РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 405/2017, III състав Делба А.С.С.,
М.С.М.
С.И.Г. ООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 5.12.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между А.С.С., с ЕГН **********, М.С.М., с ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес ***, кантора 208, чрез пълномощника им - адвокат М.А. ***.Г.“ООД-гр.Сливен, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от С.И.С., в качеството му на Управител, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Шарково, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 83051, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.16.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ХАЙДАРЛИЯ”, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, VI категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 016036, съседи: ПИ №83051.16.38, ПИ №83051.16.37, ПИ №83051.16.512, ПИ №83051.16.34; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.24.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „ЛОЗЯТА” , с площ от 10000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, III категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 024006, съседи: ПИ №83051.24.5, ПИ №83051.24.12, ПИ №83051.24.11, ПИ №83051.24.10, ПИ №83051.24.7, ПИ №83051.24.550; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.36.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЧАМБОРЛИЯ”, с площ от 20000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, VI категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 036004, съседи: ПИ №83051.36.5, ПИ №83051.36.85, ПИ №83051.36.3, ПИ №83051.36.160; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.49.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „МЕХРЕМА”, с площ от 26996 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, IV категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 049002, съседи: ПИ №83051.49.149, ПИ №83051.48.149, ПИ №83051.48.409, ПИ №83051.49.1 и ПИ №83051.43.800, при следните квоти за съделителите: по ? ид.част за ищците - А.С.С. и М.С.М. и 2/4 ид.част за ответника - „С.И.Г.“ООД-гр.Сливен, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от С.И.С., в качеството му на Управител. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 28.12.2017г.
2 Гражданско дело No 272/2017, III състав Делба С.Х.Д. Д.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.Х.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Д.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, по отношение на следния съсобствен недвижим имот, находящ се в град Елхово, обл.Ямбол, на ул. „Търговска" №101, вх.Б, ет.3, ап.19, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 27382.500.767.1.19 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка седемстотин шестдесет и седем точка едно точка деветнадесет/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, община Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, намиращ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.767 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка седемстотин шестдесет и седем точка/, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 39,60 кв.м. /тридесет и девет цяло и шестдесет кв.м./, състоящ се от кухня, дневна, антре, баня-тоалетна и една тераса, заедно с прилежащото избено помещение №8 /осем/ с площ 6,04 кв.м. /шест цяло и четири кв.м./, при граници за избеното помещение: изток-коридор, запад-коридор, север-коридор и юг-мазе №7, както и 2,895 % /две цяло осемстотин деветдесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпеното право на строеж върху мястото от 44,82 кв.м. /четиридесет и четири цяло и осемдесет и два кв.м./, ниво на обекта; 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 27382.500.767.1.20, 27382.500.767.1.18, под обекта: 27382.500.767.1.16; над обекта: 27382.500.767.1.22, при следните квоти за съделителите: - 2/3 ид.части за ищцата - С.Х.Д. и 1/3 ид.част за ответника - Д.Д.Д.. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 30.12.2017г.
3 Гражданско дело No 171/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД С.И.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.12.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът С.И.М., ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, сумата от 320.00 лева, представляващи стойността на изплатеното застрахователно обезщетение на Н.П.Д. по Щета № 471015161605478, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.02.2017 година /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане, на основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 500, ал.1, т.3 КЗ, за което задължение по ч.гр.д. № 86/2017 година по описа на РС – Елхово в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 221 от 28.02.2017 година, като за разликата от 320.00 лева до предявения размер от 320.15 лева ОТХВЪРЛЯ предявения установителен иск като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответникът С.И.М., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, направените в заповедното производство разноски в размер на 144.93 лева, съобразно уважената част от претенцията. ОСЪЖДА ответникът С.И.М., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, направените в настоящото производство разноски съобразно уважената част от иска в размер на 221.86 лева. ОСЪЖДА ищецът ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „***“, с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр.София, пл. „Позитано" № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандъров и Кристоф Рат - изпълнителни директори, действащи, чрез процесуален представител адв.И.К.Л. от БАК, да заплати на ответника С.И.М., ЕГН **********,***, направените в настоящото производство разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 0.18 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 86/2017 година по описа на РС – Елхово.
4 Гражданско дело No 429/2017, I състав Искове по ЗОДОВ Д.М.Д. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.12.2017г.
5 Гражданско дело No 629/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.Г. С.Ж.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.12.2017г.
ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 от ГПК на П. Н. Г., ЕГН ********** *** депозираната от него искова молба, срещу С.Ж.Х. ***, с предявени искове за издръжка на малолетно дете, за бъдещ и минал период, ведно с уточнението и приложенията към последната. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 629/2017 по описа на Елховския районен съд, поради неотстраняване на нередовностите в срок. Препис от определението да се връчи на П. Н. Г., ЕГН ********** на посочения от него в исковата му молба адрес - с.Гранитово, обл.Ямбол, ул.“Иван Тенев“ № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
6 Гражданско дело No 176/2016, II състав Делба И.Д.В.,
Г.Д.В.
И.М.И.,
Д.И.К.,
Н.Д.К.,
А.Г.Б.,
Е.Г.К.,
Н.И.Л.,
Е.С.М.,
В.Ж.Г.,
К.Ж.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.12.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Г.В. Ж., б.ж. на с.***, починал на 22.12.1960 година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. ***, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителят И.Д.В. ***, ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 5.961 дка /пет дка и деветстотин шестдесет и един кв.м./, от които 0.601 дка шеста категория, 5.306 дка четвърта категория и 0.054 дка трета категория, съставляваща имот № 014112 /нула, четиринадесет хиляди сто и дванадесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 014071 - нива на Държавен поземлен фонд - МЗХ, имот № 014072 – нива на насл. на Д. П. Т., имот № 014113 - нива на дял ІІ и имот № 000434 - полски път на община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. За имота е налице ограничение при ползването му на основание 92 - археологически обект с режим Б; Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта; Допуска се обработка на почвата /оран/ на дълбочина до 0.25м; 2. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 1.200 дка /един дка и двеста кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019339 /нула, деветнадесет хиляди триста тридесет и девет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 019346 - лозе на П. Г. Й., имот № 000065 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 019340 - лозе на дял ІІ и имот № 001028 - полски път на община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 3.086 дка /три дка и осемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031057 /нула, тридесет и една хиляди и петдесет и седем/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 043001 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 000002 – гранична река – на Държавата – МОСВ, имот № 000487 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 031058 - нива на дял ІІ – Г. Д. В., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 6123.00 лева /шест хиляди сто двадесет и три лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ – на съделителя Г.Д.В. *** ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 5.961 дка /пет дка и деветстотин шестдесет и един кв.м./, от които 3.211 дка шеста категория, 1.337 дка четвърта категория и 1.413 дка трета категория, съставляваща имот № 014113 /нула, четиринадесет хиляди сто и тринадесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 014112 - нива на дял І, имот № 014072 – нива на насл. на Д. П. Т., имот № 014114 - нива на дял VІІ, имот № 000434 - полски път на община *** и имот № 014075 – нива на „***“ ЕООД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. За имота е налице ограничение при ползването му на основание 92 - археологически обект с режим Б; Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта; Допуска се обработка на почвата /оран/ на дълбочина до 0.25м; 2. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 1.200 дка /един дка и двеста кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019340 /нула, деветнадесет хиляди триста и четиридесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 019341 - лозе на дял ІІІ, имот № 019339 - лозе на дял І, имот № 001028 - полски път на община *** и имот № 000065 – пасище, мера на Община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 3.086 дка /три дка осемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031058 /нула, тридесет и една хиляди и петдесет и осем/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 043001 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, имот № 031007 – нива на „***“ АД, имот № 000487 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 031057 - нива на дял І – И. Д. В., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 6124.00 лева /шест хиляди сто двадесет и четири лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ – на съделителя И.М.И. ***, ЕГН – **********, следните имоти: 1. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 1.236 дка /един дка двеста тридесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019341 /нула, деветнадесет хиляди триста четиридесет и едно/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 019006 - лозе на насл. на В.С.М., имот № 000065 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 019340 - лозе на дял ІІ и имот № 001028 - полски път на Община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 2. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 5.724 дка /пет дка седемстотин двадесет и четири кв.м./, от които 5.320 дка - пета категория и 0.404 дка – трета категория, съставляваща имот № 025073 /нула, двадесет и пет хиляди и седемдесет и три/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 025023 - нива на „***“ ООД - гр.София, имот № 025072 – нива на дял V, имот № 000417 - полски път на община *** и имот № 001136 - полски път на община ***, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. 3. ИЗО***А НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 6.669 дка /шест дка шестстотин шестдесет и девет кв.м./, от които 4.307 дка осма категория и 2.362 дка пета категория, съставляваща имот № 027037 /нула, двадесет и седем хиляди и тридесет и седем/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 001223 - полски път на община ***, имот № 027026 - изо***а нива на насл. на Н. П. А., имот № 027027 - изо***а нива на насл. на Д. К. Д., имот № 027038 - изо***а нива на Н.Д. К., имот № 001227 - полски път на община *** и имот № 027039 - изост
7 Гражданско дело No 307/2017, II състав Искове по ЗОДОВ П.Г.Я. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 21.12.2017г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България, на основание чл. 2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца П.Г. ***, с ЕГН - **********,***, чрез адв. П.М., сумата от 5 000.00 лева /пет хиляди/, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение против него в извършване на престъпление по чл. 316, алт.1, вр. с чл. 309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, както и сумата от 1284.86 лева /хиляда двеста осемдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение против него – заплатени адвокатски възнаграждения и направени пътни разходи, ведно със законната лихва върху всяка от тези две суми, считано от влизане в сила на решението по ВАНД № 6/2017г. по описа на ВАС РБ, с което Я. е оправдан, а именно - 05.04.2017 година до окончателното им плащане, а иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за РАЗЛИКАТА над 5000.00 лева до пълният предявен размер от 7000.00 лева и иска за заплащане на обезщетение за имуществени вреди за РАЗЛИКАТА над 1284.86 лева до пълният предявен размер от 1640.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ Прокуратурата на Република България ДА ЗАПЛАТИ на П.Г.Я. ***, с ЕГН - **********, направените по делото разноски в общ размер на 904.72 лева /деветстотин и четири лева и седемдесет и две стотинки/, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ Прокуратурата на Република България ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 180.00 лева /сто и осемдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
8 Гражданско дело No 464/2016, III състав Делба Й.Т.К. Г.Т.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.12.2017г.
