РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 550/2016, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Т.И.И.,
Г.К.И.
С.Х.Н.,
Х.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 1.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХД № 550/2016 г. по описа на ЕРС, образувано по тъжба на Т.И.И. и Г.К.И. срещу подсъдимите С.Х.Н. и Х.С.Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в 15-дневен срок пред ЯОС чрез ЕРС, считано от днес.
2 НОХД No 157/2017, IV състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.И.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 1.9.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Ж.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование. неженен, живущ ***, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че за това, че за периода от 29.02.2016 г. до 29.12.2016 г. включително, в условията на продължавано престъпление, в с.Маломирово, общ.Елхово, след като е бил осъден с Решение №137/11.12.2015 г. по гр. дело № 209/2015 г. по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила на 29.12.2015 г. да издържа свой низходящи - дъщеря си Т.Ж.И., с ЕГН ********** и сина си Б.Ж.И., с ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 100.00 лева месечно за И. и 95.00 лева месечно за И., чрез З.Х.К., като тяхна майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно дължими вноски по издръжка за 6 месеца (шест месечни вноски за издръжка в размер на по 100.00 лева месечно за И. и по 95.00 лева месечно за И., в общ размер на 1170.00 лева общо, като отделните деяния са извършени както следва: - за периода от 29.02.2016 г. до 29.05.2016 г. включително, в с.Маломирово, общ.Елхово, след като е бил осъден с Решение №137/11.12.2015 г. по гр. дело № 209/2015 г. по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила на 29.12.2015 г. да издържа свой низходящи - дъщеря си Т.Ж.И., с ЕГН ********** и сина си Б.Ж.И., с ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 100.00 лева месечно за И. и 95 лева месечно за И., чрез З.Х.К., като тяхна майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно дължими вноски по издръжка за 3 месеца - от м. март 2016 г. до м.май 2016 г. включително (три месечни вноски за издръжка в размер на 100.00 лева месечно за И. и 95.00 лева месечно за И., в общ размер на 585.00 лева) - за периода от 29.09.2016 г. до 29.12.2016 г. включително, в с.Маломирово, общ.Елхово, след като е бил осъден с Решение №137/11.12.2015 г. по гр. дело № 209/2015 г. по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила на 29.12.2015 г. да издържа свой низходящи - дъщеря си Т.Ж.И., с ЕГН ********** и сина си Б.Ж.И., с ЕГН: **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 100.00 лева месечно за И. и 95.00 лева месечно за И., чрез З.Х.К., като тяхна майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно дължими вноски по издръжка за 3 месеца - от м. октомври 2016 г. до м. декември 2016 г. включително (три месечни вноски за издръжка в размер на 100.00 лева месечно за И. и 95.00 лева месечно за И., в общ размер на 585.00 лева) - престъпление по чл.183, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК , като на основание чл.183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА, тъй като до постановяване на настоящата присъда е изпълнил задължението си за издръжка и не са настъпили други вредни последици за пострадалите. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Ж.И.И.
Мотиви от 9.10.2017г.
В законна сила на 19.9.2017г.
3 АНД No 352/2017, I състав МВР З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.9.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 566 от 13.06.2017 година на Началник РУ на МВР - Елхово, с което на З.И.Р. ***, ЕГН **********, на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева, за нарушение чл.6 от ЗБЛД, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.9.2017г.
4 АНД No 353/2017, I състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.9.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000215 от 09.06.2017 година на Началник РУ на МВР - Елхово, с което на З.И.Р. ***, ЕГН **********, са наложени следните административни наказания: на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП - глоба в размер на 300.00 лева и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП – глоба в размер на 10.00 лева, за нарушения по чл. 150 от ЗДвП и по чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.9.2017г.
5 АНД No 355/2017, I състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.9.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000259 от 27.06.2017 година на Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, ЕГН **********, са наложени следните административни наказания: на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 500.00 лева и на основание чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 300.00 лева, за нарушения по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и по чл. 150 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000259 от 27.06.2017 година на Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца/ на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.9.2017г.
6 НОХД No 508/2016, III състав Умишлен палеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.И.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 4.9.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко И. от една страна и подсъдимия Ж.И.Г. и неговият защитник адв.А. от ЯАК от друга страна и повереника - адв.Ч. на частните обвинители - Р.Г. ***, С.Г. *** и М.И.Г. ***, в качеството им на наследници по закон на починалия собственик на процесния обект Г.Х.Г.,***, както следва: Подсъдимият Ж.И.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес *** Шарково, обл. Ямбол, ул. «Д. Благоев» № 41, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, общ работник, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 06.03.2016г., около 07.00 часа, в с. Малко Шарково, обл. Ямбол, в бившия стопански двор на селото, чрез хвърляне на запалена цигара в близост до лявата вертикална дървена греда, изграждаща касата на входната врата на склада за фураж, запалил по непредпазливост сграда на значителна стойност - „хамбар за зърно" със застроена площ 375 кв.м., построен в поземлен имот № 000165 по плана на с.Малко Шарково, обл.Ямбол на стойност 14 400 лева, собственост на наследниците на Г.Х.Г. ***, а именно - М.И.Г. ***, С.Г. *** и Р.Г. *** - престъпление по чл.331 ал.1 вр.с чл.330, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.331 ал.1 вр.с чл.330, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК на подсъдимия Ж.И.Г. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието, предмет на обвинението няма причинени съставомерни имуществени вреди. На основание чл.189 ал.3 от НПК направените в хода на ДП разноски в размер на 207.89 /двеста и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева за възнаграждение на вещо лице за изготвена експертиза, се заплащат от подсъдимия Ж. И. Г. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и направените по съдебното производство разноски в размер на 50.00 /петдесет/ лева за възнаграждение и пътни на вещите лица, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи се заплащат от подсъдимия Ж. И. Г. в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 508/2016 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ж.И.Г.
В законна сила на 4.9.2017г.
