РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 386/2017, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 2.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 53 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдим Л.М.М. и неговият защитник адв.Ив.Г. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Л.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, с месторабота на стоков пазар „***“, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2015 г. около 00.30 часа по път Ш-7902 на кръстовище с ул. „Христо Ботев“ в с.Вълчи извор, обл.Ямбол, с посока на движение от с.Горска поляна към с.Вълчи извор, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Алфа Ромео“ с ДК № ***, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно който „всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“, на чл.20, ал.1 от ЗДвП, съгласно който „водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ и на чл.20, ал.2 от ЗДвП, съгласно който „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“, в резултат на което е допуснал пътнотранспортно произшествие, като по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, както следва: луксация /изкълчване/ на лява раменна става причинило „трайно затрудняване движенията на левия горен крайник“ за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма на М.М.Й. и фрактура на лявата лопатка причинила „трайно затрудняване движенията на левия горен крайник" за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма - фрактура на торакалните /гръдни/ прешлени от 7 до 12 и на втори лумбален /поясен/, причинила „трайно затрудняване движенията на снагата“ за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма на А.А.С. - престъпление по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Л.М.М. при условията на непредпазливост. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимия Л.М.М. престъпление по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия Л.М.М. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл.343г, вр.чл.343, ал.3, б. „а“, вр. чл.342, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Л.М.М. се ОПРЕДЕЛЯ и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението и привеждането му в изпълнение. От престъплението, извършено от подсъдимия Л.М.М. не са причинени съставомерни невъзстановени имуществени вреди. ОСЪЖДА подсъдимия Л.М.М., със снета самоличност да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол направените в хода на ДП разноски в размер на 1682.45 лева /хиляда шестстотин осемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/. В хода на съдебното производство няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр.мобилен телефон „Нокиа“ с бял панел и сензорен екран и 1 бр. устройство за слушане на музика с прикачена флаш памет и дистанционно към него – собственост на подсъдимия Л.М.М., след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Л.М.М., ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - мобилен телефон „Нокиа“ със светлосин панел и бели копчета ДА ОСТАНЕ на съхранение по делото до изясняване на собствеността му или до настъпване на обстоятелства за разпореждане с него. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. удостоверение за пътуване на името на А.А.С., след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНЕ на притежателя му А.А.С.. След като одобри споразумението по НОХД № 386/2017 година, съдът се занима и с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия Л.М.М. с Постановление от 04.11.2016 година в хода на ДП, а именно „ПОДПИСКА”. Предвид решаването на наказателното производство със сключването и одобряването на споразумението между РП-Елхово, подсъдимият и неговия защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият Л.М.М. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 386/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Л.М.М.
В законна сила на 2.3.2018г.
2 АНД No 476/2017, I състав РДГ Д.Х.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 655 от 04.09.2017 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен, с което на Д.Х.И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 90 от ЗЛОД e наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв., за това, че на 07.06.2017 година в дома си в село Маломирово, община Елхово, ул. „***“ №31 съхранявал нерегистриран в ДГС/ДЛС по място на придобиването му ловен трофей от благороден елен с дължина на левия рог – 83 см. и дължина на десния рог – 81 см., и е постановено отнемане в полза на държавата на 1 бр. ловен трофей от благороден елен с дължина на левия рог – 83 см. и дължина на десния рог – 81 см., на основание чл. 61, ал.1, изр. 2 от ЗЛОД, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 2.3.2018г.
3 НОХД No 69/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимият И.И.С. и неговият защитник адв.Д. Н. Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, работещ като охранител в „Мултифорс" ЕООД град София, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 17.02.2018 година, около 22.15 часа по улица „Девети септември", пред входа на градски парк в град Болярово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено", модел „19" с per. №У 0898 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,56 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване №86/19.02.2018 година на експерт в НТЛ при ОДМВР-Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия И.И.С. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия И.И.С., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението за прекратяване на наказателното производство. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И.И.С. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто лева/. Подсъдимият И.И.С. е неправоспособен водач на МПС, поради което не му се налага наказание лишаване от право да управлява МПС. От деянието няма причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 46.90 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от подс.И.И.С., в приход на републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 69/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.И.С.
