РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 475/2012, II състав Делба Я.С.С. С.С.А.,
Н.С.Л.,
А.Т.С.,
С.С.С.,
Й.С.С.,
Г.С.С.,
К.П.С.,
Д.И.Л.,
Ж.И.К.,
С.И.Л.,
М.И.Л.,
Р.Н.Р.,
И.Н.С.,
Ж.М.Т.,
П.М.С.,
С.М.С.,
П.М.А.,
К.М.К.,
И.К.Д.,
С.К.Д.,
Д.И.Д.,
Д.И.Д.,
А.С.А.,
Н.С.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.11.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по настоящото гражданско дело № 475/2012г. по описа на ЕРС Решение № 120 от 05.01.2017г. на ЕРС, като в същото на страница втора, ред 39 отгоре надолу, на стр. шеста, ред 6 отгоре надолу, на стр. тринадесета, ред 17 отдолу нагоре и на стр. двадесета, ред 7 отдолу нагоре, посоченият ЕГН на съделителя Д.И.Д. да се чете, както следва: „Д.И.Д. с ЕГН – **********“, вместо „Д.И.Д. с ЕГН – **********“. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от глава 20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 18.1.2019г.
2 Гражданско дело No 554/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.И.Ж. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 18.1.2019г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1, т.2, вр. с чл. 240, чл. 79, чл. 86 и чл. 99 от ЗЗД, по отношение на ответницата Х.И.Ж. с ЕГН-**********,***, че същата ДЪЛЖИ на ищеца – „***“ ЕАД гр. София, ЕИК ***, представлявано от Изпълнителните директори Н. С. и М. Д., чрез юрисконсулт Б.Р.,***, офис сграда „***“, ет.2, офис 4, следните суми: 851.74 лева /осемстотин петдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/ – дължима главница по Договор за паричен заем № ***/07.09.2016 г. за периода от 21.12.2016 г. до 05.07.2017 г., 101.71 лева /сто и един лева и седемдесет и една стотинки/ - представляващи договорна лихва за периода от 21.12.2016 г. до 05.07.2017 г. /падежа на последна погасителна вноска/, 797.28 лева /седемстотин деветдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ - представляващи неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 21.12.2016 г. до 05.07.2017 г., 350.15 лева /триста и петдесет лева и петнадесет стотинки/ - представляващи неустойка за предсрочна изискуемост, начислена еднократно на датата на настъпване на предсрочната изискуемост - 11.01.2017 г., 137.70 лева /сто тридесет и седем лева и седемдесет стотинки/ - представляващи обезщетение за забава за периода от 12.01.2017 г. /денят, следващ датата на настъпване на предсрочната изискуемост/ до датата на подаване на заявлението в съда, заедно със законната лихва върху главницата от 851.74 лева от датата на подаване на заявлението в съда – 30.04.2018г. до окончателното изплащане на задължението, за които суми е издадена Заповед № 579 от 03.05.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 302/2018г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ответницата Х.И.Ж. с ЕГН-**********,***, да заплати на ищеца „***“ ЕАД гр. София, ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в общ размер на 134.77 лева /сто тридесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки/. ОСЪЖДА ответницата Х.И.Ж. с ЕГН-**********,***, да заплати на ищеца „***“ ЕАД гр. София, ЕИК ***, разноски по настоящото производство в общ размер на 244.77 лева /двеста четиридесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки/, от които 200.00 лева – юрисконсултско възнаграждение и 44.77 лева - платена държавна такса, а искането на ищеца за заплащане на разноски за юриск. възнаграждение над 200.00 до 350.00 лева – НЕ УВАЖАВА. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 424/2018г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 18.1.2019г.
