РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 356/2017, II състав МВР З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.1.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000210 от 18.05.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., с което на З.И.Р. с ЕГН – **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3, вр. с чл.461, т.1 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2018г.
2 НЧХД No 577/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.П.П. Ц.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 5.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 4 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО На основание чл.289, ал.1, вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 577/2017 година, по описа на РС-Елхово поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител. Копие от молбата на адв. Г., подадена на 03.01.2018г. с искане за присъждане на разноски по делото на основание чл. 190, ал.1 от НПК да се изпрати на тъжителя Д.П. за становище в седемдневен срок от получаването. По направеното от адв. Г. – упълномощен защитник на подс. Ц.М. искане за присъждане на разноски по делото на основание чл. 190, ал.1 от НПК, съдът ще се произнесе допълнително след като тъжителят изрази становище по същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба от страните, пред ЯОС чрез ЕРС в 15-дневен срок, считано от съобщаването на страните.
В законна сила на 1.2.2018г.
3 АНД No 593/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.М.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.1.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Б.М.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2017 год. около 07.00 часа в гр. Елхово, обл. Ямболска, в района на кръстовище между ул. „Трети март“ и ул. „Белград“, управлявал МПС - лек автомобил марка „Рено Еспейс“ без регистрационни табели в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС – наложена със ЗППАМ № 14-0261-000370 от 13.11.2014година на Началник РУ на МВР - Елхово, в сила от 16.12.2014 година - престъпление по чл.343 в, ал.3, вр ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в 15-дневен срок от днес.
Б.М.И.
Мотиви от 16.2.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.
4 АНД No 368/2017, II състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.11.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000268 от 10.07.2017г., издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Д.Я.М. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата затова, че на 01.07.2017г., в 09.20 часа в гр.Елхово, на кръстовището на ул.„Без име“ и ул.„Славянска“, в посока ул.„Белград“, управлява лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № ***, собственост на „***“ ЕООД с ЕИК ***, като отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ инв.№ 0135 и не изпълняване предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му след като му е издаден талон за медицинско изследване № ***. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.2.2018
Наказателно дело № 1/2018
В законна сила на 2.2.2018г.
5 АНД No 415/2017, III състав ИААА Н.Й.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 47 - 0000096 от 03.07.2017 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Дикран Бохосян, в обжалваната му ЧАСТ, с която на Н.Й.З.,***, с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл.93в, ал.11 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.12, § 2, буква „б”, т./ii/ от Приложение “Контролен уред” на AETR във вр.с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвПр. В останалата част № 47 - 0000096 от 03.07.2017 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Дикран Бохосян, е влязло в сила като необжалвано.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.2.2018
Наказателно дело № 2/2018
В законна сила на 2.2.2018г.
6 АНД No 413/2017, III състав МВР Ф.А.Ф. ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПБЗН - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №81 от 19.06.2017 година на Началника на РС „ПБЗН“гр.Елхово – С.Г. Тенев, с което на Ф.А.Ф. ***, с ЕГН **********, на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР му е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.21 ал.3 във вр.с чл.5 т.3 от Наредба №8121з-647/ 01.10.2014г. за ПНПБЕО на МВР, както и на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР му е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.14 ал.2 т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за ПНПБЕО на МВР във вр.с чл.43 ал.1 от Наредба №Із-1971/29.10.2009г. за СТПНОБП.
В законна сила на 3.2.2018г.
7 НОХД No 439/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 18.1.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, общ работник в „***" ООД - с.***, обл.Ямбол, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2017 година, около 07.40 часа, по път 1-7, километър 282, на разклона за с. Бояново, обл. Ямбол, без съответното свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, управлявал лек автомобил марка „Форд Мондео" с peг. № У 21 28 АК в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наказан с влязло в сила НП № 16 - 3392 - 000622 от 06.12.2016г., в законна сила от 04.01.2017г. на Началник на РУ - „Тунджа" при ОД МВР - Ямбол - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК във вр. с чл.343в, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда и петстотин/ лева. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
И.С.Д.
Мотиви от 2.2.2018г.
В законна сила на 3.2.2018г.
8 АНД No 500/2017, I състав КАТ Д.В.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000035 от 07.02.2017 година, издадено от Началника на РУ - към ОДМВР-Ямбол, с което на Д.В.П. ***, ЕГН ********** на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за извършено административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 3.2.2018г.