В законна сила на 2.3.2018г.
4 НОХД No 372/2016, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Х.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 19.2.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Х.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /осъждан реабилитиран/, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час за времето от 20.00 часа на 02.10.2015г. до 03.00 часа на 03.10.2015г. в гр.Елхово, обл.Ямбол, от нощен шкаф, намиращ се в стая на втория етаж на къща, находяща се в гр.Елхово на ул.“Иван Николов“ №3, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти на обща стойност 320.00 лева от владението на собственика им - Н.М.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като на това основание и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.Х.П. наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Х.П.
Мотиви от 19.3.2018г.
В законна сила на 7.3.2018г.
5 АНД No 362/2017, II състав Общини Г.И.А. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 71 от 21.06.2017 година, издадено от Зам. кмета на Община Елхово Пепа Кючукова, с което на Г.И.А. *** e наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл.3, т.4 от Наредба №1 на Общински съвет Елхово за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 7.3.2018г.
6 НЧХД No 586/2017, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) П.Т.Д. К.С.Т. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 16.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 43 ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХД № 586/2017 г. по описа на ЕРС, образувано по тъжба на П.Т.Д. срещу подсъдимия К.С.Т.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ЯОС чрез ЕРС считано от днес.
В законна сила на 7.3.2018г.
7 НОХД No 652/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 25.10.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Н.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с висше образование, компютърен инженер в „***“, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2015 година около 17.00 часа по път ІІ-7 в отсечката между разклона за с.Мамарчево и с.Златиница, обл. Ямболска, при управлението на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ 530Д“, с peг. № ***, с посока на движение от гр. Болярово към гр. Елхово, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в разпоредбите на чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно който на пътното платно с двупосочно движение на водача ¬на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти, да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне и на чл.20, ал.2 от ЗДвП, съгласно който „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение, като водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението“, в следствие на което навлязъл в лентата за насрещно движение и допуснал пътно транспортно произшествие с товарен автомобил марка „Нисан Трейд“, с peг. № ***, управляван от С.Д.С. и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на С.Д.С., изразяващи се в травма на гръдния кош с фрактурирани IV -VI ребра в дясно, причинила трайно затрудняване движението на снагата за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма; фрактура на дясна мишнична кост /хумеруса/, причинила трайно затрудняване движенията на десния горен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма; фрактура на костите на дясната предмишница - лъчева и лакътна кост /радиус и улна/, причинила трайно затрудняване движенията на десния горен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси на организма; фрактура на дясната бедрена кост /фемура/ -пертрохантерна форма, причинила трайно затрудняване движенията на десния долен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси и увреда - травматична пареза на нервус радиалис на дясната ръка, причинила самостоятелно трайно затрудняване движенията на десния горен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на развитие на оздравителните процеси в организма - престъпление по чл. 343, ал. 1, б.„Б“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. На основание чл. 78а, ал.4 от НК, вр. с чл.343г, вр. с чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Н.С. от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила и привеждане в изпълнение на присъдата. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Н.С., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН за причиняване на описаните по-горе телесни увреждания и вследствие на нарушаване на правилото за движение по пътищата, визирано в чл.20, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение. ОСЪЖДА подсъдимият Д.Н.С. със снета по-горе самоличност, да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК на частния обвинител С.Д.С. с ЕГН – **********,***, направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин лева/ ОСЪЖДА подсъдимият Д.Н.С. със снета по-горе самоличност, да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК в полза на Държавата направените по делото разноски както следва: 4269.40 лева /четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки/, направени в хода на досъдебното производство в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и 2950.08 лева /две хиляди деветстотин и петдесет лева и осем стотинки/ направени в хода на съдебното производтство в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок от днес.