3 Гражданско дело No 341/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Д.Т. Р.Н.Ч.,
Ж.Н.М.,
Д.Н.С.,
Н.Н.С.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.9.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.97 ал.1 ГПК/отм./ във вр. § 2., ал.1 от ГПК в отношенията между Т. Д. Т. ***, ЕГН **********, действащ чрез проц.пълномощник адв.Ч. *** от една страна и от друга Р.Н. Ганчова, ЕГН ********** ***, Ж.Н.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, Д.Н.С., ЕГН ********** *** и Н.Н.С., ЕГН ********** ***, че Т.Д.Т. ***, ЕГН ********** е собственик по наследство и давностно владение от Д Т С , починал на 07.06.2004 година в с. Бояново, обл. Ямбол, на ДВОРНО МЯСТО с площ от 1010 /хиляда и десет/ кв.м., находящо се в с.Бояново, общ Елхово, обл Ямбол, съставляващо ПИ-Х-61 /римско десет и арабско шестдесет и едно/, в кв.39 /тридесет и девет/ по плана на с. Бояново при граници за мястото; улица, ПИ- XI-557, ПИ 614 и ПИ- XIII -557,614 и ПИ IX-358,558, заедно с построената в южната част на имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, означена на план на селото ПЖ - на един етаж със застроена площ от терена 35,10 кв.м, както и допълващо застрояване: ПРИСТРОЙКА, означена на плана на селото ПЖ - на един етаж от външна тоалетна и навес-салма със застроена площ от терена 36,50 кв.м; и ПОКРИТО ПРЕДВЕРИЕ, ЛЯТНА КУХНЯ, паянтова постройка - на един етаж със застроена площ от терена 35,10 кв. ОТМЕНЯ на основание чл.431 ал.2 ГПК /отм./ във вр. § 2., ал.1 от ГПК Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка №63 том II, дело 495/1992 година изх.рег.№ 17/12.01.2006 година на Служба по вписванията – Елхово при Агенция по вписванията от 22.06.1992 година, с който Д. Дойчева С. *** с ЕГН ********** е призната за собственик на основание давностно владение на следния недвижим имот: дворно място от 1010 кв.м., находящо се в с. Бояново, обл. Бургас, съставляващо неурегулиран парцел Х-61 в кв.39 по плана на селото, при граници Дойчо Дачев Димов, И.С. Атанасов, заедно с построената в него полумасивна жилищна сграда. ОСЪЖДА на основание чл.64 ал.1 ГПК/отм./ Р.Н.Ч., ЕГН ********** ***, Ж.Н.М., ЕГН ********** ***, Д.Н.С., ЕГН ********** *** и Н.Н.С., ЕГН ********** ***, да заплатят на Т. Д.Т. ***, ЕГН **********, действащ чрез проц.пълномощник адв.Ч. *** сумата от 899 лв. - разноски по делото, от които 600 лв. за адвокатско възнаграждение и 299 лв. деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски Окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Гражданско дело № 283/2018
В законна сила на 19.1.2019г.
4 Гражданско дело No 394/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.П. К.И.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.1.2019г.
ДОПУСКА поправка на допусната в диспозитива на неподлежащо на обжалване Решение № 181 от 22.10.2018г., постановено по настоящото гр.д.№394/2018 година по описа на Районен съд-Елхово, очевидна фактическа грешка по отношение на ЕГН-то на ответника К.И.П., роден на ***г., като постановява в диспозитива на цитираното решение вместо ЕГН “**********“ на ответника, навсякъде да се чете като “**********“. РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение 181 от 22.10.2018г., постановено по настоящото гр.д.№394/2018 година по описа на РС-Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от гл.20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 23.1.2019г.
5 Гражданско дело No 259/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКССТРОЙ1 ЕООД Я.В.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 ал.1 във вр.с чл.415 ал.1 от ГПК във вр.124 от ГПК и вр.чл. 221, ал.2 от КТ по отношение на ответника Я.В.Г., с ЕГН **********,***, че същият дължи на ищцата „МАКССТРОЙ 1" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК: 204437227, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. "Н. Петрини." №2, представлявано от С.Л.А., в качеството му на управител, сумата от 1380.00 лв./хиляда триста и осемдесет лева/, представляваща обезщетение по чл. 221, ал.2 от КТ в размер на три брутни месечни възнаграждения, всяко от които в размер на 460.00 лева, дължими след прекратяване на безсрочно трудово правоотношение по сключен Трудов договор № 49 от 06.02.2017 година и наложено със Заповед № 248 от 29.08.2017 година наказание „Дисциплинарно уволнение“ и прекратяване на трудовия договор без предизвестие, за която сума е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК с №354/09.03.2018г. по ч.гр.д.№178 по описа на РС - Елхово за 2018 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустимо искането на ищеца за признаване на установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца законна лихва върху главницата от 1380.00 лв,, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане и прекратява производството в тази му част. ОСЪЖДА Я.В.Г., с ЕГН **********,*** на основание чл.78, ал.1 от ГПК да заплати на „МАКССТРОЙ 1" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК: 204437227, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. "Н. Петрини." №2, представлявано от С.Л.А., в качеството му на управител сторени по настоящото гр. д.№ 259/2018 година разноски в размер на 27.60 лв. /двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр. д. № 178/2018 г. по описа на РС- Елхово.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2019
Гражданско дело № 346/2018
В законна сила на 24.1.2019г.
