РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 13/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ШАМС 24 ЕООД КИК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 21.12.2015г.
ПРЕДЯВЕНИТЕ от „ШАМС - 24“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр. ****, ул. „****, чрез процесуалния представител адв. С.Т. от Софийска адвокатска колегия, със служебен адрес и адрес за кореспонденция: ул. „Д-р Христо Стамболски“, ****, против „КИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 200004762, със седалище и адрес на управление в гр. ****, ж.к. „Изгрев“, **** представлявано от управителя Калин Иванов Коцев, иск по чл. 108 от ЗС да бъде признато за установено, че ищцовото дружество - „ШАМС - 24“ ЕООД е собственик на поземлен имот № 033048, в местността „Бий Баир“, землище на с. **** община Елхово, област Ямбол, целият с площ от 6 000 кв.м., при граници: ПИ № 033047, ПИ № 033036, ПИ № 033035, ПИ № 000980, с посочено ограничение за ползването му, като се осъди ответника да му предаде владението на този имот и частичен иск по чл.49, вр. с чл. 45 от ЗЗД, вр. с чл. 3 от ГПК – за заплащане на обезщетение в размер 1250.00 лева, от общо причинени щети в размер на 63 756.54 лева, за нанесени на ищеца имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи, вследствие на допусната от ответника злоупотреба с процесуалното право на участие в публичната продан и придобиване на „голата“ собственост върху процесния недвижим имот и подаването на жалба до ДНСК, ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищеца „ШАМС - 24“ ЕООД с ЕИК *******, ДА ЗАПЛАТИ на ответника „КИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 200004762, направените по делото разноски в общ размер на 850.00 лева /осемстотин и петдесет лева/ съобразно отхвърлянето на предявените искове против ответното дружество. НЕ УВАЖАВА претенцията на ищеца за заплащане на направени по делото разноски на основание чл. 78, ал.1 от ГПК поради отхвърляне на предявените искове. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: .................. /В. Апостолова/
В законна сила от 1.3.2017г.
2 Гражданско дело No 613/2014, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.П.С.,
С.П.Б.,
А.Д.М.,
П.Д.М.,
М.И.Д.,
Н.П.М.,
С.Д.М.,
И.Д.И.,
И.А.М.,
Д.С.С.,
А.С.Н.,
С.С.К.,
И.Т.Ц.,
Т.И.Ц.,
П.С.Н.,
Р.С.Н.Д.,
С.И.Т.,
Т.И.А.
П.С.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановените по гражданско дело № 613/2014г. по описа на РС - Елхово Решения № 104/07.12.2015 година и №111/04.01.2017 година, като на страница пета, редове седемнадесети и осемнадесети отдолу на горе в Решение №104/07.12.2015 година и на страница девет, ред петнадесети отдолу нагоре и на страница тринадесет, редове първи и втори отгоре надолу в Решение №111/04.01.2017 година на ЕРС, посочените адрес и ЕГН на съделителката С.И.Т., изписани след нейното име ДА СЕ ЧЕТАТ „С.И.Т. ***4, ЕГН – **********“, вместо „С.И.Т. ***, ЕГН – **********“, както и на страница пет, редове шестнадесети и седемнадесети, отдолу на горе в Решение №104/07.12.2015 година, и на страница десет, ред втори, отгоре надолу, и на страница тринадесет, редове шести и седми отгоре надолу в Решение №111/04.01.2017 година на ЕРС, посочените лично име, адрес и ЕГН на съделителката Тодора И.А. ДА СЕ ЧЕТАТ „Тодора И. ***, ЕГН – **********“, вместо „Т.И. ***, ЕГН – **********“. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от глава 20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 3.3.2017г.
3 Гражданско дело No 591/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 22.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Хелга Инвест” ЕООД със седалище в гр. Пловдив, ЕИК 115834617, представлявано от управителя Уили Баптист, правоприемник на заличеното дружество „Хелга Ленд“ ЕООД против Заповед № РД-07-029/24.11.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Ямбол, с която на основание чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на земед. земи за стопанската 2016/2017година за землището на с. Жребино, общ. Елхово, поради липса на правен интерес у жалбоподателя да атакува цитираната Заповед и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 591/2016 г. по описа на ЕРС. На основание чл. 160, ал.1 от АПК настоящото определение подлежи на обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховския районен с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до Хелга Инвест” ЕООД със седалище в гр. Пловдив, ЕИК 115834617, представлявано от управителя Уили Баптист.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Гражданско дело № 26/2017
Текстов документ
определението потвърдено с определение № 92/06.03.2017г. на Административен съд Ямбол по ЧКАД № 26/2017
В законна сила от 6.3.2017г.
