РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 293/2017, II състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000683 от 12.04.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово Койчо Георгиев Койчев, с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева на основание чл. 177, ал.4, пр.1, вр. с ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата за повторно нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-отменено
2 АНД No 294/2017, II състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000174 от 12.04.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр. Елхово Койчо Г. Койчев, с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл. 177, ал.4, пр.1, вр. с ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата заповторно нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ................... НП-отменено
3 НОХД No 507/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.11.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Сн. Стоянова, адвокат В. Джондрова от АК Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият М.В.И. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият М.В.И., роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2017 година около 01.00 часа в с.Гранитово, обл. Ямбол, на ул. „Гранит“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка "Пежо 405 " с per. № ***ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.11 на хиляда установено по надлежния ред– с Протокол № 470/16.10.2017 година на НТЛ при ОД МВР-Ямбол, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият М.В.И. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 200.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59, ал.4 от НПК се приспада времето, през което е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред – 14.10.2017 година. От престъплението, извършено от подсъдимият М.В.И. не са причинени имуществени вреди. Направени по делото разноски в размер на 45.64 лева се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 507/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.25 часа.
М.В.И.
В законна сила на 1.11.2017г.
4 НОХД No 509/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Н.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.11.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП Ана Саракостова – от една страна и подсъдимия И.Н.Х. и неговият защитник адв.Чиликов от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият И.Н.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, пастир, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 19.10.2017 година, около 22.56 часа, в село Лалково, община Елхово, област Ямбол, по улица „Стефан Караджа", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен", модел „Ксара" с рег***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+" с инв.№0135. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия И.Н.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия И.Н.Х. по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1и ал.2 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и глоба в полза на Държавата в размер на 100/сто/лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия И.Н.Х. наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.Н.Х. се лишава от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото направените разноски за пътни на свидетел в размер на 10 /десет/ лева се заплащат от подсъдимият. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 509/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
И.Н.Х.
В законна сила на 2.11.2017г.
5 НЧХД No 260/2017, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Т.С.Д.,
Г.Ж.Ж.
Г.Ж.Г.,
Г.Ж.Ж.,
Т.С.Д.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА настоящето НЧХД № 260/2017 година по описа на РС-Елхово, поради направено оттегляне на насрещните тъжби - от тъжителя по първоначалната тъжба - Т.С.Д. против подсъдимия Г.Ж.Ж. и от тъжителя по насрещната тъжба - Г.Ж.Ж. против подсъдимия Т.С.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС-Ямбол чрез РС-Елхово в 15-дневен срок, считано от днес. Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 10.20 часа.
В законна сила на 21.11.2017г.
6 АНД No 341/2017, I състав Общини Д.З.Д. ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.11.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1 от 13.06.2017 година на кмета на община Болярово Христо Димитров Христов, с което на Д.З.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 23, ал.10 от Наредба № 21 на Общински съвет гр. Болярово е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева за нарушение по чл.5, ал.4 от същата Наредба, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила на 12.12.2017г.
7 АНД No 393/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Ю.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Г.Ю.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2017 година в 14.30 часа в село Бояново, област Ямбол, на кръстовище на улица „Г.Д."***, управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „Стела", с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № I - 45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, съгласно които: „Моторните превозни средства и ремаркетата предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на МВР (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица или по адреса на регистрация - за стопанските субекти", „Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията" и „Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи" - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. Приложеният като веществено доказателство по делото мотопед марка „Стела“, с номер на рама ***, намиращ се на съхранение в РУ – Елхово, след влизане на решението в сила да се върне на Г.Ю.Х.. ОСЪЖДА Г.Ю.Х., ЕГН ********** на основание чл. 189, ал.3 от НПК, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: сумата от 105.80 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол и сумата от 178.78 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Г.Ю.Х.
Мотиви от 8.12.2017г.
8 АНД No 422/2017, III състав Агенция "Митници" Ж.Г.Д. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №398/2017г. от 09.08.2017г. на Бойка Александрова Гашева, подписана за Началник на Митница – Бургас, с което на Ж.Г.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „Karelia Slims”, без акцизен бандерол - 3 200 къса и цигари марка „Ome Superslims”, без акцизен бандерол - 400 къса, с обща продажна цена от 878.00 лв. и на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от ЗМ му е наложено административно наказание - глоба в размер на 1756.00 лева, съставляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия, за извършено на 27.02.2017 година административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците.
В законна сила на 5.12.2017г.
9 АНД No 292/2017, IV състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.11.2017г.
НП-отменено Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000175 от 12.04.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр. Елхово К. Г. К., с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл. 177, ал.4, пр.1, вр. с ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон, извършено при условията на повторност. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 1.12.2017г.
