РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 692/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.М. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.12.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявен иск от Д.И.М., ЕГН **********,***, с правно основаниое чл. 124, ал.1 от ГПК, по отношение на ОБЩИНА ЕЛХОВО, БУЛСТАТ 000970165, адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ №13, представлявана от Кмета Петър Андреев Киров, че ищецът Д.И.М. с ЕГН **********, е СОБСТВЕНИК на основание давностно владение и наследство от И.Д. ***, починал на 30.10.2006 година, на следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Изгрев, община Елхово, в местността „Лозята", както следва: 1. Лозе, находящо се в землището на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32576, община Елхово, област Ямболска, в местността "Лозята", с площ от 0.902 дка, шеста категория, съставляващо имот №600268 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №600311 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600267 - Лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600265 - Лозе на Д. Иванова Димова; №600263 - Лозе на наследниците на И. Танев Димов; №600269 - Лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600270 - Нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ №600309 - Лозе – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600310 - нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 2.Лозе, находящо се в землището на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32576, община Елхово, област Ямболска, в местността "Лозята“, с площ от 1.011 дка, шеста категория, съставляващо имот №600269 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №600268 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600263 - лозе на наследниците на И. Танев Димов; №600257 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600271 - лозе на Тодор Г. Дерменджиев; №600303 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600304 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600309 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600270 - нива - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 3. Нива, находяща се в землището на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32576, община Елхово, област Ямболска, в местността "Лозята", с площ от 0.155 дка, шеста категория, съставляващо имот №600270 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №600268 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600269 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №600309 - лозе - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът ОБЩИНА ЕЛХОВО, БУЛСТАТ 000970165, адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ №13, представлявана от Кмета Петър Андреев Киров, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Д.И.М., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 463.18 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на възиивто обжалване пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 21.12.2016г.
2 Гражданско дело No 497/2016, II състав Делба А.Ж.А.,
Б.А.А.Т.,
С.А.А.
Д.А.П.,
Ж.В.К.,
С.В.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 2.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 497/2016г. по описа на ЕРС, поради направено от страна на ищците – А.Ж.А., Б.А.А.-Т. и С.А.А., тримата със съдебен адрес ***, оттегляне на предявената против Д.А.П. ***, Ж.В.К. *** и С.В.Б. ***, искова молба за делба на съсобствен недвижим имот, находящ се в град Елхово. ОСЪЖДА ищците А.Ж.А. с ЕГН - **********, Б.А.А.-Т. с ЕГН - ********** и С.А.А. с ЕГН - **********, тримата със съдебен адрес ***, да заплатят държавна такса в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка Районен съд Елхово на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при служебно издаване на изп. лист, вносими по сметка на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните
В законна сила от 22.12.2016г.
3 Гражданско дело No 550/2016, III състав Искове по КЗ Н.И.К. ЗАД "ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 550/2016 година по описа на РС - Елхово. ИЗПРАЩА делото на ОС – Ямбол за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 5.12.2016г.
4 Гражданско дело No 226/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.И.И. Д.В.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.12.2016г.
Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен с Акт за граждански брак №17 от 22.10.2004 г. на Община Средец, обл.Бургас между Д.И.И., ЕГН ********** *** и Д.В. И., ЕГН ********** ***, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 44, т. 3, във вр. с чл. 49, ал. 1 от СК. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 59, ал. 2 от СК упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете - Т Д И., ЕГН **********, на майката му Д.И.И., ЕГН ********** *** и ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката на адреса на майката в Република Гърция, остров Крит, област Ханион, с.Палеохора, пощ. код 73000 100. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от СК режим на лични отношения на бащата Д.В. И., ЕГН ********** *** с детето Т Д И., ЕГН ********** всяка първа събота на месеца, в съботния ден за времето от 10.00 до 17.00 часа, както и 5 дни през лятото, когато детето е във ваканция и майката съответно не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Д.В. И., ЕГН ********** *** на основание чл.143, ал. 2 от СК във вр.чл. 146, ал. 1, изр.2 от СК, ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Т Д И., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.И.И., ЕГН ********** ***, и настоящ адрес Република Гърция, остров Крит, област Ханион, с.Палеохора, месечна издръжка в размер на 105.00 лева (сто и пет лева), считано от 31.05.2016 година до настъпване на законно основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена сума до окончателното й изплащане. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата да продължава да носи брачната си фамилия И.. ОСЪЖДА Д.И.И., ЕГН ********** *** и Д.В. И., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ЕРС по 20.00 двадесет (двадесет лева) - държавна такса при решаване на делото по иска за развод, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово. ОСЪЖДА Д.В. И., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ЕРС сумата от 151.20 лева (сто петдесет и един лева и двадесет стотинки) - държавна такса върху издръжката на детето Т Д И., на основание чл. 78, ал. 6, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК, както и 5.00 лв.държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в приход на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
5 Гражданско дело No 426/2015, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.З.И. П.Н.С.,
А.П.С.,
М.П.С.,
А.А.А.,
Р.А.А.,
А.Ж.Б.,
И.Й.Т.,
М.Й.Х.,
В.Т.М.,
Г.Т.М.,
В.З.М.,
М.Г.В.,
Е.Г.П.,
М.Х.В.,
Р.К.В.,
М.Х.В.,
С.В.П.К.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 22.12.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.З. ***, с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес ***, чрез пълномощника – адв.П.М. ***, П.Н.С. ***, с ЕГН **********, А.П.С. ***, с ЕГН **********, М.П.С. ***, с ЕГН **********, А.А.А. ***, с ЕГН **********, Р.А.А. ***, с ЕГН **********, АНДРЕЯНА Ж.Б. ***, ЕГН **********, И.Й.Т. ***-среден, с ЕГН **********, М. ***, с ЕГН **********, В.Т.М. ***, с ЕГН **********, Г.Т.М. ***, В.З.М. ***, с ЕГН **********, М.Г.В. ***,с ЕГН **********, Е.Г. ***, с ЕГН **********, Р.К.В. ***, с ЕГН **********, малолетната М.Х.В. ***, с ЕГН **********, действаща чрез законния си представител и майка - Д.Б.Д., с ЕГН **********,*** и С.В.П.-К. ***, с ЕГН **********, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти: - земеделски имот, находящ се в землището на с.Пчела, общ.Елхово, с ЕККАТТЕ 58801, а именно: 1. НИВА с площ от от 94.901 дка, шеста категория, местност "ШОПОВА КАБА", имот №020088 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000026 Полски път на Община Елхово; №000021 Полски път на Община Елхово; №020114 Нива на „Хера Агро“ЕООД; №020089 Нива на Сотир А. Киров; - земеделски имоти, находящи се в землището на с. Малък Манастир, общ.Елхово, с ЕКАТТЕ 46904, а именно: 2. ЛОЗЕ с площ от 30.865 дка, четвърта категория, местност "НОВИТЕ ЛОЗЯ", имот №012066 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №012067 Лозе на насл.на Христо Василев Сакарски; №012088 Полски път на Община Елхово; №000137 Полски път на Община Елхово; №000137 Пасище, мера на Община Елхово. Върху имота има следните ограничения при ползване: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс „В". Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; 3. Изостав.тр.насъждения с площ от 97.119 дка, трета категория, местност "НОВИТЕ ЛОЗЯ", имот №016008 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000146 Полски път на Община Елхово; №000170 Ведомствен път на Община Елхово; №016006 Изост.тр.нас. на насл.на П. Йовчев П.;*** Полски път на Община Елхово; №000159 Полски път на Община Елхово. Върху имота има следните ограничения при ползване: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; 4. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 20.000 дка, шеста категория, местност "СТАРИТЕ ЛОЗЯ", имот №026020 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №026032 Нива на Община Елхово; №026029 Нива на Община Елхово; №026006 Изоставена нива на насл.