РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 253/2018, IV състав НАП ДЕСИ -ЖЕЛЯЗА ХРИСТОВА С.ИЗГРЕВ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 280562-0094069/03.08.2017 година на зам.директора на ТД на НАП – гр.Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ – 1582/23.12.2015 година на изпълнителния директор на НАП, с което на жалбоподателя ЕТ „Деси – Ж.Х.”, с БУЛСТАТ ***, представляван от Ж.Д.Х., ЕГН ********** за нарушение по чл.41, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.4 от Закона за данък добавена стойност, на основание чл.185, ал.2, изречение последно във вр. чл.185, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.3.2019
Наказателно дело № 1/2019
В законна сила на 1.3.2019г.
2 НОХД No 505/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.С.М.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 13.2.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Е.С.М.А. /***/, роден на *** година в гр. Кабул, Р Афганистан, живущ в гр. Кабул, гражданин на Афганистан, със средно образование, учител, неженен, неосъждан, без документи за самоличност по негови данни, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2018 година на ГКПП – Лесово, обл. Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Е.С.М.А.
Мотиви от 29.3.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.
3 НОХД No 364/2018, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.И.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.3.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко И. от една страна и подсъдимият П.И.А. и неговия защитник - адв.М. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият П.И.А., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, работещ на частно без сключен трудов договор, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 08.03.2018 година, около 06.30 часа, в Община Елхово, обл. Ямбол, на път 7009 - разклон за с.Стройно, в посока от с.Борисово към с.Бояново, управлявал моторно превозно средство /МПС/ - лек автомобил марка „Опел", модел „Вектра" с per. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство /СУМПС/, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0261-000012/02.02.2018г. на Началник РУ - Елхово при ОДМВР -Ямбол, влязла в законна сила на 02.03.2018г. - престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК на подсъдимия П.И.А. се налага наказание наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и ал.3, т.1 от НК: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия П.И.А. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства – няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 364/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
П.И.А.
В законна сила на 5.3.2019г.
4 АНД No 398/2018, III състав Агенция "Митници" Д.С.Р. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 11.2.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 126/2018г. от 19.06.2018г., издадено от В. С. И. – с.д. Зам. Началник на Митница Бургас, съгласно Заповед № ЗАМ-556/32-127893 от 11.05.2017г., В ЧАСТТА му, с която на Д.С.Р., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Сливен, ул.“Макгахан” №4, чрез адвокат Ю.Я. ***, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците, е наложено на основание чл.233 ал.1 от Закона за митниците административно наказание - глоба в размер на 2 914.00 лева, посочена като представляваща 200 % от митническата стойност на стоките, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2 914.00 лева на 1 074.00 /хиляда седемдесет и четири/ лева, представляваща 100 % от митническата стойност на стоките, а В ЧАСТТА му, с която на основание чл.233 ал.6 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоките - предмет на нарушението отразената им обща митническа стойност от 1 457.00 /хиляда четиристотин петдесет и седем/ лева, се ЧЕТЕ 1 074.00 /хиляда седемдесет и четири/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.3.2019г.
5 НОХД No 100/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.А.Н. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 6.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 61 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Х.А.Н. и неговият защитник - адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Х.А.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, рибар към фирма „Електра", осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 17.02.2019 година, около 06.30 часа, в гр.Елхово, общ.Елхово, обл. Ямбол, на кръстовището на ул.„Пирин" и ул.„Победа", управлявал лек автомобил, марка „Мазда", модел „323F" с рег.№ ***, с посока на движение от ул.„Пирин" към ул.„Васил Левски" с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,44 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510" с инв.№ 0179 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.А.Н. се налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимия Х.А.Н. се налага предвиденото по-леко в престъпния състав кумулативно наказание „Глоба“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Х.А.Н. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 17.02.2019 година - датата на отнемане на СУМПС със Заповед за ППАМ от 18.02.2019г. на Началника на РУ-Елхово, до привеждане в изпълнение на настоящото определение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма направени разноски по делото. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 100/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.А.Н.
