РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 203/2016, III състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Районния прокурор при ЕРП – С. И. от една страна и подсъдимата Н.Д.Д. и нейният защитник адв.Г. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимита Н.Д.Д., родена на *** ***, адрес ***, българка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, В ТОВА ЧЕ на 21.01.2016 год., около 19.30 часа, в с.Голям Дервент, обл.Ямбол, в частен имот, находящ се на улица “Девети септември“ № 15, чрез свързване на главен предпазител с вторичен витлов предпазител на средство за техническо измерване марка „ACTARIS“ с фабричен номер 2966680, посредством мостов електрически проводник със сечение 2 кв.мм и с дължина 17 см., неправомерно се е присъединила към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“, като с това е създала условия за непълно отчитане на потребителската електрическа енергия -престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата Н.Д.Д. се налага наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и „Глоба“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимата Н.Д.Д. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство – 1 бр. мостов проводник 2 кв.мм. черна изолация с дължина 17 см, приложен по делото, след датата на влизане в сила на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 203/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.Д.Д.
В законна сила от 2.9.2016г.
2 НОХД No 506/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 2.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият С.Т. и неговият защитник - адв. И.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият С. Т. /***/, роден на *** година в гр.Ергани, Република Турция, турски гражданин, с висше образование, живущ в гр. Истанбул, Република Турция, безработен, неосъждан, женен, с паспорт № SO 134963 5, издаден в Република Турция, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2016 година в района на 253 гранична пирамида в землището на с.Вълча поляна, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимят С.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият С.Т. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия С.Т. /***/ по чл. 279, ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК се определя и налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ“ режим и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД ”ГП” – Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю. Ахмедов Кушевд да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 10.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 506/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият С.Т. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.40 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.Т.
В законна сила от 2.9.2016г.
3 АНД No 222/2016, III състав КАТ С.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 7.9.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000124/07.04.2016г. на Началник група към ОД на МВР-Ямбол-РУ-Елхово, с което на С.Р. / S. R./ гражданин на Ислямска република Иран, роден на ***г. в ИР Иран, му е наложено на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ административно наказание – глоба в размер на 3 000 лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
В законна сила от 27.9.2016г.
4 НОХД No 400/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 7.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, в момента в затвора гр. Ст. Загора, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от 18.12.2013 година до 12.01.2014 година в град Елхово, от частен дом, находящ се на улица „Иван Николов" №2А, отнел чужди движими вещи -1 брой компютър, марка „Packard bell"; 1 брой сглобен компютър; 1брой принтер марка „EPSON", модел „DX3800" 3 в 1; 1 брой монитор марка „Асег" 19 инча; 1 брой уеб камера марка „Media TECH"; 1 брой външен хард диск марка „Medion" 1ТВ; 1 брой мобилен телефон марка „Нокия 225"; 1 брой фотоапарат марка „Самсунг"; 1 брой фотоапарат марка „Панасоник"; 2 броя USB флаш памет от по 4 гигабайта; 1 брой навигация за автомобил марка „Garmin 205w"; 1 брой бинокъл; 1 брой ноутбук, марка „Asus" модел „ЕееРс"; 1 брой зарядно за батерии; 1 брой калъф /кутия/ с надпис „Dantax“, всичко на обща стойност 2 765.00 лева, от владението на собственика им М.П.Н.- поданик на Кралство Дания, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б. „А“ от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А” и чл.58А, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание да изтърпи ефективно в ЗАТВОР или ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – 1 брой монитор марка „Асег"; 1 брой зарядно за батерии; 1 брой фотоапарат, марка „Самсунг" и 1 брой калъф /кутия/ с надпис „Dantax“, след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственикът им – М.П.Н. - поданик на Кралство Дания. ОСЪЖДА подсъдимият М.В.М., ЕГН-**********, на основание чл.189, ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: 117.50 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и 29.47 лева разноски за вещо лице в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………… /Яна Ангелова/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1…………………. /Д.Д./ 2…………………. /Мария Тодорова/
М.В.М.
Мотиви от 30.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
5 НОХД No 477/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 7.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2016 г. около 18.15 часа, на входа на с.Маломирово, община Елхово, област Ямбол, в посока от с.Раздел, обл.Ямбол към центъра на с.Маломирово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка/модел „Мерцедес Ц 200 Д" с per. № ***, след употреба на наркотични вещества - коноп /марихуана/, установено по надлежния ред с техническо средство "Dreger Drug Check 3000" - престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, като на това основание и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1 000 /хиляда/ лева. На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК лишава подсъдимият М.Н.Г., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК при изпълнение на това наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право, считано от 10.08.2016 година. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 7-дневен срок, считано от днес.
