РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 221/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.И.М. Т.А.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 5.10.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която: Упражняването на родителските права върху малолетно дете И. М. М., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Елхово, се предоставят на бащата М.И.М. ***, с ЕГН **********. Местоживеенето на детето И. М. М., с ЕГН **********, се определя да бъде по постоянният адрес на бащата: град Елхово, обл.Ямбол, ***. Майката Т. А.П. ***, ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето И. М. М., с ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа в неделя, с право на приспиване за детето у родителя, както и един месец през лятото непрекъснато, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Контактите на майката с детето следва да бъдат предварително уговорени с бащата и винаги в интерес на детето. Майката Т. А.П. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на детето си И. М. М., с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител М.И.М., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140.00 лева, считано от подписване на настоящата спогодба, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. Направените по делото разноски остават за сметка на страните, така както са ги направили. ОСЪЖДА Т. А.П. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 100.80 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по гр.д. № 221/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а определението в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 5.10.2017г.
2 Гражданско дело No 83/2017, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Г.Д. ДУ-ЕМ-2016 ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.10.2017г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ уволнението на М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, извършено със Заповед № 01/ без дата/ и Заповед №01 от м.февруари 2017 година на Управителя на ответното дружество „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представлявано от А.А.С. в качеството й на Управител. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ ответника - „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван А.А.С. в качеството й на Управител, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 306.66 /триста и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, представляваща обезщетение за оставането на ищцата без работа поради уволнението й със Заповед № 01/ без дата/ и Заповед №01 от м.февруари 2017 година на Управителя на ответното дружество „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представлявано от А.А.С., в качеството й на Управител, ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. Искът с правно основание чл.344 ал.1 т.3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ за разликата над 306.66 лева до претендирания размер на обезщетението от 2760.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.224, ал.1 от КТ ответника - „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представлявано от А.А.С., в качеството й на Управител, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 172.00 /сто седемдесет и два/ лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 8 дни. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в тази му част. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответника „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. ДА ЗАПЛАТИ на ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 351.84 /триста петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК ищцата М.Г.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника „***“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С., в качеството й на Управител, сумата от 177.77 /сто седемдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част на иска по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ във вр. с чл.225, ал.1 от КТ. ОСЪЖДА ответника „***“ЕООД, ЕИК 204126653 със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. в качеството й на Управител, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово държавна такса по предявените искове в общ размер на сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева съобразно уважената част от исковете, както и разноски по делото, заплатени от бюджета на РС-Елхово в размер на 126.96 /сто двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ лева за възнаграждение на вещо лице и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
3 Гражданско дело No 526/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.Т.Д. М.Г.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.10.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.108 от ЗС по отношение на ответницата М. Г.Х. ***, с ЕГН **********, действаща по делото чрез пълномощника си – адв.Д.Н.Д. ***, че ? /една втора/ идеална част от процесния земеделски имот, находящ се в землището на с.Ружица, общ.Болярово, обл.Ямбол, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63272.15.4 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот: с.Ружица, местност „Батаци", с площ от 32 516 кв.м. по Нотариален акт №46, т.IX, д.№1747/1998г. от 08.10.1998г. по описа на РС-Елхово /по скица 32 514 кв.м./, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план: 015004, при съседи: имоти № 63272.15.6; 63272.15.7; 63272.15.5; 63272.15.9; 63272.15.1; 63272.15.10, е собственост на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, действащ по делото чрез пълномощника си – адв.