В законна сила на 6.3.2019г.
6 НОХД No 102/2019, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 6.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И : № 62 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП- Елхово – Стойко И. от една страна и подсъдимия Ш.И. /S. I./ и неговият защитник - адв.С.С. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Ш.И. /S. I./, роден на *** год. в гр.Тбилиси, Грузия, живущ ***, гражданин на Грузия, със средно образование, женен, работещ в частния сектор, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това че на 23.01.2019 год., около 23.45 часа, на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Република България в Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от него причини, тъй като е бил задържан от граничните власти - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Ш.И. /S. I./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Ш.И. /S. I./ по чл.279, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК, му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и „ГЛОБА" в размер на 100.00 /сто/ лева, считано от влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява настоящото споразумение. От престъплението, извършено от подсъдимия Ш.И. /S. I./, не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 30.00 /тридесет/ лв., остават за сметка на органа, който ги е направил - РДГП-Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността, спецификата и времетраенето на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Х.Х. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на руски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 102/2019 година по описа на РС - Елхово. Определението в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ш.И.
В законна сила на 6.3.2019г.
7 НОХД No 103/2019, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 6.3.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко И. от една страна и обвиняемият Ш.И. /***/ и неговият защитник – адв. С.И. от друга страна, както следва: Обвиняемият Ш.И. /***/, роден на *** год. в гр.Тбилиси, Грузия, гражданин на Грузия, със средно образование, женен, работещ в частния сектор, живущ ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че 23.01.2019 година, около 22.50 часа в района на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл. Ямбол, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - регистрационен талон част втора с № 0311662478, издаден в Кралство Нидерландия /Холандия/ на лек автомобил, марка Renault, модел Megane Scenic, peг. табели***и VIN № VF1JMSE0640120903, на името на ***, пред длъжностно лице - мл. инсп.Велена Вълчева, служител на ГКПП - Лесово при ГПУ-Елхово към РДГП-Елхово, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият при условията на пряк умисъл. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Ш.И. /***/ по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр.ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК, му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на осн. чл.66, ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От престъплението, извършено от обвиняемият Ш.И. /***/, не са причинени имуществени вреди. Приложеното по делото веществено доказателство – регистрационен талон част втора с № 0311662478, издаден в Кралство Нидерландия /Холандия/ на лек автомобил, марка Renault, модел Megane Scenic, per. табели***и VIN № VF1JMSE0640120903, на името на ***, гражданин на Република Грузия, се ОТНЕМА в полза на държавата, като същото да остане приложено по делото и да се съхранява в срока за съхранение на делото. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв., остават за сметка на органа, който ги е направил - РДГП-Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на съдебното производство разноски за възнаграждение на преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РС – Елхово. На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски - възнаграждение за техническа експертиза в размер на 260.30 /двеста и шестдесет лева и тридесет стотинки/ лв., се заплащат от обвиняемият по сметка на - РД „ГП“ - Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Х.Х. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 /петнадесет/ лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на руски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд - Елхово. Обвиняемият Ш.И. /***/ /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Ст. И. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 103/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.30 часа.
Ш.И.
В законна сила на 6.3.2019г.
8 НОХД No 50/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.К.,
Д.В.Д.,
З.В.К.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 15.12.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият З.В.К., роден на *** ***, български гражданин, с висше образование, неженен, касиер в „***“ ЕООД - гр. ***, осъждан, ЕГН - **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015година в района на 226 гранична пирамида в землището на с. Шарково, обл. Ямболска, действайки в съучастие като помагач, умишлено улеснил извършителите М.М.К. и Д.В.Д. и други трима неизвестни извършители да преведат без разрешение на надлежните органи на властта през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - десет лица, които не са български граждани, а са граждани на Сирийска Арабска Република - А С - роден на ***г***, САР, А.Д. - роден на *** ***, САР, Б. Р.- роден на *** ***, САР, Х.Н. - роден на *** ***, САР, М. А.- род.на *** ***, САР, У. А. - роден на ***г***, САР, М. А.- роден на ***г***, САР, Ш. К. - роден на ***год. гр. Камишли, САР, К. Ю.- роден на *** ***, САР и М.Х. - роден на ***г***, САР, като помагачеството е осъществено чрез обещание да даде помощ след деянието - да извърши превоз с моторно превозно средство на преведените лица с цел извеждане от района на държавната граница, а за целта осигурил придвижването на товарен автомобил, марка „Мерцедес Вито“ с рег. № *** до с. Мамарчево, общ.Болярово и изчакал групата преведени лица, качил ги и ги транспортирал с посоченото моторно превозно средство от с. Мамарчево, община Болярово към вътрешността на страната, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото спрямо него обвинение в престъпление по чл.280, ал.2, т.3, вр. с ал.1, вр. с чл. 20, ал.4 от Наказателният кодекс. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
М.М.К.