М.Н.Г.
Мотиви от 12.9.2016г.
В законна сила от 15.9.2016г.
6 НОХД No 500/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Д.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 7.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко И. от една страна и подсъдимия Ж.Д.Г. и неговият защитник адв.Чиликов от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Ж.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, женен, осъждан - реабилитиран, безработен, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 23.08.2016 г. около 17:50 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, на кръстовището на ул.“Победа“ с ул.“Петко Д.Петков“,в посока от с.Изгрев, обл.Ямбол към центъра на гр.Елхово, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „3510“ с ДК № У 0864 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1, 64 на хиляда, установено по надлежния ред с физикохимическа експертиза за алкохол на проба кръв обективирана в протокол за химическо изследване № 370/24.08.2016 год. на експерт НТЛ при ОД МВР - Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Ж.Д.Г. се налага наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия не се налага наказанието „Глоба“. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият Ж.Д.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 24.08.2016 година до привеждане в изпълнение на настоящото определение. От деянието няма причинени имуществени вреди. По ДП направените разноски в размер на 40.10 /четиридесет лева и десет стотинки/ лева за експертиза се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на РС-Елхово в случай на издаване на изпълнителен лист. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 500/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ж.Д.Г.
В законна сила от 7.9.2016г.
7 АНД No 353/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела Г.Д.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16 – 0261 – 000188 от 19.05.2016 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, с което на Г.Д.И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 638, ал.3 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила от 27.9.2016г.
8 НОХД No 507/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 8.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 507/2016 година по описа на ЕРС, поради оттегляне съгласието на страните за сключване и одобряване на внесеното в съда споразумение за решаване на наказателното производство. ВРЪЩА ДП № 9/2016г. по описа на РУ на МВР Елхово на ЕРП за продължаване на производството по същото. Настоящото определение е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание което приключи в 11.15 часа.
В законна сила от 8.9.2016г.
9 НОХД No 509/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Х.,
О.С.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 8.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимите - В.Х. /V. H./ и О.С. /O S/ и техният защитник адв.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият В.Х. / V. H./, роден на *** година в гр.Карабук, Р.Турция, живущ в гр.Истанбул, Р.Турция, кв.Картал, бул.Исмаил Деде № 5, ет.3, гражданин на Р.Турция, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, притежаващ турски паспорт № U13055306, издаден от Р.Турция, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 07.09.2016 г. около 01:40 часа в района на 263 гранична пирамида, в землището на с.Лесово, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършител с О.С., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта. - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият В.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия В.Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия В.Х. / V. H./ по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимият О.С. /O S/, роден на *** година в гр.Яваджик, Р.Турция, живущ в гр.Истанбул, Р.Турция, кв.Картал, бул.Алтъй сукак № 11, гражданин на Р.Турция, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, притежаващ турски паспорт № U13055305, издаден от Р.Турция, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 07.09.2016 г. около 01:40 часа в района на 263 гранична пирамида, в землището на с.Лесово, общ.Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като съизвършител с В.Х., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта. - престъпление по чл. 279, ал. 1,вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия О.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия О.С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимия О.С. /O S/ по чл. 279, ал. 1 вр чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, на това основание и чл.54,ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лева за превод остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 509/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Х.
О.С.
В законна сила от 8.9.2016г.
10 НОХД No 512/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 9.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия - Д.С. /J. S./ и неговият защитник адв.Д. от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.С. /J. S./, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ ***, гражданин на ИР Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 08.09.2016 година, около 03:30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия Д.С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Д.С. по чл.279, ал.1 от НК, на това основание и чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 512/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.С.
В законна сила от 9.9.2016г.
