РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 605/2016, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Е. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.11.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ана Саракостова от една страна и подсъдимият Т.Е. и неговият защитник - адв. Р.Р. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Т.Е., роден на *** ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, със средно образование, женен, шофьор на ТИР в „АК АРСЛАН" град Истанбул, неосъждан, с адрес за призоваване в Република България - с.Стража, община Търговище, област Търговище, ул."***" №21, с ЛНЧ: ********** се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 28.10.2016 година, около 23.15 часа по път 1-7, км. 293, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „С 220" с рег.***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+" с инв.№0135., престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.Е. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият Т.Е. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Т.Е. по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. На основание чл. 55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, т.7 от НК на Т.Е. се определя наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.10.2016 година. Веществени доказателства - няма. Разноските по делото за преводач в хода на ДП и в хода на съдебното производство на основание чл. 189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РУ на МВР – Елхово и РС – Елхово. Преводачът Ап. А. – не желая да ми се присъжда възнаграждение за извършения превод. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 605/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Т.Е. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Р. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.10 часа.
Т.Е.
В законна сила от 1.11.2016г.
2 НЧХД No 380/2016, IV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Х.Д.Х. П.Г.Я. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 2.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Х.Д.Х., с ЕГН**********,***, действащ чрез пълномощника му адвокат Г.Д.Д. и П.Г.Я. с ЕГН ********** спогодба както следва: Подсъдимия П.Г.Я., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, женен, ЕГН ********** се признава за виновен и желае да се извини на Х.Д.Х., с ЕГН********** *** лично в съдебната зала и пред населението на с.Мамарчево, обл.Ямбол на общо събрание на населението, проведено в читалището на селото, насрочено в срок до 02.12.2016 година от Кметството на селото. П.Г.Я., ЕГН ********** се задължава да заплати на Х.Д.Х., с ЕГН**********,*** и направени разноски по делото в размер на 614.50 лв., от които 600.00 лв. адвокатско възнаграждение и 14.50 лв. - държавни такси и разноски, в срок до 09.11.2016 година, включително, като в случай на забава, П.Г.Я., дължи и законна лихва върху същата, счита от 09.11.2016 година до окончателното й изплащане. Х.Д.Х., с ЕГН**********,***, в случай на забава има право да се снабди с изпълнителен лист за сумата от 614.50 лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на падежа до окончателното и изплащане. Предвид на това, че между страните бе постигната спогодба и частният тъжител оттегли тъжбата си и гражданския иск по делото съдът намира, че са налице основанията на чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.4, т.4 от НПК за прекратяване на наказателното производство, поради което О П Р Е Д Е Л И : № 452 ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 380/2016 година по описа на Районен съд – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила от 18.11.2016г.
3 АНД No 450/2016, III състав КАТ Н.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000373/04.08.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на Н.Т. /N. T./, гражданин на Република Турция, роден на ***г. в Р Турция, му е наложено на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ административно наказание – глоба в размер на 3 000 лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
4 НОХД No 395/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 3.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ж.Г., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2015 година от частен имот – къща, находяща се в с.Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул.“***“№2А, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти с различен номинал на обща стойност 230.00лв. от владението на собственика им А.Г.М., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което на основание чл.194, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в затворническо заведение – ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ж.Г., с посочени данни за самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ сумата от 22.00 лв., представляваща направени по делото разноски за явяване на свидетел, платими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС - Елхово, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.Ж.Г.
Мотиви от 28.11.2016г.
В законна сила от 19.11.2016г.
