РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 37/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО У.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП- Елхово Снежина Стоянова от една страна и обвиняемият У.А. и неговия защитник – адв.И.Ч. *** от друга страна, както следва: Обвиняемият У.А., роден на *** година в Република Турция, гражданин на Република Турция и Република България, с постоянен адрес:***, с полувисше образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.01. 2017 година около 03.15 часа в района на ГКПП - Лесово управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес 190 Е“ с peг. № *** след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,37 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство - алкотест, марка „Дрегер 7410+“ с инв.№ 0135, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, а именно - Споразумение № 179/17.09.2015 година по НОХД № 1884/2015 година на Районен съд гр. Шумен, в сила от 17.09.2015 година - престъпление по чл.343б, ал. 2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият У.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият У.А. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият У.А. по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим в затвор и ГЛОБА в размер на 300 лева. При изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, на основание чл. 59, ал.2, вр. ал.1 от НК, се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия У.А. е бил задържан със Заповед за задържане per. №261 зз-5 от 24.01.2017г. на РУ - Елхово на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, считано от 04.00 часа на 24.01.2017г. до 17.00 часа на 24.01.2017 година, както и времето през което е бил задържан с Постановление от 24.01.2017 година на Районна прокуратура гр. Елхово за задържане за срок от 72 часа считано от 17.00 часа на 24.01.2017г. до 17.00ч. на 27.01.2017 година. На основание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава обвиняемият У.А. от право да управлява МПС за срок ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия е лишен по административен ред от възможността да упражнява това право. По досъдебното производство няма направени разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по делото в тази му част. Съдът намира, че са налице основанията на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието от четири месеца лишаване от свобода, наложено на У. Алтункалъч по НОХД № 1884/2015 година по описа на РС – Шумен. По Цитираното наказателно дело съдът е одобрил споразумение за решаване на наказателното производство, съгласно което У. Алтункалъч е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за което му е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК съдът е отложил изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за срок от три години. Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в законна сила на 17.09.2015 година, от което дата е започнал да тече и тригодишния изпитателен срок. Деянието, за което У. Алтункалъч е признат за виновен по настоящото наказателно дело, е извършено на 24.01.2017 година, т.е. в изпитателния срок по НОХД № 1884/2015 година по описа на РС – Шумен, поради което и същото следва да бъде изтърпяно ефективно в затвор при първоначален „строг“ режим. Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 68, ал.1 от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И: № 29 ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено на У.А. с ЕГН ********** по НОХД № № 1884/2015 година по описа на РС – Шумен, което наказание следва да изтърпи изцяло в затвор при първоначален „строг“ режим. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест през ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в 15 – дневен срок от днес. Обвиняемият У.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определенията на съда, запознат съм с тях. Преводача - Не желая да ми се заплаща възнаграждение за извършения превод. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.35 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: .
У.А.
В законна сила от 1.2.2017г.
2 АНД No 617/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Д.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 19.1.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият А.Д.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ като общ работник, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 26.10.2015г. до 07.02.2016г. в с.Кирилово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Тунджа“ №36, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Л. Х. И., с ЕГН ********** – престъпление по чл.191 ал.1 от НК, но тъй като до постановяване на настоящото решение е последвало сключване на граждански брак между обвиняемия и Л. Х. И., на основание чл.191 ал.4 вр.с ал.1 от НК НЕ го НАКАЗВА. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от от днес.
А.Д.А.
Мотиви от 24.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
3 НОХД No 38/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 3.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 31 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият Х.Т.Х. и неговият защитник адв.Пл.М., както следва: Подсъдимият Х.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, ел. техник в ПСФ „***“ гр.Ямбол, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2017 година, около 22.20 часа, на кръстовище на път 1-7 и разклон за село Бояново, област Ямбол, в посока от село Бояново за град Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Саксо“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.36 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+“ с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Х.Т.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.Т.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият Х.Т.Х. СЕ НАЛАГА и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се НАЛАГА и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 38/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа.
