РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 182/2016, IV състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Й.С.,
И.Д.К.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 3.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 425 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С. И., подсъдимите С.Й.С. и И.Д.К. и техния защитник - адв. Ж.Т.-А. ***, съгласно което: Подсъдимите С.Й.С., роден на *** *** Загора, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – ********** и И.Д.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с начално образование, работи във фирма „***“ – гр.*** като леяр, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 19.05./20.05.2015 година, в района на землището на общ.Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, направили опит да спомогнат на шест лица - чуждите граждани М.П. /M. Р./, роден на *** година в гр.Кабул, гражданин на Ислямска Република Афганистан, Г.Ю. /G. Y./, роден на *** година в гр.Баглан, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, Д.Д. /J. J./, роден на *** година в гр.Логар, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, М.М.И. /M. M. I./, роден на *** година в гр.Лагман, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, К.А. /K. А./, роден на *** година в гр.Лагман, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан и М.Д.С. /M. J. S./, роден на *** година в гр.Арбил, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, извършили престъпление по смисъла на чл.279, ал.1 от НК, да избегнат и да бъде осуетено спрямо тях наказателно преследване, без да са се споразумели с тези лица преди да са извършили самото престъпление, като са взели горепосочените лица с лек автомобил „Форд Мондео“ с ДК № *** с цел да ги извозят от граничната зона във вътрешността на страната, като деянието е извършено с цел за имотна облага и е останало недовършено по независещи от тях причини - били задържани от органите на „Гранична полиция“ - престъпление по чл. 294, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 294, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК на всеки от подсъдимите С.Й.С. и И.Д.К. се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо всеки от двамата подсъдими С.Й.С. и И.Д.К. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в общ размер на 60.00 лева, направени за заплащане на възнаграждение на преводач, извършил превод в ДП на свидетелите по делото - чужди граждани, следва да бъдат поети от подсъдимите С.Й.С. и И.Д.К. като всеки от тях заплати по 30.00 лева в приход на Републикански бюджет по сметка на ГПУ - Елхово към РДГП - Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. След като одобри споразумението по НОХД № 182/2016 година, съдът се занима и с мярката за неотклонени, взета с Постановления от 20.05.2015 година в хода на ДП спрямо всеки от подсъдимите С.Й.С. И И.Д.К., а именно „ПОДПИСКА” и предвид решаването на наказателното производство със сключване и одобряване на споразумение между РП-Елхово, подсъдимите и техния защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимите. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо всеки от подсъдимите С.Й.С. И И.Д.К. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 182/2016 година, по описа на ЕРС. Настоящото ОПРЕДЕЛЕНИЕ в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
С.Й.С.
И.Д.К.
В законна сила от 3.10.2016г.
2 АНД No 316/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Д.Й. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 3.10.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.Д.Й., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работещ като общ работник на частно, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 07.02.2015г. до 13.10.2015г. в гр.Елхово, обл.Ямбол, в частен дом, находящ се на ул.“Лозенград“ №20, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – А. А. А., с ЕГН ********** – престъпление по чл.191 ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от от днес.
С.Д.Й.
Мотиви от 26.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
3 НОХД No 557/2016, III състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.К.,
Р.Р.Х.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 3.10.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите Р.Р.Х. и Д.М.К. и техният защитник - адв.С. както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: Р.Р.Х. /R. R. H./, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан; Д.М.К./D. M. K./, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 30.09.2016 година, около 10.00 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като Д.М.К. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си За подсъдимия Р.Р.Х. - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; За подсъдимия Д.М.К. - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК;. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Р.Р.Х. /R. R. H./се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Р.Р.Х. /R. R. H./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК и чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Д.М.К./D. M. K./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, на интернет страницата на Община Елхово. На основание чл.69, ал.1, вр. чл.66 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Д.М.К./D. M. K./, се отлага за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 557/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.М.К.
Р.Р.Х.
В законна сила от 3.10.2016г.