5 НОХД No 397/2016, IV състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.Й.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 3.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 453 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимия Л.Й.В. и неговият защитник адв. Й. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Й.В.Л., роден на ***година в Република Украйна, живущ в Република Украйна, с.Каменка, Глибоцки район, Черновецка област, ул.„Буковинска“ №4, притежаващ паспорт № ЕХ721285/06.11.2013 година, украинец, гражданин на Република Украйна, женен, неосъждан, безработен СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 25.12.2013 г на ГКПП – Лесово, област Ямбол без съгласието на притежателите на изключителните права /„НUGO BOSS Trade Management Gmb H and Co“., Dama SPA“, “Tommy Hilfiger Licensing LLC“, “Levi Strauss and Co“, „PAUL and SHARK yachting“/ използвал в търговската си дейност (внос на стоки по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. З, вр. с ал.1 от ЗМГО) марки, обект на тези изключителни права - 505 броя блузи с дълъг ръкав от марката „НUGO BOSS“; 145 броя блузи с дълъг ръкав от марката „PAUL and SHARK“; 520 блузи с дълъг ръкав от марката „TOMMY HILFEGER“ и 90 бр. памучни панталони от марката „LEVIS“, без правно основание - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство За извършеното престъпление по чл.172б, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Й.В.Л. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което е одобрено споразумението за решаване на настоящото наказателно производство, в законна сила и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.В.Л. заплаща направените по делото разноски в общ размер 160.00 лв. от които 150.00лв. - направени разноски за възнаграждения на вещо лице в досъдебното производство, в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР-Ямбол, и 10.00 лв. в приход на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово. Направените по делото разноски за преводач в общ размер 171.00 лв. остават на основание чл.189, ал.2 от НПК за сметка на органа който ги е направил - 141.00лв. за сметка на ОСлО при ОП –Ямбол и 30.00 лв. за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства – 505 броя блузи с дълъг ръкав от марката „НUGO BOSS“; 145 броя блузи с дълъг ръкав от марката „PAUL and SHARK“; 520 блузи с дълъг ръкав от марката „TOMMY HILFEGER“ и 90 бр. памучни панталони от марката „LEVIS“ на съхранение в Митница Бургас, съгласно приемно - предавателен протокол №107/22.01.2014 година на основание чл.172б, ал.3 във вр. ал.1 от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да бъдат УНИЩОЖЕНИ. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Т. Н К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 30.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български на руски език и обратно и пътни разноски в размер на 10.00 лв. от гр. Ямбол до гр. Елхово и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК присъдените разноски за преводач следва да останат за сметка на органа който ги е направил - РС – Елхово. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в дн.с.з. разноски за преводач в размер на 40.00 лв. остават за сметка на органа който ги е направил РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 397 /2016 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта касаещо произнасянето на съда по отношение на направените в дн.с.з. разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
Л.Й.В.
В законна сила от 3.11.2016г.
6 ЧНД No 573/2016, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 8.11.2016г.
На основание чл.25 ал.1 вр.с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения М.В.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, в момента в Затвора - гр. Стара Загора, с ЕГН **********, по следните влезли в сила съдебни акта: - 1. Определение № 156 от 14.05.2015 година, влязло в сила на 14.05.2015 година, постановено по НОХД № 223/2015 година на Елховски районен съд; 2. Определение № 466 от 24.11.2015 година, влязло в сила на 24.11.2015 година, постановено по НОХД № 728/2015 година на Елховски районен съд; 3. Присъда № 172 от 01.12.2015 година, влязла в сила на 17.12.2015 година, постановена по НОХД № 372/2015 година на Елховски районен съд; 4. Определение № 526 от 21.12.2015 година, влязло в сила на 21.12.2015 година, постановено по НОХД № 665/2015 година на Елховски районен съд; 5. Присъда № 178 от 10.12.2015 година, влязла в сила на 29.12.2015 година, постановена по НОХД № 361/2015 година на Елховски районен съд; 6. Присъда № 180 от 10.12.2015 година, влязла в сила на 29.12.2015 година, постановена по НОХД № 362/2015 година на Елховски районен съд и 7. Присъда № 141 от 17.09.2015 година, влязла в сила на 08.02.2016 година, постановена по НОХД № 359/2015 година на Елховски районен съд, 8. Присъда № 29 от 14.07.2016 година, влязла в сила на 30.07.2016 година, постановена по НОХД № 331/2016 година на Елховски районен съд и 9. Присъда № 34 от 07.09.2016 година, влязла в сила на 27.09.2016 година, постановена по НОХД № 400/2016 година на Елховски районен съд, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията „лишаване от свобода”, наложени с цитираните съдебни акта, а именно: ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което наказание на основание чл.25 ал.4 от НК вр.с чл.57 вр.с чл.60 и 61 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно в Затвор, при първоначален „строг” режим. На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ТРИ МЕСЕЦА или осъденият М.