Д.В.Д.
З.В.К.
Мотиви от 15.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 4.4.2018
Наказателно дело № 15/2018
В законна сила на 7.3.2019г.
9 НОХД No 107/2019, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 7.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 67 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият С.А.А. и неговият защитник - адв.Янчо М. от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият С.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на неустановен ден в периода от началото на месец януари 2019 година до 18.02.2019 година в село Пчела, област Ямбол, в имот, находящ се на улица „Митко Палаузов" №9, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Ямбол, Район - Елхово, чрез директно свързване на гумен маркуч на мястото на тапата на тръбата, затваряща отклонението, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на това основание и чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, т.1 от НК на подсъдимия С.А.А. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия С.А.А. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 107/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.А.А.
В законна сила на 7.3.2019г.
10 АНД No 494/2018, II състав МВР С.Д.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 18.2.2019г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0261-000419 от 29.10.2018 година, издадено от Г. К.- Началник отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР Ямбол, упълномощен със заповед № 326з-21 от 05.01.2018г. на Директора на ОД на МВР Ямбол, с което на С.Д.Г. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.3.2019г.
11 НОХД No 108/2019, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Ж.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 11.3.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и обвиняемият Х.Ж.Г. и неговият сл. защитник – адв. В.Д. от друга страна, както следва: Обвиняемият Х.Ж.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, строителен работник, неженен, осъждан, с ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 19.07.2017 година, в двора на имот, находящ се на улица „***“ № 5, град Елхово, област Ямбол, е държал без надлежно разрешително, високорисково наркотично вещество, държано в стъклен буркан с метална капачка - 38 бр. полиетиленови пликчета, съдържащи зелена тревиста маса, коноп /марихуана/ с обща нетна маса: 13.589 гр., концентрация на действащ наркотичен компонент - тетрахидроканабинол 9 % и обща парична стойност 81,53 лв. /осемдесет и един лева и петдесет и три стотинки/, престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият при условията на пряк умисъл. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на Х.Ж.Г. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Х.Ж.Г., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на Х.Ж.Г. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в размер на 1000.00 /хиляда лева/. От деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Направените по делото разноски за възнаграждение на вещото лице в размер на 584.14 /петстотин осемдесет и четири лева и четиринадесет стотинки/ лева се заплащат от обвиняемия Х.Г. ***. На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б."б" от НК, се отнемат в полза на държавата наркотичните вещества - предмет на престъплението, а именно 1 брой стъклен буркан с метална капачка, съдържащ 38 /тридесет и осем/ броя полиетиленови пликчета - тип „Джъмпер", съдържащи коноп /марихуана/, с обща нетна маса 13.589 грама, от които изразходвани при изготвяне на физикохимическата експертиза 4.722 грама, намиращи се на съхранение в РУ на МВР – Елхово, като същите следва да бъдат унищожени по реда на ЗКНВП. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 103/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Х.Ж.Г.
В законна сила на 11.3.2019г.