Х.Т.Х.
В законна сила от 3.2.2017г.
4 АНД No 602/2016, IV състав Агенция "Митници" Г.И.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 9.1.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 975/2016г. от 07.10.2016 година Началника на Митница - Бургас, в само в ЧАСТТА с което на Г.И.Х., с ЕГН **********,***, на основание чл. 233 ал.1 във вр. ал.3 от Закона за митниците е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 1851.72 лева, съставляваща 220 % от продажната цена на стоката, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.3 във вр. ал.1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА на 1683.38 лева /хиляда шестстотин осемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката, и го ПОТВЪРЖДАВА В ЧАСТТА, в която на основание чл.233 ал.6 от ЗМ е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „ОМЕ“ без акцизен бандерол - 30бр. кутии, всяка по 20 къса, общо 600 къса, цигари марка „Karelia”, без акцизен бандерол – 30 бр. кутии, всяка по 20 къса, общо 600 къса, и тютюн, нарязан за пушене – 2 кг., с обща продажна цена в размер на 841.69 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 7.2.2017г.
5 НОХД No 63/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.О. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 10.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 37 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - С. С. от една страна и подсъдимия О.О. /O. O./ и неговия защитник адв.С.А. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ О.О. /O. O./, роден на *** година в гр.***, Република Турция, турски гражданин, с висше образование, адрес: Република Турция, гр.***, ул.“***“ №**, автомобилен инженер, неосъждан, женен СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ на 09.02.2017 година в района на 169 гранична пирамида в землището на с.Странджа, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на О.О. /O. O./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода, наложено на О.О. /O. O.//, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю.М.К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 7,50 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 63/2017г. по описа на ЕРС. Подсъдимия /чрез преводача/ – Не желая да ми бъде извършен писмен превод на определението за одобряване на споразумениео. Адв. С.А. – Не желаем писмен превод на определението за одобряване на споразумението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта касаеща произнасянето на съда по направените в съдебното производство разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране, а в частта му с която се одобрява постигнатото споразумение и се прекратяван наказателнот производство е окончаелно.
О.О.
В законна сила от 10.2.2017г.
6 НОХД No 64/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 10.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И №36 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия Х.Б. /H. B. и неговия защитник адв. Х.П. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Б. /H. B./, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, квартал „***“, ул. „***“ № ***, турчин, гражданин на Р.Турция, с основно образование, земеделец, женен, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 08.02.2017 г. в района на 234 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта- престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК; За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на Х.Б. /H. B./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Х.Б. /H. B./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю.К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 7,50 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 64/2017г. по описа на ЕРС. Подсъдимия /чрез преводача/ – Не желая да ми бъде извършен писмен превод на определението за одобряване на споразумението. Адв.Х.П. - Не желаем да ни бъде извършен писмен превод на определението за одобряване на споразумението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта касаеща произнасянето на съда по направените в съдебното производство разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране, а в частта му с която се одобрява постигнатото споразумение и се прекратяван наказателнот производство е окончаелно.
Х.Б.
В законна сила от 10.2.2017г.
7 АНД No 611/2016, IV състав КАТ М.Д.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.1.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ №16-0261-000544 от 13.10.2016 година, на Началник РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, с което на М.Д.М., с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 11.2.2017г.
8 АНД No 624/2016, III състав Други административни от наказателен характер дела К.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №14-0261-000447 от 04.09.2014г., издадено от Началника на РУП-Елхово Димитър Христов Николов, упълномощен със Заповед №з-140/31.01.2014г. на Директора на ОД на МВР-Ямбол, с което на К.Т. ***, с ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 лева, за извършено административно нарушение по чл.315 ал.1 т.1 от КЗ.
В законна сила от 15.2.2017г.
