РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 526/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.Т.Д. М.Г.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.10.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.108 от ЗС по отношение на ответницата М. Г.Х. ***, с ЕГН **********, действаща по делото чрез пълномощника си – адв.Д.Н.Д. ***, че ? /една втора/ идеална част от процесния земеделски имот, находящ се в землището на с.Ружица, общ.Болярово, обл.Ямбол, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63272.15.4 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот: с.Ружица, местност „Батаци", с площ от 32 516 кв.м. по Нотариален акт №46, т.IX, д.№1747/1998г. от 08.10.1998г. по описа на РС-Елхово /по скица 32 514 кв.м./, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план: 015004, при съседи: имоти № 63272.15.6; 63272.15.7; 63272.15.5; 63272.15.9; 63272.15.1; 63272.15.10, е собственост на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, действащ по делото чрез пълномощника си – адв.Д. Ил.Д. ***, на основание наследствено правоприемство. ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС ответницата М. Г.Х. ***, с ЕГН **********, действаща по делото чрез пълномощника си – адв.Д.Н.Д. ***, ДА ПРЕДАДЕ на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, действащ по делото чрез пълномощника си – адв.Д. Ил.Д. ***, ВЛАДЕНИЕТО на собствената на последния ? /една втора/ идеална част от процесния земеделски имот, находящ се в землището на с.Ружица, общ.Болярово, обл.Ямбол, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63272.15.4 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот: с.Ружица, местност „Батаци", с площ от 32 516 кв.м. по Нотариален акт №46, т.IX, д.№1747/1998г. от 08.10.1998г. по описа на РС-Елхово /по скица 32 514 кв.м./, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план: 015004, при съседи: имоти № 63272.15.6; 63272.15.7; 63272.15.5; 63272.15.9; 63272.15.1; 63272.15.10. ДАВА на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА ответницата М. Г.Х. ***, с ЕГН **********, действаща по делото чрез пълномощника си – адв.Д.Н.Д. ***, да заплати на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, действащ по делото чрез пълномощника си – адв.Д. Ил.Д. ***, сумата от 450.00 /петстотин/ лева, представляваща направените по делото съдебни разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, като сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща надвнесена държавна такса за образуване на настоящото производство подлежи на връщане на ищеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2018
Гражданско дело № 398/2017
В законна сила на 2.3.2018г.
2 Гражданско дело No 90/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки М.Т.П.,
И.А.Д.
Х.С.Н.,
Х.Х.Н.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 19.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 от ГПК – поради ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА, производството по гр. дело № 90/2017 година по описа на РС – Елхово, В ЧАСТТА по предявената от М.Т.П. *** и И.А.Д. ***, чрез пълномощни адв. Я.П. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, против Х.С.Н. и Х.Х.Н.,***, искова молба. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК, производството по гр. дело № 90/2017 година по описа на РС – Елхово, В ЧАСТТА по предявеният от Х.С.Н. с ЕГН ********** чрез пълномощник – адв. Х.К. ***, съдебен адрес ***, кант. 407, против М.Т.П. ***, съдебен адрес ***, кант. 506, чрез адв. П., насрещен иск за сумата от 500.00 лева, представляваща капаро по уговорена сделка за покупко – продажба на земеделски земи, оставени в наследство от наследодателя М.П., която не се е състояла,поради липсата на искане от страните по делото по предявения насрещен иск за възобновяването му в 6- месечен срок от спиране на производството по делото по реда на чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
3 Гражданско дело No 58/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Т.С.,
Н.Л.С.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 23.10.2015 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 31 от 23.10.2015 година на община Елхово, граждански брак между Н.Л.С. ***«***» № 126, вх. Б, ап.18, ЕГН ********** и З.Т.С. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – ДЕЯ – МАРИЯ Н.С., ЕГН **********, да се предоставят на майката З.Т.***, ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката в гр. Елхово, ж.к. «Изгрев» бл.17, вх.В, ет.3, ап.31. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода на бащата Н.Л.С. ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето ДЕЯ – МАРИЯ Н.С., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото, по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Н.Л.С. ЕГН ********** да заплаща на З.Т.***, ЕГН **********, в качеството й на законен представител на малолетното дете ДЕЯ – МАРИЯ Н.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 лв., считано от дата на влизане в сила на решението за развод, платими до 5- то число на текущия месец, в едно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на причина, водеща до изменение или прекратяване на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име –***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „***“ № 126, вх.Б, ап.18, представляващо апартамент, собственост на майката на съпруга Н.Л.С., след прекратяване на брака, да се ползва от Н.Л.С. ЕГН **********. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА З.Т.***, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Н.Л.С. ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 101.10 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и 93.60 лева държавна такса върху размера на дължимата издръжка, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 6.3.2018г.
