РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 11/2016, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ПРОГРЕС ИНВЕСТМЪН ГРУП ООД ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.11.2016г.
ПРЕДЯВЕНИТЕ от „П. И. Г.“ ЕООД със седалище в гр. Елхово, ул. „***“, № 126, вх.А, ет.4, ап.12, ЕИК – 200829750, представлявано от Д.Г.Ш., чрез процесуалният му представител – адв.Пл.М., съдебен адрес ***, адв. Пл. М.,***, с адрес на управление в гр. Елхово, ул. „*** № 13, БУЛСТАТ 000970165, представлявана от кмета П.А.К., ИСК с правно основание чл. 79, ал.1, вр. с чл.82, вр. с чл. 228 от Закона за задълженията и договорите – за заплащане на обезщетение в размер на 7000.00 лева - частичен иск от общата сума в размер на 36000.00 лева, за пропуснатите от него ползи в резултат на неизпълнението на задълженията от страна на наемодателя съгласно сключения между страните Договор за наем № 6/01.03.2011г. и недобросъвестното поведение на ответната Община Елхово, лишило ищцовото търговско дружество от възможността да ползва наетият имот, представляващ кафе-аперитив „***“, за периода от м. февруари до м. ноември 2015г. и от м. януари до м. февруари 2016г., както и ИСК по чл. 86 от ЗЗД – за заплащане на законната лихва върху претендираната главница от 7000.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 14.01.2016г. до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА „П. И. Г.“ ЕООД със седалище в гр. Елхово, ул. „***“, № 126, вх.А, ет.4, ап.12, ЕИК – 200829750, представлявано от Д.Г.Ш., със съдебен адрес ***, адв. Пл. М.,***, с адрес на управление в гр. Елхово, ул. „*** № 13, БУЛСТАТ 000970165, представлявана от кмета П.А.К., на основание чл.232, ал.2, вр. с чл. 228 от ЗЗД сумата от общо 3949.69 лева с вкл. ДДС /три хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/ представляваща сбор от дължимите и неплатени месечни наеми по Договор № 6/11 от 01.03.2011г. за наем на недвижим имот, частна общинска собственост, за периода от 01.02.15г. до 04.01.16г. включително, ведно със законната лихва върху главницата от 3949.69 лева, считано от момента на предявяването на насрещния иск – 16.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата, на основание чл. 86 от ЗЗД да заплати сумата от 200.00 лева /двеста лева/, представляваща законна лихва върху всяка от дължимите месечни наемни вноски за периода от 01.02.15г. до 04.01.2016г., считано от датата на изпадане в забава - 30-то число на всеки текущ месец, до момента на завеждане на насрещната искова молба – 16.02.2016 година, както и на основание чл.78, ал.1 от ГПК да заплати сумата от 1458.00 лева /хиляда четиристотин петдесет и осем лева/ - направените от ищеца по насрещния иск разноски по делото за настоящата инстанция съобразно уважаване на исковите претенции. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. РАЙОНЕН СЪДИЯ: .................. /В. Апостолова/
2 Гражданско дело No 163/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.М.Д. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.11.2016г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД като накърняващ добрите нрави сключения Договор за аренда на земеделска земя от 03.07.2014г., с нотариална заверка на подписите с рег.№4847 от 03.07.2014г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх.рег. .№2302/03.07.2014 г., акт № 5, т.4, по силата на който ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН ********** като наследник на Димитър М. ***.1951г., чрез пълномощника си – адв.И.Д. ***, упълномощен с пълномощно с рег.№ 527 от 11.02.2013г. на Нотариус с рег.№ 322 на НК, като арендодател, е предоставил на ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, действащ в качеството си на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА в местността „КЪРА" с площ от 23.988 дка, пета категория, представляваща имот № 016070, при граници на имота: имоти с № 016148; №016147; №016146; №016145; №016144; №016143; №016142; №016108; №016109; №016069; №000403; 2. НИВА в местността „ДОЛНИ ГРОБИЩА" с площ от 11.600 дка, пета категория, представляваща имот № 022015, при граници на имота: имоти с № 022013; №000416; №000016; №000253; 3. Изоставена НИВА в местността „ДИНКОНАК" с площ от 33.698 дка, четвърта категория, представляваща имот № 026023, при граници на имота: имоти с № 000170; №026022; №000178; №026027; №026024; 4. НИВА в местността „ЧЕМШИРКИ" с площ от 18.101 дка, десета категория, представляваща имот № 028033, при граници на имота: имоти с № 028042; №028026; №028028; №028027; №028035; №028031; №028032; №0000180. ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.П.М. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, против ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, главен иск с правно основание чл.26 ал.1 предл.3 от ЗЗД в частта му – за прогласяване нищожността на Договор за аренда на земеделска земя от 27.02.2013г., вписан в служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№675 от 01.03.2013 г., акт №36, т.2, като накърняващ добрите нрави, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и недоказан. РАЗВАЛЯ на основание чл.28 ал.1 пр.1 от ЗАЗ и чл.22 ал.3 т.1 от Договор за аренда от 27.02.2013г., сключеният между ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН ********** като наследник на Димитър М. ***.1951г., чрез пълномощника си – адв.И.Д. ***, упълномощен с пълномощно с рег.№ 527 от 11.02.2013г. на Нотариус с рег.№ 322 на НК, като арендодател и ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, като арендатор Договор за аренда на земеделска земя от 27.02.2013г., с нотариална заверка на подписите с рег.№1119 от 27.02.2013г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх.рег.№ 675/ 01.03.2013г., акт №36, т.2 поради виновно неизпълнение на договора, изразяващо се в неплащане на дължими арендни вноски за повече от три месеца за стопанската 2013/2014г. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищеца - Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.П.М. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Елхово, ул. “Търговска“ №7, против ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, при условията на евентуалност иск с правно основание чл.40 от ЗЗД - за прогласяване недействителността на цитираните по-горе два Договора за аренда на земеделска земя. ОСЪЖДА ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, да върне на основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ на ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, държането на земеделските имоти – предмет на Договора за аренда на земеделска земя от 27.02.2013г., с нотариална заверка на подписите с рег.№1119 от 27.02.2013г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх.рег.№ 675/ 01.03.2013г., акт №36, т.2, с обща площ от 87.387 дка, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА в местността „КЪРА" с площ от 23.988 дка, пета категория, представляваща имот № 016070, при граници на имота: имоти с № 016148; №016147; №016146; №016145; №016144; №016143; №016142; №016108; №016109; №016069; №000403; 2. НИВА в местността „ДОЛНИ ГРОБИЩА" с площ от 11.600 дка, пета категория, представляваща имот № 022015, при граници на имота: имоти с № 022013; №000416; №000016; №000253; 3. Изоставена НИВА в местността „ДИНКОНАК" с площ от 33.698 дка, четвърта категория, представляваща имот № 026023, при граници на имота: имоти с № 000170; №026022; №000178; №026027; №026024; 4. НИВА в местността „ЧЕМШИРКИ" с площ от 18.101 дка, десета категория, представляваща имот № 028033, при граници на имота: имоти с № 028042; №028026; №028028; №028027; №028035; №028031; №028032; №0000180. ОСЪЖДА ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, да заплати на ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, сумата от 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати на ответника - “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.4 от ГПК. ДАВА на ищеца – Г.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.П.М. ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Елхово, ул.“Търговска“ №7, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.14 вр.с чл.11 б.”а” вр.с чл.4 б.”е” от ПВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила от 25.11.2016г.
3 Гражданско дело No 304/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО Д.Б.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2016г.
ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска” № 13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 2704.60лв./две хиляди седемстотин и четири лева и шейсет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор №3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Мелница, общ.Елхово, вписан в СВ при ЕРС, с вх.рег.№2946 /31.10.11г., акт №142, т.II, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 05.07.2016 година до окончателното и заплащане. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска” № 13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД сумата 123.40 лв. /сто двадесет и три лева и четиридесет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година, по Договор №7/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Вълча поляна, общ.Елхово, вписан в СВ при ЕРС, вх.рег.№2945 /31.10.11г., акт №141, т.II.;. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 05.07.2016 година до окончателното плащане, ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска” №13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата 243.31 лв./двеста четиристотин и три лева и тридесет и една стотинки/, представляваща лихва за забава за периода 01.10.2014г. – до датата на подаване на исковата молба – 05.07.2016г., върху годишните наемни плащания за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор №3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, вписан в СВ при ЕРС, вх.рег.№2946 /31.10.11г., акт №142, т.II, ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН ********** ***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска”, № 13, Булстат № 000970165, представлявана от кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата 11.11лв./единадесет лева и единадесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода 01.10.2014г. – до датата на подаване на исковата молба – 05.07.2016г., върху годишните наемни плащания за стопанските 2014/2015 година и 2015/2016 година по Договор №7/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи, частна общинска собственост, вписан в СВ при ЕРС, вх.рег.№2945 /31.10.11г., акт №141, т.II. ОСЪЖДА Д.Б.Д., с адрес ***, с ЕГН ********** ***, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 808.73 лева /осемстотин и осем лева и седемдесет и три стотинки/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Районен съдия:
В законна сила от 24.11.2016г.
4 Гражданско дело No 615/2015, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.Я.,
Я.А.Х.,
И.И.С.,
А.И.П.
С.Ж.Ж.,
Г.А.Ж.,
Д.А.Ж.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2016г.
ВРЪЩА на Д.И.Я., с ЕГН **********, Я.А.Х., с ЕГН **********, И.И.С., с ЕГН ********** и А.И.П., с ЕГН **********, всички действащи чрез пълномощник адв.С.В.-ЯАК със съдебен адрес: ***, на основание чл.130 от ГПК исковата молба предявена против С.Ж.Ж., ЕГН **********, Г.А.Ж., ЕГН ********** и Д.А.Ж., ЕГН **********, всички с адрес ***, по иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 615/2015 по описа на Елховски районен съд. Препис от определението да се връчи на страните на посочените от тях съдебни адреси. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
В законна сила от 25.11.2016г.
