РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 335/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Г.Д.,
Г.А.Д.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 21.03.1997 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 14 от 21.03.1997 година на община Елхово граждански брак между Г.А.Д., с ЕГН ********** и Г.Г.Д., с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи брачното си фамилно име – Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „*** № 11А, вх. Г, ет.2, ап.5, собственост на Г.А.Д., след прекратяване на брака ДА СЕ ПОЛЗВА от Г.А.Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Г.Г.Д., с ЕГН **********, се поставя придобитото по време на брака в режим на СИО, МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка «***», модел «Спейс стар», с рег. № ***, рама № XMCLNDG1AXF056955, двигател № 4G13YP5878, цвят тъмносин металик. Застрахователната стойност на МПС – во е в размер на 500.00 лева. Стойността на този дял възлиза на сумата от 500.00 лева. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете. От брака съпрузите нямат родени непълнолетни деца. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. По време на рака съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, вещни права върху недвижими имоти, други МПС, влогове, участия в търговски дружества в режим на СИО. ОСЪЖДА Г.А.Д., с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса за допускането на развода в размер на 7.50 лева, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.Г.Д., с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 17.50 лева, от които 7.50 лева за допускането на развода и 10.00 ле4ва върху поставеният й в дял лек автомобил, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 7.9.2016г.
2 Гражданско дело No 258/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 30.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул.“Владайска“ №49, ет.1, представлявано от Управителя Л. Е. Г. против Заповед № РД – 5 - 81 от 26.02.2016 година на Кмета на община Болярово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, са прекратени процесните пет Договора за наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, с обща площ от 6 860.674 дка, сключени между жалбоподателя и община Болярово на 30.04.2013г., с вх.рег.№3077 от 08.08.2013г. акт.№201 т.4, с вх.рег.№ 3078 от 08.08.2013г. акт.№202 т.4, с вх.рег.№3085 от 09.08.2013г. акт.№209 т.4, с вх.рег.№3100 от 09.08.2013г. акт №213 т.4 и с вх.рег.№3101 от 09.08.2013г. акт №214 т.4 на СВ-Елхово при Агенция по вписванията. ОСЪЖДА „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул.“Владайска“ №49, ет.1, представлявано от Управителя Л. Е. Г. да заплати на Кмета на община Болярово, направените по делото разноски в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Преписи от решението да се връчат на страните по делото.