РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 309/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.В.Г. К.Г.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 03.03.2002 година в град Елхово, с Акт № 0008 от 03.03.2002 година на Община Елхово, граждански брак между Д.В.Г., с ЕГН **********,*** и К.Г.Г., с ЕГН **********,***, на основание чл.50 СК. УТВЪРЖДАВА ПОСТИГНАТОТО между Д.В.Г., с ЕГН **********,*** и К.Г.Г., с ЕГН **********,***, споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, както следва: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака деца – Г.К.Г., с ЕГН **********, роден на ***г./непълнолетен/ и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********, роден на ***г. /малолетен/, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката Д.В.Г., с ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на родените от брака деца – Г.К.Г., с ЕГН ********** и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********, се определя при майката Д.В.Г., с ЕГН **********, на адрес ***. На бащата К.Г.Г., с ЕГН **********, се определя следния режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ с децата Г.К.Г., с ЕГН ********** и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.30 часа на съботния ден до 17.00часа на неделния ден, с преспиване; половината от пролетната ваканция; всяка четна година - от 24 декември до 27 декември, включително; всяка нечетна година - от 29 декември до 01 януари, включително; както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата К.Г.Г., с ЕГН **********, ЩЕ ЗАПЛАЩА МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на всяко едно от децата си Г.К.Г., с ЕГН ********** и ВЕНЦИСЛАВ К.Г., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Д.В.Г., с ЕГН **********, в размер на по 150.00 /сто и петдесет/ лева, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Хаджи Димитър” № 11, лична собственост на съпруга Г., след прекратяване на брака се предоставя на него - К.Г.Г., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции един към друг за ИЗДРЪЖКА след прекратяването на брака. След прекратяването на брака съпругата Д.В.Г., с ЕГН **********, ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – ЛУКАНОВА. ОСЪЖДА Д.В. ЛУКАНОВА, с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 20.00 /двадесет / лева за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.Г.Г. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово сумата от 236.00 лева /двеста тридесет и шест лева/ - държавни такси, от които 20.00 /двадесет/ лева държавна такса за допускане на развода, и 216.00 лева държавна такса върху присъдената издръжка, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.10.2016г.
2 Гражданско дело No 286/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт Г.М.М. И.С.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.М., ЕГН**********,***, действаща чрез процесуален пълномощник адв. Д.Н. Д. от ЯАК, със съдебен адерс – гр.Б, ул.“Тракия „*, по иск с правно основание чл. 45, ал. 1 във вр.чл.52 от ЗЗД сумата от 3000.00 лв. /три хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени й на 15.06.2015 година от И.С.М., ЕГН********** неимуществени вреди от престъпление по чл.144, ал.3 във вр.ал.1 от НК, за което М. е осъден с влязло в сила определение №205/16.05.2016г. по НОХД №84/2016 год. на ЕРС, изразяващи си в претърпени болки и страдания, причинен душевен дискомфорт, притеснения, претърпени душевни мъки и терзания, заедно със законната лихва върху главницата от 3000.00 лв., от деня на увреждането 15.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част за разликата над 3000.00 лв. до пълния предявен размер от 5000.00 лева. ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.1 от ГПК на Г.М.М., ЕГН********** сумата от 360.00 лева/ триста и шейсет лева/ направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно уважената част на иска. ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН********** да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на Елховския районен съд, сумата от 120.00 лева /сто и двадесет лева/ - разноски по делото, представляващи държавна такса. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 573/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ И.А.Д. М.Н.П.,
Х.С.Н.,
С.Х.Н.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.10.2016г.