Д.Н.С.
Мотиви от 30.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 12.3.2018
Наказателно дело № 390/2017
В законна сила на 12.3.2018г.
8 НОХД No 196/2017, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С.,
Т.А.А.,
М.Т.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 12.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Районен прокурор при ЕРП – С. И. от една страна, подсъдимите Т.А.А., М.Т.А. и И.И.С., техните защитници – адв.А. и адв.Д. и повереника на частния обвинител адв.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият М.Т.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, общ работник при ЗП - с.Златиница, неосъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 07/08.06.2016 год., от къща, находяща се в с.Добрич, обл.Ямбол, ул. „Михо С." № 25, действайки в съучастие като съизвършители с И.И.С. и Т.А.А. ***, отнели чужди движими вещи: 1 брой хладилник „General Electric" на стойност 440.00 лв.; 1 брой пералня, марка „Hotpoint" на стойност 620.00 лв.; 1 брой микровълнова фурна, марка „Midea" на стойност 118.00 лв.; 1 брой съдомиялна машина, марка „Веко" на стойност 460.00 лв.; 1 брой уред за готвене, марка „Super Chef 7АХ-767М на стойност 480.00 лв.; 1 брой готварска печка, марка „Hansa", модел FCGI68034020, номер 07245222407107 на стойност 620.00 лв.; 1 брой косачка, марка „Skill" 1100W, на стойност 620.00 лв.; 1 брой ютия, марка „Sapir" на стойност 240.00 лв.; 1 брой прахосмукачка, марка „Prolux" на стойност 74.00 лв.; 1 брой дъска за гладене на стойност 18.00 лв.; 1 брой косачка, марка „Skill" 250W на стойност 320.00 лв.; 4 броя електрически разклонители-четворки с дължина на кабела на всеки от по 4 метра, на единична стойност от по 8.00 лв. всички на стойност 32.00 лв.; 1 брой електрически удължител с макара и дължина на проводника 50 метра на стойност 118.00 лв.; 1 брой бензинова резачка за дърва, червена на цвят с неустановена марка на стойност 240.00 лв.; 1 брой газова бутилка на стойност 48.00 лв.; 1 брой електрическа печка за отопление с реотани на стойност 42.00 лв.; 3 чифта мъжки дънки на единична стойност от по 20.00 лв., всички на стойност 60.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер с камуфлажна шарка на стойност 48.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер, тъмносин на цвят с надпис на стойност 26.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер, син на цвят с цип отпред за яката на стойност 32.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер на стойност 22.00 лв.; 1 чифт кожени ботуши за езда, черни на цвят на стойност 48.00 лв.; 1 брой машинка за подстригване, черна на цвят, без кабел /зарядна/ на стойност 95.00 лв.; 1 брой машинка за подстригване, черна на цвят с кабел на стойност 18.00 лв.; 1 брой пътна чанта, марка „Самсонит" на стойност 65.00 лв.; 2 броя сателитни приемници за телевизия на единична стойност 18.00 лв., двата на стойност 36.00 лв.; I брой интернет антена на стойност 41.00 лв.; 1 брой рутер за интернет, марка „ТР-Link" на стойност 32.00 лв.; 1 брой картина с изображение на жена с размери на рамката 50/70 см. на стойност 40.00 лв.; 3 броя кристални вази на единична стойност 12.00 лв., трите на стойност 36.00 лв.; 1 брой елипсовиден стенен часовник с батерия, черен на цвят, с бял циферблат на стойност 14.00 лв.; 1 брой бяла електрическа кана за топлене на вода с неустановена марка на стойност 22.00 лв.; комплект отверки 8 на брой с жълто-черни дръжки на единична цена 2.00 лв., всички на стойност 16.00 лв.; 1 брой чук на стойност 4.00 лв.; 1 брой такер - ръчен телбод на стойност 2.00лв.; 1 брой обикновени клещи на стойност 6.00лв.; 1 брой клещи за рязане на тел на стойност 18.00 лв.; 1 брой настолна лампа с халогенна крушка с черна на цвят стойка на стойност 32.00 лв.; 1 брой лампа с височина 1,80 м. с черна на цвят стойка на стойност 18.00 лв., всички вещи на стойност 4 663.00 лв., от владението на собственика им - Ш.А.Ш. - ливански гражданин, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно-превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен", модел „Ксантия" с ДКН-СТ 9928 АХ, като М.Т.А., макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, а..1, т. 4, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а.. 2, вр. чл.63, а..1, т.3 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление чл.195, а..1, т. 4, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а.. 2, вр. чл.63, а..1, т.3 от НК и на основание чл.55, а..1, т.2, б.“б“ от НК на подсъдимия М.Т.А. се налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на определението за одобряване на споразумението на сайта на Община – Елхово. Подсъдимият Т.