на Г. Иванов Свиркаров; №102005 Дървопроизв.пл. на Община Елхово №026030 Полски път на Община Елхово; 5. НИВА с площ от 34.978 дка, пета категория, местност "ЧОБАН ПИГАДИ", имот №043009 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000791 Прокар на Община Елхово; №043021 Нива на Младен Христов Желев; №043016 Полски път на Община Елхово; №043010 Нива на „Ромфарм компани"ООД- гр.София; 6. НИВА с площ от 14.819 дка, шеста категория, местност "КИЛ БУНАР", имот №045023 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №045027 Нива на .Омега Агро Инвест" ЕООД; №045022 Нива на Кирко П.П.; №045024 Нива на „Ромфарм компани“ООД- гр.София; №045026 Нива на „Ромфарм компани"ООД- гр.София; №044037 Полски път на Община Елхово; 7. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 70.607 дка, шеста категория, местност "НОВИТЕ ЛОЗЯ", имот №046052 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000242 Полски път на Община Елхово; №046060 Полски път на Община Елхово; №000244 Полски път на Община Елхово; №000283 Пасище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №000246 Полски път на Община Елхово; №000170 Ведомствен път на Община Елхово; 8. НИВА с площ от 9.122 дка, пета категория, местност "ЛАЛА ПИГАДИ", имот №053013 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №053020 Нива на „Омега Агро Инвест" ЕООД; №053030 Полски път на Община Елхово; №053015 Нива на насл. на Г. Иванов Свиркаров; №000230 Полски път на Община Елхово; №000454 Пасище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 9. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 15.309 дка, пета категория, местност "БАТАКА", имот №055016 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000829 Пасище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №000246 Полски път на Община Елхово; №055017 Нива на „Серес" АД; №055015 Нива на насл. на Христо Георгиев М.; №103010 Дървопроизв. пл. на Община Елхово; 10. НИВА с площ от 48.428 дка, шеста категория, местност "МАРТ ПИГАДИ", имот №058004 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000170 Ведомствен път на Община Елхово; №058003 Нива на Държавен поземлен фонд; №000242 Полски път на Община Елхово; №058010 Нива на Младен Христов Желев; 11. НИВА с площ от 15.757 дка, девета категория, местност "ПОТАМА", имот №068010 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №068011 Нива на „С.И.Г.”ООД; №068003 Нива на насл. на Колю Т. Хаджиев; №068004 Нива на насл. на Желю Я. Стоянов; №068005 Нива на Марин Иванов Маринов и др.; №068009 Нива на насл. на Илия Д. Биволаров; №000449 Полски път на Община Елхово. - земеделски имот, находящ се в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол, а именно: 12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.12.270, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ЗЪБАКА", площ от 2200 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план 012270, при съседи: 27382.12.273, 27382.12.255, 27382.12.260, 27382.12.274; - земеделски имот, находящ се в землището на с.Каменна река, общ.Тополовград, обл.Хасково, а именно: 13. НИВА в местността „ШЕМЕЛИКА" с площ от 44.018 дка, седма категория, съставляваща имот №067011, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000172 - полски път на Община Тополовград - път и дере, имот №000503 - полски път на Община Тополовград - път и дере; - земеделски имоти, находящи се в землището на с.Голям Манастир, общ.Тунджа, обл.Ямбол, а именно: 14. НИВА в местността „ПОТРЕПИС" с площ от 198.699 дка, от които 75.945 дка седма категория, 120.134 дка пета категория и 2.620 дка четвърта категория, съставляваща имот №057003, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000414 - полски път на Община Тунджа; имот №057001 - нива на насл. на Русин Стойчев Иванов; имот №05
6 Гражданско дело No 591/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 22.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Хелга Инвест” ЕООД със седалище в гр. Пловдив, ЕИК 115834617, представлявано от управителя Уили Баптист, правоприемник на заличеното дружество „Хелга Ленд“ ЕООД против Заповед № РД-07-029/24.11.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Ямбол, с която на основание чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на земед. земи за стопанската 2016/2017година за землището на с. Жребино, общ. Елхово, поради липса на правен интерес у жалбоподателя да атакува цитираната Заповед и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 591/2016 г. по описа на ЕРС. На основание чл. 160, ал.1 от АПК настоящото определение подлежи на обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховския районен с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до Хелга Инвест” ЕООД със седалище в гр. Пловдив, ЕИК 115834617, представлявано от управителя Уили Баптист.
