РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 39/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Х.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, подсъдимият И.Х.И. и служебният му защитникът адв. И.Ч., което се изразява в следното: Подсъдимият И.Х.И., роден на *** *** с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2016 година около 21.50 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол управлявал моторно превозно средство - марка "***“ с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "ДРЕГЕР 7410+" с инв.№ 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.Х.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.Х.И. не са претърпени имуществени вреди. По делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимият И.Х.И. по чл. 3436, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 сто лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред. По делото няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 39/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Х.И.
В законна сила от 1.3.2017г.
2 НОХД No 91/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Х.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, защитника на подсъдимият адв. М.А. и подсъдимият П. Хр.П., което се изразява в следното: Подсъдимият П.Х.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23.09.2016 година, около 21.45 часа в село *** област Ямбол, по улица „***", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „*** модел „Фронтера" с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,50 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабричен №ARSM 0179, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият П.Х.П. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на П.Х.П. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК на П.Х.П. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.343г, вр.37, ал.1, т.7 от НК на П.Х.П. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което П.Х.П. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.09.2016 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - 1 брой диск CD+R с №05-01-000763, съдържащ 9 броя файла, следва да остане приложен по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 91/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.45 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
П.Х.П.
В законна сила от 1.3.2017г.
3 ЧНД No 577/2016, III състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 1935
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно Читалище„Христо Ботев 1935-с.Пчела" - село Пчела, обл.Ямболска, БУЛСТАТ 000963701, вписано по ф.д.806/1997г. по описа на ЯОС, представлявано от председателя на читалищното Настоятелство: Георги Петров Хаджиев, ЕГН **********,*** до Върховна касационна прокуратура на РБ по ДП № 124/2015 година по описа на РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, тъй като съдът не е компетентен да се произнесе по нея. ПРЕКРАТЯВА производство по ЧНД№577/2016 година по описа на Елховския районен съд. Препис от определението да се връчи на ЕРП и жалбоподателя Народно Читалище„Христо Ботев 1935-с.Пчела" - село Пчела, обл.Ямболска, представлявано от председателя на читалищното Настоятелство: Георги Петров Хаджиев, ЕГН **********,***. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 22.11.2016
Наказателно дело № 363/2016
В законна сила от 7.3.2017г.
4 АНД No 599/2016, IV състав КАТ И.О. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000545 от 15.10.2016г. на Началник РУ-Елхово при ОД на МВР – Ямбол – К К, с което на И.О., 23.05.1961 година в Република Турция, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлявал МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по по чл.174, ал.3 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2017
Наказателно дело № 17/2017
В законна сила от 7.3.2017г.
5 АНД No 643/2016, I състав КАТ И.К.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000511 от 28.09.2016 година на Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на И.К.Д. ***. Загора, ЕГН **********, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10.00 лева на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000511 от 28.09.2016 година на Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на И.К.Д. ***. Загора, ЕГН **********, са наложени следните административни наказания: на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 50.00 лева; на основание чл. 185 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 20.00 лева и на основание чл. 183, ал.4, т.10 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 50.00 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
В законна сила от 7.3.2017г.
6 АНД No 638/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела К.Н.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.2.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000543 от 13.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на К.Н.К. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева на основание чл.638, ал.1, т.1, вр. с чл. 461, т.1 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 10.3.2017г.
7 НОХД No 10/2017, II състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Д.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 10.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 76 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдимият П.Д.Г. и неговият защитник адв.П.М. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ П.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, разведен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 година държал в дома си в село ***, област Ямболска, ул. „***“, № 3, огнестрелно оръжие - гладкоцевна ловна пушка - калибър 12x70 мм, марка „АКО - ТМ“, модел TS870 с фабричен №S 1284 и боеприпаси - ловни патрони, както следва: 13 броя ловни патрони, калибър 12, марка „RC32“; 2 броя ловни патрони 12 калибър, марка „Магнум“; 1 брой ловен патрон 12 калибър, марка „АМ №5“; 1 брой ловен патрон 12 калибър без марка; 3 броя ловни патрони 12 калибър с бренике; 3 броя ловни патрона 12 калибър 13 нули и 4 броя ловни патрони 12 калибър 12 нули, снарядени със съчми, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият П.Д.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.339, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият П.Д.Г. му се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящето споразумение. От престъплението, извършено от обвиняемия П.Д.Г., не са причинени имуществени вреди. На основание чл.53, ал.2, б.„А“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата следните вещи: гладкоцевна ловна пушка- калибър 12x70 мм, марка „АКО- ТМ“, модел TS870 с фабричен №S 1284 и гилзи от ловни патрони, както следва: 13 броя ловни патрони, калибър 12, марка „RС32“, 2 броя ловни патрони 12 калибър, марка „Магнум“; 1 брой ловен патрон 12 калибър, марка „АМ №5“; 1 брой ловен патрон 12 калибър без марка; 3 броя ловни патрони 12 калибър с бренике; 3 броя ловни патрона 12 калибър 13 нули и 4 броя ловни патрони 12 калибър 12 нули, снарядени със съчми, приобщени като веществени доказателства по делото, съхранявани в служба КОС при РУ на МВР Елхово. Разноските по делото в размер на 92.61 лева /деветдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимия П.Д.Г. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. След като одобри споразумението по НОХД № 10/2017 година, съдът се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимият П.Д.Г., а именно „ПОДПИСКА”, взета с Постановление от 23.08.2016 година в хода на ДП. Предвид решаването на наказателното производство със сключването и одобряването на споразумението между РП-Елхово, подсъдимият и неговия защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият П.Д.Г. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 10/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимитя П.Д.Г. - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
П.Д.Г.
В законна сила от 10.3.2017г.