11 НОХД No 198/2016, IV състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ТОПОЛОВГРАД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Н.Г.К.,
Т.И.Т.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 10.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.К., роден на *** ***, общ.Тополовград, ул."Охрид" №9, българин, български гражданин, женен, със средно образование, енорийски свещеник, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2010 година в местността „Бешик“ в землището на с.Устрем, област Хасково е придобил 1бр. ловна пушка с дървен приклад, марка /модел/ - „HAKAN"-TS.870TM със сериен номер 402, и в периода от 27.09.2010г. /в неустановен час/ до 10.30 часа на 28.09.2010г., в дома си в с.Устрем, обл. Хасково, ул.„Охрид" № 9 е дължал същото огнестрелно оръжие - ловна пушка с дървен приклад, марка /модел/ - „HAKAN"-TS.870TM със сериен номер 402, и 7 бр.ловни патрона, а именно: 1 бр.ловен патрон с надпис „ARSENAL", 12 калибър; 1бр. ловен патрон с надпис „RS-32", 12 калибър; и 5 бр.еднакви ловни патрона, 12 калибър, без да има надлежно разрешение за това - престъпление по чл.339, ал. 1 от НК, и на основание чл.339, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.304 от НПК признава подсъдимия ЗА НЕВИНОВЕН и ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение, за това на 27.09.2010 година в местността „Бешик“ в землището на с.Устрем, област Хасково да е придобил 1 бр.ловен патрон с надпис „ARSENAL", 12 калибър; 1бр. ловен патрон с надпис „RS-32", 12 калибър; и 5 бр.еднакви ловни патрона, 12 калибър. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Г.К., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ДПУБ - МВР /за НИКК/ сумата от 61.52 лв. направени по делото разноски за извършена по делото балистическа експертиза, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00лв. държавна такса, вносима по сметка на Районен съд – гр.Елхово. На основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, представляващи вещи предмет на престъплението, притежаването на които е забранено - ловна пушка с дървен приклад, марка/модел/ „HAKAN"-TS.870TM със сериен номер 402, и гилзи от 1 бр.ловен патрон с надпис „ARSENAL", 12 калибър; 1бр. ловен патрон с надпис „RS-32", 12 калибър; и 5 бр.еднакви ловни патрони, 12 калибър, намиращи се на съхранение в Служба „КОС“ при ОД МВР – Ямбол, като веществените доказателства – гилзи, след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. Веществените доказателства - 1 бр. спортен сак, бял на цвят; 1 бр. текстилен сак; 1 бр. метален детектор с надпис „Скенер-метал; 1 бр. зарядно устройство; 2 бр. радиостанции; 1 бр. ментален детектор „GАРЕТ"; 1 бр.джобна електронна везна, марка „KENEX", след влизане на присъдата в сила да се върнат на лицето от което са отнети Н. Г.К.. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Н.Г.К.
Т.И.Т.
12 АНД No 305/2016, III състав Агенция "Митници" Т.С.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №726/2015г. от 11.04.2016г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов С., с което на Т.С.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес *** и с постоянен адрес ***, на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „MM Slims“ /кутия/ без акцизен бандерол – 3 500 къса; цигари „ASSOS Slims“ /кутия/ без акцизен бандерол с надпис - for duty free sale only - 400 къса и цигари „VICTORY Exclusive“ /кутия/ без акцизен бандерол – 1 900 къса, с обща продажна цена от 1 350.50 лв., и на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от ЗМ й е наложено административно наказание - глоба в размер на 2 701.00 лева, съставляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия, за извършено на 28.10.2015 година административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ : /М. Кирова/ НП-потвърдено
В законна сила от 6.10.2016г.
13 НОХД No 515/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 12.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 402 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А.С. от една страна и подсъдимия Т.М. /T.M./, и неговия защитник адв. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Т.М. /T.M./, роден на *** година в гр.Панджаб, Ислямска република Пакистан живущ ***, Ислямска република Пакистан, гражданин на Ислямска република Пакистан, с основно образование, женен, неосъждан, работещ като общ работник, притежаващ паспорт № С 2070849 СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 09.09.2016 г. около 06:20 часа в района на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.М. /T.M./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Т.М. /T.M./, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 120.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД“Гранична полиция“ град Елхово. Веществени доказателства – няма. Преводача - Моля да ми заплатите и направените от мен пътни разноски, за което представям документи. Пътувам от гр.Пловдив. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Н.Х. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на урду и обратно и пътни разноски в размер на 60.93 лв. от гр. Пловдив до гр. Елхово и обратно. С оглед признаването на подсъдимия за виновен на същият следва да се възложат на основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за превоз на преводач в размер на 60.93 лв., тъй като към момента на сключване на споразумението те не са били определени от съда, а направените разноски за превод в размер на 15.00 лв. следва на основание чл.189, ал.2 от НПК следва да останат за сметка на органа който ги е направил – РС – Елхово. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за превод в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ОСЪЖДА подсъдимия Т.М. /T.M./, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 60.93 лв., представляваща направени в съдебната фаза на наказателното производство разноски, както и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 515 /2016г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението на съда в частта на произнасянето на съда по отношение на направените в съдебната фаза на процеса разноски, подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Адв.Д. – Не желаем писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението. Подсъдимият Т.М. /T.M./,/чрез преводача/ - Не желая писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението.