7 НОХД No 117/2017, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 5.9.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ на частно, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016 год., от търговски обект - питейно заведение, находящо се в гр.Елхово, обл.Ямбол, на ул.„Булаир" №11, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - разбиване на странична входна врата, отнел чужди движими вещи - преносим компютър, марка „НР Compaq", модел CQ61320SQ, черен на цвят на стойност 480.00 лв.; музикална аудиоуредба марка „Sony" на стойност 280.00 лв.; 5 бр. шоколади, марка „Своге" на единична стойност 1.60 лв., общо на стойност 8.00 лв.; 5 броя шоколади „Милка" на единична стойност 1.90 лв., общо на стойност 9.50 лв.; 5 броя шоколади „Нестле" на единична стойност 1.40 лв., общо на стойност 7.00 лв.; 10 бр. вафли „Чудо" на единична стойност 0.75 лв., общо на стойност 7.50 лв.; 10 бр. десерти „Лион" /Leon/ на единична стойност 0.80 лв., общо на стойност 8.00 лв.; 20 бр. вафли „Боровец" на единична стойност 0.35 лв., общо на стойност 7.00 лв.; 10 бр. вафли „Троя" на единична стойност 0.35 лв., общо на стойност 3.50 лв.; 10 бр. вафли „Арбанаси" на единична стойност 0.35 лв,, общо на стойност 3.50 лв.; 24 броя пакетчета разтворимо кафе 3 в 1 на „Нес кафе" на единична стойност 0.30 лв., общо на стойност 7.20 лв.; 24 броя пакетчета разтворимо кафе, марка „Якобс" на единична стойност 0.30 лв., общо на стойност 7.20 лв.; 10 бр. пакетчета от по 27 гр. чипс, марка „Джъмбо" на единична стойност 0.50 лв., общо на стойност 5.00 лв.; кутия билков чай „Royal" със съдържание 20 пакетчета чай с аромат на мед на стойност 22.00 лв.; 5 бр. стъклени бутилки „Кока Кола" от по 250 мл. на марката „Кока кола" на единична стойност 1.20 лв., общо на стойност 3.50 лв.; 11 бр. стъклени бутилки „Фанта" от по 250 мл. на марката "Кока Кола" на единична стойност 1,20 лв., общо на стойност 13.20 лв.; 15 бр. кроасани, марка „Croissant 1st feeling" на единична стойност 0.80 лв., общо на стойност 12.00 лв.; 10 пакетчета фъстъчени ядки, марка „Тарикатки" от по 70 гр. на единична стойност 0.80 лв., общо на стойност 8.00 лв.; 15 пакета солети, марка „Великови" на единична стойност 0.25 лв., общо на стойност 3.75 лв.; 15 бр. сокове, марка „Маги" от по 180 мл. на единична стойност 0.80 лв., общо на стойност 12.00 лв.; 20 бр. десерта, марка „Мока-негра" на единична стойност 0.70 лв,, общо на стойност 14.00 лв.; 20 бр. кексчета „Black & White" на единична стойност 0.70 лв., общо на стойност 14.00 лв., всички вещи на обща стойност 938.35 лв., от владението на собственика им -ЕТ „С.П.-***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.с чл.194, ал.1 от НК, като на това основание и чл.58а ал.1 вр.с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия К. А. А. наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият К.А.А., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски, а именно – 100.63 /сто лева и шестдесет и три стотинки/ лева, направени във фазата на досъдебното производство, платими в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол; 29.00 /двадесет и девет/ лева, направени във фазата на съдебното производство, платими в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, платими в полза на бюджета на съдебната пласт, по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото - 1 бр. преносим компютър, марка „НР Compaq", модел CQ61320SQ, 1 бр. зарядно устройство, собственост на ЕТ „С.П.-93", находящи се на съхранение в РС-Елхово, след влизане на присъдата в сила да се върне на собственика им - ЕТ „С.П.-93", чрез законния представител С.Б.П. ***. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – 2 бр. корозирали метални пластини и дактилоскопни следи /последните приложени на стр. 53 по досъдебното производство/, да останат приложени по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
К.А.А.
Мотиви от 5.10.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.