В.М. следва да изтърпи общо ДВЕ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода ефективно в Затвор, при първоначален „строг” режим. На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така опреденото на осъдения М.В.М. общо наказание времето, през което М.М. е изтърпял изцяло наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца по НОХД № 223/15г. на ЕРС /изтърпяно от 25.05.2015г. до 09.10.2015г./, времето, през което търпи наказание лишаване от свобода по Присъда № 466/2015г. по НОХД № 728/15г. на ЕРС, считано от 09.10.2015г. до влизане в сила и привеждане в изпълнение на настоящото определение, както и времето, през което М.М. е бил задържан под стража по НОХД № 362/15г. на ЕРС, считано от 05.03.2015г. до 25.05.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане на настоящето определение в сила, да се уведоми Бюро съдимост при РС-Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото да се изпрати на Затвора – гр.Стара Загора и на РП – Елхово, за сведение.
М.В.М.
Мотиви от 23.11.2016г.
В законна сила от 24.11.2016г.
7 НОХД No 608/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Щ.В.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 9.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 458 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А С от една страна и подсъдимия Щ.В.И. и неговият защитник адв. Д И Д от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Щ.В.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пазач в СД „Ф" с.Лесово, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 24.10.2016 година, около 21.00 часа с.Лесово, област Ямбол, по улица „Цар Асен", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Форд", модел „Фиеста" с рег.№У *** АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+" с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Щ.В.И. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК на Щ.В.И. се определя наказание – ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.10.2016 година. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 608/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Щ.В.И.
В законна сила от 9.11.2016г.
8 НОХД No 614/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.А.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 11.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 459 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т К от една страна и подсъдимия П.А.П. и неговият защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ П.А.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, с полувисше образование, неженен, трудово ангажиран - пазач в „Зомаш" ЕООД, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 26.10.2016 г. около 07:15 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, на кръстовището на ул.„Александър Стамболийски” и ул.„Търговска”, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел", модел „Корса" с ДК № У 9207 AH, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,78 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № ARSM 0135 - престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия П.А.П. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият П.А.П. на основание чл. 343б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. На основание чл. 343г във вр. чл.343б, ал.1 и вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият П.А.П. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА На основание чл.343б, ал.1 във вр. чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият П.А.П. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода по-леко наказание ГЛОБА. В хода на досъдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 614/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване
П.А.П.
В законна сила от 11.11.2016г.
9 НОХД No 446/2016, III състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.А.Т. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 14.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 460 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимия И.А.Т. и неговият защитник адв.А. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият И.А.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***3, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 06.05.2016 година на стадион в село ***, област Ямбол извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - отправил псувни с думи: „Да ти еба майката, полицай мръсен“, „Мамичката ти да еба“ към Х.К. - младши полицейски инспектор при РУ-Елхово и плюл по същия, като деянието е съпроводено със съпротива на орган на власт, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред - младши полицейски инспектор при РУ-Елхово Х.К. – престъпление по чл.325, ал.2, вр.ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.А.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия И.А.Т. по чл.325, ал.2, вр.ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.2, б.”Б“, вр. чл.42а, ал.2 във вр. ал.1, т.1, т.2 и т.6 от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***3, за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа за ЕДНА ГОДИНА. От престъплението, извършено от подсъдимия И.А.Т. няма причинени имуществени вреди и няма направени разноски. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 446/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия И.А.Т. в хода на ДП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за отменянето на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес.
