РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 301/2017, IV състав Агенция "Митници" Г.Б. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.12.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 2885/2016г. от 25.05.2017 година на Началник Митница – Бургас – В. Е. С., с което на основание чл.18, ал.1, вр. с чл. 11а, ал.1 от Валутния Закон на G. B. /Г.Б./, роден на *** г., персонален № ***, притежаващ документ за самоличност № ***, издаден на 25/01/2016 г. от ***, с адрес: Република Румъния, гр. ***, sec. 6, Str. Valea Oltului, nr. 24, bl. D31, sc. A, et. 2, ap. 8, със съдебен адрес:***, адв. Л.Х., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева и на основание чл. 20 от ВЗ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението, а именно - 13 700 евро /тринадесет хиляди и седемстотин евро/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.1.2018г.
2 НОХД No 600/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Д.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 3 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С. С. от една страна и подсъдимия В.Д.В. и неговият защитник адв.Г. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ В.Д.В., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, земеделски работник в „***" с.***, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, на 13.12.2017 година, около 18.15 часа, по общински път 79303 км 7 между селата Денница и ***, община Болярово, област Ямбол, в посока от село ***, община Болярово за село Денница, община Болярово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел ,,308 Д“ с рег. №***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,43 на хиляда, установено по надлежния ред – Протокол №566/14.12.2017 година за химическа експертиза на кръв, изготвена от експерт при НТЛ при ОДМВР – Ямбол - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на В.Д.В. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от В.Д.В. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на В.Д.В. се определя наказание – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. Направените по делото разноски в размер на 45.64 лв. на основание чл. 189, ал.3 от НПК се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Подсъдимият ще заплати и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Веществени доказателства-няма. Съдът като взе предвид вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Лишаване от свобода”, което подсъдимия следва да изтърпи ефективно, и обстоятелството, че спрямо подсъдимия не е взета мярка за неотклонение, намира, че на основание чл.309, ал.2 от НПК следва да вземе спрямо същия такава, с цел да се попречи на подсъдимия да се укрие. Предвид обществената опасност на дееца, съдът намира, че адекватната в случая мярка за неотклонение е „Подписка”, и О П Р Е Д Е Л И: ВЗЕМА спрямо подсъдимия В.Д.В., с ЕГН ********** по НОХД №600/2017 година на ЕРС мярка за неотклонение - „Подписка”. УКАЗВА на подсъдимия В.Д.В., ЕГН **********, че съгласно взетата мярка за неотклонение е задължен да не напуска местоживеенето си в село Денница, община Болярово, област Ямбол, ул. „Х. Ботев" №1, без разрешение на съда. ДА СЕ УВЕДОМИ РУ - Елхово при ОД МВР – Ямбол за взетата по отношение на подсъдимия В.Д.В., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, мярка за неотклонение „Подписка“, с цел контролиране изпълнението й, като се укаже на РУ- Елхово при ОД МВР – Ямбол в случай на констатиране на нарушение на взетата мярка за неотклонение да уведоми незабавно РС-Елхово. Препис от настоящото определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на Началника на РУ-Елхово при ОД МВР- Ямбол за сведение и изпълнение. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №600/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Определението за вземане на мярка за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
В.Д.В.
В законна сила на 4.1.2018г.
3 АНД No 478/2017, I състав КАТ Д.Е. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000423 от 28.09.2017 година на Началника на РУ - Елхово, с което на Д.Е. /****роден на *** година в Република Турция, гражданин на Република Турция, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП за извършено на 28.09.2017 година административно нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА от 200.00 на 50.00 лева, както и размера на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС от 6 /шест/ на 1 /един/ месец. В останалата част потвърждава наказателното постановление. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 5.1.2018г.
4 НОХД No 607/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 5 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият А.Х.Г. и неговият защитник адв.М. Б., както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2017 година, около 15.54 часа по път 1-7, км.298, община Елхово, област Ямболска, в посока от град Елхово към ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямболска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“ с peг. № ***, след употреба на наркотични вещества - ТНС - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с полеви тест „DRAGER - DRUGCHECK 3000“ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на А.Х.Г. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият А.Х.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият А.Х.Г. СЕ НАЛАГА и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 250.00 лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - тест „DRAGER - DRUGCHECK 3000“, приложено по делото в плик, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, да бъде УНИЩОЖЕНО. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 607/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.Г.
В законна сила на 5.1.2018г.