6 Гражданско дело No 748/2018, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Й.Й.Й. ЕТ К.-9.-Г.Д.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 13.12.2018г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от Й.Й. ***, чрез пълномощника й по делото - адв.Б.К. *** – 91- Георги Димитров Колев“ с ЕИК 838127682, от с. Каменец, общ. Стралджа, ул. „Освобождение“, № 11, искова молба за разваляне на сключен между страните договор за покупко продажба, както и приложенията към нея, поради неотстранени от ищеца в срок нередовности по същата – да конкретизира петитума на иска си като посочи ясно и точно в какво се състои искането, вкл. и в какво се изразява порока на атакуваният договор за покупко продажба; да посочи само за своята идеална част ли желае да бъде развален процесния договор за покупко продажба, като следва да конкретизира каква е нейната идеална част от процесните имоти, да посочи цена на иска; да внесе по сметка на ЕРС дължимата държавна такса в размер на 4% върху една четвърт от цената на иска и да представи в деловодството на съда документ, удостоверяващ внасянето й. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 748 по описа за 2018г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до Й.Й. ***, чрез пълномощника й по делото - адв.Б.К. ***, препис от която не се представя за връчване на ответната страна.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.1.2019
Гражданско дело № 2/2019
В законна сила на 25.1.2019г.
7 Гражданско дело No 281/2018, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.П.Б. А.Е.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.1.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.108 от ЗС по отношение на ответника А.Е.А., с ЕГН **********,***, с посочен в иск.молба настоящ адрес *** и с установен по делото адрес - с.Маломирово, общ.Елхово, че процесният недвижим имот, находящ се в село Раздел, общ.Елхово, обл.Ямбол, на ***, а именно: Дворно място с площ от 1020 кв.м., съставляващо поземлен имот I-57, в квартал 34, по плана на селото, утвърден със Заповед №ЛС/Р-225/13.06.1988г, заедно с построената в същото дворно място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ по Удостоверение на Община Елхово от 60 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ по Удостоверение на Община Елхово от 24 кв.м, и всички останали подобрения в мястото, при граници: улици, ПИ VIII-56 и ПИ II-58, е собственост на ищцата Н. П. Б., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, с кантора - гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7. ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС ответника А.Е.А., с ЕГН **********,***, с посочен в иск.молба настоящ адрес *** и с установен по делото адрес - с.Маломирово, общ.Елхово, ДА ПРЕДАДЕ на ищцата Н. П. Б., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, с кантора - гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, ВЛАДЕНИЕТО на собствения й процесен недвижим имот, находящ се в село Раздел, общ.Елхово, обл.Ямбол, на ***, а именно: Дворно място с площ от 1020 кв.м., съставляващо поземлен имот I-57, в квартал 34, по плана на селото, утвърден със Заповед №ЛС/Р-225/13.06.1988г, заедно с построената в същото дворно място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ по Удостоверение на Община Елхово от 60 кв.м., второстепенна постройка със застроена площ по Удостоверение на Община Елхово от 24 кв.м, и всички останали подобрения в мястото, при граници: улици, ПИ VIII-56 и ПИ II-58. ДАВА на ищцата Н. П. Б., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, с кантора - гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА ответника А.Е.А., с ЕГН **********,***, с посочен в иск.молба настоящ адрес *** и с установен по делото адрес - с.Маломирово, общ.Елхово, да заплати на ищцата Н. П. Б., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, с кантора - гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща направените по делото съдебни разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 30.1.2019г.