РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 360/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Н.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 1.8.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, нежен, пастир, с основно образование, осъждан, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2017 година, около 03.15 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Черно море" в посока кръстовище с улица „Момчил Войвода", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фиат", модел „Браво" с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.26 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510" с инв. №ARDN 0093, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим, на основание чл. 57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 150.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.Н.Г., ЕГН-**********, да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 18.18 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
С.Н.Г.
Мотиви от 14.8.2017г.
В законна сила на 17.8.2017г.
2 НОХД No 386/2017, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Разпореждане от 2.8.2017г.
Прекратява съдебното производство но НОХД № 386/2017 година по описа на ЕРС и връща делото на Елховска районна прокуратура за отстраняване на посочените в обстоятелствената част на настоящото разпореждане процесуални нарушения. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред ЯОС чрез РС-Елхово в седемдневен срок от съобщаването му на ЕРП, подсъдимият Л.М. и двамата пострадали – М.Й. и А.С..
3 АНД No 244/2017, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/№ Я – 2 - ЮИР - 4 от 03.04.2017 година на началника на Регионалната дирекция за Национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, в качеството й на главен архитект на община Елхово, за извършено административно нарушение по чл. 150, ал.3 във вр. ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1 т.2 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв., като законосъобразно и правилно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
4 АНД No 246/2017, I състав МВР Н.Д.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 4.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 177 от 07.03.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Н.Д. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.1 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 5б, ал.2 от Закона за закрила на детето, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
5 АНД No 25/2017, II състав НАП ЕТ В.Д.-В.-Д. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.8.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И: ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № ***от 15.11.2016 г. на Зам.директора на ТД на НАП *** – К. П. П., с коeто на „***“ ЕТ с Булстат ***, с адрес гр.Елхово, обЛ.Ямболска, уЛ. „***“, №4, ап.3, представлявано от В. С. Д., е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева на основание чЛ.185, аЛ.1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чЛ. 25, аЛ.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във вр. с чЛ. 118 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд гр.Ямбол чрез РС - Елхово в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
6 НОХД No 304/2017, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г.М.,
А.Я.Н.,
А.Я.Н.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 7.8.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите Х.Г.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора в гр.Бургас, ЕГН – **********; А.Я.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора в гр.Бургас, ЕГН – ********** и А.Я.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, c адрес ***, местност „Терасите“, № 320, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в затвора в гр.Бургас, ЕГН - ********** за ВИНОВНИ в това, че на неустановен ден в периода от 02.11.2016 година до 05.11.2016 година, в град Елхово, област Ямбол, ул. „***“, №11, вх.Б, ет.1, ап.2, действайки в съучастие помежду си като извършители, чрез използване на техническо средство - секач, отнели чужди движими вещи на обща стойност 3948.00 лева, а именно: един брой златен синджир от бяло и жълто злато със захванати един за друг редуващи се овални елементи от двата метала със заоблени ръбове с тегло от 4 грама; два броя медальони, единият представляващ плочка с изписана буква „К“, а другият с формата на луна, с общо тегло на двата медальона от 1 грам; един брой златна гривна, състояща се от плоски, захванати едно за друго, редуващи се сърца от бяло и жълто злато с тегло от 5 грама; чифт обеци, халки без гравюри с тегло от 3 грама; един брой златен пръстен с украсителни жички от бяло и жълто злато с тегло от 3 грама и един брой златен пръстен с две, едно след друго разположени сърчица с тегло от два грама, всички на обща стойност 1116.00 лева, от владението на собственика им К.Г.Х.; 1 брой сребърен синджир с медальон във формата на кръст с релефна фигура на Исус Христос общо тегло от 12 грама, на стойност 72.00 лева, от владението на собственика му П.Г.