РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 527/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЕТ Д.-2.-Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 527/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „С.И.Г.“ООД, с ЕИК 119676011, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя С.И.С. чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против ЕТ“ДЕЛЧЕВ-25-ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“, с ЕИК 128029667, при условията на обективно кумулативно съединяване, искове по чл.228 ал.1 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 19.9.2017г.
2 Гражданско дело No 241/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Х.К. С.Г.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.9.2017г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА на основание чл. 496, ал.3, вр. чл. 490, ал.1 и ал.2 от ГПК, за НЕДЕЙСТВИТЕЛНА извършената по изпълнително дело № 11/2003 година по описа на СИС при РС – Елхово публична продажба на следните недвижими имоти: 1. Втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово ул. „Александър Стамболийски" №161 с обща застроена площ от 93.57 кв.м. и външно стълбище с площадка с площ от 7.60 кв.м., построена в имот пл.№2194, за който в съсобственост с имот пл.№346 е отреден УПИ № II - 2194, 346 :в кв.27 по плана на гр.Елхово, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на имота: ул. „Александър Стамболийски", ул. „Лом", Ангел Георгиев Мавродиев, Георги Диков Йотов и Дико Георгиев Йотов, с актуалното описание на имота съгласно съществуващата кадастрална карта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2194.1.2 с площ от 93.57 кв.м., находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №160, ет.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 27382.500.2194, която сграда представлява Жилище - апартамент, при граници: на същия- етаж - няма, под обекта - 27382.500.2194.1.1, над обекта - няма. 2. Апартамент №1 на първи етаж от групов строеж /блок Палма 3/, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №64 ,със застроена площ от 77.60 кв.м., при граници: апартамент на Георги Калчев Гяуров, двор на блока и стълбище, заедно с прилежащите му избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и граници: мазе на Георги Калчев Гяуров, ул. „Велико Търново" и коридор, таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м. при граници: таван на Станко Янев Филипов, коридор и стълбище, със 7.72% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, с актуалното описание на този имот съгласно кадастралната карта е- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.1378.1.1, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №46, ет.1, ап.1, разположен в поземлен имот № 27382.500.1378, с площ от 77.60 кв.м. при граници: на същия етаж- 27382.500.1378.1.2, под обекта – няма, над обекта - 27382.500.1378.1.4, ведно с избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м., както и 7.72 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. ОТМЕНЯ Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.04.2009 година по изпълнително дело №11/2003 година по описа на СИС при РС – Елхово. По иска на Н.Х.К., с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв.В.К. ***, със съдебен адрес ***, с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, против ответникът С.Г.Г., с адрес ***, ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че собственик на процесните недвижими имоти, а именно: 1. Втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово ул. „Александър Стамболийски" №161 с обща застроена площ от 93.57 кв.м. и външно стълбище с площадка с площ от 7.60 кв.м., построена в имот пл.№2194, за който в съсобственост с имот пл.№346 е отреден УПИ № II - 2194, 346 :в кв.27 по плана на гр.Елхово, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на имота: ул. „Александър Стамболийски", ул. „Лом", Ангел Георгиев Мавродиев, Георги Диков Йотов и Дико Георгиев Йотов, с актуалното описание на имота съгласно съществуващата кадастрална карта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.2194.1.2 с площ от 93.57 кв.м., находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №160, ет.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 27382.500.2194, която сграда представлява Жилище - апартамент, при граници: на същия- етаж - няма, под обекта - 27382.500.2194.1.1, над обекта - няма. 2. Апартамент №1 на първи етаж от групов строеж /блок Палма 3/, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №64 ,със застроена площ от 77.60 кв.м., при граници: апартамент на Георги Калчев Гяуров, двор на блока и стълбище, заедно с прилежащите му избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и граници: мазе на Георги Калчев Гяуров, ул. „Велико Търново" и коридор, таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м. при граници: таван на Станко Янев Филипов, коридор и стълбище, със 7.72% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, с актуалното описание на този имот съгласно кадастралната карта е- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.500.1378.1.1, находящ се в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски" №46, ет.1, ап.1, разположен в поземлен имот № 27382.500.1378, с площ от 77.60 кв.м. при граници: на същия етаж- 27382.500.1378.1.2, под обекта – няма, над обекта - 27382.500.1378.1.4, ведно с избено помещение №9 с площ от 10.00 кв.м. и таванско помещение №4 с площ от 8.30 кв.м., както и 7.72 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, е ищцата Н.Х.К. с ЕГН **********. ОСЪЖДА ответникът С.Г.Г., с адрес ***, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК да заплати на ищцата Н.Х.К., с ЕГН **********, с адрес ***, действаща чрез пълномощник адв. В.К. ***, със съдебен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 596.83 лева. РЕШЕНИЕТО е постановено при признание на иска на основание чл.237 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните
В законна сила на 27.9.2017г.
