РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 358/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА КОНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ ЕООД с ЕИК 175323755, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Н.Лилиев“, № 22, представлявано от Миряна И. Шаварска, против Заповед № РД – 5-119 от 16.03.2016 година на Кмета на Община Болярово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, са прекратени процесните пет Договора за наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, с обща площ от 4856.238 дка в различни землища на територията на община Болярово, сключени между дружеството -жалбоподател и Община Болярово на 30.04.2013г., вписани в Службата по вписванията гр. Елхово към АВ със съответни вх.рег. № 3102 от 09.08.2013г., акт.№ 215 т.4, № 3079 от 08.08.2013г., акт. № 203 т.4, № 3082 от 08.08.2013г., акт. № 206 т.4, № 3084 от 09.08.2013г., акт № 208 т.4 и № 3083 от 08.08.2013г., акт № 204, т.4. ОСЪЖДА „***“ ЕООД с ЕИК 175323755, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Н.Лилиев“, № 22, представлявано от Миряна И. Шаварска да заплати на Кмета на Община Болярово направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :.......................

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2017
Административно дело № 302/2016
В законна сила от 3.2.2017г.
2 Гражданско дело No 448/2016, III състав Искове по ЗУЕС Р.Д.Г. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА Ж.З. ГР.ЕЛХОВО,Ж.К.ИЗГРЕВ БЛ.18,ВХ.Б Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.1.2017г.
ОТМЕНЯ по иска на Р.Д.Г. ***, ЕГН **********, срещу ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово, ж.к. „***, вх. Б, с 12 броя апартаменти, представлявана от управителя Е.Л., решения на Общото събрание на Етажната собственост, обективирани в Протокол от 07.09.2016 година, а именно: т.1 - ищцата Р.Д. като собственик на ап.24 да отстрани всички повреди в апартамента си в срок от един месец, считано от 15.09.2016 година и по т.2. - да се събира по пет лева месечна вноска за поддържане на общите части на входа /чистач, ток, крушки и др./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, на основание чл. 42, ал.2 от ЗУЕС. ОСЪЖДА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово, ж.к. „***, вх. Б, с 12 броя апартаменти, представлявана от управителя Е.Л., ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Г. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 150.00 лева, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2 – седмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 3.2.2017г.
3 Гражданско дело No 465/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.И.П.   Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.1.2017г.
ДА СЕ ВЪРНЕ „жалбата“ на М.И.П. ***. ПРЕКРАТЯВА настоящото гр.д.№ 465/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1-седмичен срок, считано от съобщаването му на жалбоподателката.
В законна сила от 3.2.2017г.
4 Гражданско дело No 356/2016, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Б.С. Я.К.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.1.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 439, ал.1, вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК, по отношение на ответника Я.К.А. с ЕГН – **********,***, че ищецът Л.Б.С. с ЕГН – **********,***, с адрес за съобщения в гр. ***, ул. „***”, № 8, ет.2, офис № 8 – адв. Д.М., НЕ ДЪЛЖИ сумата в общ размер на 6045.93 лева, от която главница 2800.00 лева, 2084.13 лева – лихви, 56.00 лева - неолихвяема сума, такси и разноски по изп. дело в размер на 582.70 лева и такса по т.26 от ТТР по ЗЧСИ в полза на ЧСИ в размер на 523.00 лева, за която сума е било изпратено по изпълнително дело № 20108110400045 по описа на ЧСИ Н.Ж., рег. № 811 на КЧСИ запорно съобщение до работодателят на ищеца на 30.03.2016 година, тъй като това вземане е погасено по давност и не подлежи на принудително изпълнение. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Я.К.А. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Б.С. с ЕГН – **********, направените по делото разноски в общ размер на 641.84 лева /шестстотин четиридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ с оглед уважаване на иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила от 11.2.2017г.