10 НОХД No 219/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ч.Д.Ч.,
И.М.Д.,
И.Ж.Т.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 15.11.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдния И.М.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес:*** и постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2017 година около 04.00 часа в местността „Лозята“ в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол от частен вилен имот, действайки в съучастие с Ч.Д.Ч. и И.Ж.Т.,*** като извършител чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - счупил металната халка, монтирана на касата на врата и служеща за заключване с катинар, отнел чужди движими вещи -1 брой печка на твърдо гориво на стойност 45.00лева, 1брой метална поставка на стойност 9.00лева; 1 брой трион на стойност 6.00лева; 1 брой малка брадва на стойност 7.00лева; 1 брой комплект инструменти за камина на стойност 14.00лева; 1 брой вентилаторна електрическа печка на стойност 24.00лева и 1 брой LED-фенер на стойност 12.00лева, всички вещи на обща стойност 117.00лева от владението на собственика им С.В.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във вр.чл.194, ал.1 във вр чл.20, ал.2 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдния И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГ „***“ - с.***, обл.Ямбол, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2017 година около 04.00 часа в местността „Лозята“ в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол от частен вилен имот, действайки в съучастие с Ч.Д.Ч. и И.М.Д.,*** като извършител чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - счупил металната халка, монтирана на касата на врата и служеща за заключване с катинар, отнел чужди движими вещи - 1 брой печка на твърдо гориво на стойност 45.00лева, 1брой метална поставка на стойност 9.00лева; 1 брой трион на стойност 6.00лева; 1 брой малка брадва на стойност 7.00лева; 1 брой комплект инструменти за камина на стойност 14.00лева; 1 брой вентилаторна електрическа печка на стойност 24.00лева и 1 брой LED-фенер на стойност 12.00лева, всички вещи на обща стойност 117.00лева от владението на собственика им С.В.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макари и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК като на това основание и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдния Ч.Д.Ч., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, не учи, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2017година около 04.00часа в местността „Лозята“ в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол от частен вилен имот, действайки в съучастие с И.М.Д. и И.Ж.Т.,*** като извършител чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - счупил металната халка, монтирана на касата на врата и служеща за заключване с катинар, отнел чужди движими вещи -1 брой печка на твърдо гориво на стойност 45.00лева, 1брой метална поставка на стойност 9.00лева; 1 брой трион на стойност 6.00лева; 1 брой малка брадва на стойност 7.00лева; 1 брой комплект инструменти за камина на стойност 14.00лева; 1 брой вентилаторна електрическа печка на стойност 24.00лева и 1 брой LED-фенер на стойност 12.00лева, всички вещи на обща стойност 117.00лева от владението на собственика им С.В.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макари и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, като на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК ГО ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено, чрез публикуване на присъдата му в официалния сайт на Община Елхово. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите И.М.Д., Ч.Д.Ч. и И.Ж.Т., с посочени по – горе данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата 21.16 лв./двадесет и един лева и шестнадесет стотинки/, представляваща направени по делото в хода на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите И.М.Д., Ч.Д.Ч. и И.Ж.Т., с посочени по – горе данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, сумата 26.24 лв./двадесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща направени по делото, в хода на съдебното производство разноски, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса.
Ч.Д.Ч.
И.М.Д.
И.Ж.Т.
11 НОХД No 525/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 15.11.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.К., роден на *** година в гр.Пловдив, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2017година в гр.Елхово, обл.Ямбол около 23.06 часа по улица „Александър Стамболийски“, на кръстовището между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Асен Златаров“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег.№ У 6717 АС след употреба на наркотични вещества - метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство наркотест марка „Drager Drug 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ считано, от влизане на присъдата в сила. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. чл.343б, ал.3 и вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият Г.Д.К., с посочени данни за самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Вещественото доказателство - техническо средство наркотест марка „Drager Drug 3000“, приложено по делото след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
Г.Д.К.
12 АНД No 415/2017, III състав ИААА Н.Й.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 47 - 0000096 от 03.07.2017 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Дикран Бохосян, в обжалваната му ЧАСТ, с която на Н.Й.З.,***, с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл.93в, ал.11 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.12, § 2, буква „б”, т./ii/ от Приложение “Контролен уред” на AETR във вр.с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвПр. В останалата част № 47 - 0000096 от 03.07.2017 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Дикран Бохосян, е влязло в сила като необжалвано.
13 АНД No 361/2017, IV състав Общини И.П.Р. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.11.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №НП-РУПолиция -72 от 21.06.2017 година, издадено от Пепа Петрова Кючукова - зам.кмет на Община – Елхово, с което на И.П.Р., с ЕГН ********** ***0, за нарушение по чл.3, т.4 от Наредба №1 на ОбС –Елхово на жалбоподателя е наложено на основание чл.30, ал.1, т.1 от Наредба №1 на ОбС – Елхово административно наказание - глоба в размер 50.00 /петдесет/ лв., като законосъобразно и правилно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 7.12.2017г.