4 Гражданско дело No 698/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО Д.Б.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Д. ***, ЕГН – **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска”, № 13, Булстат № 000970165, представлявана от Кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл.232, ал.2 от ЗЗД, вр. с чл. 2, ал.2 от Договор за наем № 3 от 27.10.2011 година между страните, сумата от 1359.81 лева /хиляда триста петдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща дължима и неплатена за стопанската 2016-2017година годишна наемна цена за ползването на наети четири имота – частна общинска собственост съгласно Договор за наем № 3 от 27.10.2011 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 19.10.2017 година до окончателното плащане, на основание чл. 86 от ЗЗД да заплати сумата от 145.00 лева /сто четиридесет и пет лева/, представляваща лихва за забава върху неплатената наемна цена за периода от датата на падежа – 01.10.2016г. до подаването на исковата молба в съда - 19.10.2017г., както и на основание чл.78 ал.1 от ГПК да заплати сумата от 742.55 лева /седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и пет стотинки/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция с оглед уважаване на иска. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 7.3.2018г.
5 Гражданско дело No 334/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОРЕНДА-777 ЕООД Й.Ж.Й. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ОРЕНДА – 777“ ЕООД, ЕИК 201365235, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „***№7, ет.1, ап.3, представлявано от управителя К.Г.П., чрез адв. Д.Т., служебен адрес ***, офис 7, против Й.Ж.Й. ***, иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за сума в размер на 2400.00 лева, представляващи обезщетение за причинените на ищцовото дружество имуществени вреди от ответника, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.06.2016 година до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „ОРЕНДА – 777“ ЕООД, ЕИК 201365235, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „***№7, ет.1, ап.3, представлявано от управителя К.Г.П., чрез адв. Д.Т., служебен адрес ***, офис 7, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Й. ***, направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________ /Яна Ангелова/
В законна сила на 14.3.2018г.
6 Гражданско дело No 60/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО Х.Х.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл.232, ал.2 ЗЗД Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, на основание чл. 232, ал.2 от ЗДД, сумата от 535.20 /петстотин тридесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляваща дължим наем за периода от 01.10.2015 година до 31.05.2016 година по Договор за наем на земеделска земя - публична общинска собственост от 15.05.2015 година и Допълнително споразумение към него от 12.05.2016 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.02.2017 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 86 от ЗЗД Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, сумата от 37.99 /тридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки/ лв., представляващи обезщетение за забава за периода от 01.06.2016 година до датата на предявяване на исковата молба – 10.02.2017 година върху сумата от 535.20 лева, като искът с правно основание чл. 86 от ЗЗД за разликата от 37.99 лева до предявения размер от 38.13 /тридесет и осем лева и тринадесет стотинки/ лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Предявеният от Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, иск с правно основание чл. 230, ал.2, вр. чл. 79 от ЗЗД за сумата от 1474.34 /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и тридесет и четири/ лева, представляващи обезщетение за неизпълнение на задължение на община *** да предаде на Х.Х.К. имотите, предмет на Договор за наем на земеделска земя публична общинска собственост от 15.05.2015 година, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.03.2017 година до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, направените по делото разноски в размер на 550.10 лева, съразмерно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 ГПК ОБЩИНА ***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.К. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 46.50 лева, съразмерно отхвърлената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________
В законна сила на 16.3.2018г.