4 НОХД No 468/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.С.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 5.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.С.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента живущ в с. ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановен с точност ден в периода от началото на м. декември 2015 година до 11.12.2015 година в село ***, обл. Ямбол, на ул. „***“ №1, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр. Пловдив, прикачвайки електрически проводник /кабел/ от входящите конзоли на електроразпределителната мрежа на селото преди електромера директно към електрическата мрежа на жилищен имот, находящ се на ул. „***“ №1 в село ***, обл. Ямбол, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА на основание чл. 53, ал.1, б. „а“ от НК приложеното по делото ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – електрически проводник с дължина 21 метра с три броя снадки и разклонител с три гнезда, послужил за извършване на престъплението, което веществено доказателство, като вещ с малозначителна стойност след влизане в сила на присъдата да бъде унищожено. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................ /ЯНА АНГЕЛОВА/
К.С.Т.
Мотиви от 24.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
5 НОХД No 540/2016, IV състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.И.З. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 430 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т. К. от една страна и обвиняемия К.И.З. и неговите защитници адв. Б. и адв. Я. от друга страна, както следва: Обвиняемия К.И.З., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 14.02.2016 г. по път I-7 на кръстовището с път II-79, общ. Елхово, обл.Ямбол, пред Кирил Николов Киров - мл.автоконтрольор при РУ-Елхово, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на МПС с № 120543116, издадено на 16.03.2014 г. от Република Гърция на името на К.И.З., роден на *** г. в Република България, като от З. за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия З. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемия З. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от обвиняемия З. по чл.316, вр.чл.308, ал.2 и вр. ал.1 от НК на основание по чл.316, вр.чл.308, ал.2 и вр. ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно: 1.„Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.„3адължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Направените в хода на досъдебното производство разноски за изготвена техническа експертиза в размер на 82,68 лева се възлагат в тежест на обвиняемия З., който следва да заплати същите в полза на републиканския бюджет по сметка на ОДМВР-Ямбол. Вещественото доказателство - чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на МПС с № 120543116, издадено на 16.03.2014 г. от Република Гърция на името на К.И.З. на осн. чл.112, ал.4 от НК се предава на ОДМВР – Ямбол. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 540/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.И.З.
В законна сила от 5.10.2016г.
6 НОХД No 564/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.,
М.К.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.10.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите - А.А. и М.К.А. и техният защитник - адв.П. както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: А.А. /A. A./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, но може да се подписва, неженен, строителен работник, неосъждан, без документи за самоличност; М.К.А. /M. K. A./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, не женен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 04.10.2016 година, около 09.40 часа на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК; За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от двамата подсъдими - А.А. /A. A./ и М.К.А. /M. K. A./ се налага следното кумулативно наказание - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на всеки един от двамата подсъдими - А.А. /A. A./ и М.К.А. /M. K. A./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението, постигнато между страните по делото. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществените доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 564/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.А.
М.К.А.
В законна сила от 5.10.2016г.
7 НЧХД No 590/2015, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.Д.Р. С.К.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 6.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.К.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, ел. монтьор в ЕВН България, неосъждан, ЕГН -**********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 03.10.2015 година около 18.00 – 18.30 часа, в гр. Елхово, на детска площадка, находяща се на ул. „***”, в близост до блок № 161, чрез нанасяне на удари с ръце в областта на главата, хващане за шията и душене, удари с шамари в областта на лицето, причинил на тъжителката Д.Д.Р. лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдания без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимият С.К.Д. по това обвинение. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Д.Р., с ЕГН ********** против С.К.Д., с ЕГН-********** ГРАЖДАНСКИ ИСК в размер на 3 000.00 лева, представляващи обезщетение за причинените на тъжителката неимуществени вреди в резултат на деянието, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал.1 от НПК Д.Д.Р., с ЕГН ********** да заплати на С.К.Д., с ЕГН-**********, направените по делото разноски в размер на 600.00 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
С.К.Д.
Мотиви от 4.11.2016г.
8 НОХД No 571/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Х.У.,
Ф.Х.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 6.10.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- С. И. от една страна и от друга страна подсъдимите М.Х.У. /M. K. W./ и Ф.Х. /F. K./ и техният защитник - адв.Г.-Д. както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: М.Х.У. /M. K. W./, роден на *** год. в гр.Хост, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование /може да чете на пащу и фарси/, женен, инвалид – липса на длани на двете ръце, неосъждан, с паспорт 00532133 и Ф.Х. /F. K./, роден на *** год. в гр.Хост, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование /може да чете на пащу и фарси/, неженен, военнослужещ, неосъждан, с паспорт 00532036, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 05.10.2016 год., около 04.00 часа, на ГКПП - "Лесово", общ.Елхово, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК; За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК на всеки един от двамата подсъдими - М.Х.У. /M. K. W./ и Ф.Х. /F. K./ се налага кумулативно наказание - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на всеки един от двамата подсъдими - М.Х.У. /M. K. W./ и Ф.Х. /F. K./ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява постигнатото между страните по делото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието е извършено при пряк умисъл. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 571/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Х.У.