3 Гражданско дело No 528/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЗОМАШ ООД - ЕЛХОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 12.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 528/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – „С.И.Г.“ООД, с ЕИК 119676011, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя СТАЙКО И. СТАЙКОВ чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против „ЗОМАШ“ООД, с ЕИК 838168750, със седалище и адрес на управление – гр.Елхово, ул.“Яница“ №1, представлявано от Управителя Г.И.И., искове по чл.2 ал.1 и чл.8 ал.1 от ЗАЗ, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 608/2016, III състав Делба Т.И.Г.,
В.И.Т.,
Т.С.А.,
Н.С.А.
Р.С.Ш.,
И.С.С.,
Н.Ж.Н.,
П.С.Ш.,
И.С.Ш.,
Д.И.Я.,
В.И.К.,
Д.С.П.,
И.Ж.П.,
Р.Ж.П.,
В.Ц.А.,
Е.А.И.,
В.А.Г.,
М.С.А.,
Т.З.Т.,
С.З.А.,
С.М.Т.,
З.П.П.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 15.9.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Т.И. ***, с ЕГН **********, В.И.Т. ***, с ЕГН **********, Т.С. ***, с ЕГН **********, Н.С. ***, с ЕГН **********, Р.С. ***, с ЕГН **********, И.С. ***, с ЕГН **********, Н.Ж.Н. ***, с ЕГН **********, П.С.Ш. ***, с ЕГН **********,***, с ЕГН **********, Д.И. ***, с ЕГН **********, В.И.К. ***, Старозагорска обл., с ЕГН **********, Д.С.П. ***, с ЕГН **********,***, с ЕГН **********, Р.Ж. ***, с ЕГН **********, В. Ц. А. ***, с ЕГН **********, Е.А.И. ***, с ЕГН **********, В.А.Г. ***, с ЕГН ********** М.С.А. ***, с ЕГН **********, Т.З.Т. ***, с ЕГН **********, С.З.А. ***, с ЕГН **********, С.М.Т. ***, с ЕГН ********** и З.П. *** ЕГН **********, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Оман, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 53504, а именно: 1. Друга селскостопанска територия, с площ от 5,010 дка, десета категория, в местността "ГОЛЯМАТА РЕКА", имот №004005 по плана за земеразделяне на с.Оман , при граници : имоти №004013 – др.селскостопанска територия – насл.на Тодор Николов Пенков, №000239 – дере на общ.Болярово, №004004- др.селскостопанска територия – насл.на Миньо Георгиев Дойчев; 2. Временно неизползваема нива, с площ от 11,896 дка, седма категория, в местността "ПОЛЯНАТА", имот №007044 по плана за земеразделяне на с. Оман , при граници : имоти №000245 - дере на общ.Болярово, №000145 – полски път на общ.Болярово, №007078 – нива на „Ромфарм компани“ООД; 3. Временно неизползваема нива с площ от 30,630 дка, девета категория, в местността "ЯНЕВО БЪРДО", имот №010033 по плана за земеразделяне на с. Оман , при граници : имоти №010034 – храсти на общ.Болярово-Кметството, №000159 – полски път на общ.Болярово, №010032 – пасище с храсти на общ.Болярово-Кметството, №010031 - вр.неизп.нива – насл.на Стоян и М. Пейкини и др., №000129 – полски път на общ.Болярово-Кметството, №010014-пасище с храсти на общ.Болярово-Кметството, №010035 – вр.неизп.нива – насл.на Тодор Николов Пенков; 4. Нива с площ от 18,204 дка, от които 13,289 дка-пета категория, а 4,914 дка-девета категория, в местността "КЪРТЪКОВИЦА", имот №012060 по плана за земеразделяне на с. Оман, при граници : имоти №000177 - полски път на общ.Болярово, №000266 – дере на общ.Болярово, №012059 – нива на насл.на Диньо Иванов Жечев и др.; 5. Нива с площ от 55,232 дка, четвърта категория, в местността "ГОРЕН ЮРТ", имот №016017 по плана за земеразделяне на с. Оман , при граници : имоти №000210 – път III клас на Държавата, №016016 – нива на „Ромфарм компани“ООД, №016021 – нива на насл.на Стою Михалев, №016022 – нива на насл.