8 НОХД No 433/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.9.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко И. от една страна и подсъдимия Х.Д.Х. и неговият защитник адв.Д.Н.Д. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Х.Д.Х., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 09.08.2017 година, около 22.30 часа, в гр. Елхово, обл. Ямбол, по ул.„Александър Стамболийски" пред № 151, след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Фолксваген", модел „Голф" с per. № У 31 01 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+" с инвентарен номер 0135, след като е осъден с влязла в сила присъда, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, а именно Определение № 16 от 11.01.2016г. по НОХД №732/2015г. на ЕРС в сила от 11.01.2016г., за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и Определение № 81 от 17.02.2016г. по НОХД №113/2016г. на ЕРС в сила от 17.02.2016г., за извършено престъпление по чл.343б, ал.2, вр. чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал, 2, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Х.Д.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Х.Д.Х. по чл.343б, ал.2 вр. чл.343б, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.343г вр. чл.343б, ал.2 вр. чл.37, т.7 от НК на подсъдимия Х.Д.Х. му се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимия Х.Д.Х. няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 433/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът констатира, че подс.Х.Д.Х. е извършил деянието по настоящото НОХД в изпитателния срок на наложеното с Определение № 16 от 11.01.2016 година, влязло в законна сила на 11.01.2016 година по НОХД №732/2015година по описа на РС-Елхово, наказание. С цитирания съдебен акт е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство и на Х.Д.Х. за извършено от него на 04.06.2015 година престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, е наложено наказание - три месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. Ето защо следва да се открие производство по чл. 306, ал.1, т.3 от НПК по прилагане на чл.68 ал.1 от НК спрямо осъдения Х.Д.Х.. Поради изложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТКРИВА производство по чл. 306, ал.1, т.3 от НПК по прилагането на чл.68 ал.1 от НК спрямо осъдения Х.Д.Х. и дава възможност на прокурора, подс. Х. и неговия защитник - адв. Д. да изразят становище. Прокурорът – Подсъдимият е осъден с цитираното Определение от 11.01.2016 година, влязло в законна сила на 11.01.2016 година по НОХД № 732/2015 година по описа на РС - Елхово, с което е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство и с което на Х.Д.Х. за извършено от него на 04.06.2015година престъпление по чл.343б ал.1 от НК е наложено наказание - три месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за срок от три години. Деянието, за което е образувано настоящото наказателно производство, е било извършено от подсъдимия Х.Д.Х. на 09.08.2017 година, т.е. в изпитателния срок по НОХД № 732/2015 година по описа на РС - Елхово. Ето защо считам, че са налице основанията на чл.68 ал.1 от НК и Х.Д.Х. следва да изтърпи отделно и изцяло така наложеното наказание с Определение № 16/11.01.2016 година на РС-Елхово, което е било отложено, като моля да зачетете изтърпяването му, предвид представената от РП-Елхово справка. Адв.Д. – Присъединявам се към становището на прокурора и считам, че са налице основанията на чл.68 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието по определение № 16/11.01.2016г., постановено от РС -Елхово, тъй като деянието по настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок. Подс. Х.Х. – Разбирам за какво е образувано това производство. Знам, че имам условна присъда, която съм търпял с предходното ми осъждане на 4 месеца лишаване от свобода. Съдът даде право на последна дума на осъдения Х.: Подс. Х.Х. – Съгласен съм да ми бъде приведено в изпълнение наказанието по първата присъда. Видно от приложената справка за съдимост, подсъдимият Х.Д.Х. е осъден с Определение от 11.01.2016 година, постановено по НОХД № 732/2015 година по описа на РС - Елхово, влязло в законна сила на 11.01.2016 година, за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство, за извършено от него на 04.06.2015 година престъпление по чл.343б ал.1 от НК, като му е наложено наказание – ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на това Определение. Същият подсъдим е извършил деянието, за което в днешното съдебно заседание се призна за виновен и бе постановено Определение за одобряване на споразумението и за прекратяване на наказателното производство, на 09.08.2017 година, т.е. в изпитателният срок по Определение от 11.01.2016 година по НОХД 732/2015 година по описа на РС- Елхово, влязло в законна сила на 11.01.2016 година. Съгласно разпоредбата на чл.68, ал.1 от НК, ако до изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление, за което макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното наказание. Ето защо съдът счита, че са налице основанията на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наложеното с цитираното Определение 11.01.2016 година по НОХД 732/2015 година по описа на РС- Елхово, наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, което Х.Д.Х. следва да изтърпи ефективно при първоначален СТРОГ режим съгласно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС. Но тъй като това наказание, предвид на привеждането му по реда на чл.68 ал.1 от НК с предходно Определение №82/17.02.2016г., постановено по НОХД №113/2016г. по описа на РС-Елхово, е изтърпяно за времето от 08.03.2016г. до 08.06.2016г. в Затвора-гр.Стара Загора съгласно справка с изх.№ БП-100/2017 г. от 04.09.2017г. на РП-Елхово, то следва да се приспадне изтърпяването му за времето от 08.03.2016г. до 08.06.2016г. Водим от горните мотиви и на основание чл.306, ал.1, т.3, пр.1 от НПК, във връзка с чл.68, ал.1 от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И : № На основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на Х.Д. ***, ЕГН - **********, с Определение за одобряване на
Х.Д.Х.
В законна сила на 5.9.2017г.
9 АНД No 308/2017, II състав КАТ С.А.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.9.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 17-0261-000208 от 17.05.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., с което на С.А.К. ***, са наложени наказания глоба в размер на 1000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същият закон.
10 АНД No 416/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Г.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.9.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.Г.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работещ в ЗПК „Надежда“ – с.Маломирово като механизатор, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2017г. около 18.55 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол по ул.“Ангел Вълев“ в посока към кръстовището с ул.“Марица“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Мотори Минарели" с рама № FP0000163, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемият И.Г.Д., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените по бързото производство разноски в размер на 105.80 /сто и пет лева и осемдесет стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мотопед марка „Мотори Минарели", година на производство . 1976г., с работен обем на двигателя 49.6 куб.см., с рама № FP0000163, цвят – черен, находящо се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото решение ДА СЕ ВЪРНЕ на обвиняемия И.Г.Д.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Г.Д.
Мотиви от 12.10.2017г.
В законна сила на 28.9.2017г.