8 НОХД No 451/2016, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.Д.,
С.А.А.,
С.С.С.,
К.А.А.,
С.М.С.,
А.И.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 28.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М. М. Д., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ като монтьор, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден в средата на месец април 2016 година до 11.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., К.А.А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 680 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност от 18 951.60 лева, от владението на собственика му - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случаят не е маловажен, както следва: - На неустановен ден в средата на месец април 2016 година от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие с А.И. А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 100 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност от 2 787.00 лева, от владението на собственика му - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - През неустановен ден в края на месец април 2016 година от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи -120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност от 3 344.40 лева, от владението на собственика му - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД-град София, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; - На 05.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност 3 344.40 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД-град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - На 08.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., К.А.А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност 3 344.40 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - На 09.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., К.А.А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност 3 344.40 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - На 11.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път 1-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А. и С.С. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№***, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 100 метра меден проводник, тип ТЗБ 19x4 х 1,2 мм, на обща стойност 2787.00 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с чл.28 ал.1 вр.с чл.26 ал.1 от НК, като на това основание и чл.58а ал.1 вр.с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да изтърпи ефективно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим по смисъла на чл.61 т.2 от ЗИНЗПС. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК от така наложеното на подсъдимия М. М. Д. наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, времето през което същият е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК с Постановление на РП-Елхово от 13.05.2016г., както и времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, взета с Определение № 206/16.05.2016г., постановено по ЧНД №271/2016г. по описа на РС-Елхово, влязло в сила на
М.М.Д.
С.А.А.
С.С.С.
К.А.А.
С.М.С.
А.И.И.
Мотиви от 20.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 13.3.2017
Наказателно дело № 427/2016
В законна сила от 13.3.2017г.
9 АНД No 612/2016, I състав ИААА Л.В.Д. ИА АА-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление 47-0000117/18.08.2016г., издадено от Началника на ОО ”АА” гр.Ямбол – Д.Б., с което на на „КОРЕКТ МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ“ ООД със седалище гр. Елхово, ул. „*** №2, с ЕИК ********, на основание чл. 104, ал.7, предл.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000.00 лева за извършено административно нарушение по чл. 91в, т.1 от ЗАвПр., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Наказателно дело № 16/2017
В законна сила от 13.3.2017г.
10 НОХД No 132/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Ш. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 80 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия А.Ш. и неговия защитник – адв.Р.Г., както следва: Подсъдимият А.Ш. /A. S./, роден на *** година в гр.***, Тунис, живущ в гр.***, Тунис, гражданин на Тунис, със средно образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година в района между 218 и 219 гранична пирамида в землището на с.Крайново, обл. Ямболска влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Ш. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Ш. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 132/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Ш.
В законна сила от 13.3.2017г.
11 НОХД No 133/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.У. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 81 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия К.У. и неговия защитник – адв.Г. Ив.Г., както следва: Подсъдимият К. У. / K. W./, роден на *** ***, Алжирска Народно Демократична Република, живущ ***, Алжир, гражданин на Алжирска Народно Демократична Република, с начално образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година в района между гранична пирамида 218 и гранична пирамида 219, в землището на село Крайново, община Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.У. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият К.У. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 133/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.У.
В законна сила от 13.3.2017г.
12 НОХД No 134/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 82 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия А.Х. и неговия защитник – адв.И.С., както следва: Подсъдимият А.Х. /A. H./, роден на *** година в Алжирска Народно Демократична Република, гражданин на АНДР, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година в района между 218 и 219 гранична пирамида в землището на с.Крайново, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Х. по чл. 279, ал. 1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на настоящата присъда на сайта на Община Елхово. На основание чл.69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 134/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.
В законна сила от 13.3.2017г.
13 НОХД No 136/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Е. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 83 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия Д.Е. и неговия защитник – адв.Р.А., както следва: Подсъдимият Д. Е. /C. Y./, роден на *** година в с.***, Република Турция, живущ в с.***, окръг ***, обл.Кайзери, Република Турция, гражданин на Република Турция, с основно образование, неженен, мазач, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година, в района между гранична пирамида № 218 и гранична пирамида № 219, в землището на с.Крайново, община Болярово, област Ямболска, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д. Е. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Д. Е. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 7.50 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Ю.М.К., който извърши превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 136/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Е.
В законна сила от 13.3.2017г.
14 НОХД No 137/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 84 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия З.М. и неговия защитник – адв.Д.Г.-Д., както следва: Подсъдимият З.М. /Z. M./, роден на *** година в Алжирска Народно Демократична Република, гражданин на АНДР, без образование, женен, продавач на сергия, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година, в района между гранична пирамида № 218 и гранична пирамида № 219, в землището на с.Крайново, община Болярово, област Ямболска, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279. ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият З.М. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият З.М. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 137/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
З.М.
В законна сила от 13.3.2017г.
15 НОХД No 138/2017, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.Ф.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 85 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдимият О.Ф.М. и неговият защитник адв.Е.М. от АК - Ямбол, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ О.Ф.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, търговски представител на „***“, неосъждан, ЕГН -**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2017 година, около 20.40 часа, по път 1-7, км.299, община Елхово, област Ямбол, съзнателно ползвал пред младши автоконтрольор П.Ж.К. и младши автоконтрольор П.П.И., двамата служители в РУ - Елхово, неистински официален документ - гръцко национално свидетелство за управление на МПС с бланков № ***, издадено на 08.09.2012 година на името на O. O., роден на *** ***, на което е предаден вид, че е издадено на 08.09.2012 година от надлежните органи на Република Гърция, като от него не може да се търси наказателна отговорност за самото му съставяне и предмет на деянието е свидетелство за управление на превозно средство – престъпление по чл. 316, вр. чл.308. ал.2, вр.ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият О.Ф.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 316, вр. чл.308, ал.2, вр.ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият О.Ф.М. му се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящето споразумение. От престъплението, извършено от обвиняемия О.Ф.М., не са причинени имуществени вреди. Вещественото доказателство - гръцко национално свидетелство за управление на МПС с бланков № ***, издадено на 08.09.2012 година на името на O. O., роден на *** ***, приложено в запечатан плик на гърба на л.20 от делото, представляващо неистински документ, ДА ОСТАНЕ приложено по делото. Разноските по делото в размер на 124.03 лева /сто двадесет и четири лева и три стотинки/, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 138/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
О.Ф.М.
