РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 572/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.С. Г.Д.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 1.11.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 125 ОДОБРЯВА така постигнатата между страните съдебна спогодба, съгласно която: Определеният с Решение № 119/20.11.2015 година по гр. д № 469/2015 година по описа на РС – Елхово режим на упражняване на родителските права по отношение на децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, се изменя, като упражняването на родителските права по отношение на родените преди брака две деца – непълнолетният И. С. С., с ЕГН ********** и малолетният С. С. С., с ЕГН **********, се предоставят на бащата С.С.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, местоживеенето на децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, се определя при бащата С.С.С., с ЕГН: **********, на постоянния му адрес: ***, а на майката Г.Д.С., ЕГН **********,***, се определя режим на лични контакти с децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, всяка седмица от месеца, от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, с право на преспиване при майката, както и един месец през лятната ваканция, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата. В период на отсъствие на бащата С.С.С., с ЕГН: **********, поради трудова ангажираност, децата И. С. С., с ЕГН ********** и С. С. С., с ЕГН **********, ще бъдат оставяни под надзора на тяхната баба – Д.С.П., ЕГН ********** или на майката Г.Д.С., с ЕГН **********. Майката Г.Д.С., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на непълнолетният си син И. С. С., с ЕГН ********** със съгласието на неговия баща и законен представител С.С.С., с ЕГН ********** в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, считано от 01.11.2017 година до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на задължението за заплащане на издръжка, платима на 10-то число на текущия месец, за който се дължи. Майката Г.Д.С., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на малолетният си син С. С. С., с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител С.С.С., с ЕГН: **********, в размер на по 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно, считано от 01.11.2017 година до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на задължението за заплащане на издръжка, платима на 10-то число на текущия месец, за който се дължи. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.6 от ГПК по сметка на РС – Елхово, в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ - държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка на детето И. С. С., с ЕГН ********** както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.Д.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.6 от ГПК по сметка на РС – Елхово, в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 86.40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ - държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка на детето С. С. С., с ЕГН **********, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 572/2017 година по описа на РС – Елхово поради постигнатата спогодба между страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване и има значение на влязло в сила съдебно решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се прекратява производството и в частта на присъдените държавни такси върху издръжката подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 8.11.2017г.
2 Гражданско дело No 507/2013, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.И.И.,
Х.И.С.,
С.Х.Б.,
Д.П.Б.,
К.Г.Б.,
Г.С.И.,
Е.С.З.,
С.П.З.,
Б.П.З.,
Д.И.И.,
К.И.И.
Т.С.Г.,
А.С.Г.,
Г.С.Г.,
Д.С.С.,
В.В.Я.,
В.Х.Я.,
К.Х.М.,
С.С.С.,
Х.С.С.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.11.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 68 от 28.07.2017 година, постановено по гр.д. № 507/2013 година по описа на РС– Елхово, както следва: на страница 18 от решението, следва да се чете: „Х.С.С., ЕГН **********“, вместо „Х.С.С., ЕГН **********“ ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните
В законна сила на 25.11.2017г.
3 Гражданско дело No 412/2016, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.П.К.,
Г.П.В.
В.И.В.,
Г.А.В.,
Д.А.Т.,
П.Х.В.,
З.Х.Х.,
С.Д.В.,
Ж.П.В.,
М.П.В.,
П.П.В.,
КМ ИНВЕСТ ООД,
М.С.А.,
С.А.К.,
Б.А.Ч.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.11.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните недвижими имоти, находящи се в землището на град Елхово, област Ямбол, оставени в наследство от П. Михов В.,***, починал на 23.04.1975 година и придобити с Нотариален акт № 124, том ХI, рег. № 8287, дело № 1475 от 2015 година по описа на нотариус К. Костадинов и Нотариален акт № 125, том ХI, рег. № 8292, дело № 1476 от 2015 година по описа на нотариус К. Костадинов от съделителя „КМ ***“ ООД, със седалище гр. Елхово, ЕИК 128627052, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч., между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ /ОБЩ/ на Д.П.К. ***, ЕГН ********** и Г.П.В.,***, ЕГН **********, следните имоти при равни квоти за веки от тях в съсобствеността – по ? ид.част. поземлен имот с идентификатор № 27382.60.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Ватиб орман“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ от 5400 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.60.410, 27382.60.390, 27382.60.98, съобразно скица № 15-410199 от 24.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 5400.00 лева; поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.70.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Баира“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 5190 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.70.292, 27382.70.210, 27382.70.291, 27382.70.76, съобразно скица-проект № 15-423327 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 4152 лева. Общата стойност на поставените в този дял имоти възлиза на сумата от 9552.00 лева. Стойността на този дял е 9552.