РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 629/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.Г. С.Ж.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.12.2017г.
ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 от ГПК на П. Н. Г., ЕГН ********** *** депозираната от него искова молба, срещу С.Ж.Х. ***, с предявени искове за издръжка на малолетно дете, за бъдещ и минал период, ведно с уточнението и приложенията към последната. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 629/2017 по описа на Елховския районен съд, поради неотстраняване на нередовностите в срок. Препис от определението да се връчи на П. Н. Г., ЕГН ********** на посочения от него в исковата му молба адрес - с.Гранитово, обл.Ямбол, ул.“Иван Тенев“ № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
В законна сила на 6.1.2018г.
2 Гражданско дело No 444/2016, II състав Делба Г.Г.Г. Т.Д.Г.,
Г.Д.С.,
Д.П.Д.,
И.П.Д.,
С.Я.И.,
Я.Т.Д.,
Г.Т.И.,
С.Т.Т.,
А.Г.А.,
С.Г.С.,
П.Т.Г.,
И.Г.П.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.10.2017г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Г.Г. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, И.П.Д. с ЕГН – **********,***, С.Т.Т. с ЕГН – **********,***, А.Г.А. с ЕГН – ********** ***, С.Г.С. с ЕГН – **********,***, П.Т.Г. с ЕГН – **********,*** и И.Г.П. с ЕГН **********,***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, община Елхово, обл. Ямболска, оставени в наследство от Г.Т.И., б.ж. на с.***, починала на 02.12.1975година: 1. Нива с площ от 4.000 дка /четири декара/, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „ШАНСКА БАХЧА“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 030016 /нула, тридесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 030015 – нива на „***“ ЕООД; имот № 030014 – нива на насл.на М. А. К.; имот № 030013 – нива на насл.на И. К. Я.; имот № 030026 - полски път на Община Елхово и имот № 030017 – нива на насл. на С. П. Ш.. 2. Нива с площ от 22.798 дка /двадесет и два декара, седемстотин деветдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „АЗМАК БАИР“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 043002 /нула, четиридесет и три хиляди и две/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043020 - полски път на Община Елхово; имот № 043007 – нива на насл. на К. Г. О.и др.; имот № 043004 - нива на насл.на М. И. Г.; имот № 043019 - нива на Н. Д. Я.; имот № 043018 - нива на К. П. Д.и имот № 043017 - нива на И. П. Ш.. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от Г.Г.Г., С.Т.Т., А.Г.А., С.Г.С. и П.Т. Гоберов по 2/18 идеални части /по две осемнадесети ид.части/, за всеки от Д.П.Д. и И.П.Д. – по 1/18 идеална част /по една осемнадесета ид.част/ и за отв. И.Г.П. – 6/18 идеални части /шест осемнадесети ид.части/. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Г.Г. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., Т.Д.Г. с ЕГН – **********,***, Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, И.П.Д. с ЕГН – **********,***, Я.Т.Д. с ЕГН – **********,***, Г.Т.И. с ЕГН – **********,***6, С.Т.Т. с ЕГН – **********,***, А.Г.А. с ЕГН – ********** ***, С.Г.С. с ЕГН – **********,*** и П.Т.Г. с ЕГН – **********,***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село ***, община Елхово, обл. Ямболска, оставен в наследство от Г.Т.И., б.ж. на с.***, починала на 02.12.1975година: Лозе с площ от 0.781 дка /седемстотин осемдесет и един кв.м./, находящо се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „ДРУМСКИ ЛОЗЯ“, девета категория, с начин на трайно ползване – лозе, представляващо ИМОТ № 018129 /нула, осемнадесет хиляди сто двадесет и девет/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 018128 - лозе на „РОМФАРМ КОМПАНИ“ ООД и имот № 000777 - пасище, мера,земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, като върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от Т.Д.Г., Г.Д.С., Г.Г.Г., С.Т.Т., А.Г.А., С.Г.С. и П.Т. Гоберов по 2/18 идеални части /по две осемнадесети ид.части/ и за всеки от Д.П.Д., И.П.Д., Я.Т.Д. и Г.Т.И. – по 1/18 идеална част /по една осемнадесета ид.част/. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.Г.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., против С.Я.И. с ЕГН – **********,***, иск за делба на процесните, описани по-горе общо три недвижими имоти, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 9.1.2018г.