9 НОХД No 68/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 15.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия А.Х. и неговият защитник адв.Б. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х., роден на *** г. в гр.Буковичил, Република Черна гора, с турско гражданство, с начално образование, разведен, безработен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 14.02.2017 г. около 14:40 часа на кръстовището на път 1-7 с път III-7008, общ.Елхово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Венто" с per. № 34ВК5467, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно2,05 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № 0135 - Престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Х. по чл.343б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание: ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК на А.Х. се определя наказание – ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява моторно превозно средство. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на така определеното наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство се ПРИСПАДА времето, през което А.Х. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 14.02.2017година до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и привеждането му в изпълненние. От извършеното престъпление от подсъдимият не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство направени разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил по см. на чл.189, ал.2 от НПК. Няма иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 68/2017г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.
В законна сила от 15.2.2017г.
10 НОХД No 661/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Т.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 31.1.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият В.Т.Я., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2016 година, около 02.55 часа в гр.Елхово, обл. Ямболска, по ул. „Александър Стамболийски“, на кръстовището с ул. „Камчия“ в посока от гр.Ямбол към центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел „19“ с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наложено му с НП № 16-0261-000160/26.04.2016 г. на Началник РУ-Елхово, влязло в законна сила на 07.07.2016 година – престъпление по чл. 343 в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
В.Т.Я.
Мотиви от 28.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
11 НОХД No 607/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Н.Р. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 17.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 53 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана С от една страна и подсъдимия Х.Н.Р. и неговия защитник адв. И М от БАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Н.Р., роден на *** ***, с адрес ***4 и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 02.09.2016 година, около 03.50 часа в град Елхово, област Ямбол, по улица „Васил Левски", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил влекач с рег.№А 6844 ММ с прикачено към него полуремарке с рег.№А 0555 EM, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство за измерване „Алкотест Дрегер 7410+" с фабричен №ARSM 0135, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - осъден с Присъда №214/27.11.2014 година по НОХД №1256/2014 година по описа на РС-Стара Загора, влязла в законна сила на 27.01.2015 година - престъпление по чл.343б, ал.2. вр. ал.1 от НК За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на Х.Н.Р. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Х.Н.Р. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 лв. На основание чл.343г, във вр. чл.343б, вр.чл.37, т.7 от НК на Х.Н.Р. се определя наказание – ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма.
Х.Н.Р.
В законна сила от 17.2.2017г.
12 НОХД No 653/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С.,
Т.А.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 17.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 51 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор Т.К., подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. и техния защитник - адв.Д. И.Д. ***, съгласно което: Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 20.03.2016 година, от имот - дворно място, находящо се на ул. „***“ в гр.Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като съизвършител с Т.А.А., отнел чужди движими вещи - 1 бр. акумулатор, червен на цвят с две дръжки, 72 ампер часа, на стойност 80.00 лева, 1 бр. акумулатор, черен на цвят, с една дръжка, 55 ампер часа, на стойност 60.00 лева, 2 бр. тонколони за автомобил, черни на цвят, с височина 15 см., на единична стойност 25.00 лева или общо двете на стойност 50.00 лева, 4 бр. алуминиеви джанти, 15 цола, на единична стойност 20.00 лева или общо четирите на стойност 80.00 лева и 4 бр. автомобилни гуми, 15 цола, на единична стойност 5.00 лева или общо четирите на стойност 20.00 лева, всички вещи на стойност 290.00 лева, от владението на собственика им И.И.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Орион“ с ДК № *** и деянието е извършено повторно след като С. е бил осъден с Присъда № 66/13.07.2011г. по НОХД № 210/2011г. на PC-Елхово, влязла в сила на 29.07.2011 година за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и деянието не представлява маловажен случай – престьпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр. чл.28, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр, чл.20, ал. 2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК на подсъдимия И.И.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия И.