Р Е Ш И : ПОСТАНОВЯВА на основание чл.33, ал.2 от ЗС, по иска на ищцата - И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., против ответниците М.Н.П. ***, с ЕГН **********, Х.С.Н. с ЕГН – ********** *** и С.Х.Н. с ЕГН – ********** ***, ИЗКУПУВАНЕ от страна на ищцата И.А.Д., на собствената на ответника М.Н.П. 1/15 идеална част /едно върху петнадесет/ от процесните земеделски имоти, находящи се в землището на с. ***, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на М. Т. П., б.ж. на с.***, починал на 11.06.1966 година, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.43.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 19999 кв.м., с номер по предходен план 043005, нива в местността „ДОМУС ОРМАН“, V категория, при граници: ПИ с №№ 83051.43.3, 83051.43.4, 83051.43.26, 83051.43.515 и 83051.43.6; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.42.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 11000 кв.м., с номер по предходен план 042065, нива в местността „КАВГАЗАЛАН“, част от която - 779 кв.м. - V категория, а останалата част от 10221кв.м. - VII категория, при граници: ПИ с №№ 83051.42.530, 83051.42.66, 83051.42.64, 83051.42.35, 83051.42.34, 83051.42.33, 83051.42.32 и 83051.501.345; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.11.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 14999 кв.м., с номер по предходен план 011014, нива в местността „ГОГОВ ГЕРЕН“, IV категория, при граници: имоти с №№ 83051.11.500, 83051.11.33, 83051.11.501 и 83051.11.15 и 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.58.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-102/28.11.2008 г. на АГКК, с площ от 5027 кв.м., с номер по предходен план 058005, нива в местността „ТРИТЕ ЧЕШМИ“, VII категория, при граници: ПИ № 83051.58.503 и от три страни ПИ № 83051.57.814, чрез встъпване в създадените между ответника М.П. и ответника Х.С.Н. правоотношения по Договор за покупко-продажба, сключен по време на брака на купувача с ответницата С.Х.Н., при което имота е придобит в режим на СИО, при условията, договорени в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 181 от 30.07.2014 година по описа на нотариус К. К., № 451 на НК, с район на действие - района на ЕРС, вписан на 30.07.2014 год. в Службата по вписванията гр. Елхово и при УСЛОВИЕ, че в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., ЗАПЛАТИ на купувача Х.С.Н. с ЕГН – ********** и съпругата му С.Х.Н. с ЕГН – **********,***, сумата 1400.00 лева /хиляда и четиристотин лева/. УКАЗВА на ищцата И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., че ако не заплати дължимата сума от 1400.00 лева в едномесечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право. ДАВА на ищцата И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответниците М.Н.П. ***, с ЕГН **********, Х.С.Н. с ЕГН – ********** *** и С.Х.Н. с ЕГН – ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищцата И.А.Д. с ЕГН - **********, с адрес за призоваване в гр. ***, ул. „****” **, кант. 506, адв. Я.П., направените по делото разноски в общ размер на 621.50 лева /шестстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки/ с огледуважаване на иска, а искането за заплащане на разноски за размера над 621.50 до 623.00 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 450/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ К.Д.А. Б.П.Д.И.,
П.И.Д.,
Н.И.Д.,
В.К.Д.,
Д.П.Д.,
Б.К.П.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕДЯВЕНИТЕ от ищеца К.Д.А. с ЕГН - **********,***, чрез пълномощника му Г.К.А. /негов син/ с ЕГН - **********,*** против ответниците Б.П.Д. – И. ***, ЕГН – **********, П.И.Д. ***, ЕГН – **********, Н.И.Д. ***, ЕГН – **********, В. К.Д. ***, ЕГН – **********, Д.П.Д. ***, ЕГН - ********** и Б.К.П. ***, ЕГН – **********, искове по чл. 26, ал.2, пр.5, във вр. с чл. 17, ал.1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за дарение сключен между отв. Б.Д. - И. и Б.П., обективиран в нотар. акт № 18 от 17.07.2015 година на нотариус К.К. с № 451 при НК, поради привидност на същия, прикриващ договор за покупко-продажба на 1/9 ид. част от следните осем имота в землището на с. Лесово, общ. Елхово: 1.Поземлен имот № 43459.20.34 по КК, с площ по скица 14188 кв.м., а по документ за собственост 14189 кв.