РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 350/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № НП-232 от 25.11.2014 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ гр. Ямбол д-р Денка Кол*** Петрова, В ЧАСТТА по т.1 т.2 и т.3 от същото, с която на МБАЛ „Свети И. Рилски” ЕООД , с ЕИК 128501819, са наложени на основание чл. 105а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, три административни наказания - имуществена санкции в размер на по 200.00 л***, или общо в размер на 600.00 л***, за извършени три административни нарушения по чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, във вр. с чл. 188, т.6, б.„а“ от Национален рамков договор за медицински дейности за 2014 година. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд гр.Ямбол чрез Елховският районен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.10.2017г.
2 НОХД No 174/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Ж.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 5.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2016 година в гр.Елхово, обл.Ямбол, на ул. „Чаталджа" в близост до МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - MDMB - CHMICА /метил-2-/1 -/циклохексилметил/-1Н-индол-3 карбонил /амино/ - 3,3-диметилбутаноат/, спадащо към синтетичните канабиноиди, с общо нето тегло 0,185 грама, като макар и непълнолетен към момента на извършване на деянието е могъл да разбира свойство и значение на деянието и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 и т.5 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдъта в официалния интернет – сайт на Община Елхово. ОТЛАГА на основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият И.Ж.Т., ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: сумата от 130.82 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол и сумата от 10.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Ж.Т.
Мотиви от 3.11.2017г.
В законна сила на 21.10.2017г.
3 НОХД No 35/2017, II състав Хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.О.,
К.С.К.,
З.М.Г.,
С.С.К.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 6.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 280 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор Сн.С., подсъдимите З.М.Г., К.С.К., Д.К.О. и С.С.К. и техните защитници - адв. П.Б., адв.П.М., адв.Р.С. и адв.Я.Х. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимата З.М.Г., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, живуща на същия адрес, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 12.10.2013 година в периода от около 20.00 часа до около 21.00 часа в с.***, обл. Ямболска, пред дом на ул. „***“, № 5, действайки като извършител в съучастие с Д.К.О., К.С.К. и С.С.К., извършила непристойни действия - викала, обиждала, псувала на висок глас и нанесла побой на Р. Д. Б., с което грубо нарушила обществения ред и изразила явно неуважение към обществото, като деянието й е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред - не изпълнила отправените към нея полицейски разпореждания на полицай В.С.М. и полицай К.Н.К. *** да преустанови действията си, дърпала и бутала полицейските служители, като деянието й по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ – Елхово - престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимата Злака М.Г. при условията на пряк умисъл. За извършеното от подсъдимата З.М.Г. престъпление по чл. 325, ал.2, вр ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК й се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимата З.М.Г. няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. По делото няма иззети веществени доказателства. Направените в хода на ДП разноски за служебен защитник на тази подсъдима в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съгласно писмо изх. № ЯБ-128-5172/17.03.2017г. на НБПП, се заплащат от З.М.Г. в приход на Републикански бюджет /в полза на Национално бюро за правна помощ IBAN: ***- БНБ- ЦУ; BIC: ***/. Подсъдимият К.С.К., роден на *** година в гр. Ямбол, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, със завършен първи клас, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2013 година, в периода от около 20.00 часа до около 21.00 часа в с.***, обл. Ямболска, пред дом на ул. „***“, № 5, действайки като извършител в съучастие с Д.К.О., З.М.Г. и С.С.К., извършил непристойни действия - викал, обиждал, псувал на висок глас и нанесъл побой на Р. Д. Б., с което грубо нарушил обществения ред и изразил явно неуважение към обществото, като деянието му е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред - не изпълнил отправените към него полицейски разпореждания на полицай В.С.М. и полицай К.Н.К. *** да преустанови действията си, дърпал и бутал полицейските служители, като деянието му по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ – Елхово - престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия К.С.К. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия К.С.К. по чл.325, ал.2, вр ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимия К.С. Калинов няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. По делото няма иззети веществени доказателства. По делото няма направени разноски във връзка с този подсъдим. Подсъдимата Д.К.О., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, живуща на същия адрес, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 12.10.2013 година в периода от около 20.00 часа до около 21.00 часа в с.***, обл. Ямболска, пред дом на ул. „***“, № 5, действайки като извършител в съучастие със З.М.Г., К.С.К. и С.С.К., извършила непристойни действия - викала, обиждала, псувала на висок глас и нанесла побой на Р. Д. Б., с което грубо нарушила обществения ред и изразила явно неуважение към обществото, като деянието й е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред – не изпълнила отправените към нея полицейски разпореждания на полицай В.С.М. и полицай К.Н.К. *** да преустанови действията си, дърпала и бутала полицейските служители, като деянието й по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ – Елхово - престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимата Д.К.О. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимата Д.К.О. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимата Д.К.О., няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети.