5 АНД No 294/2017, II състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000174 от 12.04.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр. Елхово Койчо Г. Койчев, с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл. 177, ал.4, пр.1, вр. с ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата заповторно нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ................... НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2018
Наказателно дело № 187/2017
В законна сила на 8.1.2018г.
6 НОХД No 343/2015, I състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.П.П.,
Д.А.Г.,
В.Я.В.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 5.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият В.Я.В., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, управител на „***” ЕООД със седалище гр. ***, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и Д.А.Г.,***, като извършител, по хулигански подбуди е нанесъл лека телесна повреда на Д. ***, изразяваща се в контузия на главата с десностранен периорбитален хематом с ангажиране и на дясната скулна област, кръвоизливи в областта на дясната очна ябълка; масивен болезнен травматичен оток на тъканите в областта на дясната половина на лицето с лицева асиметрия; наличие на болезнени подутини в областта и на лявата половина на лицето; контузия на носа с наличие на разкъсно-контузна рана в областта на ръба на дясната ноздра с кръвотечение от носа; контузия на горния ляв трети зъб с отчупване на част от емайловото покритие на зъба; болки в областта на врата и гръдния кош; контузия на дясната подбедрица с наличие на оток и кръвонасядания в областта на дясната подбедрица, получил е и сътресение на мозъка, с изразени вегетативни прояви, като описаните увреждания сами по себе си поотделно, както и сътресението на мозъка протекло с изразени вегетативни прояви, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимият В.Я.В., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и Д.А.Г.,***, като извършител, унищожил противозаконно чужди движими вещи, както следва: яке марка „***" на стойност 1140.00 лева; риза марка „***" на стойност 200.00 лева и ботуши на стойност 150.00 лева, всичко на обща стойност 1490.00 лева, собственост на Д. ***, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като признава подсъдимият за невиновен и го оправдава по предявеното обвинение за противозаконно унищожаване на вещи, собственост на Д.Г.Ш. по отношение на тяхната стойност – за разликата от 1490.00 лева до 1500.00 лева. ПРИЗНАВА подсъдимият В.Я.В., ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и Д.А.Г.,***, като извършител, унищожил противозаконно чужда движима вещ - маса модел „Ванеса - Колорадо" с размери 121x60x48 см., на стойност 70.00 лева, собственост на „***" ООД гр.***, представлявано от Д.Г.Ш., като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА обвинение. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимият В.Я.В., ЕГН **********, за деянията по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по – тежкото от наложените, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на определеното общо наказание на В.Я.В., ЕГН ********** от шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и В.Я. ***, като извършител, по хулигански подбуди е нанесъл лека телесна повреда на Д. ***, изразяваща се в контузия на главата с десностранен периорбитален хематом с ангажиране и на дясната скулна област, кръвоизливи в областта на дясната очна ябълка; масивен болезнен травматичен оток на тъканите в областта на дясната половина на лицето с лицева асиметрия; наличие на болезнени подутини в областта и на лявата половина на лицето; контузия на носа с наличие на разкъсно-контузна рана в областта на ръба на дясната ноздра с кръвотечение от носа; контузия на горния ляв трети зъб с отчупване на част от емайловото покритие на зъба; болки в областта на врата и гръдния кош; контузия на дясната подбедрица с наличие на оток и кръвонасядания в областта на дясната подбедрица, получил е и сътресение на мозъка, с изразени вегетативни прояви, като описаните увреждания сами по себе си поотделно, както и сътресението на мозъка протекло с изразени вегетативни прояви, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А.Г., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки сам и в съучастие с Д.П.П. и В.Я. ***, като извършител, унищожил противозаконно чужди движими вещи, както следва: маса модел „Ванеса - Колорадо" с размери 121x60x48 см., на стойност 70.00 лева, яке марка „***" на стойност 1140.00 лева; риза марка „***" на стойност 200.00 лева и ботуши на стойност 150.00 лева, всичко на обща стойност 1560.00 лева, собственост на „***" ООД гр.***, представлявано от Д. *** и на Д. ***, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като признава подсъдимият за невиновен и го оправдава по предявеното обвинение за противозаконно унищожаване на вещи, собственост на Д.Г.Ш. по отношение на тяхната стойност – за разликата от 1490.00 лева до 1500.00 лева. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това да е извършил престъплението по чл. 216, ал.1 от НК по отношение на маса модел „Ванеса-Колорадо" с размери 121x60x48 см., на стойност 70.00 лева, собственост на „***" ООД гр.***, представлявано от Д. *** съучастие с подсъдимите Д.П.П. и В.Я.В., като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А.Г., ЕГН **********, за деянията по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по – тежкото от наложените, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.