м., начин на трайно ползване - лозе, в местността „Кайряците“, при граници: ПИ №43459.20.274; ПИ №43459.20.35; ПИ № 43459.20.79 и ПИ №43459.20.255; 2.Поземлен имот № 43459.26.420 по КК, с площ по скица 9998 кв.м., а по документ за собственост 9999 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Водениците“, при граници: ПИ №43459.26.410; ПИ №43459.26.696; ПИ №43459.26.340; ПИ №43459.26.350 и ПИ №43459.26.430; 3.Поземлен имот №43459.38.310 по КК с площ 2998 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Пандерица“, при граници: ПИ №43459.38.305; ПИ №43459.38.407; ПИ №43459.38.265 и ПИ №43459.38.280; 4.Поземлен имот № 43459.40.245 по КК, с площ по скица 4309 кв.м., а по документ за собственост 4310 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Шили егрек“, при граници: ПИ № 43459.40.236; ПИ № 43459.40.250; ПИ №43459.40.325; ПИ №43459.40.143 и ПИ №43459.40.240; 5.Поземлен имот № 43459.48.310 по КК, с площ по скица 23998 кв.м., а по документ за собственост 24000 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Карач дере“, при граници: ПИ №43459.48.282; ПИ №43459.48.312; ПИ № 43459.48.311; ПИ №43459.48.309; ПИ №43459.48.308; ПИ № 43459.48.307; ПИ № 43459.48.306; ПИ №43459.48.460; ПИ №43459.48.455; ПИ № 43459.48.450 и ПИ №43459.48.315; 6.Поземлен имот № 43459.57.130 по КК, с площ по скица 6000 кв.м., а по документ за собственост 6001 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Айгър дере“, при граници: ПИ №43459.57.135; ПИ №43459.57.115; ПИ № 43459.57.110; ПИ №43459.57.164 и ПИ №43459.57.125; 7.Поземлен имот № 43459.62.515 по КК, с площ 3999 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Чораците“, при граници: ПИ №43459.62.580; ПИ №43459.62.682 и ПИ № 43459.62.510 и 8.Поземлен имот №43459.66.100 по КК, с площ 16299 кв.м., начин на трайно ползване - нива, в местността „Кузгуна“, при граници: ПИ №43459.66.105; ПИ №43459.66.95; ПИ №43459.66.90 и ПИ №43459.66.277 и за обявяване на същия договор за дарение на основание чл. 17, ал.1 от ЗЗД за действителна покупко – продажба, както и по чл. 33, ал.2 от ЗС за допускане изкупуването на идеалните части на първите петима ответници /общо 3/9 ид.части/ чрез встъпване на ищеца в правата на купувача – Б.К.П. по създадените между ответниците отношения за покупко – продажба на идеални части от описаните по-горе осем имота по уговорената между тях продажна цена, като ищецът бъде обявен за купувач на собствените на отв.Б.Д. –И. 1/9 ид.ч. от имотите при цена от 250.00 лева и на собствените на ответниците П.И.Д., Н.И.Д., В. К.Д. и Д.П.Д. общо 2/9 идеални части от същите имота при цена от 500.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищецът К.Д.А. с ЕГН - **********,***, чрез пълномощника му Г.К.А. /негов син/ с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ответницата Б.П.Д. – И. ***, ЕГН – **********, направените от нея разноски по делото за платено адв. възнаграждение в размер на 600.00 /шестстотин/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищецът К.Д.А. с ЕГН - **********,***, чрез пълномощника му Г.К.А. /негов син/ с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника Б.К.П. ***, ЕГН – **********, направените от него разноски по делото за платено адв. възнаграждение в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 62/2016, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.Х.Г. Я.Г.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.10.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Я.Г.Я. с ЕГН- **********, с постоянен адрес ***, с адрес за призоваване по месторабота - гр. ***, ул. „***“ № 59, ет.1, „***“ ООД, гр. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Х.Г. с ЕГН - **********,***, на основание чл.537, вр. с чл.534, ал.1 от ТЗ, вр. с чл. 86 от ЗЗД сумата от 11000.00 лева /единадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване, произтичащо от погасяване на правата по издаденият от ответника Запис на заповед от 01.10.2007 год. с падеж 01.10.2010 година, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаването на исковата молба в съда - 10.02.2016г. до окончателно плащане на сумата, както и на основание чл.78 ал.1 от ГПК направените разноски по делото в размер на 1851.00 лева /хиляда осемстотин и един лева/. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240 ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните.
В законна сила от 14.10.2016г.