на Ради Ж. Еков, №000191 - полски път на общ.Болярово; 6. Нива с площ от 19,633 дка, пета категория, в местността "СЕЛСКА КОРИЯ", имот №018009 по плана за земеразделяне на с. Оман, при граници : имоти №000196 - полски път на общ.Болярово, №018010 – нива на Петър Минев Костадинов, №018008 – пасище, мера на общ.Болярово-Кметството, при следните квоти за съделителите: по 990/9720 ид.ч. за ищците - Т.И.Г. и В.И.Т. и за ответниците - Н.Ж.Н. и З.П.П.; по 801/9720 ид.ч. за ищците – Т.С.А. и Н.С.А.; по 495/9720 ид.ч. за ответниците – Р.С.Ш. и И.С.С.; по 315/9720 ид.ч. за ответниците - П.С.Ш. и И.С.Ш.; по 630/9720 ид.ч. за ответниците - Д.И.Я. и В.И.К.; по 330/9720 ид.ч. за ответниците - Д.С.П., И.Ж.П. и Р.Ж.П.; 24/9720 ид.ч. за ответницата В. Ц. А.; по 36/9720 ид.ч. за ответниците – Е.А.И. и В.А.Г.; по 32/9720 ид.ч. за ответниците - М.С.А., Т.З.Т. и С.З.А. и 96/9720 ид.ч. за ответницата С.М.Т.. ОСТАВЯ без разглеждане на този етап от настоящото делбено производство искането на ищците - Т.И. ***, с ЕГН **********, В.И.Т. ***, с ЕГН **********, Т.С. ***, с ЕГН **********, Н.С. ***, с ЕГН **********, направено чрез пълномощника им – адв.С. *** за присъждане на разноски под формата на платен депозит за назначения особен представител на ответника И.С.Ш., в размер на 300.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 9.11.2017г.
5 Гражданско дело No 6/2017, III състав Иск за нищожност на делба В.Г.К. П.В.П.,
Д.Т.Г.,
Т.Т.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 18.9.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН на основание чл.75 ал.2 от Закона за наследството Договорът за доброволна делба на земеделски земи, сключен между ответниците – П.В.П., с ЕГН ********** ***, Д.Т.Г., с ЕГН ********** *** и Т.Т.И., с ЕГН ********** ***, на 15.08.2011г., акт №7, том ІI, рег.№1912/ 2011г. на Нотариус Ж. Райчева с рег.№ 452 на НК с район на действие – съдебния район на PC-Елхово, вписан с вх.№ 2045 от 16.08.2011г., акт № 268, том I на Службата по вписванията-Елхово при АВ, като наследници по закон на В.П. ***, поч.на 11.02.1973г. и Д. В. Г. /ПЕЙЧЕВА/, върху процесните дванадесет земеделски имота, находящи се в землището на с.Бояново, ЕКАТТЕ 06001, общ.Елхово, възстановени с Решение № 18Б от 27.04.1999 г. и Решение № 24Б/ 15.06.1999 г., и двете на ПК гр.Елхово по преписка вх.№ 2441/10.01.1992г., а именно: 1. Нива с площ 22.996 дка /двадесет и два декара и деветстотин деветдесет и шест кв.м./ в местността „Калето", категория трета , съставляваща имот № 013006 /тринадесет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 013005, ПИ № 013003, ПИ № 013004, ПИ № 000730; 2. Нива с площ 17.201 дка/седемнадесет декара и двеста и един кв.м./ в местността „Самаралска драка", категория четвърта, съставляваща имот № 023107 /двадесет и три хиляди сто и седемнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 023095, ПИ № 023096, ПИ № 023111, ПИ № 023108, ПИ № 000049; 3. Нива с площ 7.000 дка /седем декара / в местността „Дренака", категория четвърта, съставляваща имот № 024057 /двадесет и четири хиляди петдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 024056, ПИ № 024041, ПИ № 024058, ПИ № 000586; 4. Нива с площ 29.003 дка /двадесет и девет декара и три кв.м./ в местността „Айдере", категория четвърта, съставляваща имот № 041030 / четиридесет и една хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 0041029, ПИ № 041021, ПИ № 000638, ПИ № 000641; 5. Нива с площ 14.001 дка /четиринадесет декара и един кв.