11 НОХД No 315/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 13.9.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, в момента в Затвора – гр.Бургас, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето - от началото на месец февруари 2016 год. до 27.02.2016 год. от различни имоти, находяши се в с.***, обл.Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на различни собственици, а именно: Р.Г.Р., К.И.П. и И.Г.С., чужди движими вещи на обща стойност 3 486 лв., както и пари в банкноти, различни валути, всички с обща левова равностойност 47 943,82 лв., като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, както и е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, като отделните деяния са извършени както следва: - на 01.02.2016 год. в с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, от сградата на Кметството, находяща се на ул. "***" № 7, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за зашита на имот - деформиране на металната халка на катинар на стая от втория етаж па сградата, отнел чужда движима вещ - 1 брой тример за косене на трева, марка "Oleo Мас" на стойност 280 лв., собственост на Кметство с.***, от владението на Р.Г.Р. ***, в качеството й на Кмет на селото, без нейно съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК; - на неустановен ден в периода от 14.02.2016 год. до 27.02.2016 год., от частен дом находящ се в с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, на ул. "Инджс войвода" № 19, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - деформиране на катинари на различни помещения в имота, както и чрез разбиване на вратичката на вграден в стената на една от стаите метален шкаф, отнел чужди движими вещи: - 1 брой кафе-машина, марка "Solak" на стойност 120.00 лв., 1 брой газова бутилка с котлон отгоре на стойност 28.00 лв., 1 брой DVD, марка "NEO", модел N-50 на стойност 35.00 лв., 1 брой DVD, марка "NEO", модел DVD-S88 на стойност 38.00 лв., 1 брой DVD, марка "Sang", модел DVD-S050U на стойност 42.00 лв., удължител с дължина 22 метра на стойност 46.00 лв., 1 брой декодер марка „STRONG" с дистанционно управление на стойност 62.00 лв., 2 броя ролки балатум с квадратна форма и размери 4x4 метра, общо 32 кв.м. на обща стойност 448.00 лв., 1 брой DVD, марка „ЕLITE", модел "PV-371X" с дистанционно управление на стойност 35.00 лв., 1 брой DVD, марка „LG" с дистанционно управление на стойност 65.00 лв., 3 броя тонколонки сребристосиви на цвят, модел "LHS-255-SCS" с единична цена 60.00 лв., всички на обща стойност 180.00 лв., 1 брой надуваем дюшек, марка "INTEX" на стойност 85.00 лв., тоалетка с шкафчета и огледало на стойност 138.00 лв., 1 чифт работни обувки, тип полуботи размер 42 на стойност 110.00 лв., хладилник със стикер с надпис „Fresenius Kabi deutchland Gubh D-61346, Germany на стойност 480.00 лв., ръчна помпа за кола на стойност 12.00 лв., ъглова спалня с пружинени матраци и с ракла с горен капак на стойност 240.00 лв., шкафче с падаща вратичка и чекмеджета, тъмнокафяво на цвят на стойност 140.00 лв., надуваемо легло с вграден компресор на стойност 250.00 лв., плажен дюшек с размери около 1,5x1,5 метра на стойност 45.00 лв., черно фенерче на стойност 6.00 лв., сокоизстисквачка, неустановена марка на стойност 45.00 лв., бял кабел за инсталация с дължина 10 метра на стойност 20.00 лв., 1 литър домашна черничева ракия на стойност 7.00 лв., 6 броя тонколонки за DVD, единична цена 42.00 лв., всички на обща стойност 252.00 лв., препарат марка „Nasa" на стойност 12.00 лв., 1 брой куртка на стойност 5.00 лв., всички вещи на обща стойност 2 946.00 лв., както и отнел пари в банкноти на обща стойност 40 000 лева и пари в банкноти различни валути /британски паунд и швейцарски франк/, от които в британски паунда общо 130 британски паунда с левова равностойност 327.88 лв. и в швейцарски франка общо 100 швейцарски франка с левова равностойност 177.52 лв., всички на обща стойност 40 505.40 лв. от владението на собственика им - К.И.П. ***, без негово съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК; - на неустановен ден в периода от 14.02.2016 год. до 27.02.2016 год., от частен дом находящ се в с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, на ул."***" № 19, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - деформиране на металните халки на катинара, както и чрез разбиване вратичката на вграден в стената на една от стаите метален шкаф, отнел чужди движими вещи - 1 брой моторен тример BP 517-20B-V на стойност 260.00 лв., както и пари в банкноти, различни валути /евро и щатски долари/, от които 2 000 евро с левова равностойност 3 911.66 лв. и 2 000 щатски долара с левова равностойност 3 526.74 лв., от владението на собственика им - И.Г.С. ***, без негово съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ и „б“ от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.с чл.195, ал.1, т.3, вр.с чл.194, ал.1, вр.с чл.29, ал.1, б."а" и б.“б“, вр.с чл.26, ал.1 от НК, като на това основание и чл.58а ал.1 вр.с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, като на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС /изм. ДВ, бр.13 от 2017 год., в сила от 07.02.2017г./ ОПРЕДЕЛЯ първоначален „строг” режим на изтърпяване. На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия К.М.М., наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, времето, през което същият е бил задържан с Постановление на РП-Елхово по чл.64 ал.2 от НПК, считано от 25.01.2017г. до 27.01.2017г., както и времето, през което по отношение на подсъдимия е била взета с Определение №27/27.01.2017г. по ЧНД №36/2017г. по описа на РС-Елхово, мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 27.01.2017 год. до влизане в сила на настоящата присъда и привеждането й в изпълнение, като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. ОСЪЖДА подсъдимият К.М.М., с установени по-горе самоличност, да заплати на гражданския ищец К.И.П., с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.45 от ЗЗД сумата от 34 940.66 /тридесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, представляваща стойността на невъзстановените имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.196, ал.1, т.2, вр.с чл.195, ал.1, т.3, вр.с чл.194, ал.1, вр.с чл.29, ал.1, б."а" и б.“б“, вр.с чл.26, ал.1 от НК, в извършването на което подсъдимият е признат за виновен, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 27.02.2016г. до окончателното изплащане, както и направените от гражданския ищец разноски по делото в размер на 50.00 /петдесет/ лева, като искът в останалата му част – за разликата от 34 940.66 лева до претендирания размер от 43 451.40 лева, отхвърля като неоснователен и недоказан.
К.М.М.
Мотиви от 17.10.2017г.