12 НОХД No 260/2018, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.П.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 13.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 76 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А С от една страна и от друга страна – подсъдимия Ж.П.П. и неговия защитник адв.П М , както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Ж.П.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, трудово ангажиран в месокомбинат Родопа гр.Б, неосъждан, ЕГН -********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в началото на месец декември 2017 година в град Б, област Ямбол, ул. „Девети септември" №*, отнел чужди движими вещи - 1 брой мобилен телефонен апарат, марка „Ihunt Like", 1 брой СИМ -карта на телефонен оператор „Теленор" и 1 брой карта - памет от 2 гигабайта, всички на обща стойност 204.00 лева, от владението на собственика им Г.Б.В. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени от тяхната равностойност - престъпление по чл.197, ал.1 във вр.чл. 194, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Ж.П.П. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Ж.П.П. по чл.197, ал.1 във вр.чл. 194, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42 а, ал.2, т.1, т.2 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Разноските по делото в размер на 131,50 лева се заплащат от подсъдимия Ж.П.П. както следва: сумата 70.38 лв. - направени разноски в досъдебната фаза на производството в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР – Ямбол и сумата 61.12 лв. – направени разноски в съдебната фаза на производството, в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Веществените доказателства по делото няма.
Ж.П.П.
В законна сила на 13.3.2019г.
13 НОХД No 312/2018, II състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Д.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 25.2.2019г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.289, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 НПК, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: № 53 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 312/2018 г. по описа на РС-Елхово, водено против Н.Д.Б. ***. На основание чл. 190, ал.1 от НПК направените по делото разноски остават за сметка на бюджета на съдебната власт /на ЕРС/. Определението ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
В законна сила на 13.3.2019г.
14 НОХД No 114/2019, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 14.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 79 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия С.Т.Д. и неговият защитник адв.Р.Р. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият С.Т.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 02.09.2018 година около 12.00 часа в с. Стефан Караджово, обл.Ямбол управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, марка „Дукати" без регистрационни табели в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0261-000232/10.07.2017 година на Началник РУ-Елхово при ОД МВР - Ямбол, влязла в законна сила на 14.09.2017година - престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия С.Т.Д., при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия С.Т.Д., не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимия С.Т.Д., по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК във вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на които на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. По досъдебното производство няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 114/2019 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Т.Д.
В законна сила на 14.3.2019г.
15 НОХД No 116/2019, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Р.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 14.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 80 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият Б.Р.С. и неговият защитник адв.Д.И.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Б.Р.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, гражданин на Република България, с основно образование, женен, работещ като строителен предприемач, собственик на ЕТ, осъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 02.03.2019 год., в района между гранична пирамида № 194 и гранична пирамида № 195, в землището на с.Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК, на подсъдимия Б.Р.С. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 116/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.Р.С.
В законна сила на 14.3.2019г.
16 НОХД No 507/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Ж.В. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 19.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 83 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово – прокурор С. С., подсъдимият С.Ж.В. и неговият защитник – адв.К. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимият С.Ж.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ж.к. "***“, № **, вх.*, ет.**, ап.**, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2018 година в гр.Елхово, обл.Ямбол на детска площадка, разположена на ул. „Ал.Стамболийски“, действайки като извършител, отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, марка ,,Самсунг SM-G530FZ“ c ИMEИ *** на стойност 219.00 лева от владението на С. С. С. ***, а собственост на С.С.С. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият С.Ж.В. престъпление и на основание чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Направените в хода на ДП разноски в размер на 70.38 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства по делото няма, с оглед връщането на предадения телефон на собственика му с постановление на РП-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 507/2018 година по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Ж.В.
В законна сила на 19.3.2019г.
17 НОХД No 66/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Я. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 1.3.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Я. /***/, роден на *** година в Република Молдова, живущ в гр.Гайдар, Република Молдова, ул. „***“ №29, молдовски гражданин, без образование, неграмотен, шофьор, неженен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2019 година около 11.00 часа в района на 274 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, направил опит да излезе през границата на страната от Република България в Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието останало недовършено поради независещи от него причини - бил заловен от органите на МВР, поради което и на основание чл.279, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.Я.
Мотиви от 20.3.2019г.
В законна сила на 19.3.2019г.