Д.К.О.
К.С.К.
З.М.Г.
С.С.К.
В законна сила на 6.10.2017г.
4 АНД No 354/2017, IV състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0261-000214 от 09.06.2017г на Началник на РУП-Елхово, с което на З.И.Р. ***, с ЕГН ********** на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди /лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за извършено административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 10.00 /десет/ лева за извършено административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
5 НОХД No 401/2017, II състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.А.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 9.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 285 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.С. от една страна и подсъдимият И.Т. и неговият защитник адв. Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.А.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.02.2017 година, около 02.00 часа в село ***, област Ямболска, ул. „***“ № 10, влязъл в чуждо жилище - жилището на А.Я.Ч. ***, като употребил за това сила - блъскане на вратата, избутване на А.Я.Ч. и деянието е извършено нощем - престъпление по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия И.А.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.А.Т. няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. За извършеното от подсъдимият И.А.Т. престъпление по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи ефективно при първоначален „СТРОГ“ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС. По делото няма направени разноски и няма приобщени веществени доказатлества. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 401/2017 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.А.Т.
В законна сила на 9.10.2017г.
6 НОХД No 489/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 13.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 287 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП– С. С. от една страна и от друга страна подсъдимия Е.Г. и неговия защитник – адв.П.М., както следва: Подсъдимият Е.Г. /E. G./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на ИР Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност по негови данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2017 година, на ГКПП Лесово, обл. Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Е.Г. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Е.Г. по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 489/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Е.Г.
В законна сила на 13.10.2017г.
7 НОХД No 290/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 16.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ж.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, в момента в Затвора гр. Бургас, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 08.09.2016 г. до 08.10.2016 г. в с.Воден, общ.Елхово обл.Ямбол, при условията на продължавано престъпление, е отнел от владението на различни граждани без тяхно съгласие чужди движими вещи на обща стойност 98.70 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност, а отделните деяния са извършени, както следва: - на 08.09.2016 г., от къща, находяща се на ул. „***“, № 13 в с.Воден, обл.Ямболска, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти на обща стойност 40.00 лева, от владението на собственика им М.Н.В., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност; - на неустановен по делото ден в средата на м.септември 2016 г., от къща, находяща се на ул. „Колхозна“, № 6 в с.Воден, обл.Ямболска, отнел чужди движими вещи - пари в монети на обща стойност 4.00 лв., от владението на собственика им И.Г.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност и - на 08.10.2016 г., от къща, находяща се на ул. „Нико Пехливанов“, № 14 в с.Воден, обл.Ямболска, отнел чужди движими вещи - 1 бр. банкнота с номинал 50.00 лева и 1 бр. кутия съдържаща 20 бр. цигари „Кинг“ на стойност 4.70лв. общо двете вещи на стойност 54.70 лв., от владението на собственика им С.К.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и е извършена при условията на повторност, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл. 26, ал.2, вр. с ал. 1 от НК и чл. 58а, ал.1, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС. ОСЪЖДА подсъдимият Н.Ж.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово в размер на 44.00 лева /четиридесет и четири лева/, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по сметка на РС-Елхово. Присъдата ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховския районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.Ж.Г.
Мотиви от 2.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.
8 АНД No 112/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемата Г.А.Т., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***3, български гражданин, с начално образование, омъжена, безработна, осъждана-реабилитирана, ЕГН - **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от месец май 2015г. до началото на месец октомври 2015 година в с.***, обл.Ямболска, в качеството на родител, оставила малолетните си деца - М.Г.Т. с ЕГН **********, А. Ж. Х. с ЕГН - ********** и И.Г. Т. с ЕГН - **********, намиращи се под родителските й грижи, без надзор и достатъчна грижа - оставяйки ги в тъмната част от денонощието сами, без парични средства, без храна, без подслон и без грижа и надзор продължително време през деня и с това създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие - престъпление по чл.182, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в 15-дневен срок от днес.
