащане. ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН – **********, да ЗАПЛАТИ на И.Г.М., ЕГН – **********,***, разноски по делото в размер на 80.00 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН – **********, с постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС държавна такса в общ размер на 345.60 лева /триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ върху размера на издръжката за двете деца за бъдеще време и направените по делото разноски в размер на 400.00 лева /четиристотин лева/ за платеното адвокатско възнаграждение на назначеният й особен представител, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими по сметка на РС-гр.Елхово. След влизане в сила на настоящото решение, на назначеният особен представител на ответницата М.Д.Д. – адв. Д.Н.Д. *** да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 400.00 лева на основание чл.21 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от съобщаването на настоящото решение на страните.
В законна сила на 7.4.2017г.
3 Гражданско дело No 64/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.Б.,
Т.П.Б.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.09.2012 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0022/29.09.2012г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между В.М.Б., с ЕГН **********, с адрес *** и Т.П.Б., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака дете – малолетната В. Т. Б., с ЕГН **********, да се предоставят на майката В.М.Б., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасково, ул.“Сакар“ №5, а бащата Т.П.Б., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Вяра, всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с право на преспиване при бащата след навършване на 2-годишна възраст на детето, 15 дни през зимата и 15 дни през лятото, по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката, както и половината от Коледните и половината от Великденските празници. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Т.П.Б., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - В. Т. Б., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – В.М.Б., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 07.04.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата В.М.Б., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – ГИНЕВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в град Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.233, вх.2, ап.А4, ет.2, представляващо Жилище - Апартамент, лична собственост на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга Т.П.Б., с ЕГН **********, като към настоящия момент същото е освободено от съпругата В.М.Б., с ЕГН **********, която за в бъдеще няма да има претенции относно ползването му. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Страните са се споразумели, че съпругата В.М.Б., с ЕГН **********, ще има достъп до семейното жилище, изходящото се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.233, вх.2, ап.А4, ет.2, до окончателното изнасяне на собствените си вещи от него. ОСЪЖДА В.М.Б., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Т.П.Б., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 108.00 /сто и осем/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Вяра и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
4 Гражданско дело No 41/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.Б.С. Б.А.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 31.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 42 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, съгласно която Ответникът Б.А.С., ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето Х.Б.С., с ЕГН **********,***, чрез неговата майка и законен представител А.Ж.С., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 160.00 /сто и шестдесет лева/ с падеж 5 –то число на текущия месец, считано от 01.02.2017 година до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законните лихви върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата. Издръжката за месеците Февруари и Март 2017 година Б.А.С., ЕГН **********, ще заплати в срок до 15.05.2017 година, включително. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени, а дължимата се държавна такса върху размера на присъдената издръжка се заплаща от ответника Б.А.С.. ОСЪЖДА Б.А.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 115.20 лева /сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/ върху размера на издръжката, както и 5.00 /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 41/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от днес.
В законна сила на 8.4.2017г.
5 Гражданско дело No 412/2016, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.П.К.,
Г.П.В.