И.А.Т.
В законна сила от 14.11.2016г.
10 НЧХД No 472/2016, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Г.М.М. В.Т.Т. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 15.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящото НЧХД № 472/2016 г. по описа на Районен съд – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 15-дневен срок, считано от днес.
11 НОХД No 503/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Й.Т.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 18.11.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Й.Т.Г. и неговият защитник адв.М. от друга страна, както следва: Подсъдимият Й.Т.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ като пастир, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 23.08.2016 г. около 21:50 часа, на територията на община Болярово, обл.Ямбол, на пътя от с.Малко Шарково, обл.Ямбол, в посока към кръстовището от с.Малко Шарково, обл.Ямбол за гр.Болярово и пътя от с.Мамарчево за гр.Елхово, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел", модел „Вектра" с ДК № У 0296 AH, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,33 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № ARSM 0135 - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Й.Т.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Й.Т.Г. по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.61, т.2, във вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в Затворническо заведение – затвор и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. От престъплението, извършено от подсъдимия Й.Т.Г. няма причинени имуществени вреди. Направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 140.09 лева се заплащат от подсъдимия в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 503/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Й.Т.Г.
В законна сила от 18.11.2016г.
12 НОХД No 333/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.М.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 22.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 471 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Сн.Стоянова от една страна и подсъдимият Я.М.Я. и неговият защитник адв.Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Я.М.Я., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на неустановена дата през 2014 година, в с.***, община Елхово, обл.Ямбол, в частен имот, находящ се на улица „***“ №19, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа посредством присъединяване на два кабела на входящата конзола на къщата в имота преди електромера, като единият захранва постройка в двора, а другият захранва разклонител в коридора на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Я.М.Я. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия Я.М.Я. няма данни да са претърпени имуществени щети и по делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното от подсъдимият Я.М.Я. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3.БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание глоба. По делото няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 333/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Я.М.Я.
В законна сила от 22.11.2016г.
13 АНД No 441/2016, III състав ДИТ СТЕФАНИ-2008-ПК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.11.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000428 от 15.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”гр. Ямбол С.Н. И., с коeто на „С. – 2008 - ПК“ЕООД- гр.Елхово, с ЕИК хххххх, със седалище и адрес на управление - гр.Елхово, ул.***, представлявано от Управителя П.К.К., е наложена имуществена санкция в размер на 1 600.00 лева на основание чл.416 ал.5 вр.с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, за извършено административно нарушение по чл.63 ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА размерът на имуществената санкция от 1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева, .
14 АНД No 497/2016, III състав Общини Д.Г.Ш. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 26 от 14.06.2016 година на секретаря на община Елхово Венета Димитрова, с което на Д.Г. ***, ЕГН **********, на основание чл. 30, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Елхово е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл.3, т.4 от Наредба №1 на Общински съвет Елхово, за това, че на 01.05.2016 година в 02.30 часа в гр. Елхово, на ул. „*** № 43 в кафе – аперитив „Студио 54“, извършва дейност, предизвикваща шум, с който нарушава спокойствието на живущите в района в часовете от 23.00 часа до 07.00 часа, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
15 НОХД No 590/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.11.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия К.М.М. и неговият защитник адв.Дженков от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият К.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора Стара Загора, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че в неустановен ден през месец септември 2015 година, в района на село Борисово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 30 броя борови ритловици на обща стойност 150.00 лева, от владението на собственика им ЕТ „БОР — КАП 57 — К.П."***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е осъществено при условията на опасен рецидив, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малко от една година, изтърпяването на което не е отложено по чл.66 от НК, както и осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК - Престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр, чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А" и „Б" от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.М.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият К.М.М. по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”А” и „Б“ от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.61, т.2, във вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален «СТРОГ» режим в затворническо заведение – Затвор. В хода на досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. По ДП направените разноски в размер на 48.30 лева за експертиза се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 590/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.М.М.