Г.А.Т.
Мотиви от 7.11.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
9 НОХД No 494/2017, II състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.М.Й. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 23.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 293 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор Ст.Иванов от една страна и подсъдимият Л.М.Й. и неговият защитник - адв. М.Б., от друга страна, съгласно което: Подсъдимият Л.М.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2017 година, в гр. Елхово, обл. Ямбоска, на улица „***“, в лек автомобил марка „Опел Зафира“ с per. № ***, държал акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия - 257 броя кутии цигари марка „Assos slims“ с по 20 броя къса цигари във всяка кутия, на стойност 1927.50 лева и 90 броя кутии цигари марка „Karelia slims“ с по 20 броя къса цигари във всяка кутия, на стойност 450.00 лева, всичко на обща стойност 2377.50 лева, без бандерол, когато такъв се изисква по Закон - чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, съгласно който: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“ и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно който „Бутилираните алкохолни напитки с код КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15% vol и тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се предлагат и продават само облепени с бандерол“, като случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Л.М.Й. се налага наказание от 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.234, ал.1 от НК, наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 63.48 лева /шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/ за възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство, се заплащат от обвиняемия Л.М.Й. в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД на МВР -Ямбол. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 брой черен найлонов чувал, съдържащ 8 стека с цигари от марката „Assos slims“ и 1 брой стек с цигари от марката „Karelia slims“; 1 брой черен найлонов чувал, съдържащ 80 броя кутии с цигари от марката „Karelia slims“ и 1 брой черен найлонов чувал, съдържащ 177 броя кутии цигари от марката „Assos slims“ /с поставени стикери с номера на досъдебното производство и подписи на поемните лица/, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Елхово, на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК, се ОТНЕМАТ в полза на държавата. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият Л.М.Й. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 256/2017 година по описа на РУ-Елхово спрямо подсъдимия Л.М.Й. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 494/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна на мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Л.М.Й.
В законна сила на 23.10.2017г.
10 НОХД No 503/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Х.И.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 295 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С.от една страна и от друга страна подсъдимия И.Х.И.Х. и неговия защитник – адв.М., както следва: Подсъдимият И.Х.И.Х. /I. H. I. H./, роден на *** година в гр.***, Арабска Република Египет, гражданин на АР Египет, със средно образование, с адрес: гр.***, Арабска Република Египет, женен, служител в туристическа фирма, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2017 година в района на 202 гранична пирамида в землището на с.Крайново, обл.Ямболска, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.Х.И.Х. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият И.Х.И.Х. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева /сто лева/. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 503/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Х.И.Х.
В законна сила на 24.10.2017г.
11 НОХД No 652/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 25.10.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Н.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с висше образование, компютърен инженер в „***“, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2015 година около 17.00 часа по път ІІ-7 в отсечката между разклона за с.Мамарчево и с.Златиница, обл. Ямболска, при управлението на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ 530Д“, с peг. № ***, с посока на движение от гр. Болярово към гр. Елхово, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в разпоредбите на чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно който на пътното платно с двупосочно движение на водача ¬на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти, да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне и на чл.20, ал.2 от ЗДвП, съгласно който „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение, като водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението“, в следствие на което навлязъл в лентата за насрещно движение и допуснал пътно транспортно произшествие с товарен автомобил марка „Нисан Трейд“, с peг. № ***, управляван от С.Д.С. и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на С.Д.С., изразяващи се в травма на гръдния кош с фрактурирани IV -VI ребра в дясно, причинила трайно затрудняване движението на снагата за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма; фрактура на дясна мишнична кост /хумеруса/, причинила трайно затрудняване движенията на десния горен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма; фрактура на костите на дясната предмишница - лъчева и лакътна кост /радиус и улна/, причинила трайно затрудняване движенията на десния горен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси на организма; фрактура на дясната бедрена кост /фемура/ -пертрохантерна форма, причинила трайно затрудняване движенията на десния долен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси и увреда - травматична пареза на нервус радиалис на дясната ръка, причинила самостоятелно трайно затрудняване движенията на десния горен крайник за повече от 30 дни при обичайния ход на развитие на оздравителните процеси в организма - престъпление по чл. 343, ал. 1, б.„Б“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. На основание чл. 78а, ал.4 от НК, вр. с чл.343г, вр. с чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Н.С. от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила и привеждане в изпълнение на присъдата. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Н.С., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН за причиняване на описаните по-горе телесни увреждания и вследствие на нарушаване на правилото за движение по пътищата, визирано в чл.20, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение. ОСЪЖДА подсъдимият Д.Н.С. със снета по-горе самоличност, да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК на частния обвинител С.Д.С. с ЕГН – **********,***, направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин лева/ ОСЪЖДА подсъдимият Д.Н.С. със снета по-горе самоличност, да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК в полза на Държавата направените по делото разноски както следва: 4269.40 лева /четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки/, направени в хода на досъдебното производство в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и 2950.08 лева /две хиляди деветстотин и петдесет лева и осем стотинки/ направени в хода на съдебното производтство в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок от днес.