В.И.В.,
Г.А.В.,
Д.А.Т.,
П.Х.В.,
З.Х.Х.,
С.Д.В.,
Ж.П.В.,
М.П.В.,
П.П.В.,
КМ ИНВЕСТ ООД,
М.С.А.,
С.А.К.,
Б.А.Ч.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.2.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.П.К. ***, ЕГН **********, Г.П.В.,***, ЕГН **********, В.И.В. ***, ЕГН **********, Г.А.В. ***, ЕГН **********, Д.А.Т. ***, ЕГН **********, П.Х.В. ***, ЕГН **********, З.Х. ***, ЕГН **********, С.Д.В. ***, ЕГН **********, Ж.П.В. ***, ЕГН **********, М.П.В. ***, ЕГН **********, П.П.В.,***, ЕГН **********, „КМ ***“ ООД със седалище гр. Елхово, ЕИК 128627052, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч., М.С.А. ***, ЕГН **********, С.А.К. ***, ЕГН ********** и Б.А. ***, ЕГН **********, по отношение на следните земеделски имоти, находящи се в землището на град Елхово, област Ямбол, ЕКАТТЕ 27382, оставени в наследство от П. Михов В.,***, починал на 23.04.1975 година и придобити с Нотариален акт № 124, том ХI, рег. № 8287, дело № 1475 от 2015 година по описа на нотариус К. Костадинов и Нотариален акт № 125, том ХI, рег. № 8292, дело № 1476 от 2015 година по описа на нотариус К. Костадинов от съделителя „КМ ***“ ООД, със седалище гр. Елхово, ЕИК 128627052, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч.: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.14.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ГОРНО КЮШЕ", с площ 2999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 014445, при съседи: 27382.14.451, 27382.14.329, 27382.14.460, 27382.14.440; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.35.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ИЛНИКА" с площ 28399 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 035400, при съседи: 27382.35.380, 27382.35.385, 27382.35.390, 27382.35.405, 27382.35.410, 27382.35.580, 27382.35.395; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.60.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ВАТИБ ОРМАН" с площ 5400 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 060400, при съседи: 27382.60.410, 27382.60.390, 27382.60.98; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.68.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „КРИВИ ЧЕИРИ" с площ 11799 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 068205, при съседи: 27382.68.140, 27382.68.150, 27382.69.446, 27382.68.210, 27382.68.202, 27382.68.201; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.70.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот; гр. Елхово, местност „БАИРА" с площ 29199 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 070200, при съседи: 27382.70.210, 27382.70.171, 27382.70.76, 27382.70.160, при следните квоти за съделителите: за Димитрина П.К., Г.П.В., С.А.К. и Б.А.Ч. – по 3/48 идеални части; за В.И.В., Г.А.В. и Д.А.Т. – по 2/48 идеални части; за П.Х.В., З.Х.Х. и М.С.А. – по 6/48 идеални части; за С.Д.В., Ж.П.В., М.П.В. и П.П.В. – Димитрова – по 1/48 идеална части; за „КМ ***“ ООД с ЕИК 128627052, със седалище гр. Елхово, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч. – 8/48 идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. След влизане в сила на решението, делото да се докладва за предприемане на последващи процесуални действия във връзка с подготовката и провеждането на втората фаза на делбата. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна А./
В законна сила на 13.4.2017г.
6 Гражданско дело No 450/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ К.Д.А. Б.П.Д.И.,
П.И.Д.,
Н.И.Д.,
В.К.Д.,
Д.П.Д.,
Б.К.П.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕДЯВЕНИТЕ от ищеца К.Д.А. с ЕГН - **********,***, чрез пълномощника му Г.К.А. /негов син/ с ЕГН - **********,*** против ответниците Б.П.Д. – И. ***, ЕГН – **********, П.И.Д. ***, ЕГН – **********, Н.И.Д. ***, ЕГН – **********, В. К.Д. ***, ЕГН – **********, Д.П.Д. ***, ЕГН - ********** и Б.К.П. ***, ЕГН – **********, искове по чл. 26, ал.2, пр.5, във вр. с чл. 17, ал.1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за дарение сключен между отв. Б.Д. - И. и Б.П., обективиран в нотар. акт № 18 от 17.07.2015 година на нотариус К.К. с № 451 при НК, поради привидност на същия, прикриващ договор за покупко-продажба на 1/9 ид. част от следните осем имота в землището на с. Лесово, общ. Елхово: 1.Поземлен имот № 43459.20.34 по КК, с площ по скица 14188 кв.м., а по документ за собственост 14189 кв.м., начин на трайно ползване - лозе, в местността „Кайряците“, при граници: ПИ №43459.20.274; ПИ №43459.20.35; ПИ № 43459.20.79 и ПИ №43459.20.255; 2.Поземлен имот № 43459.26.420 по КК, с площ по скица 9998 кв.м., а по документ за собственост 9999 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Водениците“, при граници: ПИ №43459.26.410; ПИ №43459.26.696; ПИ №43459.26.340; ПИ №43459.26.350 и ПИ №43459.26.430; 3.Поземлен имот №43459.38.310 по КК с площ 2998 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Пандерица“, при граници: ПИ №43459.38.305; ПИ №43459.38.407; ПИ №43459.38.265 и ПИ №43459.38.280; 4.