Д. Ил.Д. ***, на основание наследствено правоприемство. ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС ответницата М. Г.Х. ***, с ЕГН **********, действаща по делото чрез пълномощника си – адв.Д.Н.Д. ***, ДА ПРЕДАДЕ на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, действащ по делото чрез пълномощника си – адв.Д. Ил.Д. ***, ВЛАДЕНИЕТО на собствената на последния ? /една втора/ идеална част от процесния земеделски имот, находящ се в землището на с.Ружица, общ.Болярово, обл.Ямбол, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №63272.15.4 по кадастралната карта, с адрес на поземления имот: с.Ружица, местност „Батаци", с площ от 32 516 кв.м. по Нотариален акт №46, т.IX, д.№1747/1998г. от 08.10.1998г. по описа на РС-Елхово /по скица 32 514 кв.м./, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план: 015004, при съседи: имоти № 63272.15.6; 63272.15.7; 63272.15.5; 63272.15.9; 63272.15.1; 63272.15.10. ДАВА на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА ответницата М. Г.Х. ***, с ЕГН **********, действаща по делото чрез пълномощника си – адв.Д.Н.Д. ***, да заплати на ищеца Х. Т. Д. ***, с ЕГН **********, действащ по делото чрез пълномощника си – адв.Д. Ил.Д. ***, сумата от 450.00 /петстотин/ лева, представляваща направените по делото съдебни разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, като сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща надвнесена държавна такса за образуване на настоящото производство подлежи на връщане на ищеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
4 Гражданско дело No 580/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 16.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 580/2017 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба „С.И.Г.“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Добри Чинтулов" № 16, вписано е Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК 119676011, представлявано от управителя му Стайко Иванов Стайков, ЕГН **********, действащ чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х., с която против ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ, с ЕГН ********** ***, aп.27 при условията на обективно съединяване са предявени осъдителни иск по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2, пр.1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 2178,35лв., представляваща наемна цена за стопанската 2015/2016г. по Споразумението към договор за наем на земеделски земи от 28.07.2016г., сключен между наемодателя „С.И.Г." ООД и наемателя ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ за отдаване под наем на 145,223 дка земеделски земи в землището на с. Малко Шарково, общ.Болярово, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата, и иск по чл.86 от ЗЗД за заплащане на сумата 216,45лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 29.08.2016г. до 20.08.2017г. по Споразумението към договор за наем на земеделски земи от 28.07.2016г., сключен между наемодателя „С.И.Г." ООД и наемателя ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ за отдаване под наем на 145,223 дка земеделски земи в землището на с. Малко Шарково, общ.Болярово, поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
5 Гражданско дело No 444/2016, II състав Делба Г.Г.Г. Т.Д.Г.,
Г.Д.С.,
Д.П.Д.,
И.П.Д.,
С.Я.И.,
Я.Т.Д.,
Г.Т.И.,
С.Т.Т.,
А.Г.А.,
С.Г.С.,
П.Т.Г.,
И.Г.П.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.10.2017г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Г.Г. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, И.П.Д. с ЕГН – **********,***, С.Т.Т. с ЕГН – **********,***, А.Г.А. с ЕГН – ********** ***, С.Г.С. с ЕГН – **********,***, П.Т.Г. с ЕГН – **********,*** и И.Г.П. с ЕГН **********,***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, община Елхово, обл. Ямболска, оставени в наследство от Г.Т.И., б.ж. на с.***, починала на 02.12.1975година: 1. Нива с площ от 4.000 дка /четири декара/, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „ШАНСКА БАХЧА“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 030016 /нула, тридесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 030015 – нива на „***“ ЕООД; имот № 030014 – нива на насл.на М. А. К.; имот № 030013 – нива на насл.на И. К. Я.; имот № 030026 - полски път на Община Елхово и имот № 030017 – нива на насл. на С. П. Ш.. 2. Нива с площ от 22.798 дка /двадесет и два декара, седемстотин деветдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „АЗМАК БАИР“, девета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 043002 /нула, четиридесет и три хиляди и две/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 041001 - пасище мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 043020 - полски път на Община Елхово; имот № 043007 – нива на насл. на К. Г. О.и др.; имот № 043004 - нива на насл.на М. И. Г.; имот № 043019 - нива на Н. Д. Я.; имот № 043018 - нива на К. П. Д.и имот № 043017 - нива на И. П. Ш.. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от Г.Г.Г., С.Т.Т., А.Г.А., С.Г.С. и П.Т. Гоберов по 2/18 идеални части /по две осемнадесети ид.части/, за всеки от Д.П.Д. и И.П.Д. – по 1/18 идеална част /по една осемнадесета ид.част/ и за отв. И.Г.П. – 6/18 идеални части /шест осемнадесети ид.части/. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Г.Г. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., Т.Д.Г. с ЕГН – **********,***, Г.Д.С. с ЕГН – **********,***, Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, И.П.Д. с ЕГН – **********,***, Я.Т.Д. с ЕГН – **********,***, Г.Т.И. с ЕГН – **********,***6, С.Т.Т. с ЕГН – **********,***, А.Г.А. с ЕГН – ********** ***, С.Г.С. с ЕГН – **********,*** и П.Т.Г. с ЕГН – **********,***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село ***, община Елхово, обл. Ямболска, оставен в наследство от Г.Т.И., б.ж. на с.***, починала на 02.12.1975година: Лозе с площ от 0.781 дка /седемстотин осемдесет и един кв.м./, находящо се в землището на с. ***, обл. Ямболска, в местността „ДРУМСКИ ЛОЗЯ“, девета категория, с начин на трайно ползване – лозе, представляващо ИМОТ № 018129 /нула, осемнадесет хиляди сто двадесет и девет/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 018128 - лозе на „РОМФАРМ КОМПАНИ“ ООД и имот № 000777 - пасище, мера,земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, като върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от Т.Д.Г., Г.Д.С., Г.Г.Г., С.Т.Т., А.Г.А., С.Г.С. и П.Т. Гоберов по 2/18 идеални части /по две осемнадесети ид.части/ и за всеки от Д.П.Д., И.П.Д., Я.Т.Д. и Г.Т.И. – по 1/18 идеална част /по една осемнадесета ид.част/. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.Г.Г. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., против С.Я.И. с ЕГН – **********,***, иск за делба на процесните, описани по-горе общо три недвижими имоти, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
6 Гражданско дело No 583/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗК ЛЕВ ИНС АД С.Д.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 19.10.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответника С.Д.Х. ***4, с ЕГН **********, че в полза на ищеца ЗК”ЛЕВ ИНС”АД-гр.София, с ЕИК 12113078, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №51Д, представлявано от М. М.-Г. и П. В. Д. в качеството им на Изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника – юрисконсулт Н.З., съществува вземането по ч.гр.д.№ 462/2016г. по описа на РС-Елхово, за което е издадена Заповед № 1086 от 12.10.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, а именно: за сумата от 3 462.68 лева /три хиляди четиристотин шестдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/ лева, съставляваща главница в размер на 3 442.68 лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по имуществена застраховка ”Каско” на увредено лице, в резултат на ПТП, и 20.00 /двадесет/ лева, представляващи ликвидационни разноски, ведно със законната лихва върху главницата от 3 442.68 лева, считано от датата на предявяване на заявлението в съда – 07.09.2016г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ответника С.Д.Х. ***4, с ЕГН **********, да заплати на ищеца ЗК”ЛЕВ ИНС”АД-гр.София, с ЕИК 12113078, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №51Д, представлявано от М. М.-Г. и П. В. Д. в качеството им на Изпълнителни директори, чрез пълномощника – юрисконсулт Н.З., сумата от общо 541.25 /петстотин четиридесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева, представляващи дължимите по заповедното производство разноски. ОСЪЖДА ответника С.Д.Х. ***4, с ЕГН **********, да заплати на ищеца ЗК”ЛЕВ ИНС”АД-гр.София, с ЕИК 12113078, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №51Д, представлявано от М. М.-Г. и П. В. Д. в качеството им на Изпълнителни директори, чрез пълномощника – юрисконсулт Н.З., сумата от общо 891.26 /осемстотин деветдесет и един лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляващи дължимите по настоящото производство разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 263/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Ж.П.Х. Б.П.И.,
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.10.2017г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД поради накърняване на добрите нрави, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 26.07.2016г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № ***/27.07.2016 г., акт № 127, т.3, по силата на който ответницата Б.П.И. с ЕГН – **********,***, като правоприемник /получила като дарение/ на идеални части от наследствени недвижими имоти, о***и в наследство отД. Х. Д., б.ж. на с.***, общ.Елхово, починал на 08.02.1966г., встъпила в правата на арендодател, е предоставила на ответното дружество „***Е“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул. „***“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, общ.Елхово, а именно: 1. нива в местността „ТОЧИЛОТО“ с площ от 22.414 дка, десета категория, представляваща имот № 022032 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 022031 - пасище, мера; 000042 - полски път; 022112 - нива на Я. Т. А.; 022113 - нива на Д. Т. А.; 022114 - нива на Г. Я. И. и 022030 - изо***а нива на насл.на С. С. С.; 2. нива в местността „ДЪЛГО КЕЛЕМЕ“ с площ от 20.097 дка, трета категория, представляваща имот № 020050 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 020032 - нива на „***“ ООД; 020025 - нива на насл.на В. Н.К.; 020024 - нива на „***“ ЕООД; 020023 - нива на насл.на С. А.Ч.; 020022 - нива на „***“ АД; 000385 - полски път; 020049 - нива на насл.