Ф.Х.
В законна сила от 6.10.2016г.
9 АНД No 361/2016, I състав ДИТ ТД ИЛ И ЕЛ-2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 7.10.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №28 – 0000419 от 10.06.2016 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Ямбол,с което на „ИЛ и ЕЛ – 2014“ ЕООД, ЕИК 203282514, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „***“ № 40, представлявано от от Е. Тафик С. с ЕГН ********** в качеството му на управител, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ и във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложено административно наказание „Имуществена санкция в размер на 1600 лв.“ като НАМАЛЯВА размера на наказанието на „Имуществена санкция в размер на 1500 лева“. Потвърждава Наказателно постановление №28 – 0000419 от 10.06.2016 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Ямбол в останалата част, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила от 4.11.2016г.
10 НОХД No 545/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 7.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 436 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Тодор К от една страна и подсъдимия А.И.Х. и неговият защитник адв. Р. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.И.Х., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, трудово ангажиран - пастир в с.Воден, живущ ***, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.09.2016 г. около 23.05 часа, в с.Малко Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, по ул.„Георги Димитров“ в посока към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „Хонда", модел „125" с peг. № BGLA170, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с инв. № ARBA 0179 - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на подсъдимия А.И.Х. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. На основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, определеното наказание три месеца лишаване от свобода се изтърпява от подсъдимия А.И.Х. при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ПОДСЪДИМИЯТ А.И.Х., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, трудово ангажиран - пастир в с.Воден, живущ ***, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.09.2016 г. около 23.05 часа, в с.Малко Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, по ул.Георги Димитров в посока към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „Хонда", модел „125" с peг.№ BGLA170, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наложено му с НП № 15-0261-000565/09.12.2015 г. на Началник РУ-Елхово, влязло в законна сила на 11.02.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на подсъдимия А.И.Х. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева. На основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, определеното наказание три месеца лишаване от свобода се изтърпява от подсъдимия А.И.Х. при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия А.И.Х. се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наложените му наказания „Лишаване от свобода“ за престъпленията по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2 от НК в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.60, ал.1 във вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, подсъдимия А.И.Х. следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо заведение - затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от три месеца СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ изцяло наложените на подсъдимия наказания ГЛОБА - ГЛОБА в размер на 150.00 лв. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и ГЛОБА в размер на 350 лв.за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма.
А.И.Х.
В законна сила от 7.10.2016г.
11 НОХД No 555/2016, II състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 7.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 434 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор А. С. от една страна и подсъдимата Р.А.С. и нейния защитник - адв. П.М., от друга страна, съгласно което: Подсъдимата Р.А.С., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента в Следствен арест гр.Елхово, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че в неустановен точен час през нощта на 07.08. срещу 08.08.2016 година, в гр.Елхово, обл.Ямболска, влязла в чуждо жилище, находящо се на улица „***“, № 5, собственост на С. С. К. -А.а, като употребила за това сила - изкъртила насрещника на бравата на входната врата на къщата и деянието е извършено нощем - престъпление по чл. 170, ал. 2, пр. I, вр. ал. 1, пр. I от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Р.А.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Р.А.С. по чл. 170, ал. 2, пр. I, вр. ал. 1, пр. I от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК, й се НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Р.А.С. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. От престъплението, извършено от обвиняемата Р.А.С. не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски и няма веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 555/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Р.А.С.
В законна сила от 7.10.2016г.