м./ в местността „Чаталал дол", от който 8.369 дка шеста категория и 5.362 дка категория четвърта, съставляваща имот № 042030 / четиридесет и две хиляди и тридесет / по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 042029, ПИ № 042025, ПИ № 042031, ПИ № 000659; 6. Нива с площ 25.000 дка /двадесет и пет декара/ в местността „Зад шумата", от които 17.833дка шеста категория и 7.168 дка категория четвърта, съставляваща имот № 045085 /четиридесет и петхиляди осемдесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000395, ПИ№ 045083, ПИ № 045086, ПИ № 000167; 7. Нива с площ 27.700 дка /двадесет и седем декара и седемстотин кв.м./ в местността „Мерата", категория четвърта, съставляваща имот № 059032 /петдесет и девет хиляди и тридесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000703, ПИ № 000687, ПИ № 059033, ПИ №059044; 8. Пасище, мера с площ 9.904 дка /девет декара деветстотин и четири кв.м./ в местността „Над язовира", от които 7,660дка десета категория и 2.236 четвърта категория, съставляващ имот № 081030 / осемдесет и една хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000599, ПИ № 000366, ПИ № 000123, ПИ № 081031; 9. Нива с площ 8.000 дка /осем декара / в местността „Седлото", от които 7.896 дка десета категория и 0.104 дка шеста категория , съставляваща имот № 047016 /четиридесет и седем хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 047015, ПИ № 047014, ПИ № 047017, ПИ№ 000175; 10. Нива с площ 1.441 дка /един декар и четиристотин четирдесет и един кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 090287 /деветдесет хиляди двеста и осемдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 000458, ПИ № 090284, ПИ № 091286, ПИ № 090289; 11. Нива с площ 1.034 дка /един декар и тридесет и четири кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 090482 /деветдесет хиляди четиристотин осемдесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 090481, ПИ № 091048, ПИ № 090485, ПИ № 090483; 12. Нива с площ 1.325 дка /един декар и триста двадесет и пет кв.м./ в местността „Лозята", категория пета, съставляваща имот № 091643 /деветдесет и една хиляди шестотин и четиридесет и три/ по плана за земеразделяне, при граници ПИ № 090641, ПИ № 090636, ПИ № 090643, ПИ № 091732, като сключен без участието на ищеца В.Г.К., с ЕГН ********** ***, к-с ”Диана” бл.10, вх.В, ет.6, като наследник на общия наследодател В.П. ***. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците П.В.П., с ЕГН ********** ***, Д.Т.Г., с ЕГН ********** *** и Т.Т.И., с ЕГН ********** ***, да заплатят на ищеца В.Г.К., с ЕГН ********** ***, к-с ”Диана” бл.10, вх.В, ет.6, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, сумата от общо 1 477.00 /хиляда четиристотин седемдесет и седем/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 17.10.2017г.
6 Гражданско дело No 579/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД ЗП ХРИСТО ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 19.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 579/2017г. по описа на РС-Елхово, поради направен от страна на ищеца – ***, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов“ № 16, представлявано от Изпълнителния директор ***чрез пълномощника – юрисконсулт Е.Х., надлежен отказ при условията на чл.233, изр.1 хипотеза 1-ва от ГПК от предявените против ЗП ***, с ЕГН **********,***, искове по чл.2 ал.1 и чл.8 ал.1 от ЗАЗ, по чл.86 ал.1 от ЗЗД и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на иск.молба до окончателното изплащане на сумите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.10.2017г.