Д.Н.С.
12 НОХД No 498/2017, IV състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Г.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 25.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 297 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и обвиняемия – Д.Г.Д. и неговия защитник адв. Ч. от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, aп. 12, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 10.04.2017 година, около 02.40 часа в игрална зала „Кеш", находяща се в град Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски" №71, чрез нанасяне на удар с юмрук, противозаконно повредил чужда движима вещ - игрален автомат, марка „Premier 24/24 UP Facelift" с фабричен №127227 Р-6, на стойност 30000 лева, собственост на „Кеш Инвест Груп" ООД град Димитровград, като повредите се изразяват в счупване на долен монитор и външен тъчскрийн на игралния автомат и възлизат на обща стойност 1018.19 лева - престъпление по чл.216, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.216, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.2, б."Б" и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на Д.Г.Д. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Направените по делото разноски в размер на 148,12 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от обв.Д.Г.Д., в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 498/2017 година по описа на РС – Елхово. Определението за одобряване на споразумението и за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Г.Д.
В законна сила на 25.10.2017г.
13 НЧХД No 4/2017, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.Ж.С. И.Г.П.,
П.Г.П.,
Г.П.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 26.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.Г.П., родена на *** година в гр. Елхово, живуща ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, магазинер в „ЕТ Ивайло – И. Русева“, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 10.07.2016г. около 2.30 часа пред дома на тъжителя Д.Ж.С. ***, на публично място отправила към тъжителя обидни думи и изрази, унизителни за честта и достойнството му, като му казала „Боклук“, „Детето ти не е от теб“, „Ти си некадърен“ - престъпление по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимата И.П. по това обвинение. ПРИЗНАВА подсъдимият П.Г.П., роден на *** година в гр. Ямбол, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, горски служител в Д „ГС“ Елхово, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2016г. около 2.30 часа пред дома на тъжителя Д.Ж.С. ***, на публично място отправил към тъжителя обидни думи и изрази, унизителни за честта и достойнството му, като му казал „Моряк, майка ти ще еба“ - престъпление по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимия П.П. по това обвинение. ПРИЗНАВА подсъдимият П.Г.П., роден на *** година в гр. Ямбол, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, горски служител в Д „ГС“ Елхово, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2016г. около 2.30 часа пред дома на тъжителя Д.Ж.С. ***, се заканил против тъжителя с престъпление против неговата личност с думите „Ще ти отрежа главата“ и това би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимия П.П. по това обвинение. ПРИЗНАВА подсъдимият Г.П.П., роден на *** ***, български гражданин, със средно спец. образование, вдовец, гл. специалист в отдел „Охрана“ в Държавно югоизточно предприятие – Сливен, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2016г. около 2.30 часа пред дома на тъжителя Д.Ж.С. ***, на публично място отправил към тъжителя обидни думи и изрази, унизителни за честта и достойнството му, като му казал „Моряк, майка ти ще еба“ и „Боклук“ – престъпление по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимия Г.П. по това обвинение. ПРИЗНАВА подсъдимият Г.П.П., роден на *** ***, български гражданин, със средно спец. образование, вдовец, гл. специалист в отдел „Охрана“ в Държавно югоизточно предприятие – Сливен, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2016г. около 2.30 часа пред дома на тъжителя Д.Ж.С. ***, се заканил против тъжителя с престъпление против неговата личност с думите „Ще те хвана в гората и ще те разстрелям“ и това би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му – престъпление по чл.144, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимия Г.П. по това обвинение. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Ж.С., с ЕГН ********** против подсъдимата И.Г.П., с ЕГН **********, граждански иск в размер на 1 000.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 10.07.2016 година до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Ж.