12 НОХД No 565/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.З. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 7.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 435 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор С. И. от ЕРП – от една страна и обвиняемия – Д.З. /С. Z./ и неговия защитник адв. Т. - А. – от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ Д.З. /С. Z./, роден на *** година в гр.Кахраман Мараш, Република Турция, с адрес - гр.Коджаели, кв. „Тамшанджъл махалеси“, ул.„ Бахар сокак“ *, Република Турция, в момента в „Следствен арест" - гр.Елхово, кюрд, турски гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, документ за самоличност - кимлик № *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 28.08.2016 год., около 01.00 часа, в района на гранична пирамида 174, в землището на с.Странджа, общ.Болярово, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Д.З. /С. Z./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по — горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Д.З. /С. Z./ по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК, му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца, наложено на Д.З. /С. Z./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От престъплението, извършено от обвиняемият Д.З. /С. Z./, не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „ГП" - гр.Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС-Елхово. СЪДЪТ, като взе предвид вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание – „Лишаване от свобода“, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години и глоба, намира, че са налице основанията на чл.309, ал.4 от НПК и взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде отменена, а обвиняемия да бъде освободен от съдебна зала. С оглед горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ на основание чл.309, ал.4 от НПК взетата спрямо обвиняемия Д.З. /С. Z./ мярка за неотклонение „Задържане под стража” в хода на ДП №20/2016 година на ГПУ- Болярово, с определение № 390/01.09.2016 г. по ЧНД №505/2016 година на ЕРС. ОСВОБОЖДАВА задържания Д.З. /С. Z./ от съдебна зала. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 565 /2016 г. по описа на ЕРС. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю.М.К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 7.50 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на английски и обратно. Разноските за преводач, съгласно постигнатото споразумение направени в хода на днешното с.з.остават за сметка на органа който ги е направил - ЕРС. Определението в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта за мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Д.З.
В законна сила от 7.10.2016г.
13 НЧХД No 702/2015, IV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.К.И. А.Г.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 10.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.Д., роден на *** ***, ж. к. „***“ бл.14, вх. Е, ет. 2, ап.108, българин, български гражданин, женен, със средно специално образование, трудово ангажиран - механик в „ЗИТ“ ЕООД - гр. Ямбол, неосъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 09.05.2015 година на територията на общ. Елхово, по пътя с. Трънково - гр. Елхово и в гр.Елхово, обл. Ямбол, се е заканил с престъпление против телесната неприкосновеност на А. К. И. – с думите "Ще ти видим сметката" и „Дай оръжието да ти го навра“ и с действията – преследвал А. К. И. с личния си автомобил по пътя с.Трънково – гр.Елхово и препречил пътя му на излизане от собствената му стопанска база в гр.Елхово, като това заканване е могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.1 от НК, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по предявеното обвинение. ОТХВЪРЛЯ предявеният от тъжителя А.К.И., ЕГН **********, с адрес *** против подсъдимия А.Г.Д., с посочени данни за самоличност ГРАЖДАНСКИ ИСК по чл.45 от ЗЗД за сумата от 15000 лева, представляваща обезщетение за причинени на И. от извършено от подсъдимия А.Г.Д. престъпление по чл.144, ал.1 от НК, неимуществени вреди, изразяващи се в болка, стрес, душевен и емоционален дискомфорт, разстройство в нормалното поведение на тъжителя и усложнение в здравословното му състояние, ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на увреждането - 09.05.2015 година до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА тъжителя А.К.И., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.190 ал.1 от НПК да заплати на подсъдимия А.Г.Д., с посочена самоличност, направени по делото разноски в размер на 1800.00 /хиляда осемстотин/ лева ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.Г.Д.
14 НОХД No 443/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.К.,
Т.Х.К.,
Ш.К.Х.,
Д.О.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 10.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимите: -Д.Н.К. /***/, роден на *** година в гр.Арби, Република Ирак, живущ в гр.Арбил, кв.Маква, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, кюрд по произход, с начално образование, женен, неосъждан; -ТАХСЕН Х.К. /***/, роден на *** година в гр.Багдад, Република Ирак, живущ в гр.Багдад, кв.Карада, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, женен, неосъждан, шофьор; -Ш.К.Х. /***/, роден на *** година в гр.Гуер, Република Ирак, живущ в гр.Гуер, кв.Дуер, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, автомонтьор; -Д.О.А. /***/, роден на *** година в гр.Арби, Ирак, Република Ирак, живущ *** Адел, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с основно образование, общ работник, ЗА ВИНОВНИ в това, че на 08.02.2012 година на ГКПП-Лесово, община Елхово, действайки в съучастие, като извършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки един от четиримата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на всеки един от подсъдимите – Д.Н.К. /***/, ТАХСЕН Х.К. /***/, Ш.К.Х. /***/ и Д.О.А. /***/, наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Н.К.