Р Е Ш И : НАМАЛЯВА на основание чл.30, ал.1, вр. с чл.29, ал.1 от ЗН завещателното разпореждане, извършено от наследодателя Т. Й. К., б.жител ***, починал на 21.06.2014г., направено със саморъчно завещание от 20.12.2013г. в полза на ответника Г.Т.К., с ЕГН **********,***, с 1/3 /една трета/ идеална част. ВЪЗСТАНОВЯВА запазената част на ищеца Й.Т.К., с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си по делото - адв.И.П.Ч. ***, със съдебен адрес ***, в качеството му на наследник на Т. Й. К., б.жител ***, починал на 21.06.2014г., от наследството на Т. Й. К., в размер на 1/3 /една трета/ идеална част. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на следния недвижим имот, находящ се в град Елхово, на улица „***" №3**, а именно: Първи жилищен етаж от ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 27382.500.2269.5, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, със застроена площ: 71 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2269, с площ на ПИ от 616 кв.м., при съседи на ПИ: 27382.500.2270; 27382.500.109; 27382.500.7176; 27382.500.98, между Й.Т.К., с ЕГН **********,***, при квота: - 11/18 ид.части и Г.Т.К., с ЕГН **********,***, при квота: - 7/18 ид.части. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 566/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД Н.Х.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.12.2017г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани предявените от „***” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, ул. „***” №**и с адрес за кореспонденция: гр.***, бул. „***” №**, ет.*, представлявано от Г. О. Г., чрез пълномощника – юрисконсулт Д.Б., против ответника Н.Х.Х. с ЕГН - **********,***, иск с правно основание чл.422 ал.1, вр.с чл.415 ал.1, вр. с чл.124 ал.1 от ГПК, вр. с чл.79 и чл.99 от ЗЗД, за признаване за установено, че към 17.10.2016 година Н.Х.Х. дължи на ищцовото дружество сумата 59.20 лева - представляваща главница по неизпълнено задължение по Договор за телекомуникационни услуги с „***“ ЕАД, прехвърлено на ищцовото дружество с Договор за прехвърляне на вземания, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 17.10.2016година до окончателното изплащане и иск по чл.422 от ГПК вр.с чл.415 ал.1 от ГПК, вр. с чл. 86 и чл.99 от ЗЗД за установяване съществуване на вземането на кредитора-ищец за сумата 18.95 лева - представляваща сбор от мораторните лихви върху всяка главница от издадените общо осем фактури, считано от датата на падежа на всяка една от тях до датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 1135 от 21.10.2016г. по реда по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 483/2016г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ищеца „***” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Г. О. Г., на основание чл.78, ал.3 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на ответника Н.Х.Х. с ЕГН - **********,***, направените по настоящото исково производство разноски в размер на 300.00 лева /триста лева/ - за адвокатско възнаграждение. НЕ УВАЖАВА искането на ищеца за присъждане на по-нисък размер на разноски за платеното от ответника адв. възнаграждение, поради неговата прекомерност. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 483/2016 г. по описа на ЕРС.
10 Гражданско дело No 790/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.С.С. Р.А.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 29.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 790/2017 година по описа на РС – Елхово, поради ОТТЕГЛЯНЕ на предявената от И.С.С. ***, чрез пълномощник адв. Пл. Б. ***, против Р.А.А. ***, искова молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.