Поземлен имот № 43459.40.245 по КК, с площ по скица 4309 кв.м., а по документ за собственост 4310 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Шили егрек“, при граници: ПИ № 43459.40.236; ПИ № 43459.40.250; ПИ №43459.40.325; ПИ №43459.40.143 и ПИ №43459.40.240; 5.Поземлен имот № 43459.48.310 по КК, с площ по скица 23998 кв.м., а по документ за собственост 24000 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Карач дере“, при граници: ПИ №43459.48.282; ПИ №43459.48.312; ПИ № 43459.48.311; ПИ №43459.48.309; ПИ №43459.48.308; ПИ № 43459.48.307; ПИ № 43459.48.306; ПИ №43459.48.460; ПИ №43459.48.455; ПИ № 43459.48.450 и ПИ №43459.48.315; 6.Поземлен имот № 43459.57.130 по КК, с площ по скица 6000 кв.м., а по документ за собственост 6001 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Айгър дере“, при граници: ПИ №43459.57.135; ПИ №43459.57.115; ПИ № 43459.57.110; ПИ №43459.57.164 и ПИ №43459.57.125; 7.Поземлен имот № 43459.62.515 по КК, с площ 3999 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Чораците“, при граници: ПИ №43459.62.580; ПИ №43459.62.682 и ПИ № 43459.62.510 и 8.Поземлен имот №43459.66.100 по КК, с площ 16299 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Кузгуна“, при граници: ПИ №43459.66.105; ПИ №43459.66.95; ПИ №43459.66.90 и ПИ №43459.66.277 и за обявяване на същия договор за дарение на основание чл. 17, ал.1 от ЗЗД за действителна покупко – продажба, както и по чл. 33, ал.2 от ЗС за допускане изкупуването на идеалните части на първите петима ответници /общо 3/9 ид.части/ чрез встъпване на ищеца в правата на купувача – Б.К.П. по създадените между ответниците отношения за покупко – продажба на идеални части от описаните по-горе осем имота по уговорената между тях продажна цена, като ищецът бъде обявен за купувач на собствените на отв.Б.Д. –И. 1/9 ид.ч. от имотите при цена от 250.00 лева и на собствените на ответниците П.И.Д., Н.И.Д., В. К.Д. и Д.П.Д. общо 2/9 идеални части от същите имота при цена от 500.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищецът К.Д.А. с ЕГН - **********,***, чрез пълномощника му Г.К.А. /негов син/ с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ответницата Б.П.Д. – И. ***, ЕГН – **********, направените от нея разноски по делото за платено адв. възнаграждение в размер на 600.00 /шестстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищецът К.Д.А. с ЕГН - **********,***, чрез пълномощника му Г.К.А. /негов син/ с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника Б.К.П. ***, ЕГН – **********, направените от него разноски по делото за платено адв. възнаграждение в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2017
Гражданско дело № 8/2017
В законна сила на 19.4.2017г.
7 Гражданско дело No 177/2016, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Д.В.,
Г.Д.В.
П.Г.Й.,
Г.М.Г.,
З.Г.Р.,
С.Д.Д.,
Г.Д.Р.,
Г.Д.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.3.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Д. Д. Д., б.ж. на с.***, починал на 14.09.1974година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. Елхово, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителят И.Д.В. ***, ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 4.000 дка /четири дка/, от които 3.479 дка пета категория и 0.520 дка трета категория, съставляваща имот № 025042 /нула, двадесет и пет хиляди четиридесет и две/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 025041 - нива на З. Б. Т., имот № 025056 - нива на Г.Д.Б. и др., имот № 025065 - нива на Х. П. Г., имот № 001136 - полски път на община Елхово и имот № 001137 - полски път на община Елхово, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда; 2. НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 4.495 дка /четири дка четиристотин деветдесет и пет кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 027169 /нула, двадесет и седем хиляди, сто шестдесет и девет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 027059 - нива на „***“ ЕООД, имот № 001228 - полски път на община Елхово, имот № 027170 - нива на дял ІІ – Г.Д.в. и имот № 027062 - нива на „***“ ЕООД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 3. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 0.431 дка /нула дка четиристотин тридесет и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031018 /нула, тридесет и една хиляди и осемнадесет/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 031017 - нива на насл. на Ж. Д. К., имот № 000488 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 031019 - нива на А. А. В. и имот № 044002 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 5276.00 лева /пет хиляди двеста седемдесет и шест лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ – на съделителя Г.Д.