РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 226/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Д.И.И. Д.В.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.12.2016г.
Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен с Акт за граждански брак №17 от 22.10.2004 г. на Община Средец, обл.Бургас между Д.И.И., ЕГН ********** *** и Д.В. И., ЕГН ********** ***, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 44, т. 3, във вр. с чл. 49, ал. 1 от СК. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 59, ал. 2 от СК упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете - Т Д И., ЕГН **********, на майката му Д.И.И., ЕГН ********** *** и ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката на адреса на майката в Република Гърция, остров Крит, област Ханион, с.Палеохора, пощ. код 73000 100. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от СК режим на лични отношения на бащата Д.В. И., ЕГН ********** *** с детето Т Д И., ЕГН ********** всяка първа събота на месеца, в съботния ден за времето от 10.00 до 17.00 часа, както и 5 дни през лятото, когато детето е във ваканция и майката съответно не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Д.В. И., ЕГН ********** *** на основание чл.143, ал. 2 от СК във вр.чл. 146, ал. 1, изр.2 от СК, ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Т Д И., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.И.И., ЕГН ********** ***, и настоящ адрес Република Гърция, остров Крит, област Ханион, с.Палеохора, месечна издръжка в размер на 105.00 лева (сто и пет лева), считано от 31.05.2016 година до настъпване на законно основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена сума до окончателното й изплащане. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата да продължава да носи брачната си фамилия И.. ОСЪЖДА Д.И.И., ЕГН ********** *** и Д.В. И., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ЕРС по 20.00 двадесет (двадесет лева) - държавна такса при решаване на делото по иска за развод, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово. ОСЪЖДА Д.В. И., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ЕРС сумата от 151.20 лева (сто петдесет и един лева и двадесет стотинки) - държавна такса върху издръжката на детето Т Д И., на основание чл. 78, ал. 6, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК, както и 5.00 лв.държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в приход на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2017г.
2 Гражданско дело No 258/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул.“Владайска“ №49, ет.1, представлявано от Управителя Л. Е. Г. против Заповед № РД – 5 - 81 от 26.02.2016 година на Кмета на община Болярово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, са прекратени процесните пет Договора за наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, с обща площ от 6 860.674 дка, сключени между жалбоподателя и община Болярово на 30.04.2013г., с вх.рег.№3077 от 08.08.2013г. акт.№201 т.4, с вх.рег.№ 3078 от 08.08.2013г. акт.№202 т.4, с вх.рег.№3085 от 09.08.2013г. акт.№209 т.4, с вх.рег.№3100 от 09.08.2013г. акт №213 т.4 и с вх.рег.№3101 от 09.08.2013г. акт №214 т.4 на СВ-Елхово при Агенция по вписванията. ОСЪЖДА „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул.“Владайска“ №49, ет.1, представлявано от Управителя Л. Е. Г. да заплати на Кмета на община Болярово, направените по делото разноски в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Преписи от решението да се връчат на страните по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Административно дело № 262/2016
В законна сила от 9.1.2017г.
3 Гражданско дело No 515/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.И.,
Т.Д.И.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 25.02.2016 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 7 от 25.02.2016 година на община Елхово, граждански брак между Г.И. ***«*** № 34, ЕГН ********** и Т.Д.И. ***«*** №59, вх.А, ап.20, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в с. *** община Елхово, обл. Ямбол, на ул. „Ал. Стамболийски“ №34, собственост на Г.И.И., след прекратяване на брака ДА СЕ ПОЛЗВА от Г.И.И.. От брака съпрузите нямат родени непълнолетни деца. По време на брака съпрузите не са придобивали движими и недвижими вещи, дялове в търговски дружества, нямат влогове в търговски банки и други финансови институции. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издържка един на друг. ОСЪЖДА Г.И. ***«*** № 34, ЕГН ********** да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово държавна такса за допускането на развода в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, както и 5.00 /пет/ лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 9.1.2017г.
4 Гражданско дело No 544/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Д.И.,
Ж.В.И.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.12.2015 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0038/29.12.2015г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между З.Д.И., с ЕГН **********,*** и Ж.В.И., с ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на съвместното им съжителство, преди сключване на брака, малолетно дете – В. Ж. И., с ЕГН **********, да се предоставят на бащата Ж.В.И., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ***, а майката З.Д.И., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Валентин, всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с право на преспиване при майката и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на съвместното им съжителство, преди сключване на брака, малолетно дете – Д. Ж. И., с ЕГН **********, да се предоставят на майката З.Д.И., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Царибродска” №44, а бащата Ж.В.И., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Добри, всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с право на преспиване при майката и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Ж.В.И., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - Д. Ж. И., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – З.Д.И., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 12.01.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката З.Д.И., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - В. Ж. И., с ЕГН **********, чрез законния му представител и баща – Ж.В.И., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 12.01.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата З.Д.И., с ЕГН **********, да продължи да носи и за в бъдеще брачното си фамилно име – И.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в град Елхово, обл. Ямбол, улица "Лозенград" №17, представляващо ПЪРВИ жилищен етаж от едноетажна жилищна сграда, собственост на бабата на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга Ж.В.И., с ЕГН **********, като към настоящия момент същото е освободено от съпругата З.Д.И., с ЕГН **********, която за в бъдеще няма да има претенции относно ползването му. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. ОСЪЖДА З.Д.И., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Валентин и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Ж.В.И., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Добри и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.1.2017г.