Т.М.
В законна сила от 12.9.2016г.
14 НОХД No 518/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Х.,
С.З.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 13.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 403 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А.С. от една страна и подсъдимите Е.Х./E.K/ и С.З. / S Z/ и техният защитник адв. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Е.Х. /E.K/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан и С.З. /S Z/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, Ислямска Република Афганистан, афганистанец, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 11.09.2016 година, около 02.30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК; Деянието е извършено от подсъдимите Е.Х./E.K/ и С.З. / S Z/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Е.Х. /E.K/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият С.З. /S Z/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 120.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 518 /2016г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта му касаеща произнасянето на съда по отношение направените разноски за преводач в съдебната фаза на процеса подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС. Адв. Д. – Подзащитните ми не желаят писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението. Подс. Е.Х./E.K/, /чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда. Подс. С.З. / S Z/,/чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда.
Е.Х.
С.З.
В законна сила от 13.9.2016г.
15 НОХД No 519/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.Н.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 404 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т.К. от една страна и подсъдимия М.С.Н.А. Х. /M.S. N.AL.H./ и неговия защитник адв. Н. С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.С.Н.А. Х. /M.S. N.AL.H./, роден на *** година в гр. Каркук, Република Ирак, живущ ***, Република Ирак, иракски гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, притежаващ документ за самоличност №***, изд. на18.05.2011 г. валиден до 15.05.2019 г. в гр.Каркук, Република Ирак СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 13.09.2016 година, около 04.00 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, а.. 1 от НК; Деянието е извършено от подсъдимият М.С.Н.А. Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия М.С.Н.А. Х. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият М.С.Н.А. Х. по чл. 279, а.. 1 от НК вр. чл.54, а..1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА , изтърпяването на което на основание чл. 66, а.. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. M A на основание чл.189, а..3 от НПК се възлагат в тежест на подсъдимия, и той следва да заплати същите в приход на Републиканския бюджет по сметка на РД“ГП“ - Елхово, а направените разноски в размер на 30лв. за превод от арабски на български език и обратно на основание чл.189, а..2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е извършил РДГП-Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, а..1, вр. чл.23 и чл.26, а..1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на арабски и обратно. На основание чл.189, а..2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, а..3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 519 /2016г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта на произнасянето на съда по отнощение направените в днешното с.з. разноски подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес. Подсъдимия М.С.Н.А. Х. /M.S. N.AL.H.//чрез преводача/ - Не желая писмен превод на определението за одобряване на споразумението. Адв. С. – Не желаем писмен превод на определението на съда за доборяване на споразумението.
М.С.Н.А.
В законна сила от 14.9.2016г.
16 АНД No 364/2016, III състав КАТ П.А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.9.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0261-000214 от 19.05.2016г., издадено от Началникът на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., с което на П.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за извършено административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 13.10.2016г.
17 НОХД No 444/2016, IV състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.П.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 412 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С И от една страна и подсъдимия Д.П.Д. и неговият защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимия Д.П.Д. /J P D/, роден на *** година в Сейнт Асаф, Великобритания, британски поданик, постоянен и настоящ адрес:***, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЛНЧ ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ: В периода от неустановена дата на месец август 2015 год. до 26.01.2016 год., в частен имот — къща, находяща се в с.Трънково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 7, засял и отгледал 23 броя растения от рода на конопа /марихуана/ с общо нето тегло на изсушената растителна листна маса и плодни връхчета - 211.54 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 9 %, на обща стойност 1 269.24 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила — чл.27, ал.1, съгласно който: "Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растения от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1 - престъпление по чл.354в, ал.1 от НК; За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354в, ал.1 от НК на основание чл.354в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал. 1, т.1 във вр.