5 Гражданско дело No 293/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.Г.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 11.11.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът П.Г.И., ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р П. Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, следните суми, за които е издадена Заповед № 489 от 13.05.2016 година за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 183/2016 година по описа на Районен съд – Елхово: сумата от 354.40 лева - главница по Договор за паричен заем № 1604176, сключен на 21.04.2012г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и П.Г.И., договор за цесия от 16.11.2010 година сключен между„Изи Асент Менджмънт“ АД и „Агенция за събиране на вземания “ООД, правоприемник на което е „Агенция за събиране на вземания" ЕАД, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.05.2016г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното им заплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният установителен иск до предявеният му размер от 650.14 лева, както следва: за разликата от 354.40 лева до 503.69 лева - главница, обезщетение за забава в размер на 146.45 лева за периода от 01.07.2013 година до 03.05.2016 година, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ответникът П.Г.И., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р П. Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в заповедното производство разноски в размер на 122.25 лева ОСЪЖДА ответникът П.Г.И., ЕГН **********,***, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р П. Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в настоящото производство разноски съобразно уважената част от иска в размер на 329.80 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
6 Гражданско дело No 358/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА КОНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ ЕООД с ЕИК 175323755, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Н.Лилиев“, № 22, представлявано от Миряна И. Шаварска, против Заповед № РД – 5-119 от 16.03.2016 година на Кмета на Община Болярово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, са прекратени процесните пет Договора за наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, с обща площ от 4856.238 дка в различни землища на територията на община Болярово, сключени между дружеството -жалбоподател и Община Болярово на 30.04.2013г., вписани в Службата по вписванията гр. Елхово към АВ със съответни вх.рег. № 3102 от 09.08.2013г., акт.№ 215 т.4, № 3079 от 08.08.2013г., акт. № 203 т.4, № 3082 от 08.08.2013г., акт. № 206 т.4, № 3084 от 09.08.2013г., акт № 208 т.4 и № 3083 от 08.08.2013г., акт № 204, т.4. ОСЪЖДА „***“ ЕООД с ЕИК 175323755, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Н.Лилиев“, № 22, представлявано от Миряна И. Шаварска да заплати на Кмета на Община Болярово направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :.......................
7 Гражданско дело No 388/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ И.С.Ж. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.2, ал.1, т.3 във вр.чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.С.Ж. ***, с ЕГН **********, обезщетение в размер на 2000.00 лева /две хиляди/ за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато против него необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК по ДП № 152/2012 година по описа на РУ „Полиция“ - Елхово, което е прекратено с постановление РП – Елхово от 27.11.2015 година на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК, влязло в сила от 02.01.2016 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2016 г. до окончателното й изплащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 2000.00 лева до пълният предявен размер от 15 000.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.2, ал.1, т.3 във вр.чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.С.Ж. ***, с ЕГН **********, обезщетение в размер на 520.00 лева /петстотин и двадесет лева/ за причинените му имуществени вреди, в резултат на повдигнато против него необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК по ДП № 152/2012 година по описа на РУ „Полиция“ - Елхово, което е прекратено с постановление РП – Елхово от 27.11.2015 година на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК, влязло в сила от 02.01.2016 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.01.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.С.Ж. ***, с ЕГН **********, направени по делото разноски в размер на 172.37 лева /сто седемдесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ от които 10.00 лв. за държавна такса и 162.37 лв. за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част на иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
8 Гражданско дело No 422/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.А.Г.,
Д.И.Г.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 08.05.2005 година в град Елхово с Акт № 0013 от 08.05.2005 година на Община Елхово, граждански брак между Ж.А.Г. с ЕГН – **********,*** и Д. И.Г. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Т. Д. Г.. с ЕГН - **********, да се предоставят на бащата Д. И.Г. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при бащата на адрес в гр.Елхово, обл. Ямболска, ул. „Ал. Стамболийски“, № 135, вх. В, ет.3, ап.37. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Ж.А.Г. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето Таня Г. всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при майката, както и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката Ж.А.Г. с ЕГН – **********, да заплаща месечна издръжка на малолетното дете Т. Д. Г.. с ЕГН - **********, чрез неговия баща и законен представител Д.Г., в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 15-то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяването на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Ж.А.Г. да носи фамилно име Г.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо жилище, апартамент с площ от 69.74 кв.м. - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.443.1.37 съгласно КК и КР на град Елхово, намиращо се в гр.Елхово на ул. „Ал. Стамболийски“, № 135, вх. В, ет.3, ап.37, собственост на трето лице - родственик на съпругът, да се предостави за ползване на Д. И.Г.. ОСЪЖДА Д. И.Г. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Ж.А.Г. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 85.60 лева /осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, от които 10.00 за допускане на развода и 75.60 лева върху размера на дължимата издръжка за в малолетното дете, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.11.2016г.
