РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 799/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки М.С.Д. Г.Д.Б.,
БЪЛГЕРИЪН ЕНТЕРИОР ООД
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.11.2018г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД поради накърняване на добрите нрави, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 01.10.2015г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. ***., акт № 100, т.4, по силата на който ответникът Г.Д.Б. с ЕГН – **********,***, като съсобственик - правоприемник /купувач/ на идеални части от наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от Г. Т. Я., б.ж. на с.***, починал на 19.01.1949 г., в качеството на арендодател, е предоставил на ответното дружество „Б. И.-Е.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Елхово, ул. „***“, № 7, представлявано от управителя Г.Д.Б., в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване за срок от 20 стопански години следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, общ.Елхово, а именно: 1. Hива с площ от 5.000дка в местността „Ардалъка“, седма категория, съставляваща имот № 010006 по плана за земеразделяне на село ***, общ.Елхово, при граници и съседи: имоти с №№ 010005, 001097, 000017, 010009 и 010008; 2.Изоставена нива с площ от 19.564дка в местността „Боев дол“, част от която от 1.358 дка трета категория и 18.206 дка - седма категория, съставляваща имот № 014032 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имоти с №№ 000051 и 001108; 3.Лозе с площ от 1.936дка в местността „Метлите“, четвърта категория, съставляващо имот № 019100 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имоти с №№ 019099, 001036, 019101 и 001040; 4.Нива с площ от 9.999дка в местността „Трънова поляна“, част от която 8.934дка четвърта категория и 1.065 дка - трета категория, съставляваща имот № 039020 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имоти с №№ 039019, 039014, 0390151 039021 и 001183; 5. Изоставена нива с площ от 5.039дка в местността „Каба ира“, осма категория, съставляваща имот № 027129 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имоти с №№ 027131, 027132, 001221 и 000175 и 6. Нива с площ от 32.964дка, в местността „Трънова поляна“, четвърта категория, съставляваща имот № 039034 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имоти с №№ 039033, 039010, 039030, 000193 и 001184. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищцата М.С.Д. ***, ЕГН - **********, чрез пълномощник адв. И.К., против ответниците Г.Д.Б. с ЕГН – **********,*** и „Б. И.-Е.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Елхово, ул. „***“, № 7, представлявано от управителя Г.Д.Б., при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 229, ал.2 от ЗЗД, вр. с пар.1 от ДР на ЗАрЗ и чл. 4 от ЗАрЗ - за приемане за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда на земеделска земя от 01.10.2015 година, вписан в Служба по вписванията гр. Елхово с вх.рег. ***., акт № 100, т.4, има сила за пет стопански години, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците Г.Д.Б. с ЕГН – **********,*** и „Б. И.-Е.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Елхово, ул. „***“, № 7, представлявано от управителя Г.Д.Б., ДА ЗАПЛАТЯТ на ищцата М.С.Д. ***, ЕГН - **********, чрез пълномощник адв. И.К., със съдебен адрес ***, кантора № 10, направените по делото разноски в размер на 770.00 лева /седемстотин и седемдесет лева/. ДАВА на ищцата М.С.Д. ***, ЕГН - **********, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.3.2019
Гражданско дело № 348/2018
В законна сила на 5.3.2019г.