12 НОХД No 699/2016, III състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.С.Н. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 15.9.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Х. С. Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, земеделски производител, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2015 година около 15.00 часа в двора на частен имот в с.Малко Шарково, обл.Ямбол, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предприел и осъществил саморазправа като нанесъл четири удара с дървена пръчка по гърба на Я.И.К. ***, хванал Г. Х. Георгиев от с.Малко Шарково, обл.Ямбол с двете ръце за врата и започнал да го души; отправил обидни и заплашителни изрази към Я.И.К. с думите „Мамка ти да еба, ще те утрепя боклук …“, отправил обидни и заплашителни изрази към Г. Х. Георгиев с думите - „Ще ви убия и двамата“, „Мамка ти да еба, сега ще те утрепа, повече няма да ми пречиш“, „Продай си кравите иначе ще те убия“; отправил обидни и заплашителни изрази към Т.И.И. *** с думите - "…циганин, струваш ми хиляда лева … и ще те очистя“, "А бе манго…, каква жалба ще подаваш. …аз имам пари, парите ми работят ...като дам на прокурора и дотам…“, „Майка ти да еба, цигани, боклуци …“; нанесъл удари с дървена пръчка по товарен автомобил, марка „Форд", управляван от Г. Х. Георгиев; употребил, викайки думите - „Мамка ви да еба, сега ще ви изтрепя“ в присъствието на свидетелите - Г. Х. Георгиев /починал/, Т.И.И., Г.К.И., Г.И.И., Я.И.К., М.И.И., С.И.А. и четири малолетни деца - престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, като на това основание и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на настоящата присъда на официалния сайт на Община Болярово. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х. С. Н., наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Х.С.Н., с установена по-горе самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2015година около 15.00 часа в двора на частен имот в с.Малко Шарково, обл.Ямбол се заканил с убийство на Я.И.К. *** с думите - „Майка ти да еба ,ще те утрепя боклук …“, „Ще ви убия и двамата“ и нанесъл четири удара с дървена пръчка по гърба на К., като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал.3 вр ал. 1 от НК, като на това основание и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х. С. Н., наказание от ДЕСЕТ МЕСEЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Х.С.Н., с установена по-горе самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.03.2015година около 15.00 часа в двора на частен имот в с.Малко Шарково, обл.Ямбол, се заканил с убийство на Г. Х. Георгиев от с.Малко Шарково, обл.Ямбол с думите - „Ще ви убия и двамата“, „Мамка ти да еба, сега ще те утрепя, повече няма да ми пречиш“, „Продай си кравите иначе ще те убия“ и хванал Георгиев с двете си ръце за врата и започнал да го души, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал.3 вр ал. 1 от НК, като на това основание и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСEЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Х. С. Н., наказание от ДЕСЕТ МЕСEЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.23 ал.1 от НК определя на подсъдимия Х. С. Н., с установена по-горе самоличност, едно общо наказание между наказанията, наложени по настоящата присъда, а именно: ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението му за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.23 ал.2 от НК присъединява към определеното общо наказание и наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на настоящата присъда на официалния сайт на Община Болярово. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият Х.С.Н., с установена по-горе самоличност, да заплати на частните обвинители - Р.Г. ***, С.Г. *** и М.И.Г. ***, направените от същите разноски по делото в размер на 600.00 /шестстотин/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.С.Н.
Мотиви от 6.11.2017г.
13 НОХД No 404/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 18.9.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 268 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимият Н.Ж.Г. и неговият защитник адв.С.Г. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Н.Ж.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***1, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, в момента в Следствен арест – гр.Елхово, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.03.2017 година до 04.04.2017 година в село ***, община Болярово, област Ямбол, от къща, находяща се на улица „***“, №2А, действайки при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - демонтиране стъклото на прозорец и използване на техническо средство - джобно ножче, отнел чужди движими вещи на обща стойност 121.35 лева от владението на собственика им А.Г.М. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и настоящото деяние не представлява маловажен случай, както следва: - на 25.03.2017 година в село ***, община Болярово, област Ямбол, от къща, находяща се на улица „***“, №2А, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - демонтиране стъклото на прозорец и използване на техническо средство - джобно ножче, отнел чужди движими вещи - пари /в банкнота/ на стойност 50.00 лева /, 1 бутилка боза от един литър, 3 кутии прясно мляко от по един литър, 1 бутилка олио „Слънчо“ от един литър и една щафета колбас „Боляровско дядо“, всичко на обща стойност 68.20 лева, от владението на собственика им А.Г.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и - на неустановен ден в периода от 26.03.2017 година до 04.04.2017 година в село ***, община Болярово, област Ямбол, от къща, находяща се на улица „***“, №2А, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - демонтиране стъклото на прозорец и използване на техническо средство - джобно ножче, отнел чужди движими вещи - пари /в банкнота/ на стойност 50.00 лева, 1 брой шоколадово руло, 1 брой банан, 1 брой портокал и 2 броя ябълки, всичко на обща стойност 53.15 лева, от владението на собственика им А.Г.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия Н.Ж.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство От престъплението, извършено от подсъдимия Н.Ж.Г. няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. За извършеното от подсъдимият Н.Ж.Г. престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр.чл. 26, ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.„б“ от ЗИНЗС. При изпълнението на наказанието лишаване от свобода, на основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК се ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Н.Ж.Г. е бил задържан по реда на чл.64 от НПК с Постановление на РП-Елхово от 21.07.2017 година, както и времето през което е бил с взета спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“ с Определение № 228/24.07.2017 година по ЧНД № 384/2017 година по описа на РС-Елхово, считано от 21.07.2017 година до привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение. Разноските по делото в размер на 31.74 лева /тридесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимия Н.Ж. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. Разноските по делото в размер на 29.05 лева /двадесет и девет лева и пет стотинки/, направени в хода на съдебното производство се заплащат от подсъдимия Н.Ж.Г. в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Елхово. Вещественото доказателство – джобно ножче, послужило за извършване на престъплението и принадлежащо на подсъдимия, на основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК се ОТНЕМА в полза на Държавата, което след влизане на определението в сила да се унищожи поради липсата на стойност. След като одобри споразумението по НОХД № 404/2017 година, съдът се занима и с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия Н.Ж.Г. с Определение №228/24.07.2017 година по ЧНД № 384/2017 година по описа на РС-Елхово, а именно „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Предвид решаването на наказателното производство със сключването и одобряването на споразумението между РП-Елхово, подсъдимия и неговия защитник, както и съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да остави в сила мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.2 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Н.Ж.Г. мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 404/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА относно мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Н.Ж.Г.