9 Гражданско дело No 220/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.Х.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.11.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. против С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, установителен иск по чл.422 от ГПК във вр. чл. 415 от ГПК, вр. чл.79 от ЗЗД - за установяване съществуването на парично вземане на кредитора ищец в размер на 370.90 лв./триста и седемдесет лева и деветдесет стотинки/, представляващи дължима и неплатена цена на потребена през периода от 11.10.2015 г. - 09.12.2015 г. ел.енергия, ведно със законната лихва върху нея, считано от 17.03.2016 г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед за изпълнение №382/11.04.2016 година по чл.410 ГПК по ч. гр. д.№ 143/2016 година на ЕРС, като погасен чрез плащане входа на процеса. ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. против С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** установителен иск по чл.422 от ГПК във вр. чл. 415 от ГПК, вр. чл.86 от ЗЗД - за установяване съществуването на парично вземане на кредитора ищец в размер на 8.13 лв./осем лева и тринадесет стотинки/, представляващи обезщетение за забавено плащане върху главницата от 370.90 лв., в размер на законната лихва за периода 16.12.2015 г. - 16.03.2016 г., за която сума е издадена Заповед за изпълнение №382/11.04.2016 година по чл.410 ГПК по ч. гр. д.№ 143/2016 година на ЕРС, като погасен чрез плащане входа на процеса. ОСЪЖДА С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на“ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. сумата от 325.00 лв. /триста двадесет и пет лева/ направени в заповедното производство разноски, от които 25.00 лв. държавна такса и 300.00 лв.юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА С.Х.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на“ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от М М М – Д и Ж П С, в качеството им на членове на Съвета на директорите, действащи, чрез пълномощник – юрисконсулт К. Г А. сумата от 375.00 лв./триста седемдесет и пет лева/ направени в исковото производство разноски, от които 75.00 лв. държавна такса и 300.00 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр. дело № 143/2016 година за произнасяне по чл.416 ГПК.
10 Гражданско дело No 352/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.С.Д. А.С.Р. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.С.Р., с ЕГН **********,***, по иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.535 ТЗ, вр.чл.538, ал.1 от ТЗ, че ДЪЛЖИ на С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 600.00/ шестстотин/ лева, по запис на заповед от 07.05.2011 година, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК №639 от 21.06.2016 г. по ч.гр.дело № 265/2016 година по описа на Елховски районен съд . ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №352/2016г. по описа на ЕРС в частта на предявения от С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.535 ТЗ, вр.чл.538, ал.1 от ТЗ, за установяване по отношение на А.С.Р., с ЕГН **********,***, дължимостта на законната лихва върху сумата от 600.00 лв., считано от 20.06.2016 година - датата на подаване на заявлението в съда до окончателното й изплащане, като недопустимо. ОСЪЖДА А.С.Р., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ направени в заповедното производство разноски за държавна такса. ОСЪЖДА А.С.Р., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата 225.00 лв. /двеста двадесет и пет лева/ направени разноски в настоящото исково производство №352/2016 година на ЕРС, от които 25.00 лв. държавна такса и 200.00 лв. юрисконсултско възнаграждение Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.дело № 265/2016 година за произнасяне по чл.416 ГПК.
11 Гражданско дело No 134/2009, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ВИЧВАН-Г ООД С.Г.Г.,
И.А.К.,
Б.И.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 21.11.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 145 от 21.11.2014 година, постановено по гр.д. № 134/2009 година, както следва: На стр. 16 от решението, абзац 8 от горе на долу ДА СЕ ЧЕТЕ: „СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 – сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, салон и клозет със застроена площ от 35 кв.м., е съсобствена между И.А.К. и „ВИЧВАН – Г” ООД, при следните квоти за всеки от тях: за И.А.К. – ? ид. част и за „ВИЧВАН – Г” ООД – ? ид. част“ , ВМЕСТО: „СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 - сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост КЪЩА С ИЗБА И ДВЕ СТАИ, е съсобственост между Н.А.П., С.А.Ж., М.А.Ж., М.А.П., М.Ц.П., П.Ц. при следните квоти за всеки от тях: за Н.А.П. – 6/30 ид.ч.; за С.А.Ж. – 6/30 ид. ч., за М.А.Ж. – 6/30 ид. ч.; за М.А.П. - 6/30 ид.ч, за М.Ц.П. - 3/30 ид.ч. и за П.Ц. - 3/30 ид.ч.“. На стр. 17 от решението, абзац 2 от горе на долу ДА СЕ ЧЕТЕ: „СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.4 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 40 кв.м., по документи за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА – ПОЛУМАСИВНА ОТ ПРЕУСТРОЕН ОБОР, е съсобственост между Н.А.П., С.А.Ж., М.А.Ж., М.А.П., М.Ц.П., П.Ц. при следните квоти за всеки от тях: за Н.А.П. – 6/30 ид.ч.; за С.А.Ж. – 6/30 ид. ч., за М.А.Ж. – 6/30 ид. ч.; за М.А.П. - 6/30 ид.ч, за М.Ц.П. - 3/30 ид.ч. и за П.Ц. - 3/30 ид.ч.“, ВМЕСТО „СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.4 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 40 кв.