В законна сила от 13.3.2017г.
16 НОХД No 720/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 24.2.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***4, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, младши инспектор на ГКПП-Лесово при ГПУ-Елхово, неосъждан, с ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2016 г., около 08.20 часа, на път I-7, км.297, от главен път гр.Русе-ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, в посока от ГКПП-Лесово-гр.Елхово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Вектра" с ДК № А 3912 КМ, след употреба на наркотични вещества - тетрахидрокарабинол /марихуана/, установено по надлежния ред с техническо средство - полеви тест "Dreger Drug Check - 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на това основание и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1 000 /хиляда/ лева. На основание чл.78 ал.4 вр.с чл.343г вр.с чл.37 т.7 и чл.343б ал.3 от НК лишава подсъдимият М.С.А., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК при изпълнение на това наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право, считано от 18.10.2016 година. ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.А., с установена по-горе самоличност, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 18.10.2016г., на главен път I-7, км.297, на територията на община Елхово, обл.Ямбол, в моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Вектра" с ДК № А 3912 КМ, държал акцизни стоки, а именно: 60 броя кутии с цигари марка „Карелия слимс" на обща стойност 294.00 лв., без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.4, т.7 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и деянието не представлява маловажен случай - - престъпление по чл.234, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по предявеното му и поддържано от РП-Елхово обвинение по чл.234, ал.1 от НК. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.4 от НПК подсъдимият М.С.А., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 28.26 /двадесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/ лева, както и държавна такса при издаване на изпълнителен лист в размер на 5.00 /пет/ лева. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – полеви наркотест, запечатан по надлежен ред, находящ се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящата присъда ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност по реда, посочен чл.128 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата. ОТНЕМА в полза на Държавата иззетите като ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 броя кутии с по 3 стека от по 10 броя цигари без бандерол марка „Карелия слимс" в найлонова торба с надпис „Duty free", находящи се на съхранение в Митница - Бургас, като след влизане в сила на настоящата присъда на основание чл.112 ал.2 от НПК и чл.124 от Закона за акцизите и данъчните складове, бъдат предадени на Агенция Митници – Митница-Бургас и унищожени от митническите органи. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
М.С.А.
Мотиви от 29.3.2017г.
В законна сила от 14.3.2017г.
17 НОХД No 106/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.Т.,
Х.Н.Е.,
Р.Т.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 24.2.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите: Х.Д.Т. /H. J. T./, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, със средно образование, женен, съдружник в магазин за мобилни телефони, неосъждан, без документ за самоличност; Х.Н.Е. /H. N. EZEDIN/, родена на *** ***, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, със средно образование, разведена, медицинска сестра, неосъждана, без документ за самоличност и Р.Т.Б. /R. T. B./, родена на *** ***, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година, в района на 194 гранична пирамида в землището на село Воден, община Болярово, област Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл.58а, ал. 1 и 3, вр. с чл. 39, ал.1 от НК ОСЪЖДА всеки от тримата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо всеки от тримата подсъдими за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Д.Т.
Х.Н.Е.
Р.Т.Б.
Мотиви от 1.3.2017г.
В законна сила от 14.3.2017г.
18 АНД No 569/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемият А. И В., роден на *** г. в Руска Федерация, с ЛНЧ **********,***, руснак, с руско гражданство, със средно образование, трудово ангажиран, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.02.2016 г. в с. Мелница, обл. Ямбол, проявил жестокост към гръбначни животни - 3 бр. кози с поставени ушни марки №03200029-9344, № 03200029-9345 и № 03200029-9349, собственост на Д Ж С, като причинил противозаконно на животните смърт, като деянието е извършено със средство опасно за живота на хора и животни (меч - тип самурайски с дължина около 73 см.), по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост (чрез нанасяне на прорезни и прободни удари с меч в областта на различни части на тялото и главата на животните) -престъпление по чл. 325 б, ал. 2, т. 2, вр.ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК направените по делото разноски за превод на досъдебното производство в размер на 70.00 /седемдесет/ лева остават за сметка на органа, който ги е направил - ОД на МВР - Ямбол. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.а от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото - меч - тип самурайски, с дължина около 73 см., като вещ принадлежаща на виновния, послужила за извършване на престъплението. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд.
А.И.В.
Мотиви от 19.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 15.3.2017
Наказателно дело № 31/2017
В законна сила от 15.3.2017г.