В. *** ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 4.497 дка /четири дка четиристотин деветдесет и седем кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 027170 /нула, двадесет и седем хиляди, сто и седемдесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 021169 - нива на дял първи - И.В., имот № 001228 - полски път на община Елхово, имот № 027061 - нива на „***.“ ООД и имот № 027062 - нива на „***“ ЕООД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2 НИВА в местността „КЮМЮРЛУЦИ“ с площ от 4.216 дка /четири дка двеста и шестнадесет кв.м./, шеста категория, съставляваща имот № 030188 /нула, тридесет хиляди сто осемдесет и осем/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 030161 - нива на „***“ ООД, имот № 001185 - полски път на община Елхово, имот № 030094 - нива на „***“ ООД, имот № 030189 - нива на дял ІІІ – П.Й., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следното ограничение: право на преминаване за имот № 030189. Стойността на този дял е 5256.00 лева /пет хиляди двеста петдесет и шест лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ – на съделителя П.Г.Й. ***, ЕГН - **********, следните имоти: 1. НИВА в местността „АРДАЛЪКА“ с площ от 3.124 дка /три дка сто двадесет и четири кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 010088 /нула, десет хиляди осемдесет и осем/ по плана за земеразделяне на с.*** при граници и съседи: имот № 010013 - нива на „***“ АД, имот № 010087 - нива на „***“ АД, имот № 010089 - нива на дял VІ – общ на З.Р., С.Д. и Г.Р. и имот №001097 - полски път на община Елхово, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА в местността „КУКОРЕВО“ с площ от 4.968 дка /четири дка деветстотин шестдесет и осем кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 012001 /нула, дванадесет хиляди и едно/ по плана за земеразделяне на с.*** при граници и съседи: имот № 001070 - полски път на община Елхово, имот № 012002 - нива на „***“ ЕООД и имот № 012003 - нива на Г.Д.Б., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 3. ИЗО***А НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 3.109 дка /три дка сто и девет кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 021113 /нула, двадесет и една хиляди сто и тринадесет/, по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 021026 - изо***а нива на Д. Д.Г., имот № 001262 - полски път на община Елхово, имот № 021114 - изо***а нива на дял V – на Г.Б. и имот № 021032 - изо***а нива на Г.Д.Б. и др., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 4. НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 5.501 дка /пет дка петстотин и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 022082 /нула, двадесет и две хиляди осемдесет и две/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 022023 - нива на А. И. К., имот № 022020 - нива на „***“ ЕООД, имот № 022021 - нива на „***“ АД, имот № 022083 - нива на дял ІV – Г.М.Г. и имот № 001168 - полски път на община Елхово, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 5. НИВА в местността „КЮМЮРЛУЦИ“ с площ от 4.284 дка /четири дка двеста осемдесет и четири кв.м./, шеста категория, съставляваща имот № 030189 /нула, тридесет хиляди сто осемдесет и девет/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 030161 - нива на „***“ ООД, имот № 030189- нива на дял ІІ - Г.В., имот № 030094 - нива на „***“ ООД, имот № 030178 - нива на Я.И.С. и имот № 030099 - нива на „***“ АД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имот № 030188. 6. ЛОЗЕ в местността „МОГИЛАТА“ с площ от 1.103 дка /един дка сто и три кв.м./, седма категория, съставляващо имот № 035064 /нула тридесет и пет хиляди шестдесет и четири/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 000158 - полски път на община Елхово, имот № 035055 - лозе на насл. на А. Д. Р. и др., имот № 001046 - полски път на община Елхово и имот № 000159 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Стойността на този дял е 10456.00 лева /десет хиляди четиристотин петдесет и шест лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - на съделите
В законна сила на 20.4.2017г.
8 Гражданско дело No 71/2017, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.4.2017г.
Р Е Ш И : НАСТАНЯВА пълнолетната М.С.Ж. с ЕГН - ********** в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с адрес в с. ***, община Болярово, ул. „***“, № 16, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на решението на съда или до настъпване на законни основания за прекратяване на това настаняване. Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Елхово и на директора на ДВХУИ с.***, за сведение и изпълнение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на въззивно обжалване или протестиране пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 7-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 20.4.2017г.
9 Гражданско дело No 564/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Г.И.,
Д.И.И.