Д.П.П.
Д.А.Г.
В.Я.В.
Мотиви от 7.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 15.1.2018
Наказателно дело № 205/2017
В законна сила на 15.1.2018г.
7 АНД No 581/2017, II състав КАТ Д.М.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 11.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата Д.М.Г. *** ЕГН - **********, против Наказателно постановление № 17-0261-000434 от 16.10.2017 година, издадено от Началник РУ на МВР Елхово – Койчо Койчев, с което на Д.М.Г. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 581/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд-Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.1.2018
Административно дело № 11/2018
В законна сила на 16.1.2018г.
8 НОХД No 115/2017, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Я.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 31.8.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.Н., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул.„Христо Ботев“ №2, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2015 година, около 19.00 часа на общински път №Jam 2007, при км.5+100м., в участъка между село Оман и село Денница, община Болярово, област Ямбол, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „ВАЗ 2107" с рег.№А 0493 ВХ, с посока на движение към село Денница, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗДвП, съгласно които: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди" и „Водачът на пътното превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства", както и разпоредбите на чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП, съгласно които: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението." и по непредпазливост е причинил две средни телесни повреди на Н.И.Н., с ЕГН ********** ***, изразяващи се в контузия на гръдния кош в ляво с фрактура на III-VI ребра от същата страна, довела до трайно затрудняване движението на снагата му и травматичен хемопневмоторакс, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота му - престъпление по чл.343, ал.1, б."б", вр. чл.342, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК във вр. по чл.343, ал.1, б."б" във вр. чл.342, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определено наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основани чл.343г във вр.чл.343, ал.1, б.„б” и вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Я.Н. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.Н., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ сумата от 1045.02 лв./хиляда четиридесет и пет лева и две стотинки/ в поза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР, представляваща направени по делото разноски във фазата на ДП и сумата от 792.53 лв. /седемстотин деветдесет и два лева и петдесет и три стотинки/ в полза на Бюджета на съдебната власт, представляващи направени в съдебната фаза на производството разноски. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.Н., с посочени данни за самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ на частния обвинител Н.И.Н., с ЕГН ********** ***, сумата от 1100 лв. /хиляда и сто лева/ направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
Д.Я.Н.
Мотиви от 6.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 17.1.2018
Наказателно дело № 344/2017
В законна сила на 17.1.2018г.
9 НОХД No 9/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.П.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.1.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Стойко Иванов, защитника на обвиняемият адв. Д. Ст. А. и обвиняемият Д.П.А., което се изразява в следното: Обвиняемият Д.П.А., роден на *** ***, постоянен адрес и адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, шофьор, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.12.2017 година, около 12.00 часа в с. Лесово, обл. Ямбол, по улица „Иван Николов" и ул. „Антон Страшимиров", управлявал моторно превозно средство -лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Голф", с рег.№ У *** АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7410+ с инвентарен № 0135, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д.П.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на Д.П.А. се налага наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода", се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, на Д.П.А. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. На основание чл.343г, вр.37, ал.1, т.7 от НК, на Д.П.А. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, на осн. чл. 59, ал.4 от НК. От престъплението, извършено от Д.П.А., не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 9/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.П.А.
В законна сила на 17.1.2018г.
10 АНД No 393/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Ю.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Г.Ю.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2017 година в 14.30 часа в село Бояново, област Ямбол, на кръстовище на улица „Г.Д."***, управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „Стела", с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № I - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съгласно които: „Моторните превозни средства и ремаркетата предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на МВР (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица или по адреса на регистрация - за стопанските субекти", „Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията" и „Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи" - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. Приложеният като веществено доказателство по делото мотопед марка „Стела“, с номер на рама ***, намиращ се на съхранение в РУ – Елхово, след влизане на решението в сила да се върне на Г.Ю.Х.. ОСЪЖДА Г.Ю.Х., ЕГН ********** на основание чл. 189, ал.3 от НПК, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: сумата от 105.80 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол и сумата от 178.78 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Г.Ю.Х.
Мотиви от 8.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 22.1.2018
Наказателно дело № 400/2017
В законна сила на 22.1.2018г.