6 Гражданско дело No 495/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.Г.Г. М.И.С.,
А.И.Б.,
Н.Д.Д.,
Г.Л.Ф.,
М.Ж.К.,
П.Г.И.,
Ж.Д.К.,
Г.Д.К.,
Д.Д.И.,
С.Я.И.,
Я.Т.Д.,
Г.Т.И.,
С.Т.Т.,
Т.Ц.Ж.,
Х.М.М.,
Ц.М.М.,
П.Ц.М.,
К.И.Д.,
Г.И.П.,
Т.Н.К.,
И.П.К.,
Д.П.М.,
Н.П.К.,
Д.С.П.,
Я.С.С.,
Н.Д.Я.,
К.П.Д.,
И.П.Ш.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.10.2016г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г.Г.Г. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М., М.И.С. с ЕГН – **********,***, А.И.Б. с ЕГН – **********,***, Н.Д.Д. с ЕГН – **********,***, Г.Л.Ф. с ЕГН – **********,***, М.Ж.К. с ЕГН – **********,***, П.Г.И. с ЕГН – **********,***, Ж.Д.К. с ЕГН - **********,***, Г.Д.К. с ЕГН – **********,***, Д.Д.И. с ЕГН – **********,***, Я.Т.Д. с ЕГН – **********,***, Г.Т.И. с ЕГН – **********,***, с адрес за призоваване гр. ***, ж.к. „***“, № 14, вх.В, ет.1, ап.**, С.Т.Т. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. Р.Ж., Т. Ц. Ж. с ЕГН – **********,***, п.к. 1231, кв. „***“, бл.16, вх.Б, ап.27, Х.М.М. с ЕГН – **********,***, п.к. 1231, кв. „***“, бл. 16, вх.Б, ап.27, Ц.М.М. с ЕГН – **********,***, П. Ц. М. с ЕГН – **********,***, п.к. 1231, кв. „***“, бл. 16, вх.Б, ап.27, К.И.Д. с ЕГН – **********,***, Г.И.П. с ЕГН – **********,***, И.П.К. с ЕГН – **********,***, Д.П.М. с ЕГН – **********,***, Н.П.К. с ЕГН – **********,***, Д.С.П. с ЕГН – **********,***, Я.С.С. с ЕГН – **********,***, Н.Д.Я. с ЕГН – **********, от гр. ***, п.к. 1373, кв. „***“, ул. „***“, № 5, К.П.Д. с ЕГН – **********, от гр. ***, п.к. 1373, кв. „***“, ул. „***“, № 5 и И.П. Ш. с ЕГН – **********, от гр. ***, п.к. 1373, кв. „***“, ул. „***“, № 5, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, община ***, обл. Ямболска, оставени в наследство от Д. М. К., б.ж. на с.***, починал на 26.04.1965година: 1. НИВА с площ от 26.338 дка /двадесет и шест декара и триста тридесет и осем кв.м./, а по скица 26.339 дка, находяша се в местността „КАРАЛИЯТА”, шеста категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 010003 /нула, десет хиляди и три/ по плана за земе***яне, при граници: имот № 010002 - нива на насл. на П. А. П., имот № 010018 - полски път на Община ***, имот № 010017 - нива на Д. П. Н., имот № 010015 – нива на насл на М. Д. М. и имот № 010004 – нива на насл.на Г.П. С.. За имота има сключен договор за аренда; 2. НИВА с площ от 15.900 дка /петнадесет декара и деветстотин кв.м./, находяща се в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**013 /нула, двадесет и две хиляди и тринадесет/ по плана за земе***яне при граници: имот № **006 - пасище мера общинска собственост, имот №**007 - нива на Н.К. В., имот № **018 – нива на насл.на А. И.Ж., имот № **008 - нива на К. М. Н. и имот № **010 – нива на насл.на Г. Х. М.. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; 3. НИВА с площ от 38.366 дка /тридесет и осем декара и триста шестдесет и шест кв.м./, находяща се в местността „БРЯСТОВ ДОЛ”, десета категория, начин на трайно ползване - нива, представляваща ИМОТ № 023008 /нула, двадесет и три хиляди и осем/ по плана за земе***яне при граници: имот № 23007 - нива на насл. на С. Д. М., имот № 23009 - нива на насл. на П. А. М., имот № 738 - полски път на съществуващ кадастър и имот № 152 - полски път на съществуващ кадастър; 4. ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 12.874 дка /дванадесет декара и осемстотин седемдесет и четири кв.м./, находящо се в местността „МОКРО БЕЛИМЕ”, шеста категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 046028 /нула, четиридесети шест хиляди и двадесет и осем/ по плана за земе***яне при граници: имот № 473 - полски път на съществуващ кадастър, имот № 8** - полски път на съществуващ кадастър, имот № 514 - дере на съществуващ кадастър и землищна граница; 5. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 11.**8 дка /единадесет декара и двеста двадесет и осем кв.м./, находяща се в местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, десета категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 047127 /нула, четиридесет и седем хиляди сто двадесет и седем/ по плана за земе***яне при граници: имот № 47129 - изоставена нива на насл. на К. С.