3 Гражданско дело No 703/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Т.Г. Р.Р.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 13.06.1997 година в гр. Елхово с Акт № 25 от 13.06.1997 година на община Елхово граждански брак между Х.Т. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кант. 507, адв. В. С. и Р. РОМУАЛЪДО Г. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи брачното си фамилно име – Г.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „Търговска“ №42, ет.1, ап.3, лична собственост на Х.Т.Г., да се ползва от последния. Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Х.Т. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кант. 507, адв. В. С. и Р. РОМУАЛЪДО Г. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС- Елхово по 7.50 лева държавна такса за допускането на развода, както и по 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила на 9.1.2018г.
4 Гражданско дело No 751/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.М.З. С.И.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Страните се споразумяха размерът на присъдената с Решение № 133/25.10.2012г., постановено по гр.дело № 316/2012г. по описа на РС-Елхово месечна издръжка, присъдена в полза на малолетното дете Н.М.З., роден на ***г., с ЕГН - **********, да бъде изменена от 75.00 лева на 110.00 лева, както следва: Ответницата С.И.К., с ЕГН – **********,*** се задължава да заплаща месечна издръжка в полза на малолетното си дете - Н.М.З., роден на *** г., с ЕГН – **********, чрез М.Н.З., с ЕГН-**********,*** качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Н.М.З., роден на *** г. с ЕГН – **********., в размер на 110.00 /сто и десет/ лева месечно, считано от 07.11.2017 година, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното плащане, до настъпването на събитие, водещо до промяна или до прекратяване на издръжката. Страните се споразумяха разноските по делото да останат така, както са ги направили. Настоящата спогодба се сключи между страните при месечен доход на родителите на малолетното дете в размер на минималната за страната към момента работна заплата около 510.00 лева. ОСЪЖДА ответницата С.И.К. с ЕГН – ********** ***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 25.20 /двадесет и пет лева и и двадесет стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 751/2017г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чред ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 12.1.2018г.
5 Гражданско дело No 770/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Д.Д. Д.Х.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответникът Д.Х.Д. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплаща на Й.М.Ж. ***, с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете С.Д.Д., родена на *** година, с ЕГН **********, на основание чл. 143 от СК, месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет / лева, считано от 01.01.2018 година, платими до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. ОСЪЖДА Д.Х.Д. ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 108.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по предявения иск с правно основание чл. 149 от СК – за заплащане издръжка за минало време, поради отказ от иска. ПРЕКРАТЯВА производството по предявения иск с правно основание чл. 143 от СК – за заплащане издръжка за бъдеще време, поради постигната спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЯТА, с които се прекратява производството по делото подлежат на обжалване с частна жалба в 1 – седмичен срок от днес пред ОС – Ямбол. ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.20 часа.
В законна сила на 12.1.2018г.
6 Гражданско дело No 790/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.С.С. Р.А.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 29.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 790/2017 година по описа на РС – Елхово, поради ОТТЕГЛЯНЕ на предявената от И.С.С. ***, чрез пълномощник адв. Пл. Б. ***, против Р.А.А. ***, искова молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 12.1.2018г.
7 Гражданско дело No 625/2014, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.Н.Д.,
Д.К.Д.,
П.К.Д.