И.С. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. Подсъдимият Т.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 20.03.2016 година, от имот - дворно място, находящо се на ул.„***“ в гр.Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като съизвършител с И.И.С., отнел чужди движими вещи - 1 бр. акумулатор, червен на цвят с две дръжки, 72 ампер часа, на стойност 80.00 лева, 1 бр. акумулатор, черен на цвят, с една дръжка, 55 ампер часа, на стойност 60.00 лева, 2 бр. тонколони за автомобил, черни на цвят, с височина 15 см., на единична стойност 25.00 лева или общо двете на стойност 50.00 лева, 4 бр. алуминиеви джанти, 15 цола, на единична стойност 20.00 лева или общо четирите на стойност 80.00 лева и 4 бр. автомобилни гуми, 15 цола, на единична стойност 5.00 лева или общо четирите на стойност 20.00 лева, всички вещи на стойност 290.00 лева, от владението на собственика им И.И.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Орион“ с ДК № *** – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК на подсъдимият Т.А.А. се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия Т.А.А. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието, извършено от двамата подсъдими, няма причинени имуществени вреди, които да не са възстановени. Веществени доказателства по делото - няма. Разноските по делото в размер на 57.96 лева, направени в хода на ДП, следва да се заплатят от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. по равно, а именно всеки от тях да заплати по 28.98 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. Разноските по делото в размер на 29.53 лева, направени в хода на съдебното производство се заплащат от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. по равно, а именно всеки от тях да заплати по 14.77 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Елхово. След като одобри споразумението по НОХД № 653/2016 година, съдът се занима и с мярката за неотклонени, взета с Постановления от 08.09.2016 година в хода на ДП спрямо всеки от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А., а именно „ПОДПИСКА” и предвид решаването на наказателното производство със сключване и одобряване на споразумение между РП-Елхово, подсъдимите и техния защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимите. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо всеки от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 653/2016 година, по описа на ЕРС. Настоящото ОПРЕДЕЛЕНИЕ в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение взета, спрямо всеки от двамата подсъдими И.И.С. и Т.А.А. - подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Окръжен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес.
И.И.С.
Т.А.А.
В законна сила от 17.2.2017г.
13 АНД No 575/2016, III състав КАТ Д.Н.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0261-000346 от 15.07.2016г., издадено от Началника на РУ-гр.Елхово към ОДМВР-Ямбол – К. Г. К., упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06. 2015г., с което на Д.Н. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП са наложени следните административни наказания - глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, както и отнемане на 12 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 21.2.2017
Наказателно дело № 4/2017
В законна сила от 21.2.2017г.
14 НОХД No 69/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат Димитър Илиев Димитров от АК Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият С.И.П. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият С.И.П., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, вдовец, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2017 година около 21,45 часа в с.Мамарчево, обл. Ямбол по ул. „***“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен ZX" per. № У 15 12 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,62 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство " ДРЕГЕР 7410+" с инв.№ 0135, престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият С.И.П. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият С.И.П. не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 69 /2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.10 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.И.П.
В законна сила от 22.2.2017г.
15 НОХД No 73/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат Карагеоргиева от АК Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият Д.И.Т. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Д.И.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-*********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2017 година, около 22.35 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Царибродска", в посока от ул. „Вардар" към ул. „Ал.Стамболийски" и по ул. „Ал.Стамболийски", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „***" с per. №***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,28 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване №78/13.02.2017 година на експерт в НТЛ при ОДМВР-Ямбол, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Д.И.Т. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода . На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 55, ал. 2 от НК, на подсъдимият Д.И.Т. кумулативното наказание „Глоба" в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият Д.И.Т. не са причинени имуществени вреди. Направени по делото разноски в размер на 91.26 лева, се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №73/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.05 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
Д.И.Т.
В законна сила от 22.2.2017г.