ал.2 от НК на Д.П.Д. /J P D/, се налага наказание „ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА“ в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание една година и шест месеца лишаване от свобода се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението за одобряване на споразумението в сила; и В ТОВА,ЧЕ: В периода от неустановена дата на месец август 2015 год. до 26.01.2016 год., в частен имот — къща, находяща се в с.Трънково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул."Александър Стамболийски" №7, държал без надлежно разрешително, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила / Списък I към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета на основание чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗКВНВП/, високорискови наркотични вещества както следва: коноп /марихуана/ с тегло 29.06 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 18 % на стойност 174.36 лева; коноп /марихуана/ с тегло 20.48 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 1 % на стойност 122.88 лева; коноп / марихуана/ с тегло 44.69 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 6 % на стойност 268.14 лева;коноп /марихуана/ с тегло 25.81 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 9 % на стойност 154.86 лева;коноп /марихуана/ с тегло 29.52 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 6 % на стойност 177.12 лева;коноп /марихуана/ с тегло 43.65 грама сьс съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 2% на стойност 261.90 лева;коноп /марихуана/ с тегло 29.40 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 12 % на стойност 176.40 лева; коноп /марихуана/ с тегло 63.17 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация 12 % на стойност 379.02 лева, на обща стойност 1714.68 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354а, ал. 3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК на основание чл.354а, ал. 3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК във вр.чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр.ал.2 от НК на Д.П.Д. /J P D/ се налага наказание „ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание десет месеца лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл.23, ал. 1 от НК, на подсъдимия Д.П.Д. /J P D/ се определя едно общо наказание между наказанията наложени му за описаните по-горе престъпни деяния в размер на най-тежкото от тях, а именно „ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното най - тежко наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца лишаване от свобода СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ изцяло наложените наказания „ГЛОБА“ в размер на 2500 лв. за престъплението по чл.354в, ал.1 от НК и „ГЛОБА“ в размер на 1000 лв. за престъплението по чл. 354а, ал. 3, предложение второ, т.1, предложение първо от НК. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното общо най- тежко наказание - една година и шест месеца лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението за одобряване на споразумението в сила. Деянията са извършени от подсъдимия Д.П.Д. /J P D/ при условията на пряк умисъл. От деянията няма причинени имуществени вреди. Направените разноски в размер на 174.00 лева за изготвена физикохимична експертиза и 96.00 лева за изготвена фармакологична-оценъчна експертиза, в общ размер 270.00 лв. на основание чл.189, ал.3 от НПК СЕ ЗАПЛАЩАТ от подсъдимия Д.П.Д. /J P D/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Направените по делото разноски за преводач по ДП, в размер на 60.00 лева на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил ОД МВР – Ямбол. Веществени доказателства – 23 броя саморъчно изработени саксии от пластмасови зелени бирени шишета от 2 литра от които 20 броя от бира „Каменица“, 1 бр.от бира „Бургаско“ и 2 бр.без етикет /без намиращите се в тях по едно стъбло от растение/; 1 бр.саморъчно изработено осветително тяло включващо метален рефлектор с размери 40см/34см. с монтирани фасонка и крушка с дължина 30 см. и проводник с дължина 2 м; ел.уред с надпис „Electronic control gear“ с проводник с дължина 1.20 м завършващ с щепсел и ел.уред таймер с надпис „Legrand“; ел.разклонител с 6 бр.гнезда с проводник с дължина 1.50 м.; конвекторна отоплителна печка марка“Sand“ модел GS2000V; препарат в пластмасово жълто на цвят шише от 500 мл. с надпис „Organic house insecticide; метална тенджера с диаметър 25 см. и височина 10 см.; термометър дървен с размери 21 см/4см.; 5 бр.саморъчно изработени саксии, четири от които от зелени бирени пластмасови шишета от била „Каменица“ и едно шише от минерална вода „Хисар“ с почва и с по едно растение/стъбло/ с премахната листна маса с височина от 4см. до 65 см.; и 6 бр.стъклени буркани затворени с метални капачки с височина 12 см-14 см и диаметър 8см-9см., като вещи принадлежащи на виновния, послужили за извършване на престъплението, на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, които като вещи без стойност след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да бъдат унищожени
Д.П.Д.
В законна сила от 21.9.2016г.