7 Гражданско дело No 423/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.А.К. К.П.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.12.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.11.1992 година в гр.Елхово с Акт № *** от 29.11.1992 година на Община Елхово граждански брак между С.А.К. ***, ЕГН - ********** и К.П.К. ***, ЕГН – **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата С.А.К. да носи предбрачното си фамилно име – Т.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Съпрузите не са придобили по време на брака си влогове в търговски банки и други финансови институции, както и нямат регистрирани на свое име търговски фирми или участие в такива. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с.***, общ. Елхово, ул. „***“, № 1, се предоставя за ползване на К.П.К.. ОСЪЖДА всеки от С.А.К. ***, ЕГН – ********** и К.П.К. ***, ЕГН – **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на по 10.00 лева /десет лева/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.12.2016г.
8 Гражданско дело No 475/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.Д.С. Д.С.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 29.12.2016г.
Р Е Ш И : На основание чл. 124 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Д.С. ***, с ЕГН - **********, че ищецът Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв.Д. Н.Д.-ЯАК, ПРИТЕЖАВА по наследство от общият за страните наследодател С. Д.Б., б.ж. на с.***, обл. Ямболска, починал на 10.10.1970 година, право на собственост върху 1/4 идеална част /една четвърт/ от следния недвижим имот, находящ се в с. ***, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ дворно място с площ 5610 кв.м., съставляващо поземлен имот №420 в кв. 50 по ДРП на селото, за който са отредени УПИ ІІ-420, УПИ ІІІ-420 и УПИ ХІV-420, при граници: улица от две страни, ПИ 437, ПИ 422 и ПИ 419, ведно с построените в него жилищна сгР. със застроена площ 56 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 80 кв.м. ОТМЕНЯ Нотариален акт за право на собственост върху недв.имот, издаден въз основа на обстоятелствена проверка № 25 от 05.11.2013г. по нотар. дело № 439 от 2013 год. на нотариус Ж. Р., с район на действие – района на РС Елхово, с който ответника Д.Б. е признат за собственик по наследство и давностно владение на следния недвижим имот, находящ се в с. ***, общ. Болярово, обл. Ямболска, представляващ дворно място с площ 5610 кв.м., съставляващо поземлен имот №420 в кв. 50 по ДРП на селото, за който са отредени УПИ ІІ-420, УПИ ІІІ-420 и УПИ ХІV-420, при граници: улица от две страни, ПИ 437, ПИ 422 и ПИ 419, ведно с построените в него жилищна сгР. със застроена площ 56 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ 80 кв.м., В ЧАСТТА над 3/4 /три четвърти/ идеални части от този имот /или за ? ид.част, притежавана от ищеца по делото Г.Д.С./ ДАВА на ищеца Г.Д.С. с ЕГН – **********, със съдебен адрес ***, адв.Д. Н.Д., шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответника Д.С. ***, с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв.Д. Н.Д., направените по делото разноски в общ размер на 399.50 лева /триста деветдесет и девет лева и петдесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 443/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.В.К. К.П.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.12.2016г.
ДОПУСКА поправка на допуснати в диспозитива на Решение №16/05.04.2016г., постановено по настоящото гр.д.№443/2015 година по описа на Районен съд-Елхово, очевидни фактически грешки по отношение на два от посочените идентификатори, като в диспотизива на решението, на л.142 от делото, ред двадесет и осем от горе надолу /л.15 от решението/, в осъдителната част на иска по чл.108 от ЗС посочената ушна марка на крава ”BG 3089389” СЕ ЧЕТЕ като „ BG 30893899”, както и в отхвърлителната част на иска по чл.108 от ЗС, ред тридесет и две от горе надолу на диспозитива /л.15 от решението/, посочената ушна марка ”BG 30683268”, СЕ ЧЕТЕ като ”BG 30893896”. РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение №16/05.04.2016г., постановено по настоящото гр.д.№443/2015 година по описа на РС-Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от гл.20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.