м., по документи за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА – ПОЛУМАСИВНА ОТ ПРЕУСТРОЕН ОБОР, е съсобственост между И.А.К. и „ВИЧВАН – Г” ООД, при следните квоти за всеки от тях: За И.А.К. – ? ид. част и за „ВИЧВАН – Г” ООД – ? ид. част.“. На стр. 17 от решението, абзац 4 отгоре надолу ДА СЕ ЧЕТЕ: „По отношение на СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.4 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 40 кв.м., по документи за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА – ПОЛУМАСИВНА ОТ ПРЕУСТРОЕН ОБОР, върху която правото на собственост принадлежи на Н.А.П., С.А.Ж., М.А.Ж., М.А.П., М.Ц.П., П.Ц., искът за делба, предявен от ищецът „Вичван – Г” ООД се явява неоснователен, тъй като ищецът не притежава собственост върху тази сграда, по отношение на която искът за делба следва да бъде предявен от някои от съсобствениците на имота, а в настоящото производство такова искане не е направено. Ето защо искът за делба по отношение на този обект следва да бъде отхвърлен като неоснователен.“, ВМЕСТО „По отношение на СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 – сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост КЪЩА С ИЗБА И ДВЕ СТАИ, върху която правото на собственост принадлежи на Н.А.П., С.А.Ж., М.А.Ж., М.А.П., М.Ц.П., П.Ц., искът за делба, предявен от ищецът „Вичван – Г” ООД се явява неоснователен, тъй като ищецът не притежава собственост върху тази сграда, по отношение на която искът за делба следва да бъде предявен от някои от съсобствениците на имота, а в настоящото производство такова искане не е направено. Ето защо искът за делба по отношение на този обект следва да бъде отхвърлен като неоснователен“; На стр. 17 от решението, абзац 5 отгоре надолу, ДА СЕ ЧЕТЕ: „По отношение на останалите, построени в дворното място сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.2 – ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 98 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с изба, СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.3 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 8.кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КУХНЯ и СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 – сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, салон и клозет със застроена площ от 35 кв.м., делбата следва да бъде допусната между съсобствениците им при посочените по – горе квоти, установени съобразно събраните в хода на делото писмени доказателства.“, ВМЕСТО „По отношение на останалите, построени в дворното място сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.2 – ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 98 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с изба, СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.3 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 8.кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КУХНЯ и СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.4 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 40 кв.м., по документи за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА – ПОЛУМАСИВНА ОТ ПРЕУСТРОЕН ОБОР, делбата следва да бъде допусната между съсобствениците им при посочените по – горе квоти, установени съобразно събраните в хода на делото писмени доказателства.“; На стр. 18 в диспозитива на съдебното решение, абзац 3 отгоре надолу, ДА СЕ ЧЕТЕ: „ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между съделителите „ВИЧВАН – Г” ООД гр. Бургас, ул. „Д- р Нидер” №26, ет.1, с ЕИК 812224850, представлявано от управителят В.Г.В. и И.А.К. ***, ЕГН **********, на построената в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.573 по кадастралната карта на гр. Елхово, одобрена със Заповед № РД – 18 -103 от 28.11.2008 година на Агенцията по кадастъра, целият с площ по кадастралната карта 464 кв.м., а по документи а собственост с площ от 444 кв.м., идентичен с ПИ №573, в кв. 119 по последния регулационен план на гр. Елхово, при граници на имота: ПИ № 27382.500.7241; ПИ №27382.500.7153; ПИ №27382.500.574; ПИ №27382.500.577 и ПИ №27382.500.7103., СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 – сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, салон и клозет със застроена площ от 35 кв.м., при следните квоти: за И.А.К. – ? ид. част и за „ВИЧВАН – Г” ООД – ? ид. част.“, ВМЕСТО: „ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между съделителите „ВИЧВАН – Г” ООД гр. Бургас, ул. „Д- р Нидер” №26, ет.1, с ЕИК 812224850, представлявано от управителят В.Г.В. и И.А.К. ***, ЕГН **********, на построената в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.573 по кадастралната карта на гр. Елхово, одобрена със Заповед № РД – 18 -103 от 28.11.2008 година на Агенцията по кадастъра, целият с площ по кадастралната карта 464 кв.м., а по документи а собственост с площ от 444 кв.м., идентичен с ПИ №573, в кв. 119 по последния регулационен план на гр. Елхово, при граници на имота: ПИ № 27382.500.7241; ПИ №27382.500.7153; ПИ №27382.500.574; ПИ №27382.500.577 и ПИ №27382.500.7103., СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.4 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 40 кв.м., по документи за собственост ЖИЛИЩНА СГРАДА – ПОЛУМАСИВНА ОТ ПРЕУСТРОЕН ОБОР, при следните квоти: за И.А.К. – ? ид. част и за „ВИЧВАН – Г” ООД – ? ид. част.“; На стр. 19 в диспозитива на съдебното решение, абзац 1 отгоре надолу, ДА СЕ ЧЕТЕ:„ОТХВЪРЛЯ п
12 Гражданско дело No 590/2015, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Н.Д.И.,
Д.К.У.