19 НОХД No 128/2017, I състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Т.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат В.Д. *** - защитник на подсъдимият и подсъдимият Н.Т.П. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Н.Т.П., роден на *** ***, българин, българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:***, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2017 година около 21.50 часа в с.Раздел, обл.Ямбол, извършил непристойни действия - псувал, ругал, обиждал и заплашвал Н.П.П. - Началник Участък Лесово при РУ- Елхово, М.Д.Ж. - младши полицейски инспектор в РУ-Елхово и Г.Я.Я. ***, с думите „Айде бе полицайчета до кога ще ви чакам? Ще ви уволня всичките! Не знаете с кой си имате работа! Вие не сте никакви полицаи! Утре ви няма на работа! Недейте се занимава повече с мен! Утре сте уволнени! Няма ви на работа! Каквото кажа аз, това ще става! Ще ви еба полицаите! Майната му на полицията! Да ги еба в гъза! Ще дойда с вас и утре ще си тръгна като свободен човек, защото имам повече права от вас, а вие не сте никакви да ми казвате аз какво да правя! Нали сте големи полицаи, направете си разследване! Аз не искам да давам никакви обяснения! Ще ви сандърдисам! Утре ще ви изгоня! Ще ви еба полицаите! Вие сте некадърни! Трябва да има повече като мен и тогава ще видите какво ще правите! До 20 минути трябваше да сте тука! Ебете се в гъза! Да ви еба майката! Вие не си вършите работата, ще ви уволня всичките! Ще ви махна пагоните да станете мишки, сега сте плъхове!", грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост и цинизъм, престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Н.Т.П. по чл. 325, ал.2, вр ал.1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимият Н.Т.П. не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 12.71 лева в съдебната фаза се заплащат от подсъдимия по сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 128/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.Т.П.
В законна сила от 17.3.2017г.
20 НОХД No 634/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.,
А.О.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 2.3.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимите А.О. /A О/, роден на *** година в гр.Кондуз, Афганистан, живущ в гр.Кондуз, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, и А.А. /A A роден на *** година в гр. Баглан, Афганистан, / регистриран в АФИС и като Н Н - N N, роден на *** година в Афганистан/, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, неосъждан, със средно образование, за ВИНОВНИ в това, че на 13.08.2016 година в района на 169 гранична пирамида, в землището на село Странджа, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК и във вр.чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.О. /A О/ на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лв., а подсъдимия А.А. /A A /по предходна регистрация в АФИС - Н Н - N N/, на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на всеки от подсъдимите А.О. /A О/, роден на *** година в гр.Кондуз, Афганистан, и А.А. /A A роден на *** година в гр.Баглан, Афганистан, /а по предходна регистрация в АФИС - Н Н - N N, роден на *** година в Афганистан/, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач в хода досъдебното производство в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил - РДГП – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.А.
А.О.
Мотиви от 31.3.2017г.
В законна сила от 18.3.2017г.
21 НОХД No 2/2017, IV състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 2.3.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.М.Г., роден на *** ***, ЕГН ********** ***,българин, българско гражданство, със средно образование, пенсионер, разведен, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2016 година в дома си в с. Гранитово, обл. Ямбол, ул. „Девети септември“ №36 държал огнестрелни оръжия - нарезна пневматична пушка, марка „NORINCO В 2-1“, калибър 22-5.5 мм, едноцевна ловна пушка, марка „Т8", модел 870 ТМ NBD, калибър 12х70 мм и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 181 броя флоберови патрони калибър 22-5.5 мм, 10 броя патрони, калибър 9x19 мм, марка Para, 14 броя патрони, калибър 9x18 мм, 1брой патрон 7.62х 25мм и 18 броя ловни патрони, калибър 16х70 мм, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.М.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата от 147.84 лв. направени по делото разноски, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОТНЕМА в полза на държавата на основание на основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК като вещи предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, веществените доказателства по делото - нарезна пневматична пушка, марка „NORINCO В 2-1“, калибър 22-5.5 мм, едноцевна ловна пушка, марка „Т8", модел 870 ТМ NBD, калибър 12х70 мм и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 181 броя флоберови патрони калибър 22-5.5 мм, 10 броя патрони, калибър 9x19 мм, марка Para, 14 броя патрони, калибър 9x18 мм, 1брой патрон 7.62х 25мм и 18 броя ловни патрони, калибър 16х70 мм, на съхранение в „КОС“ при РУ гр. Елхово, които след влизане на присъдата в сила да бъда унищожени от органа при който се намират на съхранение - ОД МВР – Ямбол. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.М.Г.
Мотиви от 5.4.2017г.
В законна сила от 18.3.2017г.
22 АНД No 237/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР И.Ж.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.12.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 326р-6603 от 15.04.2016 година, издадено от Директора на ОД на МВР Ямбол – Г. И., с което на И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв. на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване чрез Районен съд- *** пред Административен съд – гр.Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2017
Наказателно дело № 20/2017
В законна сила от 20.3.2017г.