Х.И.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 21.4.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 48 ОДОБРЯВА постигнатата между ищците Р.Г.И., ЕГН **********, Д.И.И., ЕГН ********** - съпрузи и двамата с адрес: *** и ответника - Х.И.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, спогодба относно ползването на съсобственото дворно място, съгласно която: Ищците Р.Г.И. с ЕГН ********** и Д.И.И. с ЕГН ********** ЩЕ ПОЛЗВАТ оцветеното в зелен щрих в скицата към допълнителното заключение на вещото лице Г., която скица да бъде неразделна част от спогодбата ни, а именно: Ищците ще ползват дворно място с площ 371 /триста седемдесет и един/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-28-442Ю4.12.2012г. на Началник на СГКК - Ямбол, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***“ №6А, цялото с площ 621 кв.м. /шестстотин двадесет и един кв.м./, а по документи за собственост от 635.70 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване. Ниско застрояване (до 10 м), който имот е с номер по предходен план: 1002, квартал: 60, парцел III, при съседи: имоти 27382.500.2363, 27382.500.7049, 27382.500.1003, 27382.500.1001, 27382.500.1000. Ответникът Х.И.Г. с ЕГН **********, съгласно спогодбата ни ЩЕ ПОЛЗВА оцветеното с червен щрих в скицата към допълнителното заключение на вещото лице Г., която скица да бъде неразделна част от спогодбата ни, а именно: Ответникът ще ползва дворно място с площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-28-442Ю4.12.2012г. на Началник на СГКК - Ямбол, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***“ №6А, целия с площ 621 кв.м. /шестстотин двадесет и един кв.м./, а по документи за собственост от 635.70 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване. Ниско застрояване (до 10 м), който имот е с номер по предходен план: 1002, квартал: 60, парцел III, при съседи: имоти 27382.500.2363, 27382.500.7049, 27382.500.1003, 27382.500.1001, 27382.500.1000 Разноските остават за сметка на страните така, както са ги направили. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 564/2016 година по описа на Районен съд – Елхово в частта, относно предявеният иск по чл.32, ал.2 от Закона за собствеността за определяне ползването на съсобствен между страните имот поради постигната и одобрена съдебна спогодба между страните по делото в тази част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес. Съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото в останалата част по отношение на предявените искове от Р.Г.И., ЕГН ********** и Д.И.И., ЕГН **********, против ответника Х.И.Г., ЕГН ********** с правно основание чл. 109 от ЗС и чл. 108 от ЗС, предвид направения от двамата ищци, чрез техния процесуален представител в днешното с.з. отказ от тези два иска. Предвид на изложеното и на основание чл. 233 от ГПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 564/2016 година по описа на Районен съд – Елхово в частта, относно предявените от ищците иск по чл.108 от Закона за собствеността и иск по чл.109 от ЗС, поради отказ от тези два иска от страна на двамата ищци. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 21.4.2017г.
10 Гражданско дело No 582/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака С.П.П. Н.Д.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 21.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 14.05.2011 година в гр. Ямбол с Акт № 84 от 14.05.2011 година на Община Ямболо граждански брак между С.П. ***, ЕГН ********** и Н.Д.П. ***«Д. Благоев» № 15, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – Д. СТОЯНОВ П., ЕГН **********, да се предоставят на майката Н.Д.П., като се определя местоживеене ***, а на бащата се определя режим на лични контакти, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 17.00 часа на неделния ден с едно преспиване, всяка четна година по коледните празници от 9.00 часа на 23.12. до 17.00 часа на 28.12, а всяка нечетна година от 9.00 часа на 28.12. до 17.00 часа на 02.01. на следващата година, както и по пет дни от пролетната ваканция -първите пет дни в четната година и вторите пет дни през нечетната година, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.П. ***, ЕГН ********** да заплаща на Н.Д.П. в качеството й на законен представител на малолетното дете Д. СТОЯНОВ П., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лв., считано от 17.01.2016 година, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – ПАНАЙОТОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.П. ***, ЕГН **********, се поставя следния недвижим имот, находящ се в гр.Болярово, ЕКАТТЕ: 05284, ул. „Младежка“ №20, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 964 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор №05284.501.247, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Болярово, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009 година на Изпълнителен директор на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/. Стар идентификатор:няма. Номер по предходен план: 247, квартал №46, парцел V, при граници и съседи за имота: №05284.501.253, №05284.501.246, №05284.501.2519, №05284.501.248, №05284.501.2522, заедно с построената в това дворно място СГРАДА с идентификатор №05284.501.247.1.,със застроена площ от 47 кв.