В законна сила на 18.9.2017г.
14 НОХД No 173/2017, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.Й.,
П.С.И.,
Г.Й.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 20.9.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 270 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- СНЕЖИНА СТОЯНОВА от една страна и подсъдимите К.А.Й., П.С.И. и Г.Й.М., и техния защитник – адв. С. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ К.А.Й., роден на *** г. в гр. Стара Загора, постоянен адрес:***, българин, българско гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2014 година в с. Гранитово, обл.Ямбол от частен дом, находящ се на ул. „Девети септември“№ *, действайки в съучастие с Г.Й.М. и П.С. ***, като извършител отнел чужди движими вещи – 1 брой волан за игра, тип плейстейшън, марка „IМРАСТ" на стойност 60 лева; 1 брой джойстик, марка „PREDATOR TRUST" на стойност 42 лева; 1 брой ДВД/СД плейър, марка „LG" на стойност 65 лева; 1 брой тамбура с надпис „San Mustafa Sas Evi EDIRNE" на стойност 148 лева; 1брой китара с надпис „akamine go est 1962 Made in Japan" на стойност 85 лева; 1 брой компютър, марка „DELUX" на стойност 320 лева; 1брой монитор с надпис „LCD MONITOR", модел „LA766" на стойност 140 лева; 1брой клавиатура на стойност 8 лева; 1 брой токоизправител на стойност 24 лева; 1брой свирка с надпис „М.RC P.W. THE THUNDERER" на стойност 16 лева; 1 брой орден с кръгла форма с надпис „VICTORIA DEL GRATIA BRITANNIAR“; REG; F;D" на стойност 50 лева; 2броя монети с надпис „5 LEI" на обща стойност 2 лева; 2броя монети с надпис „20 PENCE" на обща стойност 2 лева; 4 броя монети от жълт метал с надпис „CIEN PESETAS" на обща стойност 4 лева; 1 брой монета от бял метал с надпис „ 1 FRANC" на стойност 1 лев; 1брой монета от бял метал с надпис „5 PTAS“ на стойност 1 лев; 1брой монета от бял метал с надпис „5 RUPEES" стойност 1 лев; 1 брой монета от бял метал с надпис „1-1960" на стойност 1 лев; 1брой монета от бял метал с надпис „1-1959" на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с дупка в средата на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „UNA PESETA " на стойност 1 лев; 1 брой монета от жълт метал с надпис „ONE CENTAVO FILIPINAS " на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „ONE CENT " на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „1 ZIMBABWE" на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „20 LEI " на стойност 1 лев; 2броя монети от жълт метал с надпис „NEW PENNY" на обща стойност 2 лева; 3 броя монети от жълт метал с надпис „TWO 2 PENCE " на обща стойност 3 лева; 9броя монети от жълт метал с надпис „NEW PENCE " на обща стойност 9 лева; 11броя монети от жълт метал с надпис „TWO PENCE " на обща стойност 11 лева; 2 броя монети от жълт метал с надпис „ISLE OF MAN ELIZABETH II " на обща стойност 2 лева; 3 броя монети от жълт метал с надпис „TWO PENCE BAIL WICK OF JERSEY" на обща стойност 3 лева; 8 броя монети от жълт метал с надпис „HALF PENNY " на обща стойност 8 лева; 4 броя монети от жълт метал с надпис „ TWO NEW PENCE 1980“ на обща стойност 4 лева; 1брой монета от жълт метал с надпис „TWO PENCE 1981" на стойност 1 лев; 2 броя монети от жълт метал с надпис „ONE PENNY 1963" на обща стойност 2 лева; 22 броя монети от жълт метал с надпис „2Р EIRE " на обща стойност 22 лева; 1 броя монети от жълт метал с надпис „20 Р EIRE " на стойност 1 лев; 2 броя монети от жълт метал с надпис „ONE PENNY 1963" на обща стойност 2 лева; 26 броя монети от жълт метал с надпис „ONE PENNY " на обща стойност 26 лева; 5 броя монети от жълт метал с надпис „ONE CENT " на обща стойност 5 лева; 1брой монета от жълт метал с надпис „ELIZABETH II AUSTRALIA 1983 " на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „ТНЕ SECOND ELIZABETH 1976" на стойност 1 лев; 5 броя монети от жълт метал с надпис „1Р EIRE " на обща стойност 5 лева; 5 броя монети от жълт метал с надпис „FARTHING " на обща стойност 5 лева; 3 броя монети от жълт метал с надпис „ISLE OF MAN ELIZABETH II" на обща стойност 3 лева; 1брой монета от жълт метал с надпис „ISLE OF MAN ELIZABETH II 1986" на стойност 1 лев; 1 брой монета от жълт метал с надпис „FNE CENT 1916" на стойност 1 лев; 1 брой монета от жълт метал с надпис „ONE NEW PENNY 1980" на стойност 1 лев; 2 броя монети от жълт метал с надпис „TWO PENCE" на обща стойност 2 лева; 3 броя монети от жълт метал с надпис „2" и изображение на птици на обща стойност 3 лева, всички вещи на обща стойност 1100 лева от владението на собствениците им Е.Д.Т. и С.Ф.Т., граждани на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия К.А.Й. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия К.А.Й. по чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и във вр. чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. ПОДСЪДИМИЯТ П.С.И., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик, неосъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 02.02.2014 година в с. Гранитово, обл.Ямбол от частен дом, находящ се на ул. „Девети септември“№ *, действайки в съучастие с Г.Й.М. и К.А.Й.,***, като извършител отнел чужди движими вещи – 1 брой волан за игра, тип плейстейшън, марка „IМРАСТ" на стойност 60 лева; 1 брой джойстик, марка „PREDATOR TRUST" на стойност 42 лева; 1 брой ДВД/СД плейър, марка „LG" на стойност 65 лева; 1 брой тамбура с надпис „San Mustafa Sas Evi EDIRNE" на стойност 148 лева; 1брой китара с надпис „akamine go est 1962 Made in Japan" на стойност 85 лева; 1 брой компютър, марка „DELUX" на стойност 320 лева; 1брой монитор с надпис „LCD MONITOR", модел „LA766" на стойност 140 лева; 1брой клавиатура на стойност 8 лева; 1 брой токоизправител на стойност 24 лева; 1брой свирка с надпис „М.RC P.W. THE THUNDERER" на стойност 16 лева; 1 брой орден с кръгла форма с надпис „VICTORIA DEL GRATIA BRITANNIAR“; REG; F;D" на стойност 50 лева; 2броя монети с надпис „5 LEI" на обща стойност 2 лева; 2броя монети с надпис „20 PENCE" на обща стойност 2 лева; 4 броя монети от жълт метал с надпис „CIEN PESETAS" на обща стойност 4 лева; 1 брой монета от бял метал с надпис „ 1 FRANC" на стойност 1 лев; 1брой монета от бял метал с надпис „5 PTAS“ на стойност 1 лев; 1брой монета от бял метал с надпис „5 RUPEES" стойност 1 лев; 1 брой монета от бял метал с надпис „1-1960" на стойност 1 лев; 1брой монета от бял метал с надпис „1-1959" на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с дупка в средата на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „UNA PESETA " на стойност 1 лев; 1 брой монета от жълт метал с надпис „ONE CENTAVO FILIPINAS " на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „ONE CENT " на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „1 ZIMBABWE" на стойност 1 лев; 1брой монета от жълт метал с надпис „20 LEI " на стойност 1 лев; 2броя монети от жълт метал с надпис „NEW PENNY" на обща стойност 2 лева; 3 броя монети от жълт метал с надпис „TWO 2 PENCE " на обща стойност 3 лева; 9броя монети от жълт метал с надпис „NEW PENCE " на обща стойност 9 лева; 11броя монети от жълт метал с надпис „TWO