23 АНД No 355/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.9.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Д.А.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2015 година около 13.30 часа в района на местността „***“, в землището на с.***, общ.***, обл.Ямболска, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - носене и употреба на оръжие и боеприпаси и упражняване право на ловуване по смисъла на чл. 43, ал.3, т.1 от Закон за лова и опазване на дивеча, нарушил чл.59, ал.1 и чл.60, ал.1, т.3а от ЗОБВВПИ /съгласно които лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са длъжни ... да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им и се забранява употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити/; както и чл.17, раздел първи и т.5 от раздел втори от Инструкция за безопасност при боравене с ловно оръжие и боеприпаси по време на ловните излети на Изпълнителна агенция по горите при МЗХ /съгласно които не следва да се стреля в посока, където има хора или домашни животни, дори и да са далече; да се помни, че изстрел със средни номера сачми е опасен до 300м,... с куршуми (бренеке, турбина и др.) - до 1000 и повече метра и че далечината на полета на сачмите в стотици метри съответства на диаметъра им в милиметри и се забранява стрелба по шум или неясно видима цел/, като при употребата на собственото си огнестрелно оръжие - гладкоцевна ловна пушка марка „ИЖ" 27М с фабр. № 022741654, калибър 12 и боеприпаси за него, с цел упражняване право на ловуване, без да притежава разрешително за лов, не взел мерки за недопускане на злополуки или наранявания, стрелял от разстояние 30-40м с куршум /бренеке/ по шум и неясно видима цел в посока, където има хора, при което прострелял Н.П.М. ***, с ЕГН ********** и му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в огнестрелна рана в лявата челна област с подлежаща фрактура на челната кост, контузия на мозъка, теч на кръв и ликвор и пневмоцефалия, довели до „проникващо нараняване в черепната кухина“, както и друга средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепната основа с оформен хематосинус на лява максила и теч на кръв и ликвор от нея, довели до „проникващо нараняване в черепната кухина“, като деецът след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия - престъпление по чл.134, ал.1, т.2, вр. с ал.4, вр. чл.129, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. На основание чл.78а, ал.4 от НК, във вр. чл.134, вр. с чл. 160 от НК, във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.Д.А.Г., със снета по-горе самоличност, от право да ловува за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото решение. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - ловна пушка марка „ИЖ“ 27М с фабр. № 022741654, калибър 12, собственост на обв.Д. Г., на съхранение в КОС - 05 РУ град Бургас, на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата,. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мобилен телефон марка „Nokia“, модел С 5-002 с ИМЕЙ ***, в едно със СИМ-карта на мобилен оператор „VIVACOM“, на основание чл. 111 от НПК след влизане в сила на решението, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – Д. А.Г.. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - памучни тампони с тъмно-кафява течност - човешка кръв от кръвна група А/бета/ - приложени в плик на л.98, том I от ДП, един брой пластмасова бутилка /шишенце/ с капачка с надпис - „Na CI“, със съдържащ се в него 1 брой проектил с надпис името на Н.П.М. и обтривки от лява и дясна ръка на Д.Г. /иззети на 02.01.2015г. в 19.30 часа/ и на Н.М. /иззети на 02.01.15г. в 18.00 часа/ - приложени в плик на л.187, том I от ДП, на основание чл. 111 от НПК след влизане в сила на решението, ДА СЕ УНИЩОЖАТ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - един брой мъжки кожен колан с метална тока, кафяв на цвят; един брой мъжка, вълнена шапка - черна на цвят; един брой кожен калъф за патрони, кафяв на цвят и един брой мъжки вълнен пуловер/фланела/, с дълъг ръкав, зелен на цвят, на основание чл. 111 от НПК, след влизане в сила на решението, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – Н.П.М.. На основание чл. 189, ал.3 и 4 от НПК ОСЪЖДА обвиняемият Д.А.Г., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото във връзка с обвинението, за което е признат за виновен, разноски в приход на Републиканския бюджет в общ размер на 607.70 лева, както следва: по сметка на ОД на МВР Бургас – 148.70 лева /сто четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки/, по сметка на ОД на МВР Ямбол – 125.00 лева /сто двадесет и пет лева/ и по сметка на МВР София – НИКК – 334.00 лева /триста тридесет и четири лева/. Направените разноски в хода на ДП в размер на 165.00 лева, които не са във връзка с обвинението, за което Д. Г. е признат за виновен, остават за сметка на органа, който ги е направил - ОД на МВР Бургас. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в 15-дневен срок от днес.
Д.А.Г.
Мотиви от 26.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 22.3.2017
Наказателно дело № 347/2016
В законна сила от 22.3.2017г.
24 АНД No 658/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела Г.В.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.2.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000562 от 20.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Г.В.П. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 22.3.2017г.
25 НОХД No 148/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 22.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 98 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Д.И.К. и неговият защитник адв.Д.И.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.И.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 11.03.2017 година, около 23.55 часа по път 7902, разклон за село Лалково, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ландровер", модел „Фриндлер" с рег.№У 7161 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510" с инв. №ARBA 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д.И.К. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение, с което се одобрява постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Д.И.К. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто лева/. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Д.И.К. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което подсъдимият Д.И.К. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.03.2017 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 148/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.И.К.
В законна сила от 22.3.2017г.
26 НОХД No 198/2016, IV състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ТОПОЛОВГРАД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Н.Г.К.,
Т.И.Т.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 10.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.К., роден на *** ***, общ.Тополовград, ул."Охрид" №9, българин, български гражданин, женен, със средно образование, енорийски свещеник, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2010 година в местността „Бешик“ в землището на с.Устрем, област Хасково е придобил 1бр. ловна пушка с дървен приклад, марка /модел/ - „HAKAN"-TS.870TM със сериен номер 402, и в периода от 27.09.2010г. /в неустановен час/ до 10.30 часа на 28.09.2010г., в дома си в с.Устрем, обл. Хасково, ул.„Охрид" № 9 е дължал същото огнестрелно оръжие - ловна пушка с дървен приклад, марка /модел/ - „HAKAN"-TS.870TM със сериен номер 402, и 7 бр.ловни патрона, а именно: 1 бр.ловен патрон с надпис „ARSENAL", 12 калибър; 1бр. ловен патрон с надпис „RS-32", 12 калибър; и 5 бр.еднакви ловни патрона, 12 калибър, без да има надлежно разрешение за това - престъпление по чл.339, ал. 1 от НК, и на основание чл.339, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.304 от НПК признава подсъдимия ЗА НЕВИНОВЕН и ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение, за това на 27.09.2010 година в местността „Бешик“ в землището на с.Устрем, област Хасково да е придобил 1 бр.ловен патрон с надпис „ARSENAL", 12 калибър; 1бр. ловен патрон с надпис „RS-32", 12 калибър; и 5 бр.еднакви ловни патрона, 12 калибър. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.К., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ДПУБ - МВР /за НИКК/ сумата от 61.52 лв. направени по делото разноски за извършена по делото балистическа експертиза, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00лв. държавна такса, вносима по сметка на Районен съд – гр.Елхово. На основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи вещи предмет на престъплението, притежаването на които е забранено - ловна пушка с дървен приклад, марка/модел/ „HAKAN"-TS.870TM със сериен номер 402, и гилзи от 1 бр.ловен патрон с надпис „ARSENAL", 12 калибър; 1бр. ловен патрон с надпис „RS-32", 12 калибър; и 5 бр.еднакви ловни патрони, 12 калибър, намиращи се на съхранение в Служба „КОС“ при ОД МВР – Ямбол, като веществените доказателства – гилзи, след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. Веществените доказателства - 1 бр. спортен сак, бял на цвят; 1 бр. текстилен сак; 1 бр. метален детектор с надпис „Скенер-метал; 1 бр. зарядно устройство; 2 бр. радиостанции; 1 бр. ментален детектор „GАРЕТ"; 1 бр.джобна електронна везна, марка „KENEX", след влизане на присъдата в сила да се върнат на лицето от което са отнети Н. Г.К.. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Н.Г.К.