18 НОХД No 513/2018, I състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.П.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 20.3.2019г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия и неговият защитник адв. Х. от АК – Ямбол, от друга страна, както следва: Подсъдимият С.П.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2015 година в района на 272 гранична пирамида в землището на село Лесово, обл.Ямбол, действайки като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - двадесет лица, граждани на Сирия, а именно ***родена на *** г. в Сирия;***родена на *** г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***родена на ***г. в Сирия;***родена на ***г. в Сирия;***родена на ***г. в Сирия;***роден на ***г. в Сирия;***родена на 15.13.2011 г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***роден ***г. в Сирия;***роден на ***г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***родена на ***г. в Сирия;***роден на ***г. в Сирия;***родена на *** г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия;***роден на *** г. в Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените лица не са български граждани и десет от тях не са навършили 16-годишна възраст, престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3, вр.ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл. престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на подсъдимия С.П.С. се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 210.00 лева за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „ГП” град Елхово. От деянието няма причинени имуществени вреди. Вещественото доказателство – свидетелство за регистрация на МПС част I, приложено на стр. 125 в том 1 от ДП, след влизане в сила на определението да се върне на Щилиян М.А.. Вещественото доказателство - 1 брой мобилен телефон марка „Нокия“ с ИМЕИ 352429059839675 с поставена в него сим карта „Теленор“ с № 89359050100509994621, след влизане на определението в сила да се върне на подсъдимият С. П.С.. Вещественото доказателство - 1 брой мобилен телефон марка „Нокия“ с ИМЕИ № 35198204656112 с поставена в него сим карта „Глобул“ с № 89359050100310604823, след влизане на определението в сила да се върне на И. М. Д.. Като се съобрази с вида и размера на наложеното наказание – лишаване от свобода за срок от осем месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години, съдът намира, че са налице основанията на чл. 309, ал.4 от НПК за отмяна на взетата спрямо него в хода на ДП мярка за неотклонение «Подписка». Ето защо и на основание чл. 309, ал.4, вр. ал.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 387/2015 година по описа на ГПУ Елхово спрямо подсъдимият С.П.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 513/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.10 часа.
С.П.С.
В законна сила на 20.3.2019г.
19 НОХД No 130/2019, II състав Нарушения на валутния режим - чл.251 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 20.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 91 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С. И. от една страна и подсъдимият Б.Б. и неговия защитник адв.В.Д. от друга страна, съгласно което Подсъдимият Б.Б. /BAYKAL BIC***, роден на *** година в ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с основно образование, женен, собственик на „***“ ЕООД град ***, живущ ***, с персонален № ***, паспорт № ***, издаден на 22.05.2012 година, притежаващ разрешение за пребиваване в Република България № ***, издадено на 27.12.2016 година в град ***, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2019 г. на Митнически пункт „***“, обл. Ямбол, при напускане пределите на Република България в посока Република Турция, не изпълнил задължението си за деклариране пред митническите органи на парични средства, а именно сумата от 64 400.00 евро с левова равностойност 125 955.45 лева /сто двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки/, пренасяни през границата на страната с Република Турция, която е външна граница на Европейския съюз, с което нарушил чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон, съгласно който „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи“, както и чл. 2, ал. 1 и чл.9, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. на министъра на финансите за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, съгласно които „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл.9“ и „Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл. 2, ал. 1, чл. 5 и 7“, който образец се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“, и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл.251, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.251, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на подс.Б.Б. /BAYKAL BIC*** се налага наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Б.Б. /BAYKAL BIC***, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските по досъдебното производство в размер на 90.00 лева за извършен устен превод, остават за сметка на органа, който ги е направил – ТД „Южна морска“ при Агенция Митници. НЕ ПРИЛАГА по отношение на подсъдимия Б.Б., разпоредбата на чл. 251, ал. 2 от НК, като противоречаща на правото на ЕС на основание Определение № 1086412 от 12 юли 2018 година на Съда на Европейския Съюз по Дело С-707/17. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - евробанкноти на обща стойност 64 400.00 /шестдесет и четири хиляди и четиристотин/ евро, с левова равностойност 125 955.45 лева /сто двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки/, предадени на МОЛ на склада за задържани и иззети стоки при Агенция „Митници“, ТД „Южна морска“ за оставянето им в наета от ТД „Южна морска“ - Бургас банкова касета в търговска банка град Бургас, следва ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - Б.Б.. Направените в хода на съдебното производство разноски за преводач в хода на ДП и на съдебното производство остават за сметка на органа, който ги е направил. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача- М.Я.Ш., с установена по делото самоличност. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият Б.Б. в хода на ДП мярка за неотклонение „Парична гаранция“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 65/2019 година по описа на отдел „МРР Южна морска“- Елхово с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 27.02.2019 година на ст. разсл. Митнически инспектор при АМ, Отдел „митническо разузнаване и разследване Южна морска“ Младен Златаров спрямо подсъдимият Б.Б., гражданин на Република Турция, с персонален № ***, паспорт № ***, издаден на 22.05.2012 година, притежаващ разрешение за пребиваване в Република България № ***, издадено на 27.12.2016 година в град ***, ЕГН – **********, мярка за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ“ в размер на 3000.00 лева. След влизане на настоящото определение в сила паричната гаранция да бъде освободена. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 130/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Б.Б.