м., на един етаж с предназначение ЖИЛИЩНА - СГРАДА - еднофамилна. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 688.80 лв. Съгласно споразумението, Н.Д.П. не желае заплащане на парично уравнение от получаващият в дял недвижим имот С.П.П.. Вместо заплащане на парично уравнение С.П.П. се задължава в едногодишен срок от влизане в сила на решението да прехвърли по нотариален ред на Д. СТОЯНОВ П., роден на ***г. гореописания недвижим имот, при запазване на пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху имота. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която С.П.П. се задължава да погаси на „БАНКА ДСК ЕАД"остатъка от тегления от него кредит за текущо потребление на 08.07.2015 година. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Н.Д.П. ***, ЕГН **********, се поставя следното МПС - ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „ФОЛКСВАГЕН ПОЛО", с рег. № У 98 44 АМ, двигател № АКК011133, рама № WVWZZZ6NZYD504506. Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 1800.00 лв. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА С.П. ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 209.28 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка, държавна такса в размер на 93.78 лева върху поставения му в дял недвижим имот, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Н.Д. ***«Д. Благоев» № 15, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 43.50 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 36.00 лева върху стойността на поставеният й в дял лек автомобил, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила на 21.4.2017г.
11 Гражданско дело No 164/2016, III състав Искове по ЗОДОВ А.Г.А. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.2, ал.1, т.3 във вр.чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Г.А. ***, с ЕГН **********, обезщетение в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/ за причинените му неимуществени вреди в резултат на привличането му като обвиняем и повдигането на обвинение за престъпление по чл.320а от НК по ДП №256/2012 година по описа на РУ „Полиция“ - Елхово, което е приключило с влязла в сила оправдателна присъда, ведно с законната лихва върху сумата от 1000 /хиляда/ лв., считано от 04.04.2014 година - датата на влизане в сила на оправдателната присъда по ВНОХД № 56/2014 година на ЯОС, до окончателното й изплащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 1000.00 лева до пълният предявен размер от 20 000.00 лева, и за заплащане на законна лихва за периода от 19.03.2014 година до 03.04.2014 година ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Г.А. ***, с ЕГН **********, направени по делото разноски в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ от които 10.00 лв. за държавна такса и 15.00 лв. за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част на иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.3.2017
Гражданско дело № 16/2017
В законна сила на 25.4.2017г.
12 Гражданско дело No 430/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение А.С.К. С.С.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 СК размера на определената с решение № 3 от 26.01.2012г. по гражданско дело № 563/2011г. по описа на Районен съд-Елхово издръжка, която С.С.К. с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН – **********, месечна издръжка, която следва да заплаща на Д.А.И. ***, ЕГН – **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.С.К., ЕГН - **********, като го УВЕЛИЧАВА от 80.00 лв. /осемдесет/ на 120.00 лева /сто и двадесет/ месечно, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 16.09.2016г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й заплащане. На назначеният особен представител на ответника по делото С.С.К. – адв. К.С. от АК-гр.Ямбол ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 300.00 лева на осн. чл.7, ал.1, т.6 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение. ОСЪЖДА С.С.К. с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово както следва: държавна такса в размер на 57.60 лева /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ върху присъденият увеличен размер на дължимата издръжка и направените по делото разноски в размер на 300.00 лева /триста лева/ за заплатеното адвокатско възнаграждение на назначеният му особен представител, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими също по сметка на ЕРС. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от 10.04.2017г. - от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово съгласно чл.315, ал.2 от ГПК. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 25.4.2017г.
13 Гражданско дело No 491/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.Г. Д.С.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 10.4.2017г.
ВРЪЩА на ищеца - С.К.Г. ***, с ЕГН **********,***, чрез пълномощника му - адв.С.В. ***, с посочен съдебен адрес ***, депозираната против Д.С.П., с ЕГН **********,***, искова молба. ПРЕКРАТЯВА настоящото гр.д.№ 491/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1-седмичен срок, считано от съобщаването му на ищеца. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на ищеца чрез пълномощника му – адв.С.В. ***, на посочения съдебен адрес.
В законна сила на 26.4.2017г.