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, ЕГН-**********, За извършеното престъпление чл.195, а..1, т.4, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а..2 от НК и на основание чл.55, а..1, т.1 от НК на подсъдимия Т.А.А. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, а..1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в законна сила. Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работил в Чехия, осъждан, с ЕГН **********,За извършеното престъпление чл.195, а..1, т.4 и т.7, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а..2, вр. чл.28, а..1 от НК и на основание чл.55, а..1, т.1 от НК на подсъдимия И.И.С. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, а..1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в законна сила.
И.И.С.
Т.А.А.
М.Т.А.
В законна сила на 12.3.2018г.
9 АНД No 420/2017, IV състав КАТ Т.И.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.12.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000303 от 24.07.2017 г. на Началник на РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ Елхово, по т.1 от същото, с което на Т.И.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани ГЛОБА в размер на 150.00 лв./сто и петдесет лева/ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлявал МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание ГЛОБА от 150.00 лв. на 80.00 /осемдесет/ лв. и срока на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да се управлява МПС от три месеца на ДВА МЕСЕЦА. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000303 от 24.07.2017 г. на Началник на РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ Елхово, по т.2 от същото, с което на Т.И.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, за извършено административно нарушение по чл. 150а, ал.1 от ЗДвП на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 150.00 лв./сто и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез РС – Елхово в 14-дневен срок, считано от съобщаването му, с касационна жалба на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2018
Наказателно дело № 27/2018
В законна сила на 14.3.2018г.
10 НОХД No 606/2017, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Х.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 14.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Б.Х.П. и неговият сл. защитник адв. Б. ***, от друга страна, както следва: Подсъдимият Б.Х.П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.05.2017 година, около 00.10 часа, на път II-79, километър 4, общ. Елхово, обл. Ямбол, в посока от гр. Болярово към гр. Елхово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „525" с per. № СА 0442 ВМ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0271-000117 от 15.11.2016г. на Началника на РУ на МВР - Харманли към ОДМВР - Хасково, влязла в законна сила на 01.12.2016 година, престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Б.Х. ПЕЕЕВ се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. Разноските по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 606/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Б.Х.П.
В законна сила на 14.3.2018г.
11 ЧНД No 15/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Т.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 26.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от Наказателният кодекс ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Н.Т. П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - **********, в момента в затвора в гр.Бургас, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с 1. Определение № 308 от 03.11.2017 година, влязло в сила на 03.11.2017 година, постановено по НОХД № 523/2017 година на Елховски районен съд и 2. Присъда № 55 от 09.11.2017 година, влязла в сила на 25.11.2017 година, постановена по НОХД № 216/2017 година на Елховски районен съд, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал.4 от НК да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ДВА МЕСЕЦА или осъденият Н.Т.П. следва да изтърпи общо ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл. 25, ал.2 от НК при изпълнение на така определеното общо наказание ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което Н.Т.П. е изтърпял изцяло наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца по НОХД № 523/17г. на ЕРС /изтърпяно на 13.01.2018 година/, както и времето, през което е търпял наказание лишаване от свобода по Присъда № 55/2017г. по НОХД № 216/17г. на ЕРС до влизане в сила и привеждане в изпълнение на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, ДА СЕ УВЕДОМИ Бюро съдимост при РС - Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово и Затвора –гр.Бургас, за сведение.