2 Гражданско дело No 19/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.К.Х.,
Я.Х.Х.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 15.08.2009 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 0018 от 15.08.2009 година на община Елхово, граждански брак между Е.К.Х.,***«***бл.62, вх.Б, ет.6, ап.66, ЕГН ********** и Я.Х. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете ******Х., ЕГН **********, да се предоставят на майката Я.Х. ДИМИТРОВА, ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката в гр. Елхово, ул.***№ 5А. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода на бащата Е.К.Х., ЕГН **********, се определя режим на лични контакти с детето ******Х., ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до неделя в 17.00 часа с преспиване по местоживеене на бащата, една седмица през зимната ваканция и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Е.К.Х., ЕГН ********** да заплаща на Я.Х. ДИМИТРОВА, ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете ******Х., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лв., считано от датата на влизане на решението за развод в сила, ведно със законната лихва за всяка просрочено вноска, до настъпване на обстоятелства, който водят до изменение или погасяване на задължението за издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име –***УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул.***№ 10, вх.А, ет.1, ап.3, се предоставя за ползване след прекратяване на брака на Е.К.Х.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Е.К.Х., ЕГН **********, се поставя следния недвижим имот, находящ се в гр.Елхово, ул.***№ 10, вх.А, ет.1,ап.3, а именно ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ №3/три/, със застроена площ 61.16 кв.м./шестдесет и едно цяло и шестнадесет стотни кв.м./ състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 27382.500.9509.1.3 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка девет хиляди петстотин и девет точка едно точка три/ по кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на Агенцията по кадастър, които самостоятелен обект попада в сграда № 1 /едно/ с идентификатор № 27382.500.9509.1 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка девет хиляди петстотин и девет точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 27382.500.9509/двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка девет хиляди петстотин и девет/ по кадастралната карта на гр.Елхово, при граници на жилището по кадастрална карта: на същия етаж -обект №27382.500.9509.1.2 и обект № 27382.500.9509.1.13 и над обекта-обект № 27382.500.9509.1.6 заедно с прилежащото към жилището ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3/три/ с полезна площ 15.27 кв.м./ петнадесет цяло и двадесет и седем кв.м./ при граници по документ за собственост изток – св.площи, запад - мазе №2, север – св.площи, юг - мазе № 5, заедно с 6.630% /шест цяло и шестотин и тридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което сградата е построена. Данъчната оценка на имота е в размер на 4548.30 лв. /четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/. Стойността на дела е в размер на 4548.30 лв. /четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/. Съпрузите не си дължат парично уравнение на дела от недвижимия имот. Съпрузите не са придобили МПС по време на брака. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг. Съпрузите по време на брака не са придобивали дялове в търговски дружества и не притежават дялове в търговски дружества. Нямат влогове в търговски банки и други финансови институции. Съпрузите са се споразумели след прекратяване на брака да не си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА Я.Х. ДИМИТРОВА, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Е.К.Х., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 206.46 лева, от които 7.50 лева за допускане на развода, 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка, държавна такса върху стойността на поставеният му в дял недвижим имот в размер на 90.96 лева, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 6.3.2019г.
3 Гражданско дело No 464/2016, III състав Делба Й.Т.К. Г.Т.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.2.2019г.
ИЗНАСЯ на публична продан като неподеляем следния недвижим имот, находящ се в град Елхово, на улица „***" №3**, а именно: Първи жилищен етаж от ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 27382.500.2269.5, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, със застроена площ: 71 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2269, с площ на ПИ от 616 кв.м., при съседи на ПИ: 27382.500.2270; 27382.500.109; 27382.500.7176; 27382.500.98. Първоначалната цена на имота е 12 100.00 /дванадесет хиляди и сто/ лева. При извършване на продажбата получената сума да се раздели между съделителите Й.Т.К., с ЕГН **********,*** и Г.Т.К., с ЕГН **********,***, съобразно делбените им квоти: 7/18 ид.части за Й.К. и 11/18 ид.части за Г.К.. При продажба на имота на цена, по-висока от първоначалната, държавния съдебен изпълнител следва да събере допълнителна държавна такса за разликата върху всеки дял по 4%. ОСЪЖДА ищеца – съделителя Й.Т.К., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си по делото - адв.И.П.Ч. ***, със съдебен адрес ***, да заплати държавна такса върху стойността на дяла му в размер на 188.20 /сто осемдесет и осем лева и двадесет стотинки/ лева, както и сумата от 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметка на РС-Елхово. ОСЪЖДА ответника – съделителя Г.Т.К., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху стойността на дяла му в размер на 295.80 /двеста деветдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ лева, както и сумата от 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметка на РС-Елхово. ОСЪЖДА на основание чл.355 ал.1 от ГПК ответника – съделител - Г.Т.К., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца – съделител - Й.Т.К., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си по делото - адв.И.П.Ч. ***, със съдебен адрес ***, съразмерно на делбената му квота съдебни разноски в размер на 530.64 /петстотин и тридесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.355 ал.1 от ГПК ищеца – съделител - Й.Т.К., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си по делото - адв.И.П.Ч. ***, със съдебен адрес ***, да заплати на ответника – съделител - Г.Т.К., с ЕГН **********,***, съразмерно на делбената му квота съдебни разноски в размер на 336.11 /триста тридесет и шест лева и единадесет стотинки/ лева. След влизане в сила на настоящото Решение, за присъдените в полза на Районен съд-гр.Елхово суми да се издадат изпълнителни листи. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 8.3.2019г.