4 Гражданско дело No 434/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Х.В. С.А.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 30.11.1996 г. в гр.Елхово, с Акт за сключен граждански брак № 0052 от 30.11.1996 година на Община Елхово, граждански брак между Г.Х.В., ЕГН **********,*** и С.А.В., ЕГН ********** ***, на основание чл.50 СК. УТВЪРЖДАВА ПОСТИГНАТОТО между Г.Х.В., ЕГН **********,*** и С.А.В., ЕГН ********** ***, споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, както следва: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете – Т С В., ЕГН **********, родена на ***г. след прекратяване на брака ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ на бащата С.А.В., ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Т С В., ЕГН ********** се определя при бащата С.А.В., ЕГН ********** на адрес: ***. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете – Х С В., ЕГН**********, родена на *** г. след прекратяване на брака ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ на майката Г.Х.В., ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Х С В., ЕГН********** се определя при майката Г.Х.В., ЕГН ********** на адрес: ***. На майката Г.Х.В., ЕГН ********** се определя режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Т С В., ЕГН ********** всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване при майката и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения отпуск на бащата. На бащата С.А.В., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето Х С В., ЕГН********** всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения отпуск на майката. Майката Г.Х.В., ЕГН ********** ЩЕ ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето Т С В., ЕГН ********** в размер на 120.00 лв./сто и двадесет лева/, платими до 5-то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Бащата С.А.В., ЕГН ********** ЩЕ ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето Х С В., ЕГН********** в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, платими до 5 – то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“ №92 вх.А, ап.1, собственост на родителите на съпруга С.А.В., след се предоставя на брака ще се ползва от съпруга С.А.В., ЕГН **********. Семейното жилище е освободено от съпругата Г.Х.В. и същата няма претенции във връзка с ползването му. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, придобити при режим на съпружеска имуществена общност , съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг. СЪПРУЗИТЕ след прекратяване на брака няма да си дължат ИЗДРЪЖКА един на друг. След прекратяването на брака съпругата Г.Х.В., ЕГН **********, ще запази брачното си ФАМИЛНО ИМЕ – В.. Окончателната държавна такса ще бъде поета от двамата съпрузи по равно. ОСЪЖДА Г.Х.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово сумата от 96.40 лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки / - държавни такси, от които 10.00 /десет/ лева държавна такса за допускане на развода и 86.40 лева държавна такса върху присъдената издръжка, както и да заплати 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.А.В., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово сумата от 96.40 лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки / - държавни такси, от които 10.00 /десет/ лева държавна такса за допускане на развода и 86.40 лева държавна такса върху присъдената издръжка, както и да заплати 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.3.2017г.
5 Гражданско дело No 590/2015, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Н.Д.И.,
Д.К.У.
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И: ОСЪЖДА „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.И., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, обезщетение в размер на 345.63 лв./триста четиридесет и пет лева и шейсет и три стотинки/, съставляващо стойността на това, с което ответникът се е обогатил за нейна сметка без правно основание, от неправомерното ползване през стопанските 2012/2013г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г., на собствените й 1/8 идеални части от следните имоти, находящи се в землището на с.***, обл.***: Нива в местността „Чешмата" с площ 23.399 /двадесет и три дка триста деветдесет и девет кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 012020 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 012019, 000097, 012021, 012018; Нива в местността „Акчарин" с площ 15.698 /петнадесет дка шестотин деветдесет и осем кв.м/ дка, 3 категория, представляваща имот № 013018 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 013017,000002, 013019,000382; Нива в местността „Чемширки" с площ 2.999 /два дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 028007 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 028006, 000432, 028008; Нива в местността „Бялата пръст" с площ 21.998 /двадесет и един дка деветстотин деветдесет и осем кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 029043 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 029042, 000237, 029044, 029041; Лозе в местността „Вети лозя" с площ 1.113 /един дка сто и тринадесет ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027076 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000191, 027077, 027150; и Лозе в местността „Вети лозя" с площ 0.493 /четиристотин деветдесет и три ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027060 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 027139, 027089, 000440; ведно със законната лихва върху сумата от 345.63 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба - 12.11.2015 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.У., с ЕГН **********,*** на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, обезщетение в размер на 689.62 лв./шестстотин осемдесет и девет лева и шейсте и две стотинки/, съставляващо стойността на това, с което ответникът се е обогатил за нейна сметка без правно основание, от неправомерното ползване през стопанските 2012/2013г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г., на собствените й 2/8 идеални части от следните имоти, находящи се в землището на с.***, обл.***: Нива в местността „Чешмата" с площ 23.399 /двадесет и три дка триста деветдесет и девет кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 012020 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 012019, 000097, 012021, 012018; Нива в местността „Акчарин" с площ 15.698 /петнадесет дка шестотин деветдесет и осем кв.