Мотиви от 26.3.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
12 АНД No 560/2017, II състав КАТ С.Н.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 22.2.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № № 17-0261-000433 от 21.09.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на С.Н.П. ***, ЕГН – **********, за нарушение по чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗДвП на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени адм. наказания глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2018г.
13 АНД No 561/2017, II състав КАТ Й.К.З. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 22.2.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000519 от 17.10.2017 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Й.К.З. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП затова, че на 12.10.2017 г. в 12.18 часа в Община Елхово, на път Първи клас №7 като водач на МПС, по път І-7 км 287+700м управлява товарен автомобил „Мерцедес 711 Д“ с рег. № ***, собственост на „***“ ЕООД гр.Ямбол, Булстат ***, като това МПС е без заплатена винетна такса за движение по републиканските пътища и МПС е регистрирано под категория N2. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2018г.
14 НОХД No 83/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 19.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, защитника на обвиняемият адв. И.С. и обвиняемият Т.Д., което се изразява в следното: Обвиняемият Т.Д., роден на *** година в гр. Истанбул, Република Турция, турски гражданин, временно пребиващ в Република България, със средно образование, женен, неосъждан, касапин в „Дуем“ ООД, с настоящ адрес:***, ЛНЧ **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2018 година около 22.20 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол, по улица „Ангел Вълев“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А4“ с per. № Н 0595 BP с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.97 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за техническо изследване № 98/01.03.2018 г. на НТЛ при ОД МВР – Ямбол - престъпление по чл.343 б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият Т.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият Т.Д. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият Т.Д. по чл. 343 б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на които на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Т.Д. се лишава от право да управлява МПС за срок ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия е лишен по административен ред от възможността да упражнява това право. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 46.90 лева, за възнаграждение на вещи лица се заплащат от обвиняемия Т.Д. в полза на държавата по бюджетната сметка на ОД на МВР - Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 83/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Д. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението и което ми беше преведено от преводача. Преводачът А.А. – не желая да ми се заплаща възнаграждение за извършения превод. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.
Т.Д.
В законна сила на 19.3.2018г.
15 АНД No 321/2017, III състав КАТ А.Е.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №17-0261-000154/20.04.2017г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на А.Е.А. ***, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес *** – чрез пълномощника адв.И.И. ***, на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.1-во от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 /триста/ лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, като намалява размерът на наказанието глоба от 300.00 лева на 100.00 /сто/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
В законна сила на 21.3.2018г.
16 АНД No 574/2017, I състав КАТ М.И.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000435 от 03.10.2017 година на Началник РУ- Елхово, с което на М.И.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца на основание чл. 175, ал.3, предл.2 от ЗДвП, за нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 22.3.2018г.