5 ЧГД No 61/2017, IV състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Ж.Н.А.   Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 13.2.2017г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга, водена в РС-Елхово, отказът на Ж.Н.А., ЕГН ********** *** от наследството, оставено й от НИКО ДЕМИРЕВ ДЕМИРЕВ, с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 12.02.2017 година, съгл. акт за смърт № 1/13.02.2017 г., съставен в с.Жребино, Община Елхово, обл.Ямбол. ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за извършеното вписване.
В законна сила от 13.2.2017г.
6 Гражданско дело No 475/2012, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Я.С.С. С.С.А.,
Н.С.Л.,
А.Т.С.,
С.С.С.,
Й.С.С.,
Г.С.С.,
К.П.С.,
Д.И.Л.,
Ж.И.К.,
С.И.Л.,
М.И.Л.,
Р.Н.Р.,
И.Н.С.,
Ж.М.Т.,
П.М.С.,
С.М.С.,
П.М.А.,
К.М.К.,
И.К.Д.,
С.К.Д.,
Д.И.Д.,
Д.И.Д.,
А.С.А.,
Н.С.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.1.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ оставените в наследство от С.С. Л., б.ж. на с.***, починал на 12.05.1971година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. ***, обл. Ямболска възстановени по реда на ЗСПЗЗ, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителя Я.С. ***, ЕГН – **********,***, кантора 508, адв. М.Й.- Г., следните имоти: 1. НИВА с площ от 12.710 дка /дванадесет декара и седемстотин и десет квадратни метра/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009056 /две нули; девет хиляди петдесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 000128 - полски път на Община ***; имот № 009006 - врем.неизп. нива на насл.на П. Я. Д.; имот № 009004 - врем.неизп. нива на Т. И. Т. и имот № 009055 – на дял ХХ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 7.000 дка /седем декара/, находяща се в местността „ГЮЛЮДЖА”, с категория на земята при неполивни условия - пета категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 012087 /нула, дванадесет хиляди осемдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 012086 - нива на дял ХVІ; имот № 000126 - полски път на Община ***, имот № 012023 - нива на „С.И.Г.” ООД и имот № 012082 – нива на дял ХVІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 3. НИВА с площ от 11.802 дка /единадесет декара и осемстотин и два квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013119 /нула, тринадесет хиляди сто и деветнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013043 - нива на Т.С. Бакалов; имот № 000201 - полски път на Община ***, имот № 000187 - полски път на Община ***, имот № 013115 – нива на дял ІІ, имот № 013116 – нива на дял Х и имот № 013117 – нива на дял ІХ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 4. ЛОЗЕ с площ от 0.369 дка /триста шестдесет и девет квадратни метра/, находящо се в местността „ПАСКАЛЕВ ЧАРДАК”, с категория на земята при неполивни условия - седма категория и начин на трайно ползване - лозе , представляващо ИМОТ № 002020 /две нули, двадесет хиляди и двадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 002015 – лозе, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 002014 - лозе на насл. на Х. П. Х.; имот № 002013 - лозе на насл. на П. Ж. Д.; имот № 002012 - лозе на насл. на Г. Ж.М.; имот № 002021 - лозе на М. С. Ч.; имот № 002022 - лозе на насл. на В.В.П.; имот № 002019 - лозе на насл. на И. Ж. М. и имот № 002090 - пасище-мера на Община ***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Стойността на този дял е 8482.00 лева /осем хиляди четиристотин осемдесет и два лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ – ОБЩ на съделителите А.С.А. с ЕГН – **********,*** и Н.С.А. с ЕГН - **********,*** /в качеството им на наследници на С.С.А./, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.000 дка /три дка/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009045 /две нули; девет хиляди четиридесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 009002 - врем.неизп. нива на Община *** - кметството; имот № 009006 - врем.неизп. нива на насл.на П. Я. Д.; имот № 009042 - пасище мера на Община *** - кметството и имот № 009046 – на дял ІІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 4.345 дка /четири декара и триста четиридесет и пет квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013115 /нула, тринадесет хиляди сто и петнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013114 - нива на дял ІІІ; имот № 000187 - полски път на Община ***, имот № 013119 – нива на дял І и имот № 013116 – нива на дял Х, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 2121.00 лева /две хиляди сто двадесет и един лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ – на съделителя Н.С.