18 НОХД No 517/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.З.,
Ф.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 411 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-С И от една страна и подсъдимите М.М.З. /M M Z /, Ф.А. /F A/ и техният защитник адв. Д.С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.М.З. /M M Z /, роден на *** год. в гр. Нингархар, Афганистане, афганистанец, гражданин на Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 08.09.2016 год., около 03.30 часа, в района на ГКПП - „Лесово", действайки в съучастие с Ф.А. /F A/, роден на *** год. в гр.Пешавар, Пакистан, гражданин на Афганистан, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия М.М.З. /M M Z /, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият М.М.З. /M M Z /, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. ПОДСЪДИМИЯТ Ф.А. /F A/, роден на *** год. в гр. Нингархар, Афганистан, афганистанец, гражданин на Афганистан, без образование, грамотен, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 08.09.2016 год., около 03.30 часа, в района на ГКПП – „Лесово", действайки в съучастие с М.М.З. /M M Z /, роден на *** год. в Афганистан, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта- престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Ф.А. /F A/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Ф.А. /F A/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 48.75 лева за преводач, за преводач, от които 30.00 разноски направени в хода на ДП, и 18.75 лв. разноски направени в хода на съдебното производство, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово и РС – Елхово. Веществени доказателства – няма. Подс.М.М.З. /M M Z/ /чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда. Подс.Ф.А. /F A//чрез преводача/ – Не желая писмен превод на определението на съда. Адв.С. – Не желаем писмен превод на определението на съда за одобряване на споразумението. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 20.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 517 /2016г. по описа на ЕРС. Определението в частта за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта касаеща произнасянето на съда във връзка с направените в днешното с.з. разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ЯОС, чрез ЕРС.
М.М.З.
Ф.А.
В законна сила от 21.9.2016г.
19 НОХД No 530/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.А.Ю.,
Х.З.Х.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Х.З.Х. /H. Z. H./, роден на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, живущ ***, гражданин на САР, със завършен трети клас, фризьор, женен, неосъждан, без документ за самоличност и З.А.Ю. /Z. A. Y./, родена на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, живуща в гр.***, САР, с основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, без издаден документ за самоличност в САР или друга държава за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2016 година, около 18.30 часа, в района на 253 гранична пирамида в землището на село Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като съизвършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК и на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. с чл.4 и сл. от Закона за убежището и бежанците, НЕ ГИ НАКАЗВА, тъй като всеки от тях е влязъл в страната, за да се ползва от ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ съгласно Конституцията на Република България. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
З.А.Ю.
Х.З.Х.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
20 НОХД No 531/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Ф.М.,
Г.А.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Х.Ф.М. /Н. F. M./, роден на *** година в Сирийска Арабска Република, с адрес: гр. ***, САР, гражданин на САР, с начално образование, женен, безработен, неосъждан, с паспорт № 010400178, издаден на 05.09.2015 година в САР, валиден до 04.09.2017 година и Г.А.М. /G. A. M./, родена на *** година в Сирийска Арабска Република, с адрес: гр. ***, САР, гражданин на САР, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2016 година, около 18.30 часа, в района на 253 гранична пирамида в землището на село Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като съизвършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК и на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. с чл.4 и сл. от Закона за убежището и бежанците, НЕ ГИ НАКАЗВА, тъй като всеки от тях е влязъл в страната, за да се ползва от ПРАВОТО НА УБЕЖИЩЕ съгласно Конституцията на Република България. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Ф.М.
Г.А.М.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
21 НОХД No 532/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.Х.,
Б.А.Х.,
Х.И.Х.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите И.Д.Х. /I. D. H./, роден на *** година в гр.***, Сирийска Арабска Република, с адрес ***, САР, гражданин на САР, с начално образование, женен, неосъждан, без документ за самолимчност; Б.А.Х. /B. A. H./, родена на *** година в с.***, Сирийска Арабска Република, с адрес ***, САР, гражданин на САР, без образование, омъжена, неосъждана, без документ за самоличност и Х.И.Х. /H.I. H./, роден на *** година в с.***, Сирийска Арабска Република, с адрес ***, САР, гражданин на САР, с начално образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 17.09.2016 година, в района на 253 гранична пирамида в землището на с.Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като подс. Х.И.Х. макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК – за подс. И.Х. и Б.Х. и престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.4 и 5 от НК – само за подс. Х.Х., като на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. с чл.4 и сл. от Закона за убежището и бежанците, НЕ ги НАКАЗВА, тъй като са влезли в страната, за да се ползват от правото на убежище съгласно Конституцията на Република България. ОСЪЖДА всеки от тримата подсъдими И.Д.Х. /I. D. H./, Б.А.Х. /B. A. H./ и Х.И.Х. /H.I. H./, със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на съдебното производство разноски в размер на по 6.90 лева /шест лева и деветдесет стотинки/ поотделно в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово, както и да заплати по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
И.Д.Х.
Б.А.Х.
Х.И.Х.
Мотиви от 28.9.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
22 НОХД No 533/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.,
Н.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 21.9.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите: Д.М. /D. M./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност и Н.А. /N. A./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, разведен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016 година, около 03.10 часа, в района на ГКПП –Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо всеки от двамата подсъдими за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими Д.М. и Н.А., със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на по 15.00 лева /петнадесет лева/ поотделно в приход на Републиканския бюджет по сметка на РДГП Елхово, както и да заплати по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.М.