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ /ОБЩ/ на В.И.В. ***, ЕГН **********, Г.А.В. ***, ЕГН ********** и Д.А.Т. ***, ЕГН **********, при равни квоти за веки от тях в съсобствеността – по 1/3 ид.част, следните имоти: поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.35.584 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Илника“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 5960 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.35.587, 27382.35.588, 27382.35.585, 27382.35.580, 27382.35.395, съобразно скица-проект № 15-423419 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 7152.00 лева; поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.70.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Баира“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3000 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.70.160, 27382.70.287, 27382.70.210, 27382.70.171, съобразно скица-проект № 15-423327 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 2400.00 лева. Право на преминаване за поземления имот по западната граница на поземлени имоти с проектни идентификатори 27382.70.287, 27382.70.288, 27382.70.289, 27382.70.290, 27382.70.291, 27382.70.292. Общата стойност на поставените в този дял имоти възлиза на сумата от 9552.00 лева. Стойността на този дял е 9552.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ на П.Х.В. ***, ЕГН **********, следните имоти: поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.35.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Илника“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3000 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.35.588, 27382.35.586, 27382.35.580, 27382.35.584, съобразно скица-проект № 15-423419 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 3600.00 лева; поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.68.590 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Криви чеири“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3010 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.68.140, 27382.68.150, 27382.69.446, 27382.68.591, 27382.68.201, съобразно скица-проект № 15-410162 от 24.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 3311.00 лева; поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.70.291 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Баира“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3301 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.70.292, 27382.70.293, 27382.70.210, 27382.70.290, 27382.70.160, съобразно скица-проект № 15-423327 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 2641 лева. Право на преминаване за поземления имот по западната граница на поземлен имот с проектен идентификатор 27382.70.292. Общата стойност на поставените в този дял имоти възлиза на сумата от 9552.00 лева. Стойността на този дял е 9552.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ на З.Х. ***, ЕГН **********, следните имоти: поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.35.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Илника“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3000 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.35.588, 27382.35.589, 27382.35.405, 27382.35.410, 27382.35.580, 27382.35.585 съобразно скица-проект № 15-423419 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 3600.00 лева; поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.68.591 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Криви чеири“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3000 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.68.590, 27382.69.446, 27382.68.592, 27382.68.201, съобразно скица-проект № 15-410162 от 24.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 3300.00 лева; поземлен имот с проектен идентификатор № 27382.70.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Баира“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с проектна площ от 3315 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 27382.70.291, 27382.70.210, 27382.70.289, 27382.70.160, съобразно скица-проект № 15-423327 от 31.08.2017г. на СГКК гр. Ямбол, на стойност 2652 лева. Право на преминаване за п
4 Гражданско дело No 357/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.Д.,
А.Г.Д.
БОРОВЕЦ-КОС ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД, с ЕИК 201457790, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6, представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, че на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр.с чл.27 ал.1 т.4 вр.с чл.28 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.10 /2/ от Договора за аренда от 26.05.2015г., сключеният Договор за аренда от 26.05.2015г. между Е. А. Д.,***, починала на 15.08.2016г., заместена в арендното правоотношение по силата на чл.8 от Договора за аренда от правоприемниците си, явяващи се заедно с нея съсобственици на процесните имоти, ищците Д.Г. Д. ***, с ЕГН ********** и А. Г. Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, и ответното Дружество, е прекратен извънсъдебно, с отправено едностранно предизвестие, считано от 16.03.2017г., поради неизпълнение от страна на арендатора-ответник на договорното му задължение за престиране в срок до 30.09.2016г. на арендното плащане за стопанската 2015/2016г. и допусната забава за повече от три месеца. ОСЪЖДА ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК 201457790 със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6 , представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, да върне на основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.27 ал.1 т.4 вр.