Б., мобилен телефон, марка „Леново“, модел „А536“ с две СИМ карти; един брой златен синджир, състоящ се от захванати една за друга с тегло от 2 грама; златна гривна халка, плоска с гравирани елементи по дължината й с тегло от 8 грама; един брой златен пръстен с формата на пиано; един брой златен пръстен с изписана релефна буква „И“ върху кръгла плочка с украсителни линийки с тегло от 3 грама; един брой златен пръстен с една цяла и две половинки елипси с украсителни вертикални линии с тегло от 2 грама; един брой брачна халка с тегло от 3 грама; чифт обеци, тип класически кошнички с тегло от 2 грама; колие, марка „Avon“ масивно, имитация на сребро, представляващо кован медальон от няколко листа със синкав на цвят камък; един брой сребърен синджир, представляващ елипсовидни халки, захванати една за друга, плоски; един брой сребърен пръстен, представляващ квадратна плочка със заострени краища и поставени в единия край камъчета като кристалчета с тегло от 3 грама; един брой сребърен пръстен с кръгла форма и гравирани релефни имитиращи камъчета топченца, цяла лята форма, имитираща старинно бижу с тегло от 5 грама; чифт сребърни обеци, халкички, изчистени, с тегло от 1.5 грама; един брой плоско сребърно синджирче като лента; един брой сребърен синджир, обикновена плетка с две топчета едно под друго и висулки с тегло от 4 грама и пари в банкноти на стойност 920.00 лева, или вещи на обща стойност 2760.00 лева, от владението на собственика им Й.И.Б., без съгласието на собствениците им, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по отношение на Х.М. и А.Н. и при условията на повторност и не представлява маловажен случай – по отношение на подс. А.Н., поради което и на основание - чл.196, ал.1, т.2 вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.194, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б. „а“ и „б“ от НК и чл.58а от НК ОСЪЖДА всеки от Х.Г.М. и А.Я.Н. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от две години по отношение на всеки от Х.М. и А.Н.. - чл.195, ал.1, т.4 и 7, вр.с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр.с чл.28, ал.1 от НК и чл.58а от НК ОСЪЖДА А.Я.Н. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца по отношение на А.Н.. ПРИЗНАВА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по делото самоличност, за НЕВИНОВНИ по първоначалното обвинение да са извършили кражба на движима вещ - сребърен синджир, собственост на Й.Б., поради което и на основание чл.304 от НПК ги ОПРАВДАВА по повдигнатото против тях първоначално обвинение за кражба на вещи на стойност над 3948.00 лева до 3978.00 лева. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданския ищец К. Г.Х. ***, ЕГН – **********, обезщетение в размер на 1116.00 лева /хиляда сто и шестнадесет лева/, за причинените й от деянието имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 05.11.2016 година до окончателното плащане, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на частния обвинител и граждански ищец К.Х. направените по делото разноски в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданския ищец Й.И.Б. ***, ЕГН – **********, обезщетение в размер на 2615.00 лева /две хиляди шестстотин и петнадесет лева/, за причинените й от деянието имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 05.11.2016 година до окончателното плащане, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на частния обвинител и граждански ищец Й.Б. направените по делото разноски в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/, а гражданският иск против тримата подсъдими за разликата над 2615.00 лева до претендирания размер от 2760.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху уважения размер на предявените два граждански иска в общ размер на 154.60 лева /сто петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите Х.Г.М., А.Я.Н. и А.Я.Н., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на по 28.98 лева /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Ра
Х.Г.М.
А.Я.Н.
А.Я.Н.
Мотиви от 4.9.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
7 АНД No 355/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 8.8.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : ДА СЕ ВЪРНЕ на собственикът Д.А.Г., ЕГН – **********, приложената като ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото вещ - ловна пушка марка „ИЖ“ 27М с фабр. № ***, калибър 12, намираща се на съхранение в КОС - 05 РУ град Бургас. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на обв. Д.А.Г. за постановяване на тълкуване, относно възникнали затруднения по привеждане в изпълнение на Решение № 419 от 26.09.2016г., постановено по настоящото НАХД № 355 от 2016г. по описа на ЕРС, влязло в законна сила на 22.03.2017 г., като съдът се произнесе относно приспадането на времето, през което обв. Г. е бил с отнета ловна пушка при изпълнение на наказанието „лишаване от право да ловува“ за срок от една година и шест месеца, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Ямболският окръжен съд, чрез Елховският районен съд в 7-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото да се изпрати на РП - Елхово за сведение.