4 Гражданско дело No 712/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.И.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.3.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.И.И., с ЕГН **********,***, п.к. 8700, ***, че същият ДЪЛЖИ на ищеца – „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ЕАД-гр.София, ЕИК ***, представлявано от Изпълнителните директори Николина Станчева и Мартин Деспов, чрез юрисконсулт Б.Н.Р.,***, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, на основание чл. 422, вр. с чл. 415 от ГПК, във вр. с чл. 240 от ЗЗД, вр. с чл. 79 вр.с чл.86 вр. с чл. 99 от ЗЗД, вр. с чл.7 и следващите от Договор за паричен заем № 106414/18.01.2017г. следните суми: СУМАТА от 600.00 /шестстотин/ лева - представляваща неиздължената част от главницата по Договора за паричен заем № 106414/18.01.2017г. за периода от 17.02.2017 г. до 17.01.2018 г., по отношение на която на основание чл.7, ал.4 от Договора за паричен заем е обявена предсрочна изискуемост, считано от 19.03.2017г., СУМАТА от 119.87 /сто и деветнадесет лева и осемдесет и седем стотинки/ лева, представляваща договорна лихва за периода от 17.02.2017г. до 17.01.2018г. /падежът на последна погасителна вноска/ по отношение на която на основание чл.7, ал.4 от Договора за паричен заем е обявена предсрочна изискуемост, считано от 19.03.2017г., СУМАТА от 534.12 /петстотин тридесет и четири лева и дванадесет стотинки/ лева, представляваща неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 17.02.2017г. до 17.01.2018г. /падежът на последна погасителна вноска/, по отношение на която на основание чл.7, ал.4 от Договора за паричен заем е обявена предсрочна изискуемост, считано от 19.03.2017г., СУМАТА от 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева, представляваща неустойка за предсрочна изискуемост, начислена еднократно на дата 19.03.2017г. /дата на предсрочна изискуемост/, СУМАТА от 65.96 /шестдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 20.03.2017г. /денят, следващ датата на настъпване на предсрочната изискуемост/ до датата на подаване на заявлението в съда - 31.05.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от 600.00 лева, считано от датата на подаването на заявлението в съда - 31.05.2018г. до окончателното изплащане на задължението, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 410/2018г. по описа на РС-Елхово. ОСЪЖДА Х.И.И., с ЕГН **********,***, п.к. 8700, ***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ЕАД-гр.София, ЕИК ***, представлявано от Изпълнителните директори Николина Станчева и Мартин Деспов, чрез юрисконсулт Б.Н.Р.,***, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, направените в заповедното производство разноски в общ размер на 91.42лв. /деветдесет и един лева и четиридесет и две стотинки/ лева. ОСЪЖДА Х.И.И., с ЕГН **********,***, п.к. 8700, ***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ЕАД-гр.София, ЕИК ***, представлявано от Изпълнителните директори Николина Станчева и Мартин Деспов, чрез юрисконсулт Б.Н.Р.,***, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 231.41 /двеста тридесет и един лева и четиридесет и една стотинки/ лева, от които 31.41 лева - заплатена държавна такса и 200.00 лева възнаграждение за юрисконсулт, а искането на ищеца за заплащане на разноски за юриск. възнаграждение над 200.00 до 350.00 лева – НЕ УВАЖАВА. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да поиска от ОС-Ямбол в едномесечен срок от връчване на решението да го отмени, ако е била лишена от възможност да участва в делото при някоя от хипотезите по чл.240, ал.1 от ГПК. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. ПРЕПИС от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 410/2018г. по описа на РС-Елхово.