с чл.28 ал.1 от ЗАЗ на ищците – Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, като съсобственици заедно с арендодателя Е. А. Д.,***, починала на 15.08.2016г. и заместили го по правоприемство по смисъла на чл.8 от Договора за аренда от 26.05.2015г., държането на земеделските имоти – предмет на Договора за аренда от 26.05.2015г., находящи се в землището на с.Жребино и с.Бояново, общ.Елхово, обл.Ямбол, с площ от общо 32.448 дка, а именно: 1. НИВА в местността „САРЪ ГЬОЛ" с площ от 10.726 дка, пета категория, съставляваща имот № 31176 по плана за земеразделяне на с. Жребино, общ.Елхово, при граници : имоти № 31177, № 31026, № 31023, № 31175, №804; 2. НИВА в местността „ БАЙРЯМА" с площ от 8.250 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 36050 по плана за земеразделяне на с. Жребино, община Елхово, при граници: имоти № 36049, № 6, № 830, № 36014, № 36019, № 36013, №36047, №36048; 3. НИВА в местността „ ЛОЗЯТА" с площ от 0.686 дка, пета категория, съставляваща имот № 13171 по плана за земеразделяне на с. Жребино , община Елхово, при граници: имоти № 13172, № 13201, 0 13170, № 1071; 4. НИВА в местността „ СУСАМ ТЪРЛА" с площ от 7.987 дка, трета категория, съставляваща имот № 34049 по плана за земеразделяне на с. Бояново, община Елхово, при граници: имоти №34024, № 34025, № 34015, № 34058, № 34057, № 34013; 5. НИВА в местността „ТАУШАН КУРИЯ" с площ от 4.799 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 44002 по плана за земеразделяне на с.Бояново, община Елхово, при граници: имоти № 44001, № 11, № 44003, № 44013, № 44012. ОСЪЖДА ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД, с ЕИК 201457790 със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6, представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, да заплати на ищците – Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, като съсобственици заедно с арендодателя Е. А. Д.,***, починала на 15.08.2016г. и заместили го по правоприемство по смисъла на чл.8 от Договора за аренда от 26.05.2015г., на основание чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.2 /1/, /2/ и /3/ от Договора за аренда от 26.05.2015г. сумата от 1 297.92 /хиляда двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща неплатена рента за стопанската 2015/2016г., ведно със законна лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на иск.молба - 21.06.2017г. до окончателното изплащане на сумите, както и на основание чл.2 /2/ от Договора за аренда от 26.05.2015г. вр.с чл.86 ал.1 от ЗЗД сумата от 95.37 /деветдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, представляваща лихва за забава за периода от датата на падежа съгласно чл.2 /2/ от договора за аренда -01.10.2016г. до датата на депозиране на исковата молба – 21.06.2017г. ОСЪЖДА ответника - „БОРОВЕЦ – КОС“ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК 201457790 със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул.»Йордан Йовков» №6, представлявано от К.И.Д. в качеството му на Управител, да заплати на ищците – Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207, направените от последните разноски по настоящото гражданско производство в общ размер на 1 406.55 /хиляда четиристотин и шест лева и петдесет и пет стотинки/ лева. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията на ищците Д.Г.Д. ***, с ЕГН ********** и А.Г.Д. ***»Лев Толстой» №43-13-83, с ЕГН **********, и двамата действащи чрез пълномощниците си по делото - адв.М.А. и адв.А.Д.,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, к.207 за присъждане на основание чл.78 ал.1 вр.с чл.80 от ГПК на направени разноски за разликата в размера над присъдените разноски от 1 406.55 лева до претендирания размер от 1 419.10 лева. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. В частта му, с която е отхвърлена частично претенцията за разноските, подлежи на преразглеждане в процедура по реда на чл.248 ал.1 от ГПК. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила на 6.11.2017г.
5 Гражданско дело No 128/2017, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Е.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- ЕЛХОВО,
ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСЪЖДА ответникът - Главна Дирекция „Гранична полиция“ при МВР, представлявана от законния си представител – Директора на ГД“ГП“, действащ в производството чрез пълномощника си - юрисконсулт Я.Т. да заплати на ищцата - Е.Г.М., с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения - гр.Свиленград, бул.“България“ 55 чрез пълномощника й по делото - адв.М.К. от АК-Разград, на основание чл.181 ал.3 от ЗЗД, сумата от 2 000.00 /две хиляди/ лева, представляваща платените два броя парични гаранции от по 1 000.00 лева по ДП №121/2013г. по описа на ГПУ-гр.Свиленград за А. Т. Р. Х. и за А. М. Х.А., ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на иск.молба пред съда - 16.03.2017 г. до окончателно й изплащане, както и на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 530.00 /петстотин и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
6 Гражданско дело No 571/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО В.В.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 10.11.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 131 На основание чл.232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.дело № 571/2017 година по описа на ЕРС, поради оттегляне на исковите претенции. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от съобщаването на страните пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 14.12.2017г.
7 ЧГД No 715/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 10.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 715 по описа за 2017 г. на РС – Елхово и ИЗПРАЩА делото за разглеждане на надлежният според правилата на подсъдността, местно компетентен РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от молителката с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 28.11.2017г.