7 Гражданско дело No 263/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Ж.П.Х. Б.П.И.,
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД поради накърняване на добрите нрави, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 26.07.2016г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № ***/27.07.2016 г., акт № 127, т.3, по силата на който ответницата Б.П.И. с ЕГН – **********,***, като правоприемник /получила като дарение/ на идеални части от наследствени недвижими имоти, о***и в наследство отД. Х. Д., б.ж. на с.***, общ.Елхово, починал на 08.02.1966г., встъпила в правата на арендодател, е предоставила на ответното дружество „***Е“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул. „***“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, общ.Елхово, а именно: 1. нива в местността „ТОЧИЛОТО“ с площ от 22.414 дка, десета категория, представляваща имот № 022032 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 022031 - пасище, мера; 000042 - полски път; 022112 - нива на Я. Т. А.; 022113 - нива на Д. Т. А.; 022114 - нива на Г. Я. И. и 022030 - изо***а нива на насл.на С. С. С.; 2. нива в местността „ДЪЛГО КЕЛЕМЕ“ с площ от 20.097 дка, трета категория, представляваща имот № 020050 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 020032 - нива на „***“ ООД; 020025 - нива на насл.на В. Н.К.; 020024 - нива на „***“ ЕООД; 020023 - нива на насл.на С. А.Ч.; 020022 - нива на „***“ АД; 000385 - полски път; 020049 - нива на насл.на И. К. П. и 020033 - нива на С. А. В. и др.; 3. нива в местността „СОЛЕНО ДЕРЕ“ с площ от 14.704 дка, пета категория, представляваща имот № 017023 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 017022 - нива на „***“ ЕООД; 000076 - полски път; 017024 - нива на „***“ АД и 017025 - нива на Община Елхово; 4. нива в местността „ЧЕШМАТА“ с площ от 7.001 дка, трета категория, представляваща имот № 012040 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000008 - полски път; 012042 - нива на „***“ ООД; 012001 - нива на „***“ ООД; 012012 - нива на „***“ ООД; 012013 - нива на „***“ ООД и 012014 - нива на насл.на И. Г. К. и 5. изо***а нива в местността „ОРЛОВО ГНЕЗДО“ с площ от 10.291 дка, четвърта категория, представляваща имот № 025008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000441 - полски път; 025007 - изо***а нива на насл. на Х. К.Т.; 025006 - изо***а нива на П. П. А.; 000170 – дере и 025027 - изо***а нива на Община Елхово. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищцата Ж.П.Х. ***, ЕГН - **********, чрез пълномощник адв. Я.П., против ответниците Б.П.И. с ЕГН – **********,*** и „***Е“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 229, ал.2 от ЗЗД, вр. с пар.1 от ДР на ЗАрЗ и чл. 4 от ЗАрЗ - за приемане за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда на земеделска земя от 26.07.2016 година, вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № ***/27.07.2016 г., акт № 127, т.3, има сила за пет стопански години, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците Б.П.И. с ЕГН – **********,*** и „***Е“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул. „Одрин“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищцата Ж.П.Х. ***, с ЕГН - **********, с адрес ***, кантора 506, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, направените по делото разноски в размер на 562.50 лева /петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/. ДАВА на ищцата Ж.П.Х. с ЕГН - **********, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Гражданско дело № 38/2018
В законна сила на 16.3.2018г.
8 Гражданско дело No 821/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД Г.Д.Б. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 821/2017 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от предявените от „СТАВЕН“ АД със седалище в гр. Сливен, представлявано от изп. директор Стайко Стайков, чрез пълномощника му юриск. Е.Х., против Г.Д.Б. ***, искове с правно основание чл.228, ал.1, вр. чл. 232, ал.2, пр.1 и чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
9 Гражданско дело No 822/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД Г.Д.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 822/2017г. по описа на ЕРС, поради направен от страна на ищеца – „СТАВЕН“ АД със седалище в гр. Сливен, представлявано от Изп.директор Стайко Стайков, чрез пълномощника му юриск. Е.Х., отказ от иска против Г.Д.Б. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на копие от същото.
В законна сила на 17.3.2018г.
10 Гражданско дело No 176/2016, II състав Делба И.Д.В.,
Г.Д.В.