М.Г.Х.,
Г.С.Х.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Н.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН **********,***, к-с „Младост – 3“ бл.321, вх.2, ап.49 и П.К.Д., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, против М.Г.Х. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, с ЕИК *** и срещу Г.С.Х., ЕГН ********** ***, за обявяване на недействителността по отношение на ищците действията на М.Г.Х. ***, ЕГН **********, лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, ЕИК *** и в качеството ? на наследник на С. Г. Х.,***, и на Г. ***, ЕГН **********, по договор, обективиран в нотариален акт №78, том II, рег.№1063, н.д.№162/2007г, на нотариус К. К., с район на действие РС – Елхово за дарение на недвижим имот, находящ се в с.Лесово, Ямболска област, а именно: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ УШ-126 в кв.10 с площ от 1060 кв.м., заедно с построените в дворното място ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 162кв.м., НАВЕС със застроена площ от 42 кв.м. и ГАРАЖ от 18 кв.м при граници на имота: ПИ IV-127, ПИ VII-128, от две страни-улица, ПИ1Х-125, а по КККР, представляващ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Лесово, обл. Ямболска, ул. „Ангел Михов" №16, съставляващо поземлен имот с идентификатор №43459.501.126 с номер по предходен план:0.126 с площ от 1115 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА- ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор№43459.501.126.1 с площ от 93кв.м., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №43459.501.126.4 с площ от 20 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №43459.501.126.3 с площ от 53 кв.м., при граници на имота: ПИ№43459.501.128,ПИ№43459.501.127,ПИ№43459.501.125, И№43459.501.77, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Н.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН **********,***, к-с“младост – 3“ бл.321, вх.2, ап.49 и П.К.Д., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, против М.Г.Х. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, с ЕИК *** и срещу Г.С.Х., ЕГН ********** ***, за обявяване на недействителността по отношение на ищците действията на М.Г.Х. ***, ЕГН **********, лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, ЕИК *** и в качеството ? на наследник на С. Г. Х.,***, и на Г. ***, ЕГН **********, по договор, обективиран в нотариален акт №79, том 77, рег.№1064, н.д.№163/2007г. на нотариус К. К., с район на действие РС – Елхово, за дарение на недвижим имот, находящ се в с.Лесово, Ямболска област, а именно: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – РЕСТОРАНТ - ЛЯТНА ГРАДИНА със застроена площ от 95 кв.м. и НАВЕС с площ от 225кв.м., построени при отстъпено право на строеж върху ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ III в кв.47 по плана на селото, при граници на УПИ: път, улица, от две страни- общинско място - парк., представляващ по КККР недвижим имот, находящ се в с.Лесово, Ямболска област, представляващ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, находяща се в с.Лесово, обл. Ямболска, ул. „Д.П." с идентификатор №43459.501.477.1, с площ от 107кв.м. и СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор №43459.501.477.2 с площ от 209 кв.м., разположени в поземлен имот с идентификатор №43459.501.477 построени при отстъпено право на строеж върху ПИ№43459.501.477, при граници на ПИ: имоти №43459.501.712, №43459.501.767. №43459.501.797, до размера на ? идеална част от прехвърленото право на собственост, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК М.Н.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН **********,***, к-с „Младост – 3“ бл.321, вх.2, ап.49 и П.К.Д., ЕГН **********,*** да заплатят на М.Г.Х. ***, ЕГН ********** и на Г. ***, ЕГН **********, следните суми, представляващи направени по делото разноски - на М.Г.Х. - 1000 лв. и Г.С. Х. - 700 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.3.2017
Гражданско дело № 389/2016
В законна сила на 23.1.2018г.