К.А.Й.
П.С.И.
Г.Й.М.
В законна сила на 20.9.2017г.
15 ЧНД No 400/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 20.9.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от Наказателният кодекс ОПРЕДЕЛЯ на осъдената К.П.С., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведена, земеделски производител, неосъждана, ЕГН – **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени й с Определение № 462 от 23.11.2015 година по НОХД № 489/2015г. по описа на PC- Елхово, влязло в законна сила на 23.11.2015 година, Присъда № 164 от 24.11.2015 година по НОХД № 423/2015 г. по описа на РС- Елхово, влязла в законна сила на 08.02.2016 г., Присъда № 8 от 07.03.2016 година по НОХД № 9/2016 г. по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 23.03.2016 година, Определение № 147 от 04.04.2016 година по НОХД № 19/2016 г. по описа на РС - Елхово, влязло в законна сила на 04.04.2016 година и Присъда № 7 от 24.02.2017 година по НОХД № 846/2015 г. по описа на РС- Елхово, влязла в законна сила на 01.06.2017 г., а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал.4 от НК ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово и на БС при РС Варна за прилагане към бюлетините за съдимост на осъдената К.П.С..
К.П.С.
Мотиви от 13.10.2017г.
В законна сила на 6.10.2017г.
16 НОХД No 455/2017, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И.,
Б.К.В.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 21.9.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко И. от една страна и подсъдимите А.И.И. и Б.К.В. и техните защитници адв.Г.Д. и адв.Я.М. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, в момента в Следствен арест – Елхово, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че в неустановен точен час за времето от около 15.00 часа на 15.01.2017 год. до около 09.00 часа на 16.01.2017 год., в местността „Кашлите", находяща се между „Родопа" и „Циментови изделия" в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол, от частен имот - стопанска постройка, действайки в съучастие като извършител с Б.К.В., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупил е метална кука, за която е бил закачен синджир със заключен катинар на входната врата на помещението, отнел чужди движими вещи - два броя машинки за рязане на дърва, марка „ST1HL", модел „MS250", оранжеви на цвят, на стойност 1474.00 лв. /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева/, един брой апарат за електродъгово заваряване, марка „НоЬЬу 150", производство „Awelco Inc.-Conza-Italy", син на цвят на стойност 190.00 лв., един брой ъглошлайф, марка „Budget", модел „BWS1157" с технически характеристики: 230V/50 Hz/580W, 10 000 об./мин., Ф-115 мм., М14, черен на цвят, на стойност 86.00 лв., всички вещи на обща стойност 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, от владението на собственика им — Николай Георгиев Пейчев от гр.Елхово, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, т.к. преди това е бил осъден за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б."а" и б."б" от НК. Подсъдимият Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование – учащ в 12 клас в ПГ „Ернесто Че Гевара“ – с.Бояново, неженен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че в периода от 15.01.2017 год. до 20.02.2017 год., от различни частни имоти в гр.Елхово, обл.Ямбол, в условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие, като извършител с А.И.И., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1795.00 лв. /хиляда седемстотин деветдесет и пет лева/, от владението на различни собственици, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и е извършил деянието при условията на повторност, т.к. преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случаят е немаловажен, както следва: - за това, че в неустановен точен час за времето от около 15.00 часа на 15.01.2017 год. до около 09.00 часа на 16.01.2017 год., в местността „Каишите", находяща се между „Родопа" и „Циментови изделия" в землището на гр.Елхово, обл.Ямбол, от частен имот - стопанска постройка, действайки в съучастие като извършител с А.И.И., чрез разрушаване на преграда, здраво направени за защита на имот - счупил е метална кука, за която е бил закачен синджир със заключен катинар на входната врата на помещението, отнел чужди движими вещи - два броя машинки за рязане на дърва, марка „STIHL", модел „MS250", оранжеви на цвят, на стойност 1474.00 лв., един брой апарат за електродъгово заваряване, марка „НоЬЬу 150", производство „Awelco Inc.-Conza-Italy", син на цвят на стойност 190.00 лв., един брой ъглошлайф, марка „Budget", модел „BWS1157" с технически характеристики: 230V/50 Hz/580W, 10 000 об./мин., Ф-115 мм., М14, черен на цвят, на стойност 86.00 лв., всички вещи на обща стойност 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, от владението на собственика им - Николай Георгиев Пейчев от гр.Елхово, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои; - за това, че на 20.02.2017 год., около обяд, в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул."Търговска" № 9, от магазин „Феникс", отнел чужди движими вещи - 1 брой мъжко, зимно, сиво, шушлеково яке на стойност 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/, собственост на ЕТ „Анжела 09-Анжела Николова" от владението на Гинка Иванова Стефанова, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите А.И.И. и Б.К.В. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия А.И.И. по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б."а" и б."б" от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание от 8 /осем/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", като на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият А.И.И. е бил задържан на осн. чл.64, ал.2 от НПК, с постановление на РП-Елхово, за срок до 72 часа, считано от 21.01.2017 год., както и времето, през което по отношение на същия е била взета с Определение № 21/23.01.2017 год. по ЧНД № 28/2017 год. по описа на PC-Елхово, мярка за неотклонение „Задържане под стража", като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. За извършеното престъпление от подсъдимия Б.К.В. по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, на това основание и чл,55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание 4 /четири/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Б.К.В. се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.
