РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 701/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Н.К. Ц.Н.Н. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 21.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 701/2018г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищцата – И.Н.К., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й по делото – адв.Д.Н.Д. ***, с посочен съдебен адрес ***, надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявения против Ц.Н.Н., с ЕГН **********,***, със сочено в исковата молба правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД – за заплащане на сумата от 900.00 лева, представляваща претендирания неизплатен размер на 36 месечни рентни вноски върху арендуваната земеделска земя, находяща се в землището на с.Воден и подробно описана в обстоятелствената част на иск.молба и в Договор за аренда на земеделска земя вписан в СВ при ЕРС с вх.рег.№1608 от 26.04.2013г. акт №34, т.ІІІ, за времето от 01.08.2015г. до 01.08.2018г. вкл., както и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС, в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.2.2019г.
2 Гражданско дело No 705/2018, III състав Делба А.С.Т. БУЛГАР АГРО ЕООД СОФИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.1.2019г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между А.С.Т., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си - адвокат И.Ч. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Търговска” 7 и „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – град София, р-н Слатина, ул.”Постоянство” №67Б, представлявано от Н.А.З. в качеството му на Управител, действащ чрез пълномощника си – адвокат К.К. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” 14, ет.3, кантора 302, по отношение на следния съсобствен недвижим земеделски имот, находящ се в землището на с.Малък манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 46904, а именно: НИВА в местността „ГЮЛЕВ ВРЪХ", с площ от 93.952 дка, пета категория, съставляваща имот № 048008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000397 – полски път на Община Елхово, имот №048025 – нива ва Вълчан Киров Нешев, имот №000348 – полски път на Община Елхово, при следните квоти за съделителите: 2/15 ид.части за ищеца - А.С.Т. и 13/15 ид.части за ответника – „БУЛГАР АГРО“ЕООД-гр.София, с ЕИК ***, представлявано от Н.А.З. в качеството му на Управител. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 6.2.2019г.
3 Гражданско дело No 148/2018, IV състав Искове за недействителност на правни сделки П.Т.П. Д.С.Г.,
С.Д.Г.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2018г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД поради накърняване на добрите нрави, сключения Договор за аренда на земеделски земи от 25.08.2016 г., вписан под рег.№2992 от 29.08.2016 год., акт №263, т.III в СВ при ЕРС, по силата на който ответника Д.С.Г., ЕГН **********,***. като съсобственик на наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от П.Т. Пулев, б.ж. на с.Голямо Крушево, починал на 30.08.1964 г., съгл. акт за смърт №10/03.09.1964 г. на кметство с.Голямо Крушево, като арендодател, е предоставил на ответника С.Д.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следния недвижим земеделски имот, находящ се в землището на село Голямо Крушево, ЕКАТТЕ: 15881, община Болярово, област Ямболска, и представляващ: Нива в местността „Новините" с площ 24.005 дка /двадесет и четири декара и пет квадратни метра/, трета категория, съставляваща поземлен имот №008093 /осем хиляди деветдесет и трети/ по плана за земеразделяне на с.Голямо Крушево, при граници и съседи: №008095; №000086; №008094, за срок от тридесет години. ОТХВЪРЛЯ предявеният от П. Т. П., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, действащ чрез пълномощник адв.Д.Н. Д. ***, със съдебен адрес ***, против Д.С.Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, ж. к. „Меден рудник“ № 26, ет.12 и С. Д.Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, ж. к. „Меден рудник“ № 26, ет.12, иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД във вр. чл.28, ал.1 от ЗАрЗ за прогласяване за нищожен поради противоречие със закона Договор за аренда на земеделски земи от 25.08.2016 г., вписан под рег.№2992 от 29.08.2016 год., акт №263, т.III в СВ при ЕРС, по силата на който ответника Д.С.Г., ЕГН ********** ***, като съсобственик на наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от П.Т. Пулев, б.ж. на с.Голямо Крушево, починал на 30.08.1964 г., акт за смърт №10/03.09.1964 г. на Кметство с.Голямо Крушево, като арендодател, е предоставил на ответника С.Д.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следния недвижим земеделски имот, находящ се в землището на село Голямо Крушево, ЕКАТТЕ 15881, община Болярово, област Ямболска, и представляващ: Нива в местността „Новините" с площ 24.005 дка /двадесет и четири декара и пет квадратни метра/, трета категория, съставляваща поземлен имот №008093 /осем хиляди деветдесет и трети/ по плана за земеразделяне на с.Голямо Крушево, при граници и съседи: №008095; №000086; №008094, за срок от тридесет години, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищеца П. Т.П., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, действащ чрез пълномощник адв.Д.Н.Д. ***, със съдебен адрес ***, против Д.С. Г., с ЕГН ********** *** и С. Д.Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, при условията на евентуалност, иск с правно основание чл. 229, ал.2 от ЗЗД - за приемане за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда на земеделски земи от 25.08.2016 г., вписан под рег.№2992 от 29.08.2016 год., акт №263, т.III в СВ при ЕРС има сила за пет стопански години, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците Д.С. Г., с ЕГН ********** ***, ж. к. „Меден рудник“ № 26, ет.12 и С. Д.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, ж. к. „Меден рудник“ № 26, ет.12, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца П.Т.П., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник адв.Д.Н.Д. ***, със съдебен адрес ***, направени по делото разноски в размер на 291.50 лева /двеста деветдесет и един лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.3 от ГПК ищецът П. Т. П., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник адв.Д.Н.Д. ***, със съдебен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на ответниците Д.С. Г., с ЕГН ********** ***, ж. к. „Меден рудник“ № 26, ет.12 и С.Д.Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, направени по делото разноски в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/. ДАВА на ищцата П.Т. П., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощник адв.Д.Н. Д. *** , със съдебен адрес ***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 8.2.2019
Гражданско дело № 332/2018
В законна сила на 8.2.2019г.
4 Гражданско дело No 308/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Н.Х.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 13.2.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр.с чл.415, ал.1, вр. с чл.79 и чл. 86 от ЗЗД по отношение на ответника Н.Х.Д. с ЕГН – **********,***.12.2017 година същият дължи на ищеца – „***” ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул. „***” №37, представлявано от М. М. М. – Д.и Ж. П. С., чрез пълномощника – юрисконсулт К.А., сумата от 1197.11 лева /хиляда сто деветдесет и седем лева и единадесет стотинки/ - стойност на ел.енергия, доставена в обект на потребление в гр. ***, кв. „Черно море“ КВ 18/3, ет.2, ап.2, ИТН ***, за периода от 05.01.2017 година до 04.08.2017 година на основание Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия на „***” АД и чл. 98 А от Закона за енергетиката, обезщетение за забавено плащане на главницата, в размер на законната лихва за периода от 21.02.2017г. до 11.12.2017г. в размер на 78.90 лева /седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки/, заедно със законната лихва върху главницата от 1197.11 лева, считано от 12.12.2017г. до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № 1785 от 14.12.2017 година за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 813/2017г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА Н.Х.Д. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца „***” ЕАД, с ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 75.52 лева /седемдесет и пет лева и петдесет и две стотинки/. ОСЪЖДА Н.Х.Д. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца „***” ЕАД, с ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 275.00 лева /двеста седемдесет и пет/, от които 200.00 лева възнаграждение за юрисконсулт и 75.00 лева - платена държавна такса. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 813/2017г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 13.2.2019г.
5 Гражданско дело No 315/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.Г. Ю.А.Б.,
ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС,
А.Я.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.2.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.И.Г. с ЕГН - **********,***, чрез редовно упълномощеният адв. Г.Н.Г. ***, със съдебен адрес ***, против Ю.А.Б. с ЕГН – **********,*** и А.Я.М. ***, с ЕГН - **********, действащи чрез пълномощника си адв. В.К. ***, със съдебен адрес ***, иск по чл. 108 от ЗС да бъде признато за установено, че ищеца Д.Г. е собственик на следния имот: Нива, находяща се в землището на с.***, общ. ***, обл. Ямболска, с ЕКАТТЕ 57652, с площ от 14.710 дка, представляваща имот № 075020, трета категория, в местността „***“, при граници: полски път № 000679, нива № 075019, нива № 075027 и нива № 075028, като се осъдят ответниците да му предадат владението на този имот, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК ищеца Д.И.Г. ***, ЕГН -**********, със съдебен адрес ***, кант.409, адв. Г.Г., ДА ЗАПЛАТИ на ответника Ю.А.Б. с ЕГН – **********,***, направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин/ с оглед отхвърлянето на предявения иск. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищеца Д.И.Г. ***, ЕГН - **********, със съдебен адрес ***, адв. Г.Г., ДА ЗАПЛАТИ на ответника А.Я.М. с ЕГН - **********, направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин/ с оглед отхвърлянето на предявения иск. НЕ УВАЖАВА претенцията на ищеца за заплащане на направени по делото разноски на основание чл. 78, ал.1 от ГПК поради отхвърляне на предявения иск. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 6.6.2017
Гражданско дело № 113/2017