Т.Х.К.
Ш.К.Х.
Д.О.А.
Мотиви от 11.11.2016г.
В законна сила от 26.10.2016г.
15 НОХД No 255/2016, III състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Т.Ж. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 11.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Т.Ж., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от месец юли 2014 година до месец ноември 2015 година включително, в с.Кирилово, обл.Ямбол, след като е бил осъден с влязло в законна сила Решение № 560/ 10.10.2012 година, в сила от 30.10.2012 год. по гр. дело № 1546/2012 година по описа на Районен съд - гр. Ямбол, да издържа свой низходящ - непълнолетната си дъщеря Г.Д.Ж., родена на *** година, с ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски по 90.00 лв. всяка, или общо в размер на 1 330 лв. - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на това основание и чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. На основание чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр.с ал.3 т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.Т.Ж., с установена по-горе самоличност следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определеното от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Т.Ж.
Мотиви от 11.11.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
16 НОХД No 284/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.С.,
И.С.С.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 11.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 437 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимите С.А.С. и И.С.С. и техния защитник - адв. Я.Х. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимият С.А.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, без образование-неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от началото до средата на месец април 2015 година в село ***, област Ямбол, от дом на ул. „***“ №10, в съучастие с И.С.С. ***, като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на вратата на стопанската постройка и на вратата на гаража и чрез използване на неустановено метално техническо средство, отнел чужди движими вещи - 1 брой машинка за мелене на кайма, 1 брой казан с вместимост 20 литра, 1 брой казан с вместимост 40 литра, 1 брой казан с вместимост 60 литра, 6 броя гаечни ключове, един брой плуг и един брой електрически котлон, всичко на обща стойност 284.20 лева, от владението на собствениците им П.И. *** и В.И. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са възстановени на собствениците им – престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. За извършеното от подсъдимият С.А.С. престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“, вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ и 3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото – 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно, за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ. Подсъдимият И.С.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, ученик в 10 клас, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПИРЗНАВА ЗА ВИНОЕВН в това, че в неустановен ден в периода от началото до средата на месец април 2015 година в село ***, област Ямбол, от дом на ул. „***“ №10, в съучастие със С.А.С. ***, като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на вратата на стопанската постройка и на вратата на гаража и чрез използване на неустановено метално техническо средство, отнел чужди движими вещи –1 брой машинка за мелене на кайма, 1 брой казан с вместимост 20 литра, 1 брой казан с вместимост 40 литра, 1 брой казан с вместимост 60 литра, 6 броя гаечни ключове, един брой плуг и един брой електрически котлон, всичко на обща стойност 284.20 лева, от владението на собствениците им П.И. *** и В.И. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са възстановени на собствениците им, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр.с чл.63, ал.1, т.3 от НК. Деянието е извършено при условията на пряк умисъл от подсъдимия. За извършеното от подсъдимият И.С.С. престъпление по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр.с чл.63, ал.1, т.3 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Разноските по делото в размер на 63.80 лева за възнаграждение на вещото лице в ДП се заплащат от подсъдимите по равно, а именно – всеки от С.А.С. и И.С.С. да заплати по 31.90 лева /тридесет и един лева и деветдесет стотинки/ в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД на МВР – гр. Ямбол. Разноските по делото в размер на 20.00 лева за възнаграждение на вещото лице в съдебното производство се заплащат от подсъдимите по равно, а именно – всеки от С.А.С. и И.С.С. да заплати по 10.00 лева /десет лева/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото няма. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 284/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.45 часа.
С.А.С.
И.С.С.
В законна сила от 11.10.2016г.