9 АНД No 347/2017, IV състав Агенция "Митници" Д.В.Н. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.12.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление 1477/2016 г. от 11.10.2016 год. на Началник Митница Бургас, в частта, в която на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на Д.В.Н., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 1477/2016 г. от 11.10.2016 год. на Началник Митница Бургас, в частта, в която на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – спиртни напитки „Афхелой“ от по 1,5 л. - 8 бр.; водка „ Baltius“ от по 0,7 л. - 8 бр.; гроздова ракия „Lovico“ от по 0,2 л. - 19бр. ; водка „Nemiroff“ Honex pepper – 13бр. от по 0,05 л. и 1 бр. от 0,7 л., като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд- Ямбол, чрез РС - Елхово.
В законна сила на 6.2.2018г.
10 АНД No 487/2017, II състав МВР Т.Ж.Ж. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.1.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000393 от 15.09.2017 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Т.Ж. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева на основание чл.638, ал.1, т.1, вр. с чл. 461, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение по чл. 483, ал.1, т.1 от КЗ, извършено на 16.08.2017година. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.2.2018г.
11 НОХД No 325/2017, III състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Й.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 22.1.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Й.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, автокранист по професия, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 30.12.2014 година до 01.04.2015 година, в различни населени места на територията на община Тунджа и община Елхово, двете област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, възбудил заблуждение у различни лица, с което причинил имотна вреда в размер на 3 800 лева, както следва: - На 30.12.2014 година в село Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол, действайки в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, възбудил заблуждение у С.В.И. ***, като представяйки се за лекар й съобщил, че внукът й е катастрофирал и за лечението му са необходими шест хиляди лева, с което й причинил имотна вреда в размер на 3 800 лева; - На 01.04.2015 година в село Изгрев, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, направил опит да възбуди заблуждение у М.Д.Ч. ***, като се представил за проф.Деянов и й съобщил, че внучката й е със счупен глезен и с оглед предстоящата операция и поставяне на три броя пирони Ч. следва да заплати сумата от 12 000 лева, с цел да причини вреда на Ч., като деянието останало недовършено по независещи от него причини - уведомени органите на МВР - престъпление по чл.209, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр.с чл.26, ал.1 от НК, като на това основание и чл.58а ал.1 вр.с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.Й.П. наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимият Д.Й.П., с установена по-горе самоличност, да заплати на гражданския ищец С.В.И., с ЕГН **********, с адрес ***, представлявана по делото чрез повереника си - адв.И.Ч. ***, на основание чл.45 от ЗЗД сумата от 3 800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените на пострадалата С.В.И. имуществени вреди в резултат на деянието, осъществено на 30.12.2014 година, включено в продължаваното престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК, вменено на подсъдимия, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на извършване на деянието - 30.12.2014г. до окончателното изплащане, както и направените от гражданския ищец, конституиран и като частен обвинител, разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият Д.Й.П., с установена по-горе самоличност, да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 152.00 /сто петдесет и два/ лева, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, платими в полза на бюджета на съдебната пласт, по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, приложено по делото - 1 бр. мобилен телефонен апарат, марка „Самсунг" с ИМЕИ -355261/01/209773/8 и сериен номер R1XPB6442B, приложен на лист 123 от том II на делото, собственост на подсъдимия Д.Й.П., находящ се на съхранение в РС-Елхово, след влизане на присъдата в сила да се върне на собственика му - Д.Й.П.. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Й.П.
Мотиви от 22.2.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
12 АНД No 444/2017, III състав КАТ М.Р.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №17-0261-000020 от 24.01.2017г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г.К., упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, са наложени следните административни наказания - на основание чл.178Д от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.98 ал.2 т.4 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2018г.
13 АНД No 443/2017, IV състав КАТ М.Р.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.12.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000152/20.04.2017 година на Началник РУ Полиция - Елхово към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, в ЧАСТТА по пункт първи и трети от същото, с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, на основание чл.178д от ЗДвП за административно нарушение по чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 /десет/ лева, като законосъобразно и правилно. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000152/20.04.2017 година на Началник РУ Полиция - Елхово към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, в ЧАСТТА по пункт втори от същото, с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2018г.
14 АНД No 445/2017, III състав КАТ М.Р.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №16-0261-000374 от 05.08.2016г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОД на МВР-Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, упълномощен със Заповед №326з-11/06.01.2016г. на Директора на ОД на МВР-Ямбол, с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, е наложено на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането административно наказание - глоба в размер на 400.00 лева, за извършено административно нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ.
В законна сила на 9.2.2018г.
15 АНД No 504/2017, I състав КАТ А.С.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000425 от 14.09.2017 година на Началник РУ – Елхово, с което на А.С.Н. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП, за нарушение по чл.98, ал.2, т.3 от ЗДвП, за това, че на 14.08.2017 година в 11.00 часа в гр. Елхово, на ул. „Ал. Стамболийски“ пред бл. №59 паркира личния си автомобил „Рено Клио“ с рег. № ***на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 10.2.2018г.