11 НОХД No 1222/2014, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.З.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 25.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 32 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимия Т.З.Т. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Т.З.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 15.11.2012 година до 05.02.2013 година, в село Бояново, област Ямбол, в дома си на ул."Васил Левски" №4, държал без надлежно разрешително /изискващо се по ЗКНВП/ високорисково наркотично вещество-коноп /марихуана/ с общо тегло от 133.601 грама, на обща стойност 801,61 лева, както следва: -на 15.11.2012 година в село Бояново, област Ямбол, в дома си на ул."Васил Левски" №4, държал високорисково наркотично вещество- коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,5 процент и с нетно тегло 130.893 грама на стойност 785,36 лева; -на 05.02.2013 година държал в село Бояново, област Ямбол, в дома си на ул."Васил Левски" №4 високорисково наркотично вещество- коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1 процент и с нетно тегло 2.708 грама на стойност 16, 25 лева – престъпление по чл.354а, ал.3, предл.II, т.1, предл.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Т.З.Т. по чл.354а, ал.3, предл.II, т.1, предл.1, вр.чл.26, ал.1 от НК на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимия Т.З.Т. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за посоченото престъпление наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в хода на ДП в размер на 88.70 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Направените по делото разноски в хода на съдебната фаза в размер на 20.00 лева се заплащат от подсъдимия в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово, както и в случай на издаване на изпълнителен лист подсъдимия ще заплати 5.00 лв. държавна такса. Веществените доказателства – наркотични вещества – коноп /марихуана/ с тегло с тегло2,708 грама, от което е изразходено при химичното изследване 0,151 грама;коноп /марихуана/ с тегло с тегло 18,623 грама, от което е изразходено при химичното изследване 0,142 грама и коноп /марихуана/ с тегло 112,270 грама, предадени за съхранение в Агенция „Митници" с постановление на РП-Елхово от 17.10.2014 година на основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.1,б."А" от НК се отнемат в полза на държавата и се унищожават. Определението за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.З.Т.
В законна сила на 25.1.2018г.
12 НОХД No 398/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В.,
П.А.Д.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 9.1.2018г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден през месец март 2016г., от частен имот - къща, находяща се в гр.Елхово, обл. Ямболска, ул. „***“, № ***, действайки в съучастие като съизвършител с П.А.Д., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец, отнел чужди движими вещи - 1 бр. декодер марка „NEO“, модел „DVBT-2100+“ с 2 бр. кабели и 1 бр. дистанционно управление към него, 1 бр.електрическа печка марка „EWT“ с вентилатор, 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане марка „Бауер“ и пари в банкноти на стойност 450.00 лв., всичко на обща стойност 631.50 лева, от владението на собственика им П.И.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, като кражбата е извършена повторно и не съставлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а, ал.1, във вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. ПРИЗНАВА подсъдимият П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ул. „***“, № 21, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден през месец март 2016г., от частен имот - къща, находяща се в гр.Елхово, обл. Ямболска, ул. „***“, № ***, действайки в съучастие като съизвършител с Б.К.В., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец, отнел чужди движими вещи - 1 бр. декодер марка „NEO“, модел „DVBT-2100+“ с 2 бр. кабели и 1 бр. дистанционно управление към него, 1 бр.електрическа печка марка „EWT“ с вентилатор, 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане марка „Бауер“ и пари в банкноти на стойност 450.00 лв., всичко на обща стойност 631.50 лева, от владението на собственика им П.И.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ГО ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ като определя следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите Б.К.В. и П.А.Д., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 28.98 лева /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 29.21 лева /двадесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
Б.К.В.
П.А.Д.
Мотиви от 16.2.2018г.
В законна сила на 25.1.2018г.
13 НОХД No 18/2018, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Г.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 25.1.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, защитника на обвиняемия адв. Пл. М. и обвиняемия А.Г.А., съгласно което: Обвиняемият А.Г.А. - роден на *** *** Загора, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като оператор в „Язаки България“, неженен, осъждан –реабилитиран, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2017 година в гр. Елхово, обл. Ямбол пред служители на РУ - Елхово, съзнателно се ползвал от неистински официални документи - гръцко свидетелство за управление на моторно превозно средство № 120545210, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 308, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият А.Г.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемият А.Г.А. по чл. 316, вр. чл. 308. ал. 2, вр. ал. 1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. Вещественото доказателство - гръцко свидетелство за управление на моторно превозно средство № 120545210, да остане приложено по делото. От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди. Направените по досъдебното производство разноски в размер на 138.83 лева се заплащат от обвиняемия в приход на републиканския бюджет по сметка на РДГП - Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 18/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.Г.А.
В законна сила на 25.1.2018г.