м/ дка, 3 категория, представляваща имот № 013018 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 013017,000002, 013019,000382; Нива в местността „Чемширки" с площ 2.999 /два дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 028007 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 028006, 000432, 028008; Нива в местността „Бялата пръст" с площ 21.998 /двадесет и един дка деветстотин деветдесет и осем кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 029043 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 029042, 000237, 029044, 029041; Лозе в местността „Вети лозя" с площ 1.113 /един дка сто и тринадесет ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027076 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000191, 027077, 027150; и Лозе в местността „Вети лозя" с площ 0.493 /четиристотин деветдесет и три ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027060 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 027139, 027089, 000440; ведно със законната лихва върху сумата от 689.62 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба - 12.11.2015 година до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ възражението за съдебно прихващане, предявено от „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, за сумата 235.00 лв. /двеста тридесет и пет лева/ със вземането на ищците Н.Д.И., с ЕГН ********** *** и Д.К.У., с ЕГН **********, като неоснователно. ОСЪЖДА ОСЪЖДА „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.И., с ЕГН ********** *** и Д.К.У., с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 501.00 лв. Решението може да бъде обжалвано пред ***ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, чрез ЕРС.
В законна сила от 14.3.2017г.
6 Гражданско дело No 487/2016, III състав Искове за развод и недействителност на брака А.Г.М. В.С.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 20.09.1981 година в село Синапово, общ.Тополовград, за което е съставен акт за граждански брак №6/20.09.1981г. от Кметство с.Синапово, общ.Тополовград, граждански брак между А. Г.М.,***, с ЕГН ********** и В.С.М.,***, с ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.3 вр.с ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56, ал.1 от СК, ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Елхово на ул. ”Тринадесети март” №11А, вх.Г, ет.3, ап.9, представляващо апартамент със застроена площ от 66.77 кв.м., собственост на съпрузите като придобито под режим на СИО, предоставя на съпруга В.С.М., с ЕГН **********, като съпругата А. Г.М., с ЕГН ********** го е напуснала и няма претенции за ползването му. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата А. Г.М., да възстанови предбрачното си фамилно име – М.. ОСЪЖДА А. Г.М.,***, с ЕГН **********, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.2 – адв.П.Б. ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА В.С.М.,***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК. След влизането на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на ТЗ „ГРАО”-Тополовград и на Бюро „Съдимост” при РС-Елхово, на основание чл.107, ал.1 от ПАС.
В законна сила от 15.3.2017г.
7 Гражданско дело No 42/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.Г.,
Д.Д.Г.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака, сключен 13.05.2001 г. в гр. Пазарджик с Акт за граждански брак №0117 от 13.05.2001 г. на Община Пазарджик, между Г.И.Г., ЕГН **********,***, притежаващ л.к.№613172924, изд. на 31.01.2008 г. от МВР - Пазарджик и Д.Д.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, притежаваща л.к.№183814258, изд. на 05.02.2007 г. от МВР – Ямбол, на основание чл.50 СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.И.Г., ЕГН ********** и Д.Д.Г., ЕГН **********, СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.51 от СК, както следва: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете Ю Г Г., с ЕГН ********** след прекратяване на брака, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката Д.Д.Г., ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Ю Г Г., с ЕГН ********** се определя при майката Д.Д.Г., ЕГН **********, на постоянния й адрес в с.С К, ул."Цар Калоян" №1, общ.Болярово, обл.Ямбол. На бащата Г.И.Г., ЕГН **********, се определя режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Ю Г Г., ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, и 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата Г.И.Г., ЕГН **********, ЩЕ ЗАПЛАЩА МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на непълнолетното си дете Ю Г Г., ЕГН ********** в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, платима чрез неговата майка Д.Д.Г., ЕГН **********, с пощенски запис на адреса на майката на първо число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на цялата сума, до настъпване на обстоятелства довели до изменение или прекратяване на същата. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в в с.С К, на ул "Цар Калоян", №1, общ.Болярово, обл.Ямбол, след прекратяване на брака се ПРЕДОСТАВЯ на съпругата Д.Д.Г., ЕГН **********. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти. На съпругата Д.Д.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, притежаваща л.к.№183814258, изд. на 05.02.2007 г. от МВР - Ямбол, СЕ ВЪЗЛАГА В ДЯЛ и изключителна индивидуална собственост лек автомобил марка „НИСАН СЕРЕНА" с ДК №***, с рама №VSKEAVC23U0069160 и двигател №GA16DE485504Q, със застрахователна стойност 800.00 /осемстотин/ лева. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на гореописаното МПС. Придобитите по време на брака движими вещи, при условията на съпружеска имуществена общност, съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, след прекратяването на брака. След прекратяване на брака, съпругата Д.Д.Г., ЕГН **********, ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ - Д. ОСЪЖДА Д.Д.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово 10.00 /двадесет / лева - държавна такса за допускане на развода, 16.00 лв. /шестнадесет лева/ – държавна такса за уреждане на имуществените отношения, както и 5.00 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.И.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово 10.00 /двадесет / лева - държавна такса за допускане на развода, 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ – държавна такса върху присъдената издръжка, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2017г.