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И: ОСЪЖДА „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.И., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, обезщетение в размер на 345.63 лв./триста четиридесет и пет лева и шейсет и три стотинки/, съставляващо стойността на това, с което ответникът се е обогатил за нейна сметка без правно основание, от неправомерното ползване през стопанските 2012/2013г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г., на собствените й 1/8 идеални части от следните имоти, находящи се в землището на с.***, обл.***: Нива в местността „Чешмата" с площ 23.399 /двадесет и три дка триста деветдесет и девет кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 012020 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 012019, 000097, 012021, 012018; Нива в местността „Акчарин" с площ 15.698 /петнадесет дка шестотин деветдесет и осем кв.м/ дка, 3 категория, представляваща имот № 013018 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 013017,000002, 013019,000382; Нива в местността „Чемширки" с площ 2.999 /два дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 028007 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 028006, 000432, 028008; Нива в местността „Бялата пръст" с площ 21.998 /двадесет и един дка деветстотин деветдесет и осем кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 029043 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 029042, 000237, 029044, 029041; Лозе в местността „Вети лозя" с площ 1.113 /един дка сто и тринадесет ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027076 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000191, 027077, 027150; и Лозе в местността „Вети лозя" с площ 0.493 /четиристотин деветдесет и три ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027060 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 027139, 027089, 000440; ведно със законната лихва върху сумата от 345.63 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба - 12.11.2015 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.У., с ЕГН **********,*** на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, обезщетение в размер на 689.62 лв./шестстотин осемдесет и девет лева и шейсте и две стотинки/, съставляващо стойността на това, с което ответникът се е обогатил за нейна сметка без правно основание, от неправомерното ползване през стопанските 2012/2013г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г., на собствените й 2/8 идеални части от следните имоти, находящи се в землището на с.***, обл.***: Нива в местността „Чешмата" с площ 23.399 /двадесет и три дка триста деветдесет и девет кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 012020 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 012019, 000097, 012021, 012018; Нива в местността „Акчарин" с площ 15.698 /петнадесет дка шестотин деветдесет и осем кв.м/ дка, 3 категория, представляваща имот № 013018 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 013017,000002, 013019,000382; Нива в местността „Чемширки" с площ 2.999 /два дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 028007 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 028006, 000432, 028008; Нива в местността „Бялата пръст" с площ 21.998 /двадесет и един дка деветстотин деветдесет и осем кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 029043 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 029042, 000237, 029044, 029041; Лозе в местността „Вети лозя" с площ 1.113 /един дка сто и тринадесет ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027076 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000191, 027077, 027150; и Лозе в местността „Вети лозя" с площ 0.493 /четиристотин деветдесет и три ара/ дка, 7 категория, представляващо имот № 027060 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 027139, 027089, 000440; ведно със законната лихва върху сумата от 689.62 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба - 12.11.2015 година до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ възражението за съдебно прихващане, предявено от „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, за сумата 235.00 лв. /двеста тридесет и пет лева/ със вземането на ищците Н.Д.И., с ЕГН ********** *** и Д.К.У., с ЕГН **********, като неоснователно. ОСЪЖДА ОСЪЖДА „Л."ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, ул."***"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.*** ул."***" №4, ет.3. ап.8, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.И., с ЕГН ********** *** и Д.К.У., с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 501.00 лв. Решението може да бъде обжалвано пред ***ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, чрез ЕРС.