8 Гражданско дело No 77/2016, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Т.К.Т. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
Т.Д.П.,
И.Д.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД, като противоречащ на закона - чл.16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ, Договор за аренда на земеделска земя от 16.07.2014г., с нотариална заверка на подписите с рег.№ 5308 от 16.07.2014г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово, вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№2495, акт №78, т.4, сключен между И.Д.И., ЕГН **********, като правоприемник – дарен на идеални части от недвижими имоти по Нотариален акт №122, том 6, рег.№ 4212, дело № 645/2013 г. на нотариус рег.№ 451, като арендодател и “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Бранимира Павлова Иванова, с ЕГН **********, действащ в качеството си на арендатор, с който арендодателя е предоставил на арендатора за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. Нива в местността „Смаилца" с площ 39.499 /тридесет и девет дка четиристотин деветдесет и девет кв.м./дка, 5 категория, представляваща имот № 011006 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000097, 011005, 011048, 011049, 011050, 011047; 2. Ливада в местността „Ливади" с площ 2.493 /два дка четиристотин деветдесет и три кв.м/ дка, 10 категория, представляваща имот № 013044 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 013045, 000384, 000097, 000068; 3. Нива в местността „Коруба" с площ 9.699 /девет дка шестстотин деветдесет и девет кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 021024 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 021023, 021015, 021106, 021025, 000090; 4. Нива в местността „Айдарлийца" с площ 33.316 /тридесет и три дка триста и шестнадесет кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 022047 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000414, 022046, 022042; 5. Изоставена нива в местността „Шашевица" с площ 20.000 /двадесет дка/дка, 10 категория, представляващо имот № 030008 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000274, 030011, 030010, 030009, 000452. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим, поради липсата на правен интерес предявения от Т.К.Т., с ЕГН **********,***, против “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Бранимира Павлова Иванова, с ЕГН ********** иск по чл.28, ал.1, предл. 1 от ЗАЗ за разваляне на Договор за аренда вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№ 3739/17.12.2012 г., акт № 20, т.4. на основание чл.23, ал.3, т. 1 от Договора, поради неизпълнение от страна на арендатора „Лалковците“ЕООД на задължението му по за заплащане на арендното плащане и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.дело № 77/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част . ОСЪЖДА ответникът “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Бранимира Павлова Иванова, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата на 672.51 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА ответникът И.Д.И., ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата на 203.33лв., представляваща направени по делото разноски. ДАВА на ищцата Т.К.Т., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.14 вр.с чл.11 б.”а” вр.с чл.4 б.”е” от ПВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2018
Гражданско дело № 407/2017
В законна сила на 25.1.2018г.
9 Гражданско дело No 372/2016, II състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Г.И. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД поради противоречие със закона – на чл.16, ал.1, изр.2 от ЗАрЗ, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 15.07.2013г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № ***/16.07.2013 г., акт № 62, т.4, по силата на който ответника И.Д.И. с ЕГН – **********,***, като правоприемник /получил като дарение/ на идеални части от наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от И. М. А., б.ж. на с.***, общ.Елхово, починал на 09.06.1971г., в качеството на арендодател, е предоставил на ответното дружество „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул. „***“ №3, представлявано от Управителя - Б. П. Иванова, с ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, общ.Елхово, а именно: 1. Нива в местността „***“ с площ от 8.200 дка, пета категория, съставляваща имот № 022025 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000045, 022094, 000415, 000221; 2. Нива в местността „***“ с площ от 40.000 дка, пета категория, съставляваща имот № 026003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000178, 026002, 026004, 026005, 026068, 026076, 026077, 026008, 026020; 3. Нива в местността „***“ с площ от 49.998 дка, трета категория, съставляваща имот № 014002 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 014012, 014013, 014014, 000378, 014003, землищна граница; 4. Нива в местността „***“ с площ от 50.665 дка, пета категория, съставляваща имот № 012003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000004, 012047, 000005, 012004, 012005, 012050, 012049, 012007, 012008, 012046 и 5. Нива в местността „***“ с площ от 4.545 дка, десета категория, съставляваща имот № 018020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 018019, 000410, 018042, 018040, 018039, 018038, 000020 ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците И.Д.И. с ЕГН – **********,*** и „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №3, представлявано от Управителя - Б. П. Иванова, с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.***, ул. „***“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца Д.Г.И. ***, к-с „***“, бл. 61, вх.4, ет.7, с адрес за призоваване в гр.***, ул.“***“ №14, кантора ***, чрез пълномощника му – адв.Я.П. ***, направените по делото разноски в размер на 628.30 лева /шестстотин двадесет и осем лева и тридесет/. ДАВА на ищеца Д.Г.И. ***, с адрес за призоваване в гр.***, ул. „***“ №14, кантора ***, чрез адв.Я.П., шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ***ски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2018
Гражданско дело № 387/2017
В законна сила на 25.1.2018г.