Т.И.Т.
Мотиви от 10.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 24.3.2017
Наказателно дело № 57/2017
В законна сила от 24.3.2017г.
27 АНД No 346/2016, I състав Агенция "Митници" С.О.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.12.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 124/2016 г. от 26.04.2016 г., издадено от Началник Митница Бургас – В. С., В ЧАСТТА, с която на С.О.А., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв. М.А. и адв. Я.Н., на основание чл. 233, ал.3, вр. ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 731 676.00 лева, представляващи 200% от митническата стойност на стоките – 28 920 блистера с лекарства, всеки с по 14 таблетки с обозначено наименование на тях „***“, или общо 404 880 бр. таблетки, с обща митническа стойност 365 838.00 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТЪВРЖАДАВА Наказателно постановление № 124/2016 г. от 26.04.2016 г., издадено от Началник Митница Бургас – В. С., В ЧАСТТА, с която на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците са ОТНЕТИ в полза на Държавата като предмет на нарушението 28 920 блистера с лекарства, всеки с по 14 таблетки с обозначено наименование на тях „***“, или общо 404 880 бр. таблетки, с обща митническа стойност 365 838.00 лева, и В ЧАСТТА, с която на основание чл. 233, ал.8 от Закона за митниците е ОТНЕТ в полза на Държавата товарен автомобил – влекач марка „Ивеко“ с рег. № ***, шаси № ***, дата на първоначална регистрация 24.10.2007 година, 10308 куб.см., 332kW, на стойност 26 250.00 лева и полуремарке – марка „KRONE“ с рег. № ***, шаси № ***, дата на първоначална регистрация – 06.04.2004 година на стойност 13 000.00 лева, послужили като средство за превозване на стоките, предмет на нарушението, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2017
Наказателно дело № 21/2017
В законна сила от 24.3.2017г.
28 НОХД No 322/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ определението си, с което дава ход на делото в днешното съдебно заседание. НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 322/2016 година по описа на РС – Елхово. ИЗПРАЩА делото на РП- Елхово за отстраняване на допуснатото отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия С.К.М.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок от днес чрез Елховски районен съд пред Ямболски окръжен съд. Протоколът е изготвен в съдебно заседание което приключи в 13.40 часа.
В законна сила от 25.3.2017г.
29 АНД No 671/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела М.М.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 2.3.2017г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000539 от 13.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на М.М.Р. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането за това, че на 06.10.2016 година в 13.40 часа в община Елхово, на път втори клас № 2-79 на кръстовище с път І-7, в посока към град Елхово, като водач на МПС, управлява лек автомобил „Пежо 406“ с рег. ***, собственост на Х. И. М. от гр. ***, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 25.3.2017г.
30 АНД No 537/2016, II състав КАТ П.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.2.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 16-0261-000424 от 14.09.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на П.Т. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП затова, че на 25.08.2016 година в 22.35 часа в община Болярово на път трети клас № 7906 – на кръстовището на път 79044 и път 7906, в посока от с.Горска поляна към с.Момина църква, управлявал лек автомобил – „Опел Корса“ с рег.№ ***, като за това МПС не е платил винетна такса за движение по републиканските пътища. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2017
Наказателно дело № 36/2017
В законна сила от 27.3.2017г.
31 НОХД No 122/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 10.3.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.К.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2017 година в гр. *** обл. Ямбол, на ул. „***, вх.Б, ет.4, ап.21, без надлежно разрешително, което се изисква в ЗКВНВП /чл.32, ал.1 - производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и 3, се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър/, държал високорисково наркотично вещество: коноп /марихуана/ с нетно тегло 0,241 грама, със съдържание на активен действащ компонент тетрахидроканабинол 22%, на стойност 1,44 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3. т.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ -ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 354а, ал.6 от НК, вр. чл. 53, ал.1, б.“б“ от НК, приложените по делото ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – наркотично вещество – коноп /марихуана/, с тегло 0.241 грама, от което е изразходвано при анализа 0.142 грама, намиращо се на съхранение в РУ на МВР – гр. Елхово. ОСЪЖДА Д.К.И., ЕГН ********** да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 69.05 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – гр. Ямбол, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.К.И.
Мотиви от 21.3.2017г.
В законна сила от 28.3.2017г.