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението от 14.2.2019
Гражданско дело № 3314/2017

Обезличен документ

В законна сила на 14.2.2019г.
6 Гражданско дело No 528/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Д.Н.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 1.2.2019г.
ВРЪЩА подадената от „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” АД, с ЕИК 203037835, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“България“ №81, вх.Б, ет.1, представлявано от СТАНИМИР ХРИСТОВ БУРГАСКИ и ГЕОРГИ НИНОВ ПЕНЕВ, в качеството им на Изпълнителни директори, чрез пълномощника – адв.К.К.,***, против Д.Н.Т., с ЕГН **********,***, искова молба, с която по реда на чл. 422, вр. чл.415, ал.1 от ГПК е предявен иск за установяване на вземането на ищеца, за което против ответникът е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по ч. гр. д. № 97/2018 година по описа на РС – Елхово, в едно с приложенията към нея на ищеца. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 528/2018 година по описа на РС - Елхово ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца. Препис от определението да се връчи на ищеца.
В законна сила на 20.2.2019г.
7 Гражданско дело No 693/2018, I състав Искове по ЗОДОВ Л.И.Х. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 7.2.2019г.
ВРЪЩА подадената от Л.И.Х., с ЕГН ********** искова молба в едно с приложенията към нея на ищеца, поради неотстранени в срок нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 693/2018 година по описа на РС - Елхово ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез пълномощникът му адв. Б.. Препис от определението да се връчи на ищеца чрез пълномощникът му адв. Б..
В законна сила на 20.2.2019г.
8 Гражданско дело No 677/2018, I състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Т.К.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 28.2.2019г.
В законна сила на 28.2.2019г.