17 НОХД No 447/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.В.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 12.10.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 438 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимата Т.В.Д. и нейния защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМАТА Т.В.Д., родена на *** ***, обл. Ямбол, ул. „Пеньо Пенев“ * българка, българска гражданка, вдовица, с основно образование, пенсионерка, неосъждана, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, в това, че на неустановен ден в периода от 01.12.2015 година до 29.02.2016 година в с. Бояново, обл.Ямбол в частен дом на ул. „Пеньо Пенев“ № 9 сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД - гр.Пловдив, чрез поставяне на мост на главния предпазител към вторичния предпазител, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия- престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Т.В.Д. по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Т.В.Д. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство - 30 см трижилен проводник с черна гумена изолация с две порцеланови чашки на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК се отнема в полза на държавата, като след влизане в сила на настоящото определение, същото като вещ без стойност да бъде унищожено. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 447/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.В.Д.
В законна сила от 12.10.2016г.
18 НОХД No 138/2016, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.К.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 13.10.2016г.
Г.К.К.
19 НОХД No 554/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Ц.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 14.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Ц.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул. „Граничарска” №10, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2015 година около 01.15 часа в гр.Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Ангел Вълев“ до кръстовище с път I – 7 , в посока към гр.Болярово, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“ с рег. № У *** КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“, с инвентарен № ARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно в ЗАТВОР или ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият М.Ц.И., с ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК в изпълнение наказанието наложеното на подсъдимия М.Ц.И., с ЕГН **********, с Присъда № 28 от 15.01.2014 година, постановена по НОХД № 1001/2013 година на РС – Елхово, влязла в сила от 31.01.2014 година - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание да изтърпи в ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
М.Ц.И.
Мотиви от 31.10.2016г.
20 НОХД No 587/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.М.А.,
С.М.Х.,
Ш.О.З.,
М.С.Т.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 15.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Ш.О.З. /S. O. Z./, родена на *** година в гр.Хасака, Сирия, с адрес ***, сирийка от кюрдски произход, гражданка на Сирия, без образование, омъжена, безработна, неосъждана; М.С.Т.М. /M. S.T. M. роден на *** ***, Сирия, с адрес - гр.Камушли, кв. „Майселюн”, Сирия, сириец от кюрдски произход, гражданин на Сирия, с начално образование, женен, безработен, неосъждан; С.М.Х. /S М H/, родена на *** год. в гр.Камушли, Сирия, с адрес ***, Сирия, сирийка от кюрдси произход, гражданка на Сирия, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана; и А.М.А. /A M A/, роден на *** год. в гр.Джуадия, Сирия, с адрес ***, Сирия, сириец от кюрдски произход, гражданин на Сирия, с висше образование, женен, безработен, неосъждан, за ВИНОВНИ в това, че на 12.10.2016 година, около 13.30 часа, на ГКПП – Лесово, община Елхово, действайки в съучастие помежду си, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта -- престъпление по чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК за всеки от подсъдимите. На основание чл.279, ал.5 от НК във вр. чл.27 ал.2 и ал.3 от Конституцията на Република България, вр. чл.31 параграф 1 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 година, допълнена с Нюйоркският протокол от 1967г. /ратифицирана ДВ бр.36/05.05.1992г., обн.ДВ бр.88/15.10.1993г., в сила за Р България от 10.08. 1993г./ и вр.чл.1 ал.2 от Закона за убежището и бежанците, НЕ НАКАЗВА подсъдимите Ш.О.З. /S. O. Z./, М.С.Т.М. /M. S.T. M. С.М.Х. /S М H/ и А.М.А. /A M A/, поради това, че са влезли в страната, за да се ползват от правото си на убежище съгласно Конституцията на Република България. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК направените по делото разноски за превод на досъдебното производство в размер на 150.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РДГП - Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 7-дневен срок от днес.
А.М.А.
С.М.Х.
Ш.О.З.
М.С.Т.М.
Мотиви от 1.11.2016г.
В законна сила от 25.10.2016г.