Л. ***, ЕГН – **********, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.000 дка /три дка/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009046 /две нули; девет хиляди четиридесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 009047 – на дял ІV; имот № 009042 - пасище мера на Община *** - кметството и имот № 009045 – на дял ІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 4.345 дка /четири декара и триста четиридесет и пет квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013114 /нула, тринадесет хиляди сто и четилинадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013113 - нива на дял ІV; имот № 000187 - полски път на Община ***, имот № 013115 – нива на дял ІІ и имот № 013116 – нива на дял Х, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 2121.00 лева /две хиляди сто двадесет и един лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - на съделителя А.Т.С. *** А, ЕГН – **********, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.000 дка /три дка/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009047 /две нули; девет хиляди четиридесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 009046 – на дял ІІІ; имот № 009042 - пасище мера на Община *** - кметството и имот № 009048 – на дял V, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 4.345 дка /четири декара и триста четиридесет и пет квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013113 /нула, тринадесет хиляди сто и тринадесет/ по плана за земеразделяне, при гран
В законна сила от 14.2.2017г.
7 Гражданско дело No 43/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ж.И.А. С.И.З.,
М.Г.К.,
Х.Г.Т.,
Н.Г.Д.,
В.И.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 27.1.2017г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ж.И.А. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ПЪРВИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011043 по скица-проект №Ф01881/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.104 дка, ПЕТА категория, на стойност 1026 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012067 по скица-проект №Ф01893/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 725.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.Г.Д. ***, пл. „Освобождение” №2, вх.5, ап.18, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ВТОРИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011044 по скица-проект №Ф01882/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012068 по скица-проект №Ф01894/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.775 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Г.К. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ТРЕТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011041 по скица-проект №Ф01879/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 10.896 дка, ПЕТА категория, на стойност 2 724 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.И. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011042 по скица-проект №Ф01880/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 10.896 дка, ПЕТА категория, на стойност 2 724 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.Г. ***, ЕГН***********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ПЕТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011045 по скица-проект №Ф01883/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1 025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012065 по скица-проект №Ф01891/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.И.З. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ШЕСТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011054 по скица-проект №Ф01884/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1 025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012066 по скица-проект №Ф01892/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ОСЪЖДА Ж.И.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху стойността на поставените му в дял недвижими имоти в размер на 109.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА всеки един от съделителите С.И.З. ***, ЕГН **********, М.Г.К. ***, ЕГН **********, Х.Г. ***, ЕГН***********, Н.Г.Д. ***, пл. „Освобождение” №2, вх.5, ап.18, ЕГН ********** и В.И. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху стойността на поставените им в дял недвижими имоти в размер на 108.96 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА всеки един от съделителите С.И.З. ***, ЕГН **********, М.Г.К. ***, ЕГН **********, Х.Г. ***, ЕГН***********, Н.Г.Д. ***, пл. „Освобождение” №2, вх.5, ап.18, ЕГН ********** и В.И. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ поотделно на Ж.И.А. ***, ЕГН **********, направени разноски по делото в размер на сумата от по 163.75 лева. Приковете, в едно с поставените в тях листи, всеки съдържащ посочване на съответния дял, да се приложат по делото и да се считат неразделна част от настоящия протокол. СЪДЪТ ОБЯВЯВА делбата за извършена. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.дело № 43/2015г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото, на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс подлежи на въззивно обжалване с частна жалба по реда на глава XXI от същия кодекс, пред ОС-Ямбол чрез РС-Елхово в едноседмичен срок, считано от днес за ищеца и от съобщаването за останалите съделители. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила от 22.2.2017г.