В законна сила на 20.3.2019г.
20 АНД No 175/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Н.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.10.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Г.Н.Н., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с висше образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2017 год. около 13.35 часа, в района на кръстовище на път І-7 с път ІІІ-7008, в посока от гр. Ямбол към ГКПП Лесово, управлявал МПС - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с регистрационен номер ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС – наложена със ЗППАМ № 17-0804-000053 от 28.01.2017година на Началник сектор ПП към ОД на МВР - Сливен, в сила от 14.02.2017 година - престъпление по чл.343 в, ал.3, вр ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в 15-дневен срок от днес.
Г.Н.Н.
Мотиви от 12.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 21.3.2019
Наказателно дело № 381/2018
В законна сила на 21.3.2019г.
21 АНД No 416/2018, III състав Агенция "Митници" Е.С.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.2.2019г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 345/2018г. от 14.08.2018г., издадено от В. С. И.– За Началник Митница Бургас, В ЧАСТТА му, с която на Е.С.К., с ЕГН **********,***, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците, е наложено на основание чл.233 ал.1 от Закона за митниците административно наказание - глоба в размер на 1 154.56 лева, представляваща 200 % от митническата стойност на стоката, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1 154.56 лева, представляваща 200% от митническата стойност на стоката на 577.28 /петстотин седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ лева, представляваща 100 % от митническата стойност на стоките. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
В законна сила на 21.3.2019г.
22 НОХД No 560/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 6.3.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А. Х. /A. Н./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр. ***, Ислямска Република Афганистан, афганистански гражданин, без образование, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2018 година на ГКПП - Лесово, обл. Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.Х.
Мотиви от 29.3.2019г.
В законна сила на 22.3.2019г.
23 НОХД No 135/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Х.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 22.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 94 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимия Ж.Х.М. и неговият защитник адв. Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Ж.Х.М. - роден на *** *** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, трудово ангажиран - доставчик, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 09.03.2019 година в гр. Елхово, обл. Ямбол около 02.30 часа по ул. „Дунав“ и ул. „Бистрица“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сеат Ибиза“ с рег.№ СА**** МТ след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – „Алкотест Дрегер 7510“ с инв. № 0179 - престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Ж.Х.М. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343 г. вр. чл. 343 б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК на Ж.Х.М. се определя наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №135/2019 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ж.Х.М.
В законна сила на 22.3.2019г.