7 Гражданско дело No 471/2017, II състав Делба В.В.В. Ю.Я.В.,
В.Я.В.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от В.В. ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Н.Д., против Ю.Я. *** и В.Я. ***, искова молба за делба на съсобствени недвижими имоти, находящи се в град Болярово и в с. Горска поляна, с вх. № 1902 от 04.08.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищеца в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 471 по описа за 2017г. на ЕРС. ОСЪЖДА ищецът В.В. ***, с ЕГН – **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Н.Д., да заплати държавна такса в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка Районен съд Елхово на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при служебно издаване на изп. лист, вносими по сметка на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до В.В. ***, със съдебен адрес ***, чрез процесуалният им представител адв. Д.Н.Д., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 6.10.2017г.
8 Гражданско дело No 12/2016, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.К.Б.Т. Е.И.И.,
С.К.Б.,
К.Д.А.,
И.Д.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.9.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, между съделителите, без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ в ДЯЛ ПЪРВИ и обявява за собственик съделителя Е.И.И., с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, а именно: 1.ИМОТ с проектен № 016157 /нула, едно, шест, едно, пет, седем/ по скица – проект за делба №Ф01961/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „ВЪЛЧАРНИКА" с начин на трайно ползване - НИВА, с площ от 4,998 дка /четири декара и деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, пета категория, при граници и съседи: имот № 016024 – нива на наследниците на Георги С Минчев, имот № 016003 - нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 000392 - полски път на община Елхово, имот № 000109 - полски път на община Елхово и имот № 016158 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б.. Имотът е образуван от имот № 016023. 2. ИМОТ с проектен № 021107 /нула две, едно, едно, нула, седем/, по скица - проект №Ф01965/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово , област Ямболска, в местността „КОРУБА", с площ от 5.800дка /пет декара и осемстотин кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, пета атегория, при граници и съседи: имот № 021017 – изост.нива на А.С.К, имот № 021022 – нива на „Серес“ АД, имот № 021023 – нива на Иванка Михова, Тончева – Г. и др., имот № 021108 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б. и имот № 00411 – полски път на община Елхово. Имотът е образуван от имот № 021016 3. ИМОТ с проектен № 029110 /нула, две, девет, едно, едно, нула/, по скица - проект №Ф01969/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ", с площ от 5.200 дка /пет декара и двеста кв.м./ с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи: имот № 029024 – нива на „Булгар Агро“ ЕООД, № 000180 – полски път на Община Елхово, № 029111 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот № 029050 - нива на „Булгар агро“ ЕООД. Имотът е образуван от имот № 029025. 4. ИМОТ с проектен номер № 024012 /нула, две, четири, нула, едно, две/ по скица - проект №Ф01973/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КРИВОЛЕЦА", с площ от 3.520 дка /три декара и петстотин и двадесет кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи : имот № 000142 – дървопроизводствени площи на МЗГ /ДЛ /ДДС, имот № 024013 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот № 000155 – друга селскостоп. собств. на неустановен собственик. Имотът е образуван от имот № 024010. Общата пазарната оценка на този дял е в размер на 8175.00 лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ ВТОРИ общ и обявява за собственици - съделителя С.К.Б.-Т., с ЕГН **********,*** и С.К.Б., с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, а именно: 1.ИМОТ с проектен № 016158 /нула, едно, шест, едно, пет, осем/ по скица - проект №Ф01962/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „ВЪЛЧАРНИКА", с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 000109 – полски път на община Елхово, имот № 016157 – нива на дял първи, имот № 016024 – нива на насл. на Георги С Минчев и имот № 016159 – нива на К.Д.А. и И.Д.П.. Имота е образуван от имот № 016023. 2. ИМОТ с проектен № 021108 /нула, две, едно, едно, нула , осем /, по скица - проект №Ф01966/22.06.2017г., на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КОРУБА", с площ 5,798дка /пет декара, седемстотин деветдесет и осем кв. м./ с начин на трайно ползване: НИВА, пета калегория, при граници и съседи : имот № 021107 – нива на дял първи, имот № 000411– полски път на община Елхово, имот № 021109 – нива на К.