8 Гражданско дело No 443/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.В.К. К.П.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 5.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.108 от ЗС по отношение на ответницата К.П.С. с постоянен адрес ***»Г. Димитров» №11, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.София, *** чрез адв.Е.П. ***, че дванадесет крави с ушни марки: BG30683268; BG30514994; BG330893907; BG30682254; BG30591296; BG30683261; BG31034036; BG31034037; BG30893899; BG30893896; BG31197435 и BG31197432 и бик 1 брой без ушна марка, са собственост на ищеца В.В.К. с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, с процесуален представител по делото – адв.М= Х. от АК-Ямбол, на основание закупуването им на явен търг с устно наддаване по реда на чл.481 от ГПК, проведен в с.Лалково, по изп.д.№1418/2012г. по описа на ЧСИ И. Х.. ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС ответницата К.П.С. с постоянен адрес ***»Г. Димитров» №11, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.София, *** чрез адв.Е.П. ***, ДА ПРЕДАДЕ на ищеца В.В.К. с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, с процесуален представител по делото – адв.М= Х. от АК-Ямбол, ВЛАДЕНИЕТО на следните собствени на ищеца животни - шест крави с ушни марки - BG30683268, BG3089389, BG31197435, BG31197432, BG30514994 и BG30683261 и 1 брой бик без ушна марка. Искът по чл.108 от ЗС в останалата му част - за предаване на владението на останалите процесни животни – шест броя крави с ушни марки - BG30893907, BG31034036, BG31034037, BG30683268; BG30682254 и BG30591296, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответницата К.П.С. с постоянен адрес ***»Г. Димитров» №11, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.София, *** чрез адв.Е.П. ***, да заплати на ищеца В.В.К. с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, с процесуален представител по делото – адв.М= Х. от АК-Ямбол, на основание чл.57 ал.2 от ЗЗД сумата от 2 100.00 /две хиляди и сто/ лева, представляваща общата равностойност на установените като неналични две крави с ушни марки - ВG30682254 и BG30591296, собственост на ищеца. Искът по чл.57 ал.2 от ЗС в останалата му част - за разликата от 2 100 лева до претендирания размер от 8 950 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен. ОСЪЖДА ответницата К.П.С. с постоянен адрес ***»Г. Димитров» №11, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.София, *** чрез адв.Е.П. ***, да заплати на ищеца В.В.К. с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, с процесуален представител по делото – адв.М= Х. от АК-Ямбол, на основание чл.78 ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 441.70 /четиристотин четиридесет и един лева и седемдесет стотинки/ лева, съразмерно на уважената част от исковите претенции. ОТХВЪРЛЯ като недоказана претенцията на ответницата К.П.С. с постоянен адрес ***»Г. Димитров» №11, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.София, *** чрез адв.Е.П. ***, за присъждане на основание чл.78 ал.3 от ГПК на разноски в общ размер на 800.00 /осемстотин/ лева, претендирани като адвокатско възнаграждение в размер на 500.00 лева и разноски по делото в размер на 300.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 24.10.2016
Гражданско дело № 282/2016
Връща делото на ЕРС за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на определение № 146 от 24.10.2016г. на ЯОС а именно за отсраняване на очевидна фактическа грешка в атакуваното решение.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 22.3.2017
Гражданско дело № 31/2017
В законна сила от 22.3.2017г.
9 Гражданско дело No 443/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.В.К. К.П.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.12.2016г.