17 НОХД No 198/2017, IV състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Г.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 23.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 82 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Т.Г.Т. и неговият защитник адв.Т.В. - от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Т.Г.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-********* СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в средата на месец септември 2016 година в село Пчела, област Ямбол, придобил чрез покупка и от неустановен ден в средата на месец септември 2016 година до 29.09.2016 година държал в дома си в село Пчела, област Ямбол, ул. „Витоша" №2, огнестрелно оръжие - нарезна армейска пушка, марка „Mauser", модел 1891 година, калибър 7.65x53 мм., без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Т.Г.Т. по чл.339, ал.1 от НК и на основание чл.339, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б. „А“ от НК се ОТНЕМА в полза на държавата вещта, предмет на престъплението - 1 брой нарезна армейска пушка, марка „Mauser", модел 1891 година, калибър 7.65x53 мм на съхранение в служба КОС при РУ-Елхово, притежаването на която е забранено. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 брой револвер марка „Blоw 38 Magnum" с фабричен №6 - 19100, калибър 9 мм., което не представлява огнестрелно оръжие, на съхранение в служба КОС при РУ-Елхово след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се върне на лицето, от което е отнето Т.Г.Т., ЕГН *********. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото, направени в хода на ДП в размер на 204.88 лева се заплащат от подсъдимия Т.Г.Т., ЕГН-********* в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Разноските по делото, направени в хода на съдебното производство в размер на 403.98 лева се заплащат от подсъдимия Т.Г.Т., ЕГН-********* в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово.
Т.Г.Т.
В законна сила на 23.3.2018г.
18 НОХД No 524/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.А.Ф. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 26.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 83 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово Снежина С. от една страна и подсъдимият Ф.А.Ф. и неговия защитник адв.П.М. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Ф.А.Ф., роден на *** година в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с висше образование, управител на фирма, женен, осъждан-реабилитиран, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2017 година около 23.05 часа в гр. Елхово, обл. Ямболска, на ул. „Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Меган“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.40 на хиляда, установено по надлежния ред - протокол № 230/ 26.05.2017 година на НТЛ при ОД МВР – Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на Ф.А.Ф. се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо Ф.А.Ф. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Ф.А.Ф. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият Ф.А.Ф. не са причинени невъзстановени имуществени вреди. Подсъдимият Ф.А.Ф. следва да заплати направените в хода на ДП разноски в размер на 56.41 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. По делото няма иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 524/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.А.Ф.
В законна сила на 26.3.2018г.
19 НОХД No 97/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Г.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 26.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 85 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимият Г.Г.П. и неговия защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: Обвиняемият Г.Г.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че На 11.03.2018 година, около 11.55 часа в град Елхово, област Ямбол, на кръстовище между улица „Александър Стамболийски" и улица „Ж.П.", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота", модел „Дрис" с per. №У *** АТ, след употреба на наркотични вещества -тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с полеви тест „Drager –DrugCheck 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на Г.Г.П. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Г.Г.П., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК на Г.Г.П. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК, наказание,,ГЛОБА" в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Г.Г.П. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.03.2018 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство - тест „Drager - DrugCheck 3000", приложено в запечатан плик- на л.23 от делото, след влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, да бъде УНИЩОЖЕНО. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 97/2018 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.Г.П.
В законна сила на 26.3.2018г.
20 НОХД No 92/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.И.,
Т.Г.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 29.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 92 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С. И. от една страна и от друга страна подсъдимите Т.Г. и Х.И. и техния защитник – адв.Я.Х. от АК-Ямбол, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Т.Г. /T. G./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност и Х.И. /H. I./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, без образование /може да полага подпис/, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ за ВИНОВНИ в това, че на 11.03.2018 година, около 18.30 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите Т.Г. И Х.И. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимите Т.Г. и Х.И. по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплатят ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Н.Т.Р., който извърши превод от български език на език фарси и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 92/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.И.
Т.Г.
В законна сила на 29.3.2018г.
21 НОХД No 98/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат Станимир Кескинов от АК - Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият С.А.Г. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият С.А.Г., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Извън регулация" №1, българин, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2018 година в с.Лалково, обл.Ямбол около 21.45 часа по улица „Георги Димитров“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес С180“ с рег.№ У 9585 АН след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,83 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с инв.№ 0179, престъпление по чл.343б, ал.1от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимият С.А.Г. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимият С.А.Г. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 55, ал. 2 от НК, на подсъдимият С.А.Г. се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият С.А.Г. не са причинени имуществени вреди. Няма направени по делото разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 98/2018 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.А.Г.
В законна сила на 29.3.2018г.