16 НОХД No 78/2017, II състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 22.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 61 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия Ф.Д. и неговия защитник – адв.И.Ч., както следва: Подсъдимият Ф.Д. /F. D./, роден на *** година в гр.***, Република Турция, турчин, с турско гражданство, с адрес:***, Република Турция, със средно образование, женен, шофьор във фирма „***“, неосъждан, с кимлик № ***, притежаващ паспорт ***, издаден в Република Турция на *** година с валидност до *** година, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2017 година около 13.00 часа в района на ГКПП-Лесово, обл. Ямболска, извършил непристойни действия - обиждал, ритал и псувал на висок глас Г.М.К., С.К.К., М. Д.Ж. и Ч.А.Д., с което грубо нарушил обществения ред и изразил явно неуважение към обществото, като деянието и е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред - не изпълнил отправените към него полицейски разпореждания на младши полицейски инспектор Г.М.К., младши полицейски инспектор С.К.К., младши полицейски инспектор М.Д.Ж. и младши полицейски инспектор Ч.А.Д. ***, да преустанови действията си - ритал и бутал полицейските служители, като деянието и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари с ритници и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ - Елхово - престъпление по чл. 325, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Ф.Д. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Ф.Д. престъпление по чл. 325, ал.2 вр. ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и влизането му в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача А.Н.А., който извърши превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 78/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.Д.
В законна сила от 22.2.2017г.
17 НОХД No 554/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Ц.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 14.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Ц.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул. „Граничарска” №10, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2015 година около 01.15 часа в гр.Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Ангел Вълев“ до кръстовище с път I – 7 , в посока към гр.Болярово, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“ с рег. № У *** КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“, с инвентарен № ARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно в ЗАТВОР или ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият М.Ц.И., с ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието наложеното на подсъдимия М.Ц.И., с ЕГН **********, с Присъда № 28 от 15.01.2014 година, постановена по НОХД № 1001/2013 година на РС – Елхово, влязла в сила от 31.01.2014 година - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание да изтърпи в ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
М.Ц.И.
Мотиви от 31.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 23.2.2017
Наказателно дело № 356/2016
В законна сила от 23.2.2017г.
18 НОХД No 678/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 7.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: №32 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 678/2016 г. по описа на ЕРС. На вещото лице С.С. на основание чл. 21, ал.2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 20.00 лева и пътни разноски в размер на 18.05 лева за явяването му в съдебно заседание, съгласно представена сметка за изплатени пътни с ЛМПС. На вещото лице Н.Х. на основание чл. 21, ал.2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 20.00 лева. На преводачът Д.У. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 5.00 /пет/ лева. На основание чл. 190, ал.1 от НПК направените по делото разноски остават за сметка на органа, който ги е направил /за сметка на държавата/. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимият С.К.Т.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15 - дневен срок от днес пред ОС Ямбол чрез РС Елхово.
В законна сила от 23.2.2017г.
19 НОХД No 103/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 62 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия Д.Х.М. и неговия защитник – адв.М., както следва: Подсъдимият Д.Х.М. /D. H.M./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, живущ, гр.***, кв. „***“, гражданин на Република Ирак, със средно образование, работи като готвач, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година в района на 194 гранична пирамида, в землището на с.Воден, общ.Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д.Х.М. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Д.Х.М. престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 103/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.М.
В законна сила от 24.2.2017г.
20 НОХД No 104/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 63 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А.С. от една страна и от друга страна подсъдимия А.А.Н. и неговия защитник – адв.Г., както следва: Подсъдимият А.А.Н. /A. A.N./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, живущ, гр.***, кв. „***“, гражданин на Република Ирак, със средно образование, работи като автомонтьор, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година в района на 194 гранична пирамида, в землището на с.Воден, общ.Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.А.Н. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият А.А.Н. престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 104/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.А.Н.
В законна сила от 24.2.2017г.
21 НОХД No 105/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Я.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 64 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана С. от една страна и от друга страна подсъдимия С.Я.А. и неговия защитник – адв.Ж.Т.-А., както следва: Подсъдимият С.Я.А. /S. Y. A./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, гр.***, кв. „***“, гражданин на Република Ирак, с висше образование, работи като автомонтьор, женен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година в района на 194 гранична пирамида, в землището на с.Воден, общ.Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият С.Я.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият С.Я.А. престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 105/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Я.А.
В законна сила от 24.2.2017г.