13 Гражданско дело No 164/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА А.Г.А. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.2, ал.1, т.3 във вр.чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Г.А. ***, с ЕГН **********, обезщетение в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/ за причинените му неимуществени вреди в резултат на привличането му като обвиняем и повдигането на обвинение за престъпление по чл.320а от НК по ДП №256/2012 година по описа на РУ „Полиция“ - Елхово, което е приключило с влязла в сила оправдателна присъда, ведно с законната лихва върху сумата от 1000 /хиляда/ лв., считано от 04.04.2014 година - датата на влизане в сила на оправдателната присъда по ВНОХД № 56/2014 година на ЯОС, до окончателното й изплащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 1000.00 лева до пълният предявен размер от 20 000.00 лева, и за заплащане на законна лихва за периода от 19.03.2014 година до 03.04.2014 година ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на Република България, с адрес гр.София, бул.„Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С Ц, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца А.Г.А. ***, с ЕГН **********, направени по делото разноски в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ от които 10.00 лв. за държавна такса и 15.00 лв. за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част на иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
14 Гражданско дело No 235/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СПЕДТРАНС КЪМПАНИ ООД ДЕЛИ-99 ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 21.11.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : № 115 ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответното дружество „***“ ЕООД, чрез управителя Н.З. се задължава да заплати на ищцовото дружество „***“ ЕООД - гр.Ямбол в двумесечен срок от днес, или в срок до 21.01.2017 година, сумата от общо 12 328.00 лева /дванадесет хиляди триста двадесет и осем лева/, включваща следните суми - 8341.00 лева - главници по фактури, 1500.00 лева мораторни лихви върху тези главници и разноски по делото както следва - 1100.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение, 270.00 лева – възнаграждение за вещо лице и половината от внесена държавна такса, а именно 1117.00 лева. В случай, че ответното дружество не заплати тази сума от общо 12328.00 лева в уговорения срок – до 21.01.2017година, ищцовото дружество „***“ ЕООД - гр.Ямбол да има право да се снабди с изпълнителен лист за същата сума. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 235/2016 година по описа на Районен съд – Елхово поради постигната и одобрена съдебна спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес. Адв.К. – Моля да ни бъде възстановена половината от държавната такса на основание чл.78, ал.9 от ГПК, като сумата ни бъде преведена по банковата сметка, която ще посоча допълнително с отделна молба. Предвид приключване на делото със спогодба и на основание чл. 78, ал.9 от ГПК съдът счита, че на ищеца следва да бъде възстановена половината от внесената държавна такса за образуване на настоящото дело или сума в размер на 1117.20 лева лева, която да бъде преведена по банков път на посочена от процесуалния представител на ищеца банкова сметка. ***: На ищеца „***“ ЕООД - гр.Ямбол, с ЕИК ***, ДА БЪДЕ ВЪРНАТА сумата от 1117.20 лева /хиляда сто и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща половината от внесената от него държавна такса за образуване на настоящото дело, като сумата бъде преведена по банков път на допълнително посочена от процесуалния представител на ищеца банкова сметка.
В законна сила от 21.11.2016г.
15 Гражданско дело No 55/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 55/2016 година по описа на ЕРС, поради невъзобновяване на производство в срока по чл. 231, ал.1 от ГПК, спряно по общо съгласие на страните. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 1581 от 17.12.2015 година за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 673/15 година по описа на РС-Елхово по заявление на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат 128000893, със седалище и адрес на управление в гр.Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков”, № 20, тел.: 046/661939, факс: 046/661938, представлявано от инж.Стоян Йорданов Радев в качеството му на Управител, с ел.поща: vik_yambol@abv.bg, чрез пълномощника – юрисконсулт Б.И.К., против длъжника К.П.С. с ЕГН - **********,***, за заплащане на сумата от 694.94 лева - главница за предоставена услуга – подаване на питейна вода и отвеждане на отпадни води в ползван имот, находящ се в с. Лалково, общ. Елхово, представляващ кантар – краварник, лихва за забава върху главницата за периода от 31.01.2014г. до 10.12.2015г. в размер на 70.77 лева, заедно със законната лихва върху главницата от 694.94 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 12.12.2015 година до окончателното изплащане, както и разноски по делото в размер на 125.00 лева. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболският окръжен съд, чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните. След влизане в сила на настоящото определение, копие от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 673/2015г. по описа на ЕРС.
16 Гражданско дело No 470/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД В.А.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 470/2016 година по описа на РС – Елхово, поради направеният ОТТЕГЛЯНЕ на предявеният от „БУЛПОЙНТ 2015” ЕООД, с ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Струга“ № 31, адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 21, ет.2, представлявано от Белослава Сашкова Христова в качеството й на управител, чрез процесуален представител – юрисконсулт Д.Б.Б., против В.А.П. с адрес ***, ЕГН **********, иск по чл. 422, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК за установяване на вземането на ищеца, за което против ответникът е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по ч. гр. д. № 396/2016 година по описа на РС – Елхово. ОБЕЗСЛИВА Заповед за изпълнение № 890 от 23.08.2016 година, издадена по ч.гр.д. № 396/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните. След влизане в сила на настоящото определение заверено копие от същото ДА СЕ ПРИЛОЖИ по ч.гр.д. № 396/2016 година по описа на РС – Елхово.
17 Гражданско дело No 536/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ С.Г.П. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 118, ал.2 ГПК, производството по гр. д. № 536/2016г. по описа на Елховски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ЯМБОЛ. Определението подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.