на И. К. П. и 020033 - нива на С. А. В. и др.; 3. нива в местността „СОЛЕНО ДЕРЕ“ с площ от 14.704 дка, пета категория, представляваща имот № 017023 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 017022 - нива на „***“ ЕООД; 000076 - полски път; 017024 - нива на „***“ АД и 017025 - нива на Община Елхово; 4. нива в местността „ЧЕШМАТА“ с площ от 7.001 дка, трета категория, представляваща имот № 012040 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000008 - полски път; 012042 - нива на „***“ ООД; 012001 - нива на „***“ ООД; 012012 - нива на „***“ ООД; 012013 - нива на „***“ ООД и 012014 - нива на насл.на И. Г. К. и 5. изо***а нива в местността „ОРЛОВО ГНЕЗДО“ с площ от 10.291 дка, четвърта категория, представляваща имот № 025008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000441 - полски път; 025007 - изо***а нива на насл. на Х. К.Т.; 025006 - изо***а нива на П. П. А.; 000170 – дере и 025027 - изо***а нива на Община Елхово. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищцата Ж.П.Х. ***, ЕГН - **********, чрез пълномощник адв. Я.П., против ответниците Б.П.И. с ЕГН – **********,*** и „***Е“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 229, ал.2 от ЗЗД, вр. с пар.1 от ДР на ЗАрЗ и чл. 4 от ЗАрЗ - за приемане за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда на земеделска земя от 26.07.2016 година, вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № ***/27.07.2016 г., акт № 127, т.3, има сила за пет стопански години, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците Б.П.И. с ЕГН – **********,*** и „***Е“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул. „Одрин“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищцата Ж.П.Х. ***, с ЕГН - **********, с адрес ***, кантора 506, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, направените по делото разноски в размер на 562.50 лева /петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/. ДАВА на ищцата Ж.П.Х. с ЕГН - **********, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 554/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.Ж.,
Ж.Т.Ж.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 22.09.1984 година в село Трънково, община Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0002/22.09.1984г., съставен в с.Трънково, Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между М.И.Ж., с ЕГН **********, с адрес *** и Ж.Т.Ж., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата М.И.Ж., с ЕГН **********, да продължи да носи и за в бъдеще брачното си фамилно име – Ж.. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Молителите със споразумението си са заявили, че не притежават семейно жилище по смисъла на закона, предвид на това, че са се разпоредили с него още по време на фактическата им раздяла. Съпрузите със споразумението си са заявили, че не са придобивали по време на брака при режим на СИО други недвижими имоти, леки автомобили, влогове и участие в търговски дружества. ОСЪЖДА М.И.Ж., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Ж.Т.Ж., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.10.2017г.
9 Гражданско дело No 557/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД П.П.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 557/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „СТАВЕН”АД, с ЕИК 200780812, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов“ № 16, представлявано от Изпълнителния директор СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против П.П.П., с ЕГН ********** ***, искове по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 435/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение М.П.Г. П.Н.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 27.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 122 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцата С.Ж.Х. ***, с ЕГН **********, и ответника П.Н.Г. ***, с ЕГН **********, спогодба по силата на която: Ответникът П.Н.Г. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплаща на С.Ж.Х. ***, с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.П.Г., роден на *** година, с ЕГН **********, на основание чл. 143, ал.2 от СК, месечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, считано от 21.07.2017 година, платими до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. Ответникът П.Н.Г. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплати на С.Ж.Х. ***, с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.П.Г., роден на *** година, с ЕГН **********, на основание чл. 149 от СК, издръжка за минало време, считано от 01.01.2017 година до 20.07.2017 година включително в размер на 115 /сто и петнадесет/ лева месечно, или сума в общ размер на 766.60 лева. Разноските по делото остават за сметка на всяка от страните така както са направени. ОСЪЖДА П.Н.Г. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 101.73 /сто и един лева и седемдесет и три стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 435/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес. ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа.
В законна сила на 27.10.2017г.
11 ЧГД No 699/2017, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Н.А.Д.   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 699 по описа на РС-Елхово за 2017 година. ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Пловдив молбата на Н.А.Д. ***, действащ като настойник на брат си Петър А.Д., с правно основание чл.165, ал.4 във вр. чл.130, ал.3 от СК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на молителя, на който да се изпрати препис от определението.
В законна сила на 9.11.2017г.