РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 546/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.И.Д. ЗПК НАДЕЖДА Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ уволнението на Н.И. А., ЕГН ********** ***, извършено със Заповед № 6/18.07.2017 година за налагане на наказание дисциплинарно уволнение и Заповед № 21/19.07.2017 година, Д.И.Д. – председател на ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана от председателя й и законен представител Д.И.Д., ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Н.И. А., ЕГН ********** ***, сумата от 1376.96 лв. /хиляда триста седемдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за оставането на ищеца без работа поради уволнението му със Заповед № 6/18.07.2017 година за налагане на наказание дисциплинарно уволнение и Заповед № 21/19.07.2017 година на Д.И.Д. – председател на ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, като искът за разликата над 1376.96 лв. до 4400.00 лв.ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана законен представител Д.И.Д. – председател, ДА ЗАПЛАТИ на Н.И. А., ЕГН ********** ***,, сумата 87,53 лв., представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважените части от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 и ал.4 от ГПК Н.И. А., ЕГН ********** ***,, ДА ЗАПЛАТИ на ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана законен представител Д.И.Д. – председател, сумата от 489,63 лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената, респ.прекратената част на исковете по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ и чл.344, ал.1,т.2 от КТ. ОСЪЖДА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана законен представител Д.И.Д. – председател, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово сумата от 105.08 лв. - разноски по делото, за държани такси. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Да се връчат на страните преписи от същото.
В законна сила на 2.2.2018г.
2 Гражданско дело No 547/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД МИХАЙЛОВА 92 ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл.228, ал.1 във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД, Търговско дружество „М. 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, общ.Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 59 – Б - III - 32, с ЕИК 201845063, представлявано от В.С.М. - управител, да заплати на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Г.Гюлмезов“ № 7, с ЕИК ***, представлявано от управител С И С , сумата от 465.62 лв. / четиристотин шейсет и пет лева и шейсет и две стотинки/, представляваща наемна цена за стопанската 2013/2014 година по Споразумение за плащане на наем към Договори за наем от 20.02.2013г. и от 06.03.2013г., сключено между наемодател „РОСАГРОФОНД“ ООД и наемател „М. 92“ ЕООД за отдаване под наем на 19.401 дка земеделски земи в землището на с.Пчела, общ.Елхово, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - 21.08.2017г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД, Търговско дружество „М. 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, общ.Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 59-Б- III - 32, с ЕИК 201845063, представлявано от В.С.М. - управител, да заплати на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Г.Гюлмезов“ № 7, с ЕИК ***, представлявано от управител С И С , сумата 88.65 лв./ осемдесет и осем лева и шейсет и пет стотинки/, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.10.2015г. до 15.08.2017г. върху сумата 465.62 лв. - наемна цена за стопанската 2013/2014 година по Споразумение за плащане на наем към Договори за наем от 20.02.2013г. и от 06.03.2013г., сключено между наемодател „РОСАГРОФОНД“ ООД и наемател „М. 92“ ЕООД, като искът за разликата над сумата 88.65 лв. до 135.02 лв. и за периода от 01.10.2014 година до 30.09.2015 година ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 и ал.8 от ГПК Търговско дружество „М. 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, общ.Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 59-Б- III - 32, с ЕИК 201845063, представлявано от В.С.М. - управител, да заплати на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Г.Гюлмезов“ № 7, с ЕИК ***, представлявано от управител С И С , по компенсация сумата 283.72 лв./ двеста осемдесет и три лева и седемдесет и две стотинки/, съдебно - деловодни разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Ямбол, чрез РС - Елхово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.2.2018г.
3 Гражданско дело No 222/2017, I състав Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие РОСЕН ИНВЕСТ АД В.М.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОСЪЖДА В.М.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 407 – адв. Хр. К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на „РОСЕН ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК 200535478, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Серес“ № 16, представлявано от Д.Н.Д., съдебен адрес ***, на основание чл. 61 от ЗЗД сумата от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, представляваща част от сумата 41 607.29 лева – заплатени от ищеца по изпълнително дело № 2355/2013 година и изпълнително дело № 2311/2013 година, двете по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, в едно със законната лихва върху сумата от 25 000.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 25.04.2017 година до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 2500.00 лева на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 9.2.2018г.
4 Гражданско дело No 46/2017, IV състав Делба Т.Т.А.,
Д.Т.А.
Ж.Т.Н.,
К.Г.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2018г.