18 Гражданско дело No 427/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.А.П. С.Д.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 23.11.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 17.09.1989 година в село ***, общ. ***, обл.Ямболска с Акт № 0008 от 17.09.1989 година на кметство ***, граждански брак между С.Д.П. с ЕГН – **********,*** и Г.А.П. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. Пл. М.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете П.Г.П., роден на *** година, да се предоставят на майката С.Д.П. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес в град ***, ж.к. „***“, бл.**, вх.*, ап.**. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.А.П. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето П.Г.П. втора и четвърта седмица от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с право на преспиване на детето в дома на бащата, както и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.А.П. с ЕГН – ********** да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете П.Г.П. с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законна представителка С.Д.П., в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 15-то число на текущия месец, считано от влизане в сила на решението за прекратяването на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата С.Д.П. да продължи да носи брачното си фамилно име – П.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Съпрузите не са придобили по време на брака си при режим на съпружеска имуществена общност влогове в търговски банки и други финансови институции, както и нямат регистрирани на свое име търговски фирми или участие в такива. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град ***, ж.к. „***“, бл.**, вх.*, ап.**, се предоставя за ползване на С.Д.П. до навършване на пълнолетие на малолетното дете П.П. с ЕГН **********. ОСЪЖДА С.Д.П. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- *** държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.А.П. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. Пл. М., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- *** държавна такса в общ размер на 85.60 лева /осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, от които 10.00 за допускане на развода и 75.60 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете П.П., както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.11.2016г.
19 Гражданско дело No 461/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.Р.,
П.Д.Р.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 16.10.2011 година в град Елхово, обл.Ямбол с Акт № 0032/16.10.2011г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Д.Д.Р., с ЕГН **********,*** и П.Д.Р., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака дете – малолетния Р. П. Р., с ЕГН ********** да се предоставят на майката Д.Д.Р., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено да следва местоживеенето на този родител, а именно: – гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски” №161, вх.В, ет.2, ап.30, а бащата П.Д.Р., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Радостин, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10 часа до 16 часа в събота и от 10 часа до 16 часа в неделя и 20 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата П.Д.Р., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - Р. П. Р., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – Д.Д.Р., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, платима от 01 до 10-то число на текущия месец, считано от 24.11.2016г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Д.Д.Р., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – БОЯДЖИЕВА. Семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не притежават. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Със споразумението съпрузите са заявили, че не са придобивали по време на брака под режим на СИО влогове в търговски банки и в други финансови институции. ОСЪЖДА Д.Д.Р., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.Д.Р., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2016г.
20 Гражданско дело No 457/2015, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Т.В.П.,
Г.В.Г.
К.В.Г.,
П.Г.В.,
С.К.Д.,
В.К.С.,
К.К.Г.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К. В. Г., с ЕГН ********** ***, С.К.Д., с ЕГН ********** ***, В.К.С., с ЕГН ********** *** и К.К.Г., с ЕГН ********** *** - лично и като наследници на П.Г.В., ЕГН ********** ***, че Т.В.П., ЕГН ********** *** и Г.В. Г., ЕГН ********** ***, са собственици на по 1/5 ид.ч. или на общо на 2/5 ид.ч. на основание наследяване от С.К. Сова, б. ж. на с.Жребино, починала на 13.08.1993г. от следния недвижим имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./ кв.м., съставляващо поземлен имот I-134 /едно римско, сто тридесет и четири арабско/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, по плана на с Жребино, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Г. Шейтанов" № 19, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 /две римско, сто тридесет и две арабско/; ПИ IV-133 /четири римско, сто тридесет и три арабско/. ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение № 116, т.II, рег.№ 1245, н.д. № 200/2007 г. на нотариус с рег.№ 451 на НК - К.К, вписан в Служба по вписванията при PC Елхово с вх.рег.№ 780/02.03.2007 г., акт № 87, т.III, дело 495/2007 г., в частта, с която К. В. Г., с ЕГН ********** ***, е признат за собственик на недвижими имоти – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./ кв.м., съставляващо поземлен имот 1-134 /едно римско, сто тридесет и четири арабско/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, по плана на с Жребино, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Г. Шейтанов" № 19, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 /две римско, сто тридесет и две арабско/; ПИ IV-133 /четири римско, сто тридесет и три арабско/, до размера на общо 2/5 /две пети/ идеални части. ОБЯВЯВА за относително недействителни по отношение на Т.В.П., ЕГН ********** *** и Г.В. Г., ЕГН ********** ***, покупко - продажба, извършена с нотариален акт № 185, T.VIII, рег.№6209, дело № 1057/2015 г. на нотариус с рег.№ 451 на НК Костадин К, вписан в СВ с вх.рег.№ 3010 от 07.09.2015 г., акт № 98, т.Х, дело 1447/2015 г., с който К. В. Г., с ЕГН ********** *** и П.Г.В., ЕГН ********** *** са продали на С.К.Д., с ЕГН ********** ***, В.К.С., с ЕГН ********** *** и К.К.Г., с ЕГН ********** *** следния недвижим имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./ кв.м., съставляващо поземлен имот 1-134 /едно римско, сто тридесет и четири арабско/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, по плана на с Жребино, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Г. Шейтанов" № 19, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 /две римско, сто тридесет и две арабско/; ПИ IV-133 /четири римско, сто тридесет и три арабско/. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК К. В. Г., с ЕГН ********** ***, С.К.Д., с ЕГН ********** ***, В.К.С., с ЕГН ********** *** и К.К.Г., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Т.В.П., ЕГН ********** *** и Г.В. Г., ЕГН ********** ***, сумата от 765.60 лв. - разноски за настоящата инстанция. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.