14 АНД No 368/2017, II състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.11.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000268 от 10.07.2017г., издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Д.Я.М. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата затова, че на 01.07.2017г., в 09.20 часа в гр.Елхово, на кръстовището на ул.„Без име“ и ул.„Славянска“, в посока ул.„Белград“, управлява лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № ***, собственост на „***“ ЕООД с ЕИК ***, като отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ инв.№ 0135 и не изпълняване предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му след като му е издаден талон за медицинско изследване № ***. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
15 АНД No 436/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.В.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият К.В.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, общ работник в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2017г. около 20.20 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол по ул.“Александър Стамболийски“ и по ул.“Велико Търново“ с посока на движение към кръстовището с ул.“Иван Николов“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „bravo" с неустановен номер на рама, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4 ал.1 и чл.5 ал.1 от Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемият К. В. А., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените по бързото производство разноски в размер на 105.80 /сто и пет лева и осемдесет стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и в полза на бюджета на съдебната власт направените по настоящото съдебно производство разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мотопед марка „bravo" с неустановен номер на рама, находящо се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото решение ДА СЕ ВЪРНЕ на обвиняемия К. В. А.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
К.В.А.
Мотиви от 20.12.2017г.
В законна сила на 6.12.2017г.
16 ЧНД No 536/2017, I състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА А.А.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 24.11.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО . ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №536/2017 година по описа на РС- Елхово, поради недопустимост на депозираната молба с правно основание чл. 65 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба и частен протест в 15- дневен срок от днес за явилите се страни, а за молителя от съобщаването. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.45 часа.
В законна сила на 19.12.2017г.
17 АНД No 432/2017, IV състав КАТ Д.Р.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000232 от 12.06.2017 г. на Началник на РУП към ОД МВР РУ - Елхово, упълномощен с МЗ 8121з-746 от 01.06.2017 г., с което на Д.Р.Р., с ЕГН ********* ***, на основание чл. 178е от ЗДвП за административно нарушение по чл.94, ал. 3 от ЗДвП e наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС, чрез ЕРС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2017г.
18 НОХД No 562/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.К.Ш.,
К.Ф.Т.,
А.Ф.Т.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 30.11.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Ш.К.Ш. /S. K. S./, роден на *** ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, язид по произход, с начално образование, женен, общ работник, неосъждан; без документи за самоличност; К.Ф.Т. /K. F. T./, родена на *** ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, язид по произход, с начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, без документи за самоличност и А.Ф.Т. /A. F. T., роден на *** ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, язид по произход, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2017 година, в района на ГКПП Лесово, община Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие помежду си като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК, като на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. чл.9 от Закона за убежището и бежанците, НЕ ги НАКАЗВА, тъй като са влезли в страната, за да се ползват от правото на убежище съгласно Конституцията на Република България. ОСЪЖДА всеки от подсъдимите Ш.К.Ш., К.Ф.Т. и А.Ф.Т., със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на съдебното производство разноски /за свидетел/ в размер на по 1.45 лева /един лев и четиридесет и пет стотинки/ поотделно в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово, както и всеки от тях да заплати по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Ш.К.Ш.
К.Ф.Т.
А.Ф.Т.
Мотиви от 7.12.2017г.
В законна сила на 16.12.2017г.
19 НОХД No 566/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 30.11.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 339 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А С от една страна, обвиняемия Д.А. /C A / и неговият защитник адв. С.Ш. от друга страна, както следва: Обвиняемият Д.А. /C A /, роден на *** ***, Република Турция, с начално образование, женен, шофьор, неосъждан, турчин, турски гражданин, с адрес ***, Централна автогара, Махала Байрам паша, Доалт чаршъсъ №32, Република Турция, с паспорт № U***, издаден в Република Турция СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 13.11.2017 година, около 20.55 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, обл. Ямбол, превел през границата на страната от Република Турция в Република България на група от хора - шест лица чужденци, а именно: Ш К Ш /S K S /, роден на *** година в Република Ирак; К Ф Т /K F T /, роден на *** година в Република Ирак; А Ш Ш /A S S /, роден на *** година в Република Ирак; Х Ш Ш /H Sh S /, роден на *** година в Република Ирак; Х Ш Ш /Н S S /, роден на *** година в Република Ирак и А Ф Т /A F T /, роден на *** година в Република Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като през границата са преведени три лица, ненавършили 16- годишна възраст, преведените през границата група от хора не са български граждани и за извършване на деянието е използвано моторно превозно средство - микробус марка "Мерцедес Спринтер" с per. №*** - престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4, във вр. с ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на Д.А. /C A / се налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.А. /C A /, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК на Д.А. /C A / се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4 ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в размер на 5 000.00 /пет хиляди лева/. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските за преводач в размер на 475.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Вещественото доказателство - моторно превозно средство микробус марка "Мерцедес Спринтер" с per. №*** с номер на двигател -*** и номер на рама -***, ведно с контактен ключ, намиращи се на съхранение в ГПУ - Елхово, да се върнат на собственика им М Ч , с турски регистрационен номер на лична карта 29960183974 или на упълномощено от него лице.
Д.А.
В законна сила на 30.11.2017г.