В законна сила на 12.3.2019г.
5 Гражданско дело No 407/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.П.П. К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 8.3.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. с чл. 415 от ГПК, вр. с чл. 93, ал.2, изр.2 от Закона за задълженията и договорите по отношение на ответника К.П.С., с ЕГН-**********,***, че същата ДЪЛЖИ на ищеца И.П.П. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника адв. Я.П., сумата от 20000.00 лева /двадесет хиляди лева/ - представляваща дадено от ищеца капаро по неизпълнен от длъжника-продавач предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 09.09.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 26.04.2017г. до окончателното й изплащане, което вземане представлява част от цялото такова, за което е издадена Заповед № 572 от 19.05.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 224/2017г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 422, вр. с чл.415 от ГПК, вр. с чл. 86 от ЗЗД установителен иск, с който се претендира признаване за установено по отношение на ответника К.П.С., с ЕГН - **********, че съществува вземането на И.П.П. с ЕГН - ********** по отношение на претендираната сума от 3317.73 лв. /три хиляди триста и седемнадесет лева и седемдесет и три стотинки/, представляваща лихва за забава, начислена върху сумата от 20000.00 лв. за периода от 09.09.2015 г. до 26.04.2017 г., както и искането за присъждане на съдебно-деловодни разноски по заповедното производство за разликата над сумата от 657.31 до 766.35 лева и искането за присъждане на разноски по настоящото производство за разликата над 1466.57 до 1709.85 лева. ОСЪЖДА ответника К.П.С., с ЕГН - **********,***, да заплати на ищеца И.П.П. с ЕГН - **********, направените в заповедното производство разноски в общ размер на 657.31 лева /шестстотин петдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА ответника К.П.С., с ЕГН - **********,***, да заплати на ищеца И.П.П. с ЕГН - **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 1466.57 лева /хиляда четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/ съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА ищеца И.П.П. с ЕГН - **********,***, да заплати на ответника К.П.С., с ЕГН - **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 175.01 лева /сто седемдесет и пет лева и една стотинка/ съобразно отхвърлената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 224/2017 г. по описа на ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 26.9.2018
Гражданско дело № 183/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.3.2019
Гражданско дело № 4896/2018

Обезличен документ

В законна сила на 15.3.2019г.
6 Гражданско дело No 905/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.И.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.3.2019г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Й.И.Д. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул. „***“ № 10, п.к. 1606, представлявано от управителя Р. В., чрез юрисконсулт Г.К., на основание чл. 240, вр. с чл. 79, ал.1, вр. с чл. 99 и чл. 86 от ЗЗД сумата от 300.00 лева /триста лева/ - главница, дължима въз основа на сключен между ответницата и „***“ ЕООД Договор за кредит и последващ Договор за прехвърляне на вземания между „***“ ЕООД и дружеството – ищец; сумата от 65.11 лева /шестдесет и пет лева и единадесет стотинки/ - наказателна лихва върху главницата за периода от 13.12.2015 до 31.01.2018г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба в съда – 06.12.2018г. до окончателно изплащане, както и направените по делото разноски в общ размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/. Присъдените суми ответницата може да внесе по сметка на ищеца в „Банка ДСК“ ЕАД с IBAN: ***, ВIС: ***. Решението е постановено при участието на трето лице помагач - „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, п.к. 1700, р-н „***“, ул. „***“, № 79, ет.2, представлявано от З.С.Р. и Е. Б. М.– управители. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на страните и на третото лице- помагач.
В законна сила на 26.3.2019г.
7 Гражданско дело No 788/2017, II състав Делба Г.М.Д. В.М.Д.,
С.В.М.,
С.Д.М.,
В.Д.М.,
В.Г.В.,
М.Г.В.,
Б.П.И.,
И.Д.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по настоящото гражданско дело № 788/2017г. по описа на ЕРС Решение № 219 от 14.01.2019г. на ЕРС, като в същото на страница четвърта, ред втори отдолу нагоре, след думите „ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителя“ да се чете, както следва: „Г.М.Д.“, вместо „Г.М.Г.“. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от глава 20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 29.3.2019г.