З., имот № 47054 - пасище мера, общинска собственост, имот № 47124 - изоставена нива на насл.на Димитър Толев Г. и имот № 235 - полски път на съществуващ кадастър и 6. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 21.000 дка /двадесет и един декара/, находяща се в местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, десета категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 051100 /нула, петдесет и една хиляди и сто/ по плана за земе***яне при граници: имот № 51101 - изоставена нива на Г.И. и С.Г.П., имот № 51098 - изоставена нива на насл. на Я. С. Б., имот № 51096 - изоставена нива на насл. на А. П. Ч., имот № 51095 - изоставена нива на насл.на Г.Д. Русков и имот № 847 - полски път на съществуващ кадастър при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всяка от М.И.С. и А.И.Б. – по 18/540 идеални части /осемнадесет върху петстотин и четиридесет/, за всеки от Г.Г.Г., С.Т.Т., Т. Ц. Ж., П. Ц. М., К.И.Д., Г.И.П., Н.Д.Я., К.П.Д. и И.П. Ш. – по 30/108 идеални части /тридесет върху петстотин и четиридесет/, за съделителя Н.Д.Д. – 12/540 идеални части /дванадесет върху петстотин и четиридесет/, за всеки от М.Ж.К. и П.Г.И. – по 9/540 идеални части /девет върху петстотин и четиридесет/, за всеки от Г.Л.Ф., Ж.Д.К., Г.Д.К. и Д.Д.И. – по 6/540 идеални части /шест върху петстотин и четиридесет/, за всеки от Я.Т.Д., Г.Т.И., Х.М.М. и Ц.М.М. – по 15/540 идеални части /петнадесет върху петстотин и
7 Гражданско дело No 517/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.Г.К.,
К.С.К.
К.П.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 17.10.2016г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 13.04.2010 година договор за продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 81, т.1, per. №668, HOT. дело №71/2010г. по описа на нотариус №452 - Ж. Р. с район на действие PC – Елхово, вписан в Службата по вписвания с вх. Рег. № 715,п от 13.04.2010 година, Акт № 136, том III, дело № 202/2010 година, с който А.Г.К., ЕГН ********** и К.С.К., ЕГН ********** продават на К.П.С., с ЕГН ********** недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №27382.500.2142 по кадастрална карта на гр.Елхово с площ от 388 кв.м., ведно с построените в него еднофамилна жилищна сграда с идентификатор №27382.500.2142.1 със застроена площ от 91 кв.м. и постройка на допълващо застрояване, предназначение по нотариален акт: гараж с идентификатор №27382.500.2142.2 със застроена площ от 38 кв.м., при съседи: 27382.500.1206, 27382.500.2210, 27382.500.1205 и 27382.500.7148, на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД, като ОСЪЖДА ответницата К.П.С. да предаде на ищците А.Г.К., ЕГН и К.С.К., ЕГН владението върху този имот. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответника К.П.С., с ЕГН ********** да заплати на ищците А.Г.К., ЕГН ********** и К.С.К., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 2612.40 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
8 Гражданско дело No 404/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК В.С.И. В.Д.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 19.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№404/2016г. по описа на РС-гр.Елхово. ИЗПРАЩА същото на надлежният според правилата на подсъдността, местно компетентен Районен съд- гр.Карнобат. Препис от писмения отговор на ответника, ведно с приложенията му, да се връчат на ищцата чрез пълномощника й – адв.М. *** на съдебния й адрес. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Ямбол чрез районен съд-Елхово в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.11.2016г.
9 Гражданско дело No 417/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки М.Х.С.,
Г.Д.В.
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 21.10.2016г.
ОТМЕНЯ свое определение №1002 от 19.09.2016 година, с което исковата молба е била оставена без движение и е указано на ищците да довнесат държавна такса по делото в размер на 1310.11 лв. по сметка на ЕРС. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 118, ал. 2 ГПК, производството по гр. д. № 417/2016г. по описа на Елховски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ЯМБОЛ. Определението подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.
В законна сила от 3.11.2016г.