14 АНД No 481/2017, I състав КАТ И.Д.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000000396 от 15.09.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на И.Д.М. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания, както следва: на основание чл. 179, ал.1, т.5, предл. 4 от ЗДвП – глоба в размер на 150.00 лева за нарушение по чл. 50, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП – глоба в размер на 10.00 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 27.1.2018г.
15 АНД No 490/2017, I състав КАТ Р.Н.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000291 от 24.07.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Р.Н.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. на основание чл.184, ал.5, вр. чл. 184, ал.1, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл. 106, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 27.1.2018г.
16 НОХД No 164/2017, I състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 11.1.2018г.
ДОПУСКА тълкуване на влязло в сила Определение № 145 от 10.05.2017 година, постановено по НОХД № 164/2017 година по описа на РС – Елхово, с което е одобрено постигнатото между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимата М.Д.Д. и нейния защитник – адв. В.С. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство, в частта относно регистрационния номер на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, собственост на „***" ЕООД град Ямбол, управляван от подсъдимата М.Д.Д., ЕГН – **********, като уточнява, че регистрационният номер на автомобила, управляван от подсъдимата на 30.07.2016 година около 20.30 часа на път III – 7009, км.5 между село Бояново и село Жребино, обл. Ямбол, е У 0400 АК, а не изписаният в протокола от съдебното заседание, проведено на 10.05.2017 година и Определение № 145 от 10.05.2017 година регистрационен номер ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен простест пред Окръжен съд - Ямбол чрез Районен съд –Елхово в 15 -дневен срок от днес. ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на РП- Елхово за изпълнение и на Бюро “Съдимост” при Районен съд– Ямбол за вписване в бюлетина за съдимост.
М.Д.Д.
Мотиви от 24.1.2018г.
В законна сила на 29.1.2018г.
17 АНД No 334/2017, III състав Агенция "Митници" Н.П.Ч. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202/2017г. от 14.06.2017г. на В. Е. С. – Началник Митница - Бургас, с което на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС на Н.П.Ч., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Пловдив, ул.”Р. Даскалов” №72, ет.2, офис 10 - чрез адв.Иван Маринов, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и с което на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/ - цигари марка „MURATTI” 40 броя кутии по 20 къса всяка с надпис, съдържащ думите „duty free“ върху потребителската опаковка.
В законна сила на 30.1.2018г.
18 АНД No 469/2017, IV състав Агенция "Митници" ДУ-ЕМ-2016 ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №738/2017г. на Началника на Митница Бургас, издадено срещу „ДУ-ЕМ-2016" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, община Свиленград, ул."***"№26, представлявано от А.А.С., в частта по т.1 от НП, с което на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките - предмет на нарушението - 37 бр. кутии цигари марка „George Karellias and Sons”, 15 бр. кутии цигари марка „LM red label” и 150 бр. кутии цигари марка “Karelia Ome”, общо 202 кутии цигари от 4040 къса, всички с надпис върху потребителската опаковка „duty free”, с размер на дължимия акциз 669.97 лв. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №738/2017г. на Началника на Митница Бургас, в частта по т.2 от НП, с която на „ДУ-ЕМ-2016" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, община Свиленград, ул."***"№26, представлявано от А.А.С., на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 4000.00 лева, като НАМАЛЯ размера на имуществената санкция от 4000.00 лв. на 1339.94 лв. /хиляда триста тридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №738/2017г. на Началника на Митница Бургас, издадено срещу „ДУ-ЕМ-2016" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, община Свиленград, ул."***"№26, представлявано от А.А.С., в частта по т.3 от НП, с която на основание чл.124а, ал.1 във вр. чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от един месец в обект с адрес: гр. Елхово, м. „Султан Герен". Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението. НП-изменено
В законна сила на 30.1.2018г.
19 АНД No 472/2017, IV състав Агенция "Митници" Х.Ш.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.3, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания Наказателно постановление /НП/ № 982/2017г. от 12.09.2017 година, издадено от Бойка Александрова Гешева - изпълняваща длъжността Началник Митница Бургас, в частта, с която на Х.Ш. М., ЕГН ********** ***, на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2000.00лв. на 700.00 /седемстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 982/2017г. от 12.09.2017 година, издадено от Бойка Александрова Гешева - изпълняваща длъжността Началник Митница Бургас, срещу на Х.Ш. М., ЕГН ********** ***, в частта, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките - предмет на нарушението – 29 кутии цигари марка „LM“ по 20 къса всяка, с надпис на потребителската опаковка съдържащ думите „duty free “, с размер на дължимия акциз 96.16 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Районен съдия: НП-изменено
В законна сила на 31.1.2018г.