И.М.И.,
Д.И.К.,
Н.Д.К.,
А.Г.Б.,
Е.Г.К.,
Н.И.Л.,
Е.С.М.,
В.Ж.Г.,
К.Ж.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.12.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Г.В. Ж., б.ж. на с.***, починал на 22.12.1960 година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. ***, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителят И.Д.В. ***, ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 5.961 дка /пет дка и деветстотин шестдесет и един кв.м./, от които 0.601 дка шеста категория, 5.306 дка четвърта категория и 0.054 дка трета категория, съставляваща имот № 014112 /нула, четиринадесет хиляди сто и дванадесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 014071 - нива на Държавен поземлен фонд - МЗХ, имот № 014072 – нива на насл. на Д. П. Т., имот № 014113 - нива на дял ІІ и имот № 000434 - полски път на община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. За имота е налице ограничение при ползването му на основание 92 - археологически обект с режим Б; Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта; Допуска се обработка на почвата /оран/ на дълбочина до 0.25м; 2. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 1.200 дка /един дка и двеста кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019339 /нула, деветнадесет хиляди триста тридесет и девет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 019346 - лозе на П. Г. Й., имот № 000065 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 019340 - лозе на дял ІІ и имот № 001028 - полски път на община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 3.086 дка /три дка и осемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031057 /нула, тридесет и една хиляди и петдесет и седем/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 043001 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 000002 – гранична река – на Държавата – МОСВ, имот № 000487 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 031058 - нива на дял ІІ – Г. Д. В., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 6123.00 лева /шест хиляди сто двадесет и три лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ – на съделителя Г.Д.В. *** ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 5.961 дка /пет дка и деветстотин шестдесет и един кв.м./, от които 3.211 дка шеста категория, 1.337 дка четвърта категория и 1.413 дка трета категория, съставляваща имот № 014113 /нула, четиринадесет хиляди сто и тринадесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 014112 - нива на дял І, имот № 014072 – нива на насл. на Д. П. Т., имот № 014114 - нива на дял VІІ, имот № 000434 - полски път на община *** и имот № 014075 – нива на „***“ ЕООД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. За имота е налице ограничение при ползването му на основание 92 - археологически обект с режим Б; Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта; Допуска се обработка на почвата /оран/ на дълбочина до 0.25м; 2. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 1.200 дка /един дка и двеста кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019340 /нула, деветнадесет хиляди триста и четиридесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 019341 - лозе на дял ІІІ, имот № 019339 - лозе на дял І, имот № 001028 - полски път на община *** и имот № 000065 – пасище, мера на Община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 3.086 дка /три дка осемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031058 /нула, тридесет и една хиляди и петдесет и осем/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 043001 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 031007 – нива на „***“ АД, имот № 000487 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 031057 - нива на дял І – И. Д. В., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 6124.00 лева /шест хиляди сто двадесет и четири лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ – на съделителя И.М.И. ***, ЕГН – **********, следните имоти: 1. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 1.236 дка /един дка двеста тридесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019341 /нула, деветнадесет хиляди триста четиридесет и едно/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 019006 - лозе на насл. на В.С.М., имот № 000065 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 019340 - лозе на дял ІІ и имот № 001028 - полски път на Община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 2. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 5.724 дка /пет дка седемстотин двадесет и четири кв.м./, от които 5.320 дка - пета категория и 0.404 дка – трета категория, съставляваща имот № 025073 /нула, двадесет и пет хиляди и седемдесет и три/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 025023 - нива на „***“ ООД - гр.София, имот № 025072 – нива на дял V, имот № 000417 - полски път на община *** и имот № 001136 - полски път на община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. 3. ИЗО***А НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 6.669 дка /шест дка шестстотин шестдесет и девет кв.м./, от които 4.307 дка осма категория и 2.362 дка пета категория, съставляваща имот № 027037 /нула, двадесет и седем хиляди и тридесет и седем/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 001223 - полски път на община ***, имот № 027026 - изо***а нива на насл. на Н. П. А., имот № 027027 - изо***а нива на насл. на Д. К. Д., имот № 027038 - изо***а нива на Н.Д. К., имот № 001227 - полски път на община *** и имот № 027039 - изост
В законна сила на 20.3.2018г.