С., с ЕГН ********** против подсъдимият П.Г.П., с ЕГН **********, граждански иск в размер на 1 000.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 10.07.2016 година до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Ж.С., с ЕГН ********** против подсъдимият П.Г.П., с ЕГН **********, граждански иск в размер на 1 500.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието по чл. 144, ал.1 от НК неимуществени вреди, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 10.07.2016 година до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Ж.С., с ЕГН ********** против подсъдимият Г.П.П., с ЕГН **********, граждански иск в размер на 1 000.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 10.07.2016 година до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Ж.С., с ЕГН ********** против подсъдимият Г.П.П., с ЕГН **********, граждански иск в размер на 1 500.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието по чл. 144, ал.1 от НК неимуществени вреди, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 10.07.2016 година до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал.1 от НПК Д.Ж.С., с ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ на всеки от подсъдимите И.Г.П., с ЕГН **********, П.Г.П., с ЕГН ********** и Г.П.П., с ЕГН ********** сума в размер на 500.00 лева, представляващи разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. Председател:....................... /Яна Ангелова/
И.Г.П.
П.Г.П.
Г.П.П.
14 НОХД No 18/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 26.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.И., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.02.2015 година до 18.30 часа на 04.12.2015 г. в гр. Елхово, обл.Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнел от владението на различни собственици без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи, както следва: - на 25.02.2015 година в гр. Елхово, обл.Ямбол от търговски обект-хранителен магазин, находящ се в гр. Елхово, на ул. „***" № 29, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - взломяване на стъклото на прозорец и входната врата отнел 30 кутии цигари марка „Карелия" - синя, 10 кутии цигари марка „Ел и Ем“ - син, 10 кутии цигари марка „Ел и Ем“ - червен, 10 кутии цигари марка „Мелник“, 10 кутии цигари марка „Ева“ - лилава, 10 кутии цигари марка „Ева“ – жълта, 10 кутии цигари марка „Карелия слим“, 10 кутии цигари марка „Карелия“ – шарена, 10 кутии цигари марка „Виктори“ - бяло, 10 кутии цигари марка „Горна Джумая“ – 100 мм., 10 кутии цигари марка „Горна Джумая“ – 80 мм., 20 кутии цигари марка „Кинг“ - 100 мм., 10 кутии цигари марка „Мерилин“, 10 кутии цигари марка „Кинг“ - 80 мм., 20 кутии цигари марка „Кинг“ - 100 мм., 4 кутии цигари марка „Средец“, 5 кутии цигари марка „Малборо“, 6 броя сушеница марка „Велико Търново“ и 3 броя щафети салам марка „Чичовци“, всички вещи на обща стойност 805.30 лв. от владението на собственика им ЕТ „Жоана - Ж.К.“***, без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои; -в неустановен точен час в периода от 19.00 часа на 03.12.2015г. до 18.30 часа на 04.12.2015г. от избено помещение, находящо се във вх. „А“ на жилищен блок на ул. „***“ №8, гр.Елхово, обл.Ямбол, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - деформиране на метална халка на катинар на избеното помещение, отнел чужди движими вещи - 12 бр. стъклени бутилки с вместимост 1.5 литър пълни с домашна ракия на стойност 126.00 лева от владението на собственика им М.Г.В., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; -в неустановен точен час в периода от 19.00 часа на 03.12.2015г. до 07.15 часа на 04.12.2015г., от избено помещение, находящо се във вх. „А“ на жилищен блок на ул. „***“ №8, гр.Елхово, обл.Ямбол, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - деформиране на метална халка за катинар на избеното помещение, отнел чужди движими вещи - 1 бр. тесла, 1 бр. брадвичка с дървен сап и 1 бр. лозарска ножица, на стойност 16.00 лева от владението на собственика им Я.К.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, всичко на обща стойност 947.30 лева, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият А.А.И., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 79.13 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият А.А.И., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 135.24 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС– Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
А.А.И.
Мотиви от 24.11.2017г.
В законна сила на 11.11.2017г.