10 Гражданско дело No 463/2016, III състав Искове за недействителност на правни сделки М.Г.Д.,
Г.В.Д.
К.Н.П.,
М.Г.Т.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 24.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 463/2016 година по описа на РС - Елхово. ИЗПРАЩА делото на ОС – Ямбол за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
11 Гражданско дело No 411/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие О.А.А.,
Р.Д.А.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 18.01.1997 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 4 от 18.01.1997 година на община Елхово, обл. Ямбол граждански брак между О.А.А., ЕГН ********** и Р.Д.А., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – А.Р.А., ЕГН **********, да се предоставят на бащата Р.Д.А., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е при бащата на адрес: град Елхово, обл. Ямбол, ул. „Момчил войвода“ № 6а. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката О.А.А., ЕГН **********, да има право на лични контакти с детето А.Р.А., ЕГН **********, всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на приспиване на детето при майката, както и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишния отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката О.А.А., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка за детето А.Р.А., ЕГН **********, в размер на 105.00 лева, платими до 5 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – СТАНКОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Момчил войвода“ № 6а, представляващо двуетажна жилищна сграда, собственост на родителите на Р.Д.А., след прекратяване на брака да се ползва от съпруга Р.Д.А., ЕГН **********. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Р.Д.А., ЕГН ********** да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса за допускане на развода в размер на 7.50 лева и държавна такса в размер на 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА О.А.А., ЕГН **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 83.10 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 75.60 лева върху размера на дължимата издръжка, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.10.2016г.
12 Гражданско дело No 43/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ж.И.А. С.И.З.,
М.Г.К.,
Х.Г.Т.,
Н.Г.Д.,
В.И.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 26.10.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол, съгласно който допуснатите до делба земеделски имоти, находящи се в землището на с. Лалково, общ.Елхово, оставени в наследство от КОЛЮ Д. ***, починал на 21.03.1946 година, се разделят на следните шест дяла: ДЯЛ ПЪРВИ с квота – 1/6 ид.ч. 1. ИМОТ с проектен № 011043 по скица-проект №Ф01881/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.104 дка, ПЕТА категория, на стойност 1026 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012067 по скица-проект №Ф01893/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 725.00 лева. ДЯЛ ВТОРИ - с квота – 1/6 ид.ч. 1. ИМОТ с проектен № 011044 по скица-проект №Ф01882/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012068 по скица-проект №Ф01894/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.775 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на на 2 724.00 лева. ДЯЛ ТРЕТИ - с квота – 1/6 ид.ч. 1. ИМОТ с проектен № 011041 по скица-проект №Ф01879/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 10.896 дка, ПЕТА категория, на стойност 2 724 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724.00 лева. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - с квота – 1/6 ид.ч. 1. ИМОТ с проектен № 011042 по скица-проект №Ф01880/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 10.896 дка, ПЕТА категория, на стойност 2 724 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ДЯЛ ПЕТИ - с квота – 1/6 ид.ч. 1. ИМОТ с проектен № 011045 по скица-проект №Ф01883/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1 025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012065 по скица-проект №Ф01891/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ДЯЛ ШЕСТИ - с квота – 1/6 ид.ч. 1. ИМОТ с проектен № 011054 по скица-проект №Ф01884/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1 025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012066 по скица-проект №Ф01892/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, на основание чл. 352 от ГПК, делото да се докладва за насрочване на съдебно заседание и призоваване на страните за теглене на жребий.