8 Гражданско дело No 358/2017, I състав Делба П.Г.К. Х.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.11.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.Г.К. с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. Ив. Ч. и Х.К.К. с ЕГН **********,***, по отношение на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.69.660 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ТЕКЕ БУНАР", с площ от 13378 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 9, който имот е с номер по предходен план: 069660, при съседи 27382.69.655, 27382.69.665, 27382.69.670, 27382.69.291, 27382.69.645; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.2052, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***“ №6, с площ от 1537 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, който имот е с номер по предходен план: 2052, квартал: 88, парцел: VIII, при съседи: 27382.500.7095, 27382.500.7060, 27382.500.3049, 27382.500.2051, ведно с построените в имота сгради: - СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.1, със застроена площ: 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; - СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.3, със застроена площ: 37 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; - СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.5, застроена площ: 36 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, при квоти по ? /една втора/ идеална част за всеки от тях. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. След влизане в сила на решението, делото да се докладва за предприемане на последващи процесуални действия във връзка с подготовката и провеждането на втората фаза на делбата.
В законна сила на 30.11.2017г.
9 Гражданско дело No 218/2017, I състав Искове по ЗОДОВ А.М.Ю. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 8, адвокат М.А., сумата от 2500.00 /две хилади и петстотин/ лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие на незаконно обвинение в извършване на престъпление по образуваното ДП №126/2010г. по описа на РУ на МВР – Елхово, прекратено с постановление от 03.05.2012 година на РП – Елхово на основание чл.243, ал.1, т.2 НПК, поради недоказаност на обвинението, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 12.04.2014 година до окончателното й изплащане, като искът за разликата над сумата 2500.00 лв. до пълния предявен размер 15000 лв. и искането за заплащане на законна лихва върху присъдената сума за периода 03.05.2012г. до 11.04.2014 година, ОТХВЪРЛЯ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 8, адвокат М.А., сумата от 1068.74 /хиляда шестдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки/ лв., представляващи обезщетение за имуществени вреди, настъпили вследствие на незаконно обвинение в извършване на престъпление по образуваното ДП №126/2010г. по описа на РУ на МВР – Елхово, прекратено с постановление от 03.05.2012 година на РП – Елхово на основание чл.243, ал.1, т.2 НПК, поради недоказаност на обвинението, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 12.04.2014 година до окончателното й изплащане, като искането за заплащане на законна лихва върху присъдената сума за периода 03.05.2012г. до 11.04.2014 година, ОТХВЪРЛЯ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, вр. чл. 78, ал.1 и ал.5 от ГПК ПРОКУРАТУРАТА ва Република България, представлявана от Главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров, ДА ЗАПЛАТИ на А.М.Ю. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 8, адвокат М.А., направените по делото разноски в общ размер на 258.30 лева, съобразно уважената част от исковата претенция. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
10 Гражданско дело No 599/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СЕРЕС АД Р.А.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 14.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 599/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „СЕРЕС“ЕАД, с ЕИК 175011257, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против Р.А.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, искове по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 9.12.2017г.
11 Гражданско дело No 582/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.С.,
Т.Г.С.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 17.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 21.06.2003 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0015/21.06.2003г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Т.Г.С., с ЕГН **********, с адрес *** и П.В.С., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на брака, малолетно дете – В.П.С., с ЕГН **********, да се предоставят на бащата П.В.С., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Пирот” №22, а майката Т.Г.С., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето В., всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на майката и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на брака, малолетно дете – Б. П. С., с ЕГН **********, да се предоставят на майката Т.Г.С., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Александър Стамболийски” 92, вх.Б, ап.27, а бащата П.В.С., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Биляна, всяка първа и трета седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.В.С., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - Б. П. С., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – Т.Г.С., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, платима от 20-то до 30-то число на текущия месец, считано от 17.11.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Т.Г.С., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - В.П.С., с ЕГН **********, чрез законния му представител и баща – П.В.С., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, платима от 20-то до 30-то число на текущия месец, считано от 17.11.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Т.Г.С., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – Г.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в град Елхово, обл. Ямбол, улица "Пирот" №22, собственост на родителите на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга П.В.С., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. СЪПРУЗИТЕ нямат участия в търговски дружества, не притежават дялове от такива, както и не притежават влогове в търговски банки и други финансови институции. ОСЪЖДА Т. Г. С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето В. и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.В.С., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Биляна и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
12 Гражданско дело No 667/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД АВИТА АГРО ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 17.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 667/2017г. по описа на ЕРС, поради направен от страна на ищеца – С.И.Г.“ ООД със седалище в гр. Сливен, представлявано от управителя Стайко Стайков, чрез пълномощника му юриск. Е.Х., отказ от иска против „Авита Агро“ ЕООД гр. Елхово, представлявано от И.К.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на копие от същото.
В законна сила на 5.12.2017г.
13 Гражданско дело No 403/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Х.Ч. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 30.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 403 по описа на РС-Елхово за 2016г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд с частна жалба в 1-седмичен срок, считано от съобщаването му на страните.