14 Гражданско дело No 382/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.В.Я. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника – М.В.Я., с ЕГН **********,***, че същата ДЪЛЖИ на ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, представлявано от инж.С. Р. в качеството му на Управител, действащ чрез процесуален пълномощник – юрисконсулт Б.И.К., на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД във вр.с чл.6 т.2 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” ЕООД–гр.Ямбол сумата 429.13лева, представляваща претендираната като дължима и неплатена цена на услуги по доставяне на ответника на питейна вода и отвеждане на отпадни води, ползвани под абонатен номер 450/76, в обект – недвижим имот, находящ се в гр.Елхово, ул.“***“ № ****, в периода 12.12.2008г. до 15.03.2016г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 26.05.2016г. - датата на подаване на заявлението в съда до окончателното й изплащане и на основание и на основание на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК във чл.86 ал 1 от ЗЗД във вр. чл.42 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В И К” ЕООД–гр.Ямбол сумата 202.27 лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 30.01.2009г. до 18.05.2016 г., за които суми е издадена Заповед №530/27.05.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.218/2016г. по описа на РС – Елхово. ОСЪЖДА М.В.Я., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 във вр. чл.8 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, сумата 125.00 лв., представляваща направени в заповедното производство по ч.гр. д. № 218/2016 година на РС – Елхово разноски, от които 25.00 лв. държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.В.Я., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, сумата 576.02 лв., представляваща направени в настоящото исково производство разноски Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр. дело № 218/2016 година на РС – Елхово за произнасяне по чл.416 ГПК.
В законна сила на 27.4.2017г.
15 Гражданско дело No 579/2016, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.Н.Б. Д.И.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.4.2017г.
Р Е Ш И : РАЗВАЛЯ сключения на 08.12.2014 година с нотариален акт №62, т.ІІІ, нот.д. № 1490/08.12.2014г. по описа на нотариус К. К. с рег. № 451 на НК, с район на действие - района на РС-Елхово, вписан в Служба по вписванията при ЕРС с вх. № 4396, Акт №193, т.ХІІІ, д. №2090/08.12.2014г. на СВ при ЕРС, Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, с който К.Н.Б. с ЕГН – **********,***, е прехвърлила на Д.И.К. с ЕГН – **********,***, правото на собственост върху собствения си недвижим имот, находящ се в село ***, общ.Болярово, обл.Ямболска, ул. „***“, № 7, представляващ дворно място с площ 1390 кв.м, съставляващо ПИ ІІ - 195 в квартал 26 по ДРП на селото от 1984 г., ведно с построената в него жилищна сграда с разгъната застроена площ 126 кв.м, при граници и съседи: от две страни улица; ПИ 194; ПИ 196 и общ. място, като си е запазила правото на пожизнено и безвъзмездно ползване на прехвърления имот, срещу задължението на Д.И.К. да поеме цялостната й издръжка, изразяваща се в гледане, осигуряване на храна, облекло, лекуване, подпомагане при немощ и да полага всестранни грижи за прехвърлителката докато е жива. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 115, ал. 2 ЗС на ищцата К.Н.Б. с ЕГН – **********,***, шестмесечен срок, считано от влизане в законна сила на настоящото решение, за представяне на препис от същото за вписването му /отбелязване/ в Служба по вписванията при Районен съд-град Елхово. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника Д.И.К. с ЕГН – **********,***, да заплати на ищцата К.Н.Б. с ЕГН – **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 596.36 лева /петстотин деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила на 27.4.2017г.
16 Гражданско дело No 55/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение З.С.С. С.Ж.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.4.2017г.
ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 СК размера на определената с Решение № 5 от 16.02.2011 година, постановено по гр.д. № 685/2010 година по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила на 16.02.2011 година, месечна издръжка, която С.Ж.С. ***, ЕГН ********** следва да заплаща на З.С.С. ***, ЕГН **********, като непълнолетна действаща със съгласието на своята майка и законен представител С.И.А. ***, ЕГН ********** като го УВЕЛИЧАВА от 60.00 /шестдесет/ лева на 120.00 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 03.02.2017 година до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА С.Ж.С. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово държавна такса в размер на 86.40 / осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки / лева, върху присъденият увеличен размер на дължимата издръжка, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими също по сметка на ЕРС. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал. 1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от 12.04.2017г. - от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр. Елхово съгласно чл.315, ал.2 от ГПК. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 27.4.2017г.