32 НОХД No 77/2017, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Г.А.,
И.Т.Т.,
Т.А.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна, подсъдимите И.Т.Т., И.Г.А. и Т.А.А. и техните защитници - адв. И.Ч., адв. С.Р. и адв. Г.Г.,*** от друга страна, съгласно което: Подсъдимият И.Т.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.01.2016 година до 04.01.2016 година в село Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол и в землището на селото, действайки в съучастие с И.Г.А. и Т.А.А., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - за И.Г.А. и за Т.А.А., имотна облага /парични средства в неустановен размер/ противозаконно подпомогнал чуждите граждани - СОФЯН РАШИД АЛСАЛИМ /SOFYAN RASHID ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РОЗАН ДЖАЛАЛ РАШО /ROZAN DJALAL RASHO/, род на 01.09.1989г. в Република Ирак; САДЖИДА РАШИД АЛСАЛИМ /SADJIDA RASHID ALSALIM /, род. на ***г. в Република Ирак; ДЛОВАН МАРЗО АЛСАЛИМ /DLOVAN MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ВИЯН РАШИД АЛСАЛИМ /VIYAN RASHID ALSALIM/, род.на ***г. в Република Ирак; ДЕЛШАД МАРЗО АЛСАЛИМ /DELSHАD MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РЕЙВАС МАХМУД АЛСАЛИМ /REYVAS MAHMUD ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ХАЙРИ ХАЙДАР АЛХАСАН /HAYRI HAYDAR ALHASAN/, род на 01.01.1981г. в Република Ирак; ХАБАТ ИСМАИЛ ГАРИБ /НАВАТ ISMAIL GARIB/, род на 01.01.1969г. в Република Ирак и ненавършилите 16-годишна възраст чужди граждани - СИВАН СОФЯН РАШИД /SIVAN SOFYAN RASHID/, род на 09.11.2011г. в Република Ирак; АГИД ДЛОВАН МАРЗО /AGID DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАА ДЛОВАН МАРЗО /ALAA DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАН ДЛОВАН МАРЗО /ALAN DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; НЕРУШ ДЕЛШАД МАРЗО /NERUSH DELSHAD MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; МАЖДИН БАРДДАС МАЖДИ /MAJDIN BARDJAS MAJDI/, род. на *** г. в Република Ирак; CAPДАЛ ХАДИ АЛХАСАН /SARDAL HADI ALHASAN/, род. на ***г. в Република Ирак и ХЕРХАТ САЛАМ ХАДЖО /HERHAT SALАМ НАDJO/, род. на ***г. в Република Ирак, да пребивават в страната /чрез осигуряване на храна и подслон в недвижим имот - къща, находяща се в село Воден, обл.Ямбол, ул. „Странджа" №37/ в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците" и да преминават в страната /чрез извеждането им от граничната зона до село Воден, обл.Ямбол/ в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима" , като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице и лица ненавършили 16-годишна възраст, престъпление по чл.281, ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; Подсъдимият И.Г.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.01.2016 година до 04.01.2016 година в село Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол и в землището на селото, действайки в съучастие с И.Т.Т. и Т.А.А., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - за И.Т.Т. и за Т.А.А., имотна облага /парични средства в неустановен размер/ противозаконно подпомогнал чуждите граждани - СОФЯН РАШИД АЛСАЛИМ /SOFYAN RASHID ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РОЗАН ДЖАЛАЛ РАШО /ROZAN DJALAL RASHO/, род на 01.09.1989г. в Република Ирак; САДЖИДА РАШИД АЛСАЛИМ /SADJIDA RASHID ALSALIM /, род. на ***г. в Република Ирак; ДЛОВАН МАРЗО АЛСАЛИМ /DLOVAN MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ВИЯН РАШИД АЛСАЛИМ /VIYAN RASHID ALSALIM/, род.на ***г. в Република Ирак; ДЕЛШАД МАРЗО АЛСАЛИМ /DELSHАD MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РЕЙВАС МАХМУД АЛСАЛИМ /REYVAS MAHMUD ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ХАЙРИ ХАЙДАР АЛХАСАН /HAYRI HAYDAR ALHASAN/, род на 01.01.1981г. в Република Ирак; ХАБАТ ИСМАИЛ ГАРИБ /НАВАТ ISMAIL GARIB/, род на 01.01.1969г. в Република Ирак и ненавършилите 16-годишна възраст чужди граждани - СИВАН СОФЯН РАШИД /SIVAN SOFYAN RASHID/, род на 09.11.2011г. в Република Ирак; АГИД ДЛОВАН МАРЗО /AGID DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАА ДЛОВАН МАРЗО /ALAA DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАН ДЛОВАН МАРЗО /ALAN DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; НЕРУШ ДЕЛШАД МАРЗО /NERUSH DELSHAD MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; МАЖДИН БАРДДАС МАЖДИ /MAJDIN BARDJAS MAJDI/, род. на *** г. в Република Ирак; CAPДАЛ ХАДИ АЛХАСАН /SARDAL HADI ALHASAN/, род. на ***г. в Република Ирак и ХЕРХАТ САЛАМ ХАДЖО /HERHAT SALАМ НАDJO/, род. на ***г. в Република Ирак, да пребивават в страната /чрез осигуряване на храна и подслон в недвижим имот - къща, находяща се в село Воден, обл. Ямбол, ул. „Странджа" №37/ в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците" и да преминават в страната /чрез извеждането им от граничната зона до село Воден, облст.Ямбол/ в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима" , като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице и лица ненавършили 16-годишна възраст, престъпление по чл.281, ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; Подсъдимият Т.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.01.2016 година до 04.01.2016 година в село Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол и в землището на селото, действайки в съучастие с И.Г.А. и И.Т.Т., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - за И.Г.А. и за И.Т.Т., имотна облага /парични средства в неустановен размер/ противозаконно подпомогнал чуждите граждани – СОФЯН РАШИД АЛСАЛИМ /SOFYAN RASHID ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РОЗАН ДЖАЛАЛ РАШО /ROZAN DJALAL RASHO/, род на 01.09.1989г. в Република Ирак; САДЖИД
И.Г.А.
И.Т.Т.
Т.А.А.
В законна сила от 29.3.2017г.