Р Е Ш И : ВЪЗЛАГА по реда на чл. 349, ал. 1 ГПК на К.Г.А., с ЕГН ********** *** недвижим имот - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 05284.501.505.1.11 /пет хиляди двеста осемдесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и пет точка едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.***, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгл. Схема № 15-2517/04.01.2017г. на СГКК- гр.Ямбол, находящ се в гр. *** област Ямболска, на улица „***"№31 /тридесет и едно/, вход Д, етаж 4 /четири/, ап.11, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.505 /пет хиляди двеста осемдесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 60.48 кв.м. /шестдесет цяло, четиридесет и осем стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото към апартамента мазе №11 /единадесет/ с площ от 11.99кв.м. /единадесет цяло, деветдесет и девет стотни квадратни метра/ и заедно с 2.0874 % идеални части от общите части на сградата; при съседи на апартамента: на същия етаж: 05284.501.505.1.10; 05284.501.505.1.12; под обекта: 05284.501.505.1.8; над обекта: няма, на стойност 5680.00 лева /пет хиляди шестстотин и осемдесет лева/. ОСЪЖДА К.Г.А., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 349, ал. 1 вр. ал. 4, изр. последно ГПК на всеки един от съделителите Т.Т.А., с ЕГН ********** ***, Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, и Ж.Т.Н., с ЕГН ********** ***, сумата в размер на по 710.00 лева /седемстотин и десет лева/, ведно със законната лихва върху нея, считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното й изплащане, в 6- месечен срок от влизане на решението за възлагане в сила - съгласно чл. 349, ал. 5 ГПК, за уравнение на дяловете им от делбения имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.505.1.11 по КККР на гр.***, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, съгл. Схема № 15-2517/04.01.2017г. на СГКК- гр.Ямбол, находящ се в гр.*** област Ямболска, на улица „***"№31, вход Д, етаж 4, ап.11, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.505, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 60.48 кв.м., заедно с прилежащото към апартамента мазе №11 с площ от 11.99кв.м. и заедно с 2.0874 % идеални части от общите части на сградата; при съседи на апартамента: на същия етаж: 05284.501.505.1.10; 05284.501.505.1.12; под обекта: 05284.501.505.1.8; над обекта: няма. ОСЪЖДА К.Г.А., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-*** държавна такса в размер на 142.00 лева /сто четиридесет и два лева/, съобразно стойността на получения дял, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вносими в полза на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА всеки един от Т.Т.А., с ЕГН ********** ***, Д.Т.А., с ЕГН ********** *** и Ж.Т.Н., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-*** държавна такса в размер на 28.40 лева /двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/ , съобразно стойността на получения дял, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вносими в полза на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА К.Г.А., с ЕГН ********** *** да заплати на Т.Т.А., с ЕГН ********** *** и Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, сумата от 187.50 лева / сто осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото за изготвяне на експертиза. ОСЪЖДА Ж.Т.Н., с ЕГН ********** *** да заплати на Т.Т.А., с ЕГН ********** *** и Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, сумата от 37.50 лева /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото за изготвяне на експертиза. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 14.2.2018г.
5 Гражданско дело No 542/2016, III състав Делба П.Д.Ч.,
Г.Д.Ч.
П.И.Д.,
С.И.Н.,
Х.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 19.1.2018г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Шарково, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 83051, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – П.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.24.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-590122/23.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.162 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЛОЗЯТА”, с площ от 4999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 3-та категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 024017, при съседи: ПИ №83051.24.16, ПИ №83051.24.24, ПИ №83051.24.23, ПИ №83051.24.18, ПИ 83051.24.551; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.587 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 4578 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.36, ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.39.586; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.48.852 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588682/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.163 и 164 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „МЕХРЕМА”, с площ от 7723 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 20.001 дка с номер по предходен план: 048014, при съседи: ПИ №83051.48.128, ПИ №83051.48.853, ПИ №83051.48.55. Стойността на този дял е в размер на 11 382.00 /единадесет хиляди триста осемдесет и два/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – Г.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 4579 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.587, ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.39.585; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.41.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-590128/23.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.160 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „АРПАЛЪК”, с площ от 3999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 9-та категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 041090, при съседи: ПИ №83051.41.331, ПИ №83051.41.91, ПИ №83051.41.514, ПИ №83051.41.89; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.48.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588682/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.163 и 164 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „МЕХРЕМА”, с площ от 7722 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 20.001 дка с номер по предходен план: 048014, при съседи: ПИ №83051.48.852, ПИ №83051.48.128, ПИ 83051.48.854, ПИ №83051.48.55. Стойността на този дял е в размер на 11 382.00 /единадесет хиляди триста осемдесет и два/ лева. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – П.И.Д. ***, с ЕГН **********, на следния недвижим имот: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 5421 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.586, ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.39.584. Стойността на този дял е в размер на 3 795.00 /три хиляди седемстотин деветдесет и пет/ лева. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – С.И. ***, с ЕГН **********, на следния недвижим имот: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.584 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 5421 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.585, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.33.153, ПИ №83051.33.514. Стойността на този дял е в размер на 3 795.00 /три хиляди седемстотин деветдесет и пет/ лева. ДЯЛ ПЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – Х.С.Н. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.29.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-590127/23.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.161 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КАЙНАКА”, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 029060, при съседи: ПИ №83051.29.64, ПИ №83051.29.63, ПИ №83051.29.61, ПИ №83051.29.532, ПИ 83051.29.59; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.48.854 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588682/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.163 и 164 от делото/, с адрес
В законна сила на 21.2.2018г.