5 Гражданско дело No 524/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИ ЙЕС ООД Т.Д.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 18.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба както следва: Ответницата Т.Д.И. ***, ЕГН ********** се задължава да заплати на „КРЕДИ ЙЕС“ ООД, представлявано от Владислав Михайлов Инджов, с адрес гр. Хасково, ул. „Козлодуй“14Б, ет.3, сума в общ размер на 913.71 лева по издадената Заповед по незабавно изпълнение № 759 от 18.07.2016 година по ч.гр.д. № 326/2016г. по описа на РС – Елхово, от които 588.71 лева главница и 325.00 лева, представляващи разноски по делото, като дължимата сума ще бъде заплатена на 9 /девет/ месечни вноски, като първите осем от тях в размер на 100.00 лева, а деветата изравнителна вноска в размер на 113.71 лева, с падеж на всяка вноска от 25-то до 30- то число на текущия месец, считано от месец януари 2017 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от 30 число на текущия месец до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по гр.д. № 524/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а определението в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОСН чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила от 18.1.2017г.
6 Гражданско дело No 565/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ А.Г.А. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 9.1.2017г.
ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 от ГПК на А.Г.А., ЕГН ********** ***, депозираната от него искова молба вх.№ 2680/01.12.2016 година против ПРОКУРАТУРАТА на Република България, със сочено от ищеца правно основание - чл.2, ал.1 т.3 от ЗОДОВ във вр.с чл.52 от ЗЗД, ведно с приложенията към нея. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 565/2016 по описа на Елховския районен съд, поради неотстраняване на нередовностите в срок. Препис от определението да се връчи на А.Г.А., ЕГН ********** на посочения от него в исковата му молба адрес. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
В законна сила от 20.1.2017г.
7 Гражданско дело No 516/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Д.И. Д.В.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.1.2017г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, на основание чл.127а от СК, заместващо съгласието на бащата Д.В.И. с ЕГН **********,***, отдел „Български документи за самоличност”, ДА ИЗДАДЕ международен паспорт за задгранично пътуване на детето Т.Д.И., с ЕГН **********, със съгласието на неговата майка и законен представител - Д.И.И. с ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата - Д.В.И. с ЕГН **********,***. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, на основание чл.127а от СК, заместващо съгласието на бащата Д.В.И. с ЕГН **********, детето Т.Д.И., с ЕГН **********, придружавано от майка си - Д.И.И. с ЕГН **********, ДА НАПУСКА пределите на Република България и ДА ПЪТУВА /без ограничение на броя на пътуванията/ до Република Гърция и обратно до Република България, както и да пребивава в Р Гърция, където е адресът на местоживеене на майка му и законен представител Д.И.И.,***, пощ.код 73000 100, за ПЕРИОД от ПЕТ ГОДИНИ, считано от датата на влизане на настоящото решение в законна сила – 24.01.2017 година. ДОПУСКА, на основание чл.127а, ал.4 от СК, предварително изпълнение на решението. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила от 24.1.2017г.
8 Гражданско дело No 383/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ СТАВЕН АД И.Д.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОСЪЖДА И.Д.С. ***, егн **********, СЪДЕБЕН АДРЕС ***4, кант. 501, чрез адв. С.В. ***, ДА ЗАПЛАТИ на “СТАВЕН“ АД, с ЕИК 200780812, със седалище гр. Сливен и адрес на управление ул. „*** № 16, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, чрез пълномощник адв. Ив. Ч. ***, СУМАТА от 3 911.00 /три хиляди деветстотин и единадесет/ лева, представляваща дължим наем за стопанските 2010/2011г.; 2011/2012г. и 2012/2013г., съгласно сключеният между страните на 26.03.2009 година Договор за наем на земеделски земи, в едно със ЗАКОННАТА ЛИХВА върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 16.08.2016 годна до окончателното изплащане. ОСЪЖДА И.Д.С. ***, егн **********, съдебен адрес ***4, кант. 501, чрез адв. С.В. ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал.1 от ГПК на “СТАВЕН“ АД, с ЕИК 200780812, със седалище гр. Сливен и адрес на управление ул. „*** № 16, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, чрез пълномощник адв. Ив. Ч. ***, направените в настоящото производство разноски в общ размер на 898.51 /осемстотин деветдесет и осем лева и петдесет и една стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………. /Яна Ангелова/
В законна сила от 27.1.2017г.
9 Гражданско дело No 44/2017, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Г.Г.   Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 31.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 44/2017 година по описа на РС - Елхово. ИЗПРАЩА делото на ОС – Ямбол за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
В законна сила от 31.1.2017г.