33 НОХД No 186/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, защитника на подсъдимият адв. Д.Н.Д. и подсъдимият Д.М.Д., което се изразява в следното: Обвиняемият Д.М.Д., роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, председател на ЛРД гр. ***, обл.Ямбол, неосъждан ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2017 година около 16.40 часа в с. Малко Шарково, обл. Ямбол, по ул. „Д. Благоев“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „***“, модел „***“ с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство, марка „Алкотест Дрегер 7510+“ с инв. № 0179 - престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият Д.М.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият Д.М.Д. не са настъпили имуществени щети. По делото няма иззети и приложени веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият Д.М.Д. по чл. 343б, ал.1 от НК на основание чл.55, ал.1, т. 1 от НК се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на които на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. На основание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Д.М.Д. се лишава от право да управлява МПС за срок три месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е лишен по административен ред от възможността да упражнява това право – 17.03.2017 година. По досъдебното производство няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 186/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.М.Д.
В законна сила от 29.3.2017г.
34 НОХД No 50/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.К.,
Д.В.Д.,
З.В.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 30.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 109 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимите М.М.К. и Д.В.Д. и техните защитници адв. Х.П., адв. К.К. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.М.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение за това, че на 26.04.2015година в района на 226 гранична пирамида в землището на село Шарково, община Болярово, обл.Ямбол, действайки като извършител в съучастие с Д.В.Д. /извършител/, З.В.К. /помагач/ и трима неизвестни извършители, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - десет лица граждани на Сирия - А С /A S /- роден на *** ***, Република Сирия, А.Д. /A G/ - роден на *** ***, Република Сирия, Б Р /B R / - роден на *** ***, Република Сирия, Х.Н. /Н N/ - роден на *** ***, Република Сирия, М. АБАС/M A/ род.на *** ***, Република Сирия, У А /U A /- роден на ***г***, Република Сирия, М. АЛИ /M A - роден на *** ***, Република Сирия, Ш К /S K/- роден на *** год. гр. Камишли, Република Сирия, К Ю /K U роден на *** ***, Република Сирия, М.Х. /M H/- роден на *** ***, Република Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал.2,т.3 вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия М.М.К. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия М.М.К. по чл.280, ал.2, т.3 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК вр чл.2, ал.2 от НК му се определя наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налагат предвидените кумулативни наказания - глоба и конфискация на част или на цялото имущество на дееца. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ПОДСЪДИМИЯТ Д.В.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, машинист „Автострой – АД“ - Ст. Загора“, неженен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение за това, че на 26.04.2015година в района на 226 гранична пирамида в землището на село Шарково, община Болярово, обл.Ямбол действайки като извършител в съучастие с М.М.К. /извършител /, З.В.К. /помагач/ и трима неизвестни извършители, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - десет лица граждани на Сирия - А С /A S/- роден на *** ***, Република Сирия, А.Д./A G/ - роден на *** ***, Република Сирия, БАШШАР РАФИК /BASHAR RAFIKA роден на *** ***, Република Сирия,Х.Н. /Н N/ - роден на *** ***, Република Сирия, М. АБАС/ M A/ род.на *** ***, Република Сирия, У А /U A /- роден на ***г***, Република Сирия, М. АЛИ /M A - роден на ***г***, Република Сирия, Ш К /S K/- роден на ***год. гр. Камишли, Република Сирия, К Ю /K U роден на *** *** , Република Сирия ,М.Х. /M H/-роден на *** ***, Република Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал.2,т.3 вр. ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Д.В.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.В.Д. по чл. 280, ал.2, т.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК вр чл.2, ал.2 от НК му се определя наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание предвидено наред с наказанието лишаване от свобода - глоба и конфискация на част или цялото имущество не се налага. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Разноските по досъдебно производство в размер на 180.00 лева се заплащат от двамата подсъдими по равно в полза на Републиканския бюджет по сметка на РД „ГП“ гр. Елхово. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на всеки един от подсъдимите К. и Д.. По отношение на подсъдимите в хода на ДП с Определение №136/30.04.2015 година по ЧНД № 211/2015 година по описа на ЕРС е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, за подсъдимия М.К. в размер на 300.00 лв, а за подсъдимия Д.Д. 400.00 лв. „Паричната гаранция“ на подсъдимия М.К. е внесена на 08.05.2015 година, а на подсъдимия Д.Д. е внесена на 05.05.2015 година, за което са представени и приложени към ДП два броя операционни бележки. Съдът като взе предвид, вида на наложените на подсъдимите К. и Д. наказания – лишаване от свобода, изпълнението на които са отложени, намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК взетата по отношение на всеки един от подсъдимите Мярка за неотклонение „Парична Гаранция“ следва да бъде отменена. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.М.К., с определение №136/30.04.2015 година по ЧНД № 211/2015 година по описа на ЕРС, мярка за неотклонение „Парична гаранция“, за в размер на 300.00 лв. ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Д.В.Д., с определение №136/30.04.2015 година по ЧНД № 211/2015 година по описа на ЕРС, мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 400.00 лв. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство по отношение , СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК производството по НОХД № 50/2017 г. по описа на ЕРС по отношение на подсъдимите М.М.К. и Д.В.Д.. Предвид одобряването на споразумение за решаване наказателното дело по отношение на двама от подсъдимите К. и Д. п
М.М.К.
Д.В.Д.
З.В.К.
В законна сила от 30.3.2017г.
35 АНД No 141/2017, III състав КАТ Г.Т.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 16.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото АНД № 141/2017 година по описа на РС-Елхово. Придружителното писмо на РУ-Елхово от 14.03. 2017г. ведно с АНП следва да бъде незабавно приложена към образуваното АНД №121/2017г. по описа на РС-Елхово, а копие от същата да остане по настоящото производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Елховският районен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 30.3.2017г.