Д.А. и И.Д.П., имот №021023 – нива на Иванка Михова Тончева – Г. и др. Имотът е образуван от имот № 021016. 3. ИМОТ с проектен № 029111/ нула, две , девет, едно, едно, едно/, по скица - проект №Ф01970/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ", с площ от 5.200 дка /пет декара и двеста кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, седма категория, при граници и съседи : имот № 029112 - нива на К.Д.А. и И.Д.П., имот № 000180 - полски път на Община Елхово, имот № 029110 - Нива на дял първи, имот № 029050 – нива на „Булгар Агро“ ЕООД. Имотът е образуван от имот № 029025 4. ИМОТ с проектен номер № 024013 /нула, две , четири, нула , едно, три / по скица - проект №Ф01974/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находяща се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КРИВОЛЕЦА", с площ от 3.518 дка /три декара и петстотин и осемнадесет кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 024012 – нива на дял пети, имот №000142 – дървопроизводствени площи на МЗГ/ДЛ/ ДДС, имот № 024014 – нива на К.Д.А. и И.Д.П. и имот № 000155 – др. селскостоп.територия, на неустановен собственик. Имотът е образуван от имот № 024010. Общата пазарната оценка на този дял е в размер на 8175.00 лева. ПОСТАВЯ в ДЯЛ ТРЕТИ общ и обявява за собственици – съделителя К.Д.А., с ЕГН ********** *** и И.Д.П., с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 016159 /нула, едно, шест, едно пет, девет/ по скица - проект №Ф01963/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „ВЪЛЧАРНИКА", с площ от 5,000 дка /пет декара/, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 016158 – нива на дял С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот № 000109 - полски път на община Елхово, имот №000395 – полски път на община Елхово, имот № 016024 – нива на наследниците на георги С Минчев. Имотът е образуван имот № 016023. 2. ИМОТ с проектен № 021109 /нула две, едно, едно, нула, девет/ по скица - проект №Ф01967/22.06.2017г. на ОС"Земеделие" гр.Елхово, находящ се в землището на с.Лалково с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямболска, в местността „КОРУБА", с площ 5,798дка /пет декара, седемстотин деветдесет и осем кв. м./, с начин на трайно ползване: НИВА, пета категория, при граници и съседи: имот № 021108 – нива на С.К.Б.-Т. и С.К.Б., имот №000411 – полски път на община Елхоно, имот №021015 - нива на Хера Агро ЕООД, имот №021023- нива на Иванка Михова Тончева - Г. и др. Имотът е образуван от имот № 021016. 3. ИМОТ с проектен № 029112 /нула две, девет, едно едно, две /, по скица - проект №Ф01971/22.06.2017г., на ОС"Земеделие" гр.Елхово, н
9 Гражданско дело No 470/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.К.,
Й.В.К.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.9.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на ***година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 20 от ***година на община Елхово граждански брак между Й.В.К., с ЕГН ********** и Е.Д.К., с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – В.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „***“ № ***, вх.*, ап.**, представляващо жилище – апартамент, с площ от 59 кв.м., лична собственост на съпруга Й.В.К., след прекратяване на брака ДА СЕ ПОЛЗВА от Й.В.К.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Й.В.К., с ЕГН **********, се поставя придобитото по време на брака в режим на СИО, МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка «Опел», модел «Вектра» с рег. № ***, с рама № ***, , двигател № *** , с основен цвят тъмно син. Застрахователната стойност на МПС – во е в размер на 200.00 лева. Стойността на този дял възлиза на сумата от 200.00 лева. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. От брака съпрузите нямат родени непълнолетни деца. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. По време на рака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, вещни права върху недвижими имоти, други МПС, влогове, участия в търговски дружества в режим на СИО. ОСЪЖДА Е.Д.К., с ЕГН **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса за допускането на развода в размер на 7.50 лева, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Й.В.К., с ЕГН **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 11.50 лева, от които 7.50 лева за допускането на развода и 4.00 лева върху поставеният му в дял лек автомобил, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 29.9.2017г.