21 ЧНД No 577/2016, III състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 1935
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно Читалище„Христо Ботев 1935-с.Пчела" - село Пчела, обл.Ямболска, БУЛСТАТ 000963701, вписано по ф.д.806/1997г. по описа на ЯОС, представлявано от председателя на читалищното Настоятелство: Георги Петров Хаджиев, ЕГН **********,*** до Върховна касационна прокуратура на РБ по ДП № 124/2015 година по описа на РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, тъй като съдът не е компетентен да се произнесе по нея. ПРЕКРАТЯВА производство по ЧНД№577/2016 година по описа на Елховския районен съд. Препис от определението да се връчи на ЕРП и жалбоподателя Народно Читалище„Христо Ботев 1935-с.Пчела" - село Пчела, обл.Ямболска, представлявано от председателя на читалищното Настоятелство: Георги Петров Хаджиев, ЕГН **********,***. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
22 НОХД No 471/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 21.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента в затвора гр.Ловеч в болнично заведение, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час, за времето от около 06.00 часа на 25.01.2016 г. до около 06.00 часа на 26.01.2016 г., от частен дом — къща, находяща се на ул.“Крайбрежна“ № 20 в гр.Болярово, обл.Ямбол, отнел чужди движими вещи - 2 бр. домашно приготвен, пресован сурово-сушен хранителен продукт от раздробено свинско месо „Странджанско дядо“ с тегло от по 3 кг. всяко, с единична стойност 48.00 лева, двете вещи на обща стойност – 96.00 лева, от владението на собственика им - И. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ от НК - престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.29 ал.1 б.“а“ от НК, поради което и на това основание и чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража наложеното на подсъдимия А.А.А., наказание лишаване от свобода ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО ефективно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим по смисъла на чл.61 т.2 от ЗИНЗПС. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият А.А.А., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол направените във фазата на ДП разноски в размер на 57.96 /петдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 28.76 /двадесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки/ лева и по 5 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
А.А.А.
Мотиви от 21.11.2016г.
23 АНД No 440/2016, III състав КАТ А.А.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.10.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0261-000293 от 24.06.2016 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Георгиев Койчев, с което на А. А. Г. с ЕГН **********, с адрес ***, му е наложено на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.47 от ЗДвП.
В законна сила от 17.11.2016г.
24 АНД No 359/2016, II състав КАТ Ж.В.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.10.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно наказателно постановление № 16-0261-000277 от 21.06.2016г., издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., с което на Ж.В.Т. ***, е наложена глоба в размер на 1000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от десет месеца на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същият закон. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
25 НОХД No 451/2016, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.Д.,
С.А.А.,
С.С.С.,
К.А.А.,
С.М.С.,
А.И.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 28.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М. М. Д., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ като монтьор, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден в средата на месец април 2016 година до 11.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., К.А.А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 680 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност от 18 951.60 лева, от владението на собственика му - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случаят не е маловажен, както следва: - На неустановен ден в средата на месец април 2016 година от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие с А.И. А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 100 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност от 2 787.00 лева, от владението на собственика му - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - През неустановен ден в края на месец април 2016 година от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи -120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност от 3 344.40 лева, от владението на собственика му - „Българска телекомуникационна компания" ЕАД-град София, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; - На 05.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност 3 344.40 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД-град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - На 08.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., К.А.А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност 3 344.40 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - На 09.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път I-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А., К.А.А., С.С.С. и С.М. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 120 метра меден проводник, тип ТЗБ 19 х 4 х 1,2 мм, на обща стойност 3 344.40 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; - На 11.05.2016 година, от нива, находяща се в землището на град Елхово, област Ямбол, в ляво от път 1-7, в посока град Елхово - село Гранитово, област Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление в съучастие със С.А.А., А.И. А. и С.С. ***, като извършител, чрез използване на технически средства - 3 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой секач, 1 брой металотърсач и капронено въже и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ" с рег.№У 0079 АМ, собственост на П. Г. П. от град Елхово, област Ямбол, отнел чужди движими вещи - 100 метра меден проводник, тип ТЗБ 19x4 х 1,2 мм, на обща стойност 2787.00 лева, от владението на собственика му „Българска телекомуникационна компания" ЕАД град София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с чл.28 ал.1 вр.с чл.26 ал.1 от НК, като на това основание и чл.58а ал.1 вр.с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража да изтърпи ефективно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим по смисъла на чл.61 т.2 от ЗИНЗПС. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК от така наложеното на подсъдимия М. М. Д. наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, времето през което същият е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК с Постановление на РП-Елхово от 13.05.2016г., както и времето, през което е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, взета с Определение № 206/16.05.2016г., постановено по ЧНД №271/2016г. по описа на РС-Елхово, влязло в сила на
М.М.Д.
С.А.А.
С.С.С.
К.А.А.
С.М.С.
А.И.И.