Н.А.
Мотиви от 28.9.2016г.
23 НОХД No 534/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А.,
Х.А.,
А.Ф.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 414 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т.К. от една страна и от друга страна подсъдимите М.А., А.Ф. И Х. А. и техния защитник – адв.Х., както следва: Подсъдимият М.А. /M. А./, роден на *** година в Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016 година около 09.30 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки като извършител в съучастие с А.Ф. и Х. А., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; Деянието е извършено от подсъдимият М.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия М.А. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият М.А. по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. Подсъдимият А.Ф. /A. F./, роден на *** година в Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличнос, се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 20.09.2016 година около 09.30 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки като извършител в съучастие с М.А. и Х. А., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; Деянието е извършено от подсъдимият А.Ф. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия А.Ф. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Ф. по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. Подсъдимият Х. А. /K. A./, роден на *** година в Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016 година около 09.30 часа, в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки като извършител в съучастие с А.Ф. и М.А., влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Х. А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия Х. А. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Х. А. по чл. 279, ал. 1 вр чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което наказание да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата на официалния интернет – сайт на Община Елхово. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. Й.Т. се възлагат по равно в тежест на тримата подсъдими, като всеки от подсъдимите М.А., А.Ф. И Х. А. следва ДА ЗАПЛАТИ по 10.00 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на РГДП-Елхово, а направените разноски в размер на 60.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил РДГП-Елхово. Направените в хода на настоящото производство разноски в размер на 15.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил – ЕРС, на основание чл. 189, ал.2 от НПК. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 534/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.А.
Х.А.
А.Ф.
В законна сила от 21.9.2016г.
24 НОХД No 535/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.А.,
Х.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 415 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимите Д.Х.А. и Х.А. и техния защитник – адв.С., както следва: Подсъдимите Д.Х.А., роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, без образование, неженен, безработен, неосъждан и Х.А., роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущи в същия град, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, двамата без документ за самоличност, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 21.09.2016 година, около 04.30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като Х.А. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си за Д.Х.А. - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и за Х.А. - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК; Деянието е извършено от подсъдимите Д.Х.А. и Х.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Д.Х.А. престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. За извършеното от подсъдимият Х.А. престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1 вр.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата на интернет страницата на Община Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. А.К. се възлагат по равно в тежест на двамата подсъдими, като всеки от подсъдимите Д.Х.А. и Х.А. следва ДА ЗАПЛАТИ по 15.00 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на РГДП-Елхово, а направените разноски в размер на 60.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил РДГП-Елхово. Направените в хода на настоящото производство разноски в размер на 15.00 лв. за превод от фарси на български език и обратно по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е извършил – ЕРС, на основание чл. 189, ал.2 от НПК. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 535/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.А.
Х.А.
В законна сила от 21.9.2016г.
25 НОХД No 541/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.З.Р.,
Н.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 21.9.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 416 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ст.И. от една страна и от друга страна подсъдимите А.З.Р. и Н.А. и техния защитник – адв.С., както следва: Подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност и Н. А. /N. A./, роден на *** година в гр. ***, Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Саваби, Ислямска Република Пакистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност, се ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 21.09.2016 година, около 12.00 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ.Елхово, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. За посоченото по–горе престъпление от общ характер, разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на всеки от подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на всеки от подсъдимите А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.189,ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лева за възнаграждение на преводач по отношение на подсъдимите, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „ГП” гр.Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева, остават за сметка на РС-Елхово. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 30.00 лева за извършен превод от турски на български език и обратно за разпита на св. М.К., се възлагат по равно в тежест на двамата подсъдими, като всеки от А.З.Р. /A.Z.R./ и Н.А. /N. A./ следва ДА ЗАПЛАТИ по 15.00 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на РГДП-Елхово. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 541/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.З.Р.
Н.А.
В законна сила от 21.9.2016г.
26 АНД No 355/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.9.2016г.
Д.А.Г.