24 НОХД No 133/2019, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.М.Х.,
М.И.Д.,
А.Ф.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 25.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И : № 98 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Саракостова, адвокат П.М. *** – служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите Р.М.***/***/, М.И.Д.***и А.Ф.К.***/ при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите: Р.М.***/***/, родена на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданка на Сирийска Арабска Република, с адрес в Сирийска Арабска Република - град Хасака, квартал Нашуа Алшаркия, от кюрдски произход, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана; М.И.Д. ***роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес в Сирийска Арабска Република - град Хасака, квартал Нашуа Алшаркия, от кюрдски произход, със средно образование, женен, търговец, ноосъждан и А.Ф.К.***/, роден на *** ***, Сирийска Арабска Република, гражданин на Сирийска Арабска Република, с адрес в Сирийска Арабска Република -село Талхасел, от кюрдски произход, с основно образование, неженен, строител, неосъждан се признават за ВИНОВНИ в това, че на 11.03.2019 година, в района на 169 гранична пирамида, в землището на село Странджа, община Болярово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите Р.М.***/***/, М.И.Д.***и А.Ф.К.***/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите Р.М.***/***/, М.И.Д.***и А.Ф.К.***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 120.00 лева за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 133/2019 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Р.М.***/***/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият М.И.Д. ***/чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият А.Ф.К.***/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. М. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. Преводача М. – Моля да ми бъдат заплатени пътни разноски за явяването ми в днешното съдебно заседание от гр. Бургас до гр. Елхово и обратно в размер на 24.00 лева. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, и обстоятелството, че преводача е направил пътни разноски за явяването си в с.з., О П Р Е Д Е Л И : На преводача Д.М. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 22.50 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдски език и обратно, както и пътни разноски в размер на 24.00 лева, за пътуването му от гр.Бургас до гр. Елхово и обратно. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.15 часа.
Р.М.Х.
М.И.Д.
А.Ф.К.
В законна сила на 25.3.2019г.
25 НОХД No 18/2019, II състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.А.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 11.3.2019г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Н.А.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с висше образование, женен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2018 година, около 08.55 часа, на път ІІ-79, км.8, на територията на община Елхово, област Ямбол, в посока от село Добрич за село Златиница, управлявал моторно превозно средство - колесен трактор, марка „Беларус“ с рама № ***, нерегистрирано по надлежния ред съгласно чл.140, ал.6 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.11, ал.9 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, връзка с Наредба № 2 от 03.02.2016 година за условията и реда за регистрация на техника по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.А.Д.
Мотиви от 10.4.2019г.
В законна сила на 27.3.2019г.
26 НОХД No 467/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.Ч. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 28.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: № 104 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Д.К.Ч. и неговия защитник адв. Пламен Марков от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.К.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан-реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 01.08.2018 година около 04.40 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол на кръстовище между път I-7 и отбивка за входа на вилната зона на града управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „Фиат Уно " с per. № У *** АС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда установено по надлежния ред- Протокол за химическо изследване 283/23.08.2018 год. на НТЛ при ОД на МВР гр. Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Д.К.Ч. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д.К.Ч. се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл. 343г, вр. чл..343 б, ал.1 вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият Д.К.Ч. се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред, считано от 01.08.2018 година, съгласно ЗППАМ № 18-0261-000204/01.08.2018 година на Началник група при РУ- Елхово при ОДМВР - Ямбол до привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 467/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване
Д.К.Ч.
В законна сила на 28.3.2019г.
27 НОХД No 160/2019, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Й.И.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 29.3.2019г.
О П Р Е Д Е Л И № 106 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимата Й.И.М. и нейният защитник - адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимата Й.И.М., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***1, българка, с българско гражданство, неомъжена, с начално образование, безработна, неосъждана, с ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА за това, че на неустановен ден в периода от 07.03.2019 година до 11.03.2019 година, в село Попово, област Ямбол, в имот находящ се на улица „***, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ЕАД град Пловдив, район - Елхово, чрез директно свързване към входящата електрическа линия, преди електромера, посредством двоен кабел, оголен в единия му край, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК вр.с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимата Й.И.М. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***1 за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимата Й.И.М. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - не са направени. Вещественото доказателство - 1 брой гумиран ел. проводник – черен на цвят, в единия си край с щепсел, а в другия свързан със син и черен на цвят проводник, закривен в края, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата, като с оглед на това, че същият представлява вещ с незначителна стойност, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, същият да бъде унищожен. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 160/2019 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Й.И.М.
В законна сила на 29.3.2019г.