16 АНД No 431/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.12.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.М.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2017г. около 18.50 часа в гр.Болярово, обл.Ямбол по ул.“Васил Левски“ в посока на движение от центъра към кръстовището с ул.“Граничарска“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Пиаджо", модел „Bravo“ с рама № ЕV1I604820, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемият И.М.М., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените по бързото производство разноски в размер на 74.06 /седемдесет и четири лева и шест стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и в полза на бюджета на съдебната власт направените по настоящото съдебно производство разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мотопед марка „Пиаджо", модел „Bravo“ с рама № ЕV1I604820, находящо се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото решение ДА СЕ ВЪРНЕ на обвиняемия И.М.М.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.М.
Мотиви от 29.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 21.2.2018
Наказателно дело № 8/2018
В законна сила на 21.2.2018г.
17 НОХД No 573/2017, IV състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.И.Х.,
Р.Д.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 17.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 21 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.4 във 248, ал. 1, т. 3 от НПК съдебното производство по НОХД № 573/2017 година по описа на РС- Елхово. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура Елхово за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение. НЕ УВАЖАВА възраженията по чл.248, ал.1, т.3 от НПК направени от страна на защитника на подсъдимия К. - адв.Д. за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на досъдебното производство, изразяващи се в неуважаване на направено във фазата на досъдебното производство искане за разпит на свидетели, неправилно повдигане на обвинение срещу подсъдимите за извършено от подсъдимите деяние под формата на съучастие по чл.20, ал.2 от НК и непълнота в обстоятелствената част на обвинителния акт относно действията на подсъдимите свързани с въвеждане в заблуждение на пострадалите от престъплението. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Л.И.Х., ЕГН **********, взета в хода на ДП с определение № 158 от 15.05.2017 г. по ЧНД № 257/2017 година на РС- Елхово. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Р.Д.К., ЕГН **********, взета в хода на ДП с определение № 255 от 01.09.2017 г. по ЧНД № 437/2017 година на РС- Елхово. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.2.2018
Наказателно дело № 21/2018
В законна сила на 21.2.2018г.
18 НОХД No 52/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Н.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 22.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 49 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият – Е.Н.Х. и неговия защитник адв. П.М. от друга страна, както следва: Обвиняемият Е.Н.Х., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Странджа" №17, българин, български гражданин, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 16.10.2017 година в с. Лесово, обл. Ямбол от навеса на ракиен казан, намиращ се с.Лесово, обл.Ямбол действайки като извършител отнел чужди движими вещи - 6 броя интернитни плоскости на стойност 90 лева от владението на собственика им ПК „Житен клас“ - с.Лесово, обл.Ямбол без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като Х. е извършил деянието след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1,т.1 вр чл.194,ал.1 вр чл.29, ал.1 б. „А" и "Б" от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Е.Н.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Е.Н.Х. по чл.196, ал.1,т.1 вр чл.194,ал.1 вр чл.29, ал.1 б. „А" и "Б" от НК във вр. чл.55,ал.1,т.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.2, б. „б" от ЗИНЗС. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Направени разноски по делото в размер на 63.48 лева на основание чл. 189, ал.3 от НПК се заплащат от обвиняемия в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол.
Е.Н.Х.
В законна сила на 22.2.2018г.
19 АНД No 457/2017, II състав Агенция "Митници" К.Н.Н. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 15.12.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 700/01.09.2017 година, издадено от Зам.началник Митница Бургас – Б.А. Г. /заместваща Началника на Митница Бургас В. С./, с което на К.Н.Н., ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари, марка „Assos“, с надпис върху потребителската опаковка съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 20 броя кутии по 20 къса в кутия. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 27.2.2018
Наказателно дело № 7/2018
В законна сила на 27.2.2018г.
20 АНД No 446/2017, IV състав КАТ А.И.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.12.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №17-0261-000327 от 03.08.2017г на Началник РУ-Елхово при ОД на МВР – Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, с което на А.И.С. ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлявал МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по по чл.174, ал.3 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2018
Наказателно дело № 14/2018
В законна сила на 28.2.2018г.
21 АНД No 480/2017, I състав Общини Ц.С.Х. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № НП – РУ Полиция– 89 от 17.08.2017 година на Зам. кмета на община Елхово Пепа Кючукова, с което на Ц.С.Х. ***, ЕГН **********, с което на основание чл. 30, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Елхово му е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл.3, т.1 от Наредба №1 на Общински съвет Елхово, за това, че на 05.07.2017 година около 00.10 часа в гр. Елхово, пред дом, находящ се на ул. „Черно море“ № 61 извършва непристойни и скандални действия, изразяващи се в крещене, отправяне на закани за престъпление спрямо бившата си съпруга Ивана Стоянова в явно нетрезво състояние, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила на 28.2.2018г.