ДОПУСКА поправка на допуснати в диспозитива на Решение №16/05.04.2016г., постановено по настоящото гр.д.№443/2015 година по описа на Районен съд-Елхово, очевидни фактически грешки по отношение на два от посочените идентификатори, като в диспотизива на решението, на л.142 от делото, ред двадесет и осем от горе надолу /л.15 от решението/, в осъдителната част на иска по чл.108 от ЗС посочената ушна марка на крава ”BG 3089389” СЕ ЧЕТЕ като „ BG 30893899”, както и в отхвърлителната част на иска по чл.108 от ЗС, ред тридесет и две от горе надолу на диспозитива /л.15 от решението/, посочената ушна марка ”BG 30683268”, СЕ ЧЕТЕ като ”BG 30893896”. РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение №16/05.04.2016г., постановено по настоящото гр.д.№443/2015 година по описа на РС-Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от гл.20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 22.3.2017г.
10 Гражданско дело No 56/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.Г. В.Г.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 6.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 56/2017година на РС - Елхово поради ОТТЕГЛЯНЕ на исковата молба от ищцата М.А.Г., с ЕГН ********** *** ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС отопределението да се връчи на страните по делото
В законна сила от 23.3.2017г.
11 Гражданско дело No 490/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА УМАКС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „УМАКС БЪЛГАРИЯ“АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „К Ш“ 9, вх. Б, ет. 3, ап. 26, вписано в ТР с ЕИК 175255539, представлявано от К Г Н, против Заповед РД-5-82/26.02.2016г. на Кмета на Община Болярово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, са прекратени процесните четири Договора за наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, с обща площ от 7160.912 дка в различни землища на територията на община Болярово, сключени между дружеството - жалбоподател и Община Болярово на 30.04.2013г., вписани в Службата по вписванията гр.Елхово към АВ със съответните вх.рег. номера - вх.рег. № 3079 от 08.08.2013г., Акт №200, т.4; № 3131 от 14.08.2013г., Акт № 222 т.4; № 3103 от 09.08.2013г., Акт № 216 т.4; и № 3108 от 09.08.2013г., Акт № 217 т.4. ОСЪЖДА „УМАКС БЪЛГАРИЯ“АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул. „К Ш“ 9, вх. Б, ет. 3, ап. 26, вписано в ТР с ЕИК 175255539, представлявано от К Г Н, със съдебен адрес:*** да заплати на Кмета на Община Болярово направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2017
Административно дело № 44/2017
В законна сила от 24.3.2017г.
12 Гражданско дело No 415/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.И.Й.   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.2.2017г.
Р Е Ш И : По молбата на С.И.Й.,***, с ЕГН - **********, ПРИЗНАВА за установено по отношение на Основно училище „Хаджи Димитър“ село ***, общ. Елхово, в качеството му на правоприемник на ОУ „Христо Ботев“ с. ***, общ. Елхово, че е допусната грешка в издаденото свидетелство за основно образование с рег. № ***г. от ОУ „Христо Ботев“ с.*** по отношение фамилното име на лицето С.И., записано като И. вместо Й., като същата грешка е допусната и в Главна книга за учениците от четвърти до осми клас в ОУ „Христо Ботев“ с. ***, по отношение на записаното под № 39 /тридесет и девет/ лице, като след записа на собственото и бащино име на лицето С.И., е записано фамилно име И., ВМЕСТО фамилно име Й.. ДОПУСКА ПОПРАВКА на допусната грешка в свидетелство за основно образование с рег. № ***г., издадено от ОУ „Христо Ботев“ с.***, при изписване фамилното име на молителя С.И.Й., като вместо фамилно име И. бъде записано фамилно име Й.. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 2 - седмичен срок от връчването му на молителя, ЕРП и заинтересованите страни пред ОС – Ямбол, чрез РС - Елхово. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати на ОУ „Хаджи Димитър“ с. ***, общ. Елхово, за сведение и изпълнение.
В законна сила от 25.3.2017г.