11 Гражданско дело No 358/2017, I състав Делба П.Г.К. Х.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 14.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между П.Г.К., ЕГН ********** и Х.К.К., ЕГН ********** спогодба, както следа: 1. Ищцата П.Г.К., ЕГН ********** получава в ДЯЛ И СТАВА СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.69.660 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка шестдесет и девет точка шестстотин и шестдесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ТЕКЕ БУНАР”, с площ от 13378 кв.м. /тринадесет хиляди триста седемдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, който имот е с номер по предходен план: 069660, при съседи: 27382.69.655, 27382.69.665, 27382.69.670, 27382.69.291, 27382.69.645. Стойността на имота е 8 027.00 лева. За уравняване на дяловете ищцата П.Г.К. ще получи от ответникът Х.К.К. сумата от 17 000 лева /седемнадесет хиляди лева/, която ще се заплати по следният начин: Сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева е платена в брой в деня на подписване на настоящото споразумение. Остатъка от сумата в размер на 7000 /седем хиляди/ лева ще бъде платена в срок до 01.10.2018г. по банков път в банкова сметка ***П.Г.К., с IBAN: ***, BIC: *** – Банка ОББ АД. Стойността на този дял е 25 027.00 лева 2. Ответникът Х.К.К., ЕГН ********** получава в ДЯЛ И СТАВА СОБСТВЕНИК на следният недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.2052 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***” №6, с площ 1537 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, който имот е с номер по предходен план: 2052, квартал: 88, парцел: VІІІ, при съседи: 27382.500.7095, 27382.500.7060, 27382.500.3049, 27382.500.2051, ведно със сградите, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.1 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две точка едно/, застроена площ: 56 кв.м. /петдесет и шест кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.3 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две точка три/, застроена площ: 37 кв.м. /тридесет и седем кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.5 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две точка пет/, застроена площ: 36 кв.м. /тридесет и шест кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Пазарната стойност на имота е 47 000.00 лева. За уравняване на дяловете ответникът Х.К.К. заплаща на ищцата П.Г.К. сумата от 17 000 лева /седемнадесет хиляди лева/, която ще се заплати по следният начин: Сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева ще бъде платена в брой в деня на подписване на настоящото споразумение. Остатъка от сумата в размер на 7000 /седем хиляди/ лева ще бъде платена в срок до 01.10.2018г. по банков път в банкова сметка ***П.Г.К., с IBAN: ***, BIC: *** – Банка ОББ АД. Стойността на този дял е 30 000.00 лева. Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са ги направили. ОСЪЖДА П. Г. К., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху стойността на дяла, който получава в размер на 500.54 лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС – Елхово. ОСЪЖДА Х. К. К., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху стойността на дяла, който получава в размер на 600.00 лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 358/2017 година по описа на РС– Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване. Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила на 22.3.2018г.
12 Гражданско дело No 776/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Т.М.Ж. М.Я.Ж. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.2.2018г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл.49, ал.1 от СК, гражданският брак, сключен между Т.М. ЖЕЛЯКОВА с ЕГН – **********,***, чрез адв. И.Ч. и М.Я.Ж. с ЕГН – **********,***, с Акт за граждански брак № 0028 на 23.04.1989 година в град Елхово, като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася за вината. След прекратяването на брака ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Елхово, обл.Ямболска, ж.к. „Изгрев“, бл. № 18, вх.В, ет.1, ап.26, собственост на двамата съпрузи, на съпругата Т.М. ЖЕЛЯКОВА. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Т.М. ЖЕЛЯКОВА да носи предбрачното си фамилно име – Я.. ОСЪЖДА Т.М. ЖЕЛЯКОВА с ЕГН – **********,***, чрез адв. И.Ч., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.Я.Ж. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
13 Гражданско дело No 174/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД П.А.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА П.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК***, ул."Булаир" № 17, представлявано от У.Б., в качеството му на управител на дружеството, действащ, чрез адв.Т.В.С., ЕГН **********, представляващ Адвокатско дружество „С. ***, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 225.29 лв./двеста двадесет и пет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанската 2015/2016 година по Договор за наем на земеделски недвижими имоти от 06.09.2014г., сключен между А П Н , с правоприемник „***“ЕООД и П.А.Д., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 03.04.2017 година до окончателното и заплащане., като искът за разликата от 225.29 лв. до 399.94 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК***, ул."Булаир" № 17, представлявано от У.Б., в качеството му на управител на дружеството, действащ, чрез адв.Т.В.С., ЕГН **********, представляващ Адвокатско дружество „С. ***, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 254,21 лв. /двеста петдесет и четири лева и двадесет и една стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанската 2015/2016 година по Договор за наем на земеделски недвижими имоти от 20.07.2015г., сключен между „***“ЕООД и П.А.Д., ведно със законната лихва върху същата, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 03.04.2017 година до окончателното и заплащане, като искът за разликата от 254,21 лв. до 451.24лв., ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК***, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 371.80 лв./ триста седемдесет и един лева и осемдесет стотинки/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция съразмерно на уважената част на исковете. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.3.2018г.
14 Гражданско дело No 786/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Г.С.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр. д. № 786/2017 година по описа на Районен съд гр.Елхово, поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.