13 Гражданско дело No 263/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИП ООД ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника – “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, че същият към 15.04.2016 година ДЪЛЖИ на ищеца – „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК вр.с чл.294 вр. с чл.286 и сл. от глава 21 на ТЗ вр.с чл.86 ал.1 от ЗЗД, сумата от 1 892.53 /хиляда осемстотин деветдесет и два лева и петдесет и три стотинки / лева, представляваща мораторната лихва върху забавените частични плащания на главницата от 16 032 лв. по фактура №1000000174/08.10.2014 год., считано от датата на забавата – 09.10.2014г. до окончателното й плащане – 24.02.2016г., което вземане представлява част от цялото такова, за което е издадена Заповед № 409 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 18.04.2016г. по ч.гр.д.№ 160/2016г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК вр.с чл.294 вр. с чл.286 и сл. от глава 21 на ТЗ вр.с чл.86 ал.1 от ЗЗД за разликата от 1 892.53 лева до претендирания размер от 1 909.60 лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ответника “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, да заплати на ищеца „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, сумата от 394.64 /триста деветдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, представляващи дължимите по заповедното производство разноски съразмерно на уважената част от исковата претенция. ОСЪЖДА ответника “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, да заплати на ищеца „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, сумата от 668.25 /шестстотин шестдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки/ лева, представляващи дължимите по настоящото производство разноски съразмерно на уважената част от исковата претенция. ОСЪЖДА ищеца „ВИП“ ООД, с ЕИК/Код по Булстат 119588643, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №93, представлявано от Н. Д. Д., с ЕГН **********, в качеството му на Управител, чрез пълномощника по делото – адв.Д.И.Г. от Адвокатско дружество „Г. ***, тел.: 042/ 600 419, факс: 042/ 620 195, да заплати на ответника “ЛАЛКОВЦИТЕ”ЕООД, с ЕИК/Код по Булстат 128606115, със седалище и адрес на управление: с.Лалково, общ.Елхово, п.к.8749, обл.Ямбол, ул.”Христо Ботев” №3, представлявано от Б. П. И., с ЕГН **********, в качеството й на Управител, сумата от 1.11 /един лев и единадесет стотинки/ лева, представляващи дължимите по настоящото производство разноски съразмерно на отхвърлената част от исковата претенция. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
14 Гражданско дело No 443/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.Х.,
И.Ш.Х.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 25.04.1992 година с Акт за граждански брак №25 от 25.04.1992 година на Община Елхово, между И.Ш. Х, с ЕГН **********,*** и Д.В. Х, с ЕГН **********,***, поради ВЗАИМНОТО ИМ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ на основание чл.51 от СК, както следва: ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул.“Ц С“ № 7, след прекратяването на брака СЕ ПРЕДОСТАВЯ на съпруга И.Ш. Х, с ЕГН **********. Придобитите по време на брака под режим на съпружеска имуществена общност движими вещи съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имот претенции един към друг. Съпрузите нямат участия в търговски дружества, не притежават дялове в такива, не притежават влогове в търговски банки и други финансови институции. След прекратяване на брака съпругата Д.В. Х ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – И. СЪПРУЗИТЕ, след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един към друг. В ДЯЛ И ИНДИВИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на съпруга И.Ш. Х, с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитият по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1422 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда четиристотин двадесет и две/ по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Елхово, на улица „Ц С "№7 /седем/ с площ 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване, при граници на имота по кадастрална карта: 27382.500.7084; 27382.500.1423; 27382.500.1421; 27382.500.1420; 27382.500.1419 и 27382.500.1418, съставляващ по предходен план поземлен имот 1422 /хиляда четиристотин двадесет и две арабско/, в квартал 128 /сто двадесет и осем/, парцел: XIII /тринадесет римско/, заедно с построената в този имот Сграда с идентификатор 27382.500.1422.1 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда четиристотин двадесет и две точка едно/, със застроена площ от 64.00кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, на 2 /два/ етажа, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Данъчната оценка на недвижимия имот е 25975.30 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и тридесет стотинки/. В ДЯЛ И ИНДИВИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на съпруга И.Ш. Х, с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитият по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 27382.500.762 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка седемстотин шестдесет и две/ по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Елхово, ул.“Т“, с площ 311 /триста и единадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при граници на имота по кадастрална карта: 27382.500.763; 27382.500.7148; 27382.500.761; 27382.500.760, съставляващ по предходен план поземлен имот 762 /седемстотин шестдесет и две/, в квартал 47 /четиридесет и седем/, парцел: XVI /шестнадесет римско/. Данъчната оценка на недвижимия имот е 2451.00 лв./две хиляди четиристотин петдесет и един лева/. Съпрузите НЕ СИ ДЪЛЖАТ ПАРИЧНО УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ по повод възлагането на горепосочените недвижими имоти и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на тях. ОСЪЖДА И.Ш. Х, с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС държавна такса за допускане на развода в размер на 20.00 лв./двадесет лева/, държавна такса за уреждане на имуществените отношения в размер на 568.53 лв. /петстени шейсет и осем лева и петдесет и три стотинки/, и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист 5.00 лв./пет лева/ държавна такса. Решението е окончателно.
В законна сила от 31.10.2016г.