13 Гражданско дело No 49/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.С.Д.,
И.В.Д.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 13.10.2002 година в село ***, общ. Болярово, граждански брак между К.С.Д. с ЕГН – **********,*** и И.В.Д. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете П. И. В. с ЕГН - **********, родена на *** година, да се предоставят на бащата И.В.Д. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при бащата на адрес в гр. ***, ж.к. „*** ***“, бл.11, вх.Д, ет.7, ап.106. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката К.С.Д. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето П. И. В. всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при майката, както и един месец през лятото, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката К.С.Д. с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете П. И. В. с ЕГН - **********, чрез неговия баща и законен представител И.В.Д., в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, считано от датата на депозиране на молбата в съда - 30.01.2017 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата К.С.Д. да носи брачното си фамилно име Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са декларирали, че не притежават при режим на СИО влогове, че нямат взаимни претенции за притежаваните от тях банкови сметки, не са регистрирани като ЕТ, както и не участват в търговски дружества като съдружници или акционери. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която СЪПРУЗИТЕ са се споразумели, че след прекратяването на брака няма да имат претенции за издръжка един към друг, а придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, намиращо се в гр.***, ж.к. „*** ***”, № **, вх. *, ет.*, ап.**, тяхна собственост, да се предостави за ползване на ДВАМАТА по равно. ОСЪЖДА И.В.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.С.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 96.40 лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, от които 10.00 за допускане на развода и 86.40 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете Павлина Вълкова, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.3.2017г.
14 Гражданско дело No 388/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ И.С.Ж. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.2, ал.1, т.3 във вр.чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.С.Ж. ***, с ЕГН **********, обезщетение в размер на 2000.00 лева /две хиляди/ за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато против него необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК по ДП № 152/2012 година по описа на РУ „Полиция“ - Елхово, което е прекратено с постановление РП – Елхово от 27.11.2015 година на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК, влязло в сила от 02.01.2016 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2016 г. до окончателното й изплащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 2000.00 лева до пълният предявен размер от 15 000.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.2, ал.1, т.3 във вр.чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.С.Ж. ***, с ЕГН **********, обезщетение в размер на 520.00 лева /петстотин и двадесет лева/ за причинените му имуществени вреди, в резултат на повдигнато против него необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК по ДП № 152/2012 година по описа на РУ „Полиция“ - Елхово, което е прекратено с постановление РП – Елхово от 27.11.2015 година на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК, влязло в сила от 02.01.2016 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.С.Ж. ***, с ЕГН **********, направени по делото разноски в размер на 172.37 лева /сто седемдесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ от които 10.00 лв. за държавна такса и 162.37 лв. за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част на иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2017
Гражданско дело № 11/2017
В законна сила от 28.3.2017г.
15 Гражданско дело No 429/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МАДЖАРОВ И БОРИСОВ ООД Х.Х.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 28.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 36 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцовото дружество – „***.“ ООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от Н.И.Б. и ответника Х.Х.Н. с ЕГН - **********, спогодба по силата на която: Ответникът Х.Х.Н. ***, ЕГН - ********** се задължава ДА ЗАПЛАТИ на ищцовото дружество „***.“ ООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от Н.И.Б., сумата от 10000.00 лева заедно с половината от направените от ищеца разноски по делото за заплатена държавна такса, а именно сумата от 430.20 лева, или да заплати общата сума от 10430.20 лева /десет хиляди четиристотин и тридесет лева/ в срок до една седмица от влизане в сила на определението на съда за одобряване на спогодбата между страните. В случай, че ответника не заплати тази сума от общо 10430.20.00 лева в уговорения срок, ищцовото дружество да има право да се снабди с изпълнителен лист за посочените по-горе суми, заедно със законната лихва върху сумата от 10000.00 /десет хиляди/ лева, считано от датата на падежа до окончателното плащане. Банковата сметка по която ответника следва да заплати на ищеца посочената по-горе сума в общ размер на 10430.20 лева е следната : *** с BIC ***. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 429/2016 година по описа на Районен съд – Елхово поради постигната и одобрена съдебна спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес. Адв.П. – Моля да ни бъде възстановена половината от държавната такса на основание чл.78, ал.9 от ГПК, като сумата ни бъде преведена по банковата сметка както следва: *** с BIC ***. Предвид приключване на делото със спогодба и на основание чл. 78, ал.9 от ГПК съдът счита, че на ищеца следва да бъде възстановена половината от внесената държавна такса за образуване на настоящото дело или сума в размер на 430.20 лева, която да бъде преведена по банков път на посочена от процесуалния представител на ищеца банкова сметка. ***: На ищеца „***.“ ООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от Н.И.Б., ДА БЪДЕ ВЪРНАТА сумата от 430.20 лева /четиристотин и тридесет лева и двадесет стотинки/, представляваща половината от внесената от него държавна такса за образуване на настоящото дело, като сумата бъде преведена по банков път по банковата сметка на ищеца: *** с BIC ***.
В законна сила от 28.3.2017г.