27 НОХД No 546/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.Н.,
А.З.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 26.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Т.Куюмджиев от една страна и подсъдимите М.М.Н. /***/ и А.З. /***/ и техният защитник - адв. С.С. от друга страна, както следва: Подсъдимите М.М.Н. /***/, роден на *** год. в гр.Нинграхар, Ислямска Република Афганистан, с адрес ***, ИР Афганистан, афганистански гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан и А. З. /***/, роден на *** год. в гр. Лагман, Ислямска Република Афганистан, с адрес - гр. Чахирбар, И Р Афганистан, афганистански гражданин, без образование, грамотен, неженен, безработен, неосъждан, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 23.09.2016 год., около 09.50 часа, в района на ГКПП - "Лесово", общ. Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите М.М.Н. /***/ и А.З. /*** при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите М.М.Н. /***/ и А.З. /***/ не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от М.М.Н. /***/ и А.З. /*** / по чл. 279, ал. 1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 60.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ - Елхово. Направените разноски за преводач в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 546/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият М.М.Н. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият А.З. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моите подзащитни , заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.М.Н.
А.З.
В законна сила от 26.9.2016г.
28 НОХД No 548/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Х. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 26.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ана Саракостова от една страна и подсъдимият М.Х. и неговият защитник - адв. С.С. от друга страна, както следва: Подсъдимият М.Х. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Пакистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Пакистан, без образование, неженен, бояджия, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2016 година, около 11.00 часа, на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямбол влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият М.Х. /*** / при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от подсъдимият М.Х. /*** не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от М.Х. /*** / по чл. 279, ал. 1 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 120.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ -Елхово. Направените разноски за преводач в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 548/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият М.Х. /*** /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. С. – С оглед изявлението на моят подзащитен, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимият от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 18.10 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.Х.
В законна сила от 26.9.2016г.
29 НОХД No 276/2016, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 27.9.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, работещ като пастир, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час за времето от 20.15 часа на 06.10.2015г. до 07.30 часа на 07.10.2015 г. в с.Попово, общ.Болярово, обл.Ямбол, на ул.“Индже войвода“ № 12, отнел чужди движими вещи - 1 бр. акумулатор ENNEXY с № 1208ZKY0199 -12 V 60 Ah от лек автомобил марка „Ауди“ модел 80 с ДК № У 4919 АМ на стойност 104 лева и 1 бр. акумулатор ENNEXY с № 6005 -12 V 185 Ah 1150А от колесен трактор марка МТЗ, модел 892 с ДК № У 0088 EE на стойност 270 лева, общо двата акумулатора на стойност 374 лева, от владението на собственика им Х.Д.Х., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.28 ал.1 от НК, поради което и на това основание и чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража наложеното на подсъдимия Г.И.С., наказание лишаване от свобода ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО ефективно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим по смисъла на чл.61 т.2 от ЗИНЗПС. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият Г.И.С., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол направените във фазата на ДП разноски в размер на 61.18 /шестдесет и един лева и осемнадесет стотинки/ лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 28.71 /двадесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/ лева и по 5 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.И.С.
30 НОХД No 551/2016, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Е.,
Е.Н.,
А.М.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 28.9.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП– Елхово Ана Саракостова от една страна и подсъдимите А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /***/ и техният защитник - адв. Д.Й. от друга страна, както следва: Подсъдимите А.М. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан; Е.Н. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, с начално образование, неженен, механик, неосъждан и С.Е. /***/, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Афганистан, със средно образование, женен, шофьор, неосъждан се признават за ВИНОВНИ в това, че на 27.09.2016 година, около 12.30 часа в района на ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /*** при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимите А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /*** не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от А.М. /***/, Е.Н. /***/ и С.Е. /***/ по чл. 279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на осноавние чл.54, ал.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 лева. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 90.00 лв. за превод остават за сметка на органа, който ги е извършил РД “ГП“ - Елхово. Направените разноски за преводач в хода на съдебното производство остават за сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл. 26, ал.1, вр. чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 551 /2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият А.М. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият Е.Н. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Подсъдимият С.Е. /***/, /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението. Адв. Й. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявявам, че не желаем предоставянето на писмен превод на определението на съда. Запознати сме със съдържанието на споразумението, същото бе преведено на подсъдимите от преводача. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.Е.
Е.Н.
А.М.
В законна сила от 28.9.2016г.
31 АНД No 360/2016, III състав КАТ И.Г.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №16-0261-000232/10.06.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на И.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца, за извършено административно нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, като намалява размерът на кумулативното наказание – глоба от 1000.00 лева на 500.00 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/ месеца на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000232/10.06. 2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г. в останалата му част.
32 АНД No 418/2016, I състав ИААА Н.К.З. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 30.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 47-0000091/14.06.2016г., издадено от Началника на ОО „АА” гр.Ямбол – Дикран Бохосян, с което на Н.К.З.,***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл. 36, §1, т./i/ от Регламент 165 от 2014 година, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-потвърдено