А.И.И.
Б.К.В.
В законна сила на 21.9.2017г.
17 АНД No 121/2017, III състав КАТ Г.Т.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0261-000027/07.02.2017г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Г. Койчев, с което на Г.Т.Г., с ЕГН **********,***, му е наложено на основание чл.179 ал.2 вр.с ал.1 т.5 пр.5 от ЗДвП административно наказание – глоба в размер на 100 лева за извършено административно нарушение по чл.44 ал.1 от ЗДвП.
18 НОХД No 459/2017, II състав Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Н.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 26.9.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 275 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП-Снежина С. от една страна и подсъдимия К.Н.С. и неговия защитник - адв. И.Ч. от друга страна, съгласно което: Подсъдимият К.Н.С. /C. N. S./, роден на *** година в гр.***, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с английско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан-реабилитиран, с адрес на територията на страната в с.***, обл.Ямболска, ул. „***“, № 6, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден на 2017 година до 28.04.2017 година в частен имот, находящ се в с.***, обл.Ямболска, ул. „***“, № 6, действайки като извършител, засял и отгледал 2779 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им – 324.36 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.1 тегловни процента, на стойност 1 946,16 лева - престъпление по чл.354в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия К.Н.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от обвиняемия К.Н.С. не са причинените имуществени вреди. За извършеното от подсъдимия К.Н.С. престъпление по чл.354в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание - ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 2 500.00 лева /две хиляди и петстотин лева/ да заплати в полза на Държавата. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият К.Н.С. /C. N. S./, роден на *** година в гр.***, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с английско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан-реабилитиран, с адрес на територията на страната в с.***, обл.Ямболска, ул. „***“, № 6, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2017 година в частен имот, находящ се в с.***, обл.Ямболска, ул.„***“, № 6, действайки като извършител, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - марихуана /коноп/, подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1, към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори - Списък I, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, а именно: марихуана /коноп/ с нетно тегло 43.44 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 260.64 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 59.00 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,2 тегловни процента, на стойност 354.00 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 26.77 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 160.62 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 65.57 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3 тегловни процента, на стойност 393.42 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 38.77 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,2 тегловни процента, на стойност 232.62 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 48.14 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,2 тегловни процента, на стойност 288.84 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 34.42 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 206.52 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 25.33 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 151.98 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 16.65 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 99.90 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 19.92 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,7 тегловни процента, на стойност 119.52 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 39.99 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 239.94 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 20.41 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3 тегловни процента, на стойност 122.46 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 13.97 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,2 тегловни процента, на стойност 83.82 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 34.90 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 209.40 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 4.24 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,1 тегловни процента, на стойност 25.44 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 43.58 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,7 тегловни процента, на стойност 261.48 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 9.67 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3 тегловни процента, на стойност 58.02 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 6.84 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,2 тегловни процента, на стойност 41.04 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 4.86 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4 тегловни процента, на стойност 29.16 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 14.98 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4 тегловни процента, на стойност 89.88 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 18.79 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3 тегловни процента, на стойност 112.74 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 6.20 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4 тегловни процента, на стойност 37.20 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 8.39 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3 тегловни процента, на стойност 50.34 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 6.44 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,7 тегловни процента, на стойност 38.64 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 4.38 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,7 тегловни процента, на стойност 26.28 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 8.12 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,5 тегловни процента, на стойност 48.72 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 1.94 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,3 тегловни процента, на стойност 11.64 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 5.20 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1 тегловни процента, на стойност 31.20 лева; марихуана /коноп/ с нетно тегло 10.68 грама, със съдържание на активно де
К.Н.С.
В законна сила на 26.9.2017г.
19 НОХД No 6/2017, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 29.9.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият А.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, *** „***“ - Фурната /***/, български гражданин, със средно образование, осъждан, работещ като хлебар, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила на 07.04.2016година Решение № 4 от 29.01.2016 година по гр.дело № 501/2015 година по описа на Районен съд - гр. Елхово, да издържа свой низходящ – детето си И.А.И. с ЕГН - **********, като му заплаща месечна издръжка в размер на 110.00 лева, платими чрез майката и законен представител на детето – Н.Г.М., в периода от 07.04.2016г. до 07.10.2016г. включително, в град Елхово, обл.Ямболска, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 месечни вноски, общо в размер на 770.00 лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 и чл.54, във вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, във вр. чл.42б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като определя следните пробационни мерки – 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.И.И.
Мотиви от 30.10.2017г.
В законна сила на 17.10.2017г.