Мотиви от 11.8.2017г.
8 АНД No 273/2017, II състав МВР И.К.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 9.8.2017г.
НП-изменено Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 394 от 03.05.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР Елхово К. Г. К., с което на И.К.А. *** с ЕГН – **********, на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева за нарушение по чл. 6 от ЗБЛД, извършено на 24.04.2017година, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 300.00 /триста/ лева на 50.00 /петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
9 АНД No 123/2017, II състав РИОСВ РОЛТЕК ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.8.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И: ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 13 от 14.12.2016 г. на Директора на ***-Стара Загора П. П., с коeто на „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от управителя И.Г.П., е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева на основание чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие за нарушение на чл. 12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с т.6.1 от Заповед № РД-533/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона „Западна Странджа“ с код ***. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд гр.Ямбол чрез РС - Елхово в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
В законна сила на 1.9.2017г.
10 АНД No 378/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Е. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.8.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият М. Е. /***/, роден на *** година в гр.Сивас, Република Турция, турски гражданин, паспорт № U 12283654 издаден в Република Турция, с адрес в Република България - гр.София, общ.Столична ул. „Криволак“ № 16, турски гражданин, със средно образование, неженен, компютърен специалист, неосъждан, ЛНЧ **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2017 година на ГКПП- Лесово, община Елхово, област Ямбол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел", модел „Омега" си служил с табела с регистрационен номер СА 3897 РР, неиздадена от съответните органи - ОД на МВР – София - престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. Приложената като веществено доказателство по делото регистрационна табела с №***, представляваща неистински контролен знак, след влизане на решението в сила да се изпрати в отдел „Пътна полиция“ при СДВР за унищожаването й. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
М.Е.
Мотиви от 4.9.2017г.
В законна сила на 26.8.2017г.
11 АНД No 385/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.8.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.Д.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, общ работник в „***“ - гр.Елхово, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2017 година, около 14.30 часа по ул. „Петко Д. Петков“ в района на бензиностанция „БКС“ в гр. Елхово, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „КТМ“, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС - престъпление по чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - мотопед марка „КТМ“, с номер на рама ***, на съхранение в РУ Елхово към ОД на МВР Ямбол, на основание чл. 111 от НПК след влизане в сила на решението, ДА СЕ ВЪРНЕ на лицето, което доброволно го е предало – И.Д.С.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Д.С.
Мотиви от 16.8.2017г.
В законна сила на 26.8.2017г.
12 НОХД No 390/2017, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Ж.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 11.8.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Т. Куюмджиев, адвокат С. *** - защитник на подсъдимият и подсъдимият Д.Ж. Драгнев при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Д. Ж. ДРАГНЕВ, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен ден и час в периода от 10.03.2017 г. до около 18:00 часа на 12.03.2017г. от частен имот - къща с двор, находяща се в с.Добрич, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Г. ***“ №15, отнел чужди движими вещи - 1 бр. таблет марка „HUAWEI" модел BGO-DL 09 с IMEI №: 861691030026516, ведно с поставена в него СИМ карта № 89359032300103676870 на стойност 225.00 лв. и 1 бр. хранителен продукт-домашна птица /кокошка/ на стойност 8.00 лв., всички вещи на обща стойност 233.00 лв. от владението на собственика им Г.Д.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Д. Ж. ДРАГНЕВ по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК му се определя и НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата в официалния интернет сайт на Община Елхово. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Разноските по делото в размер на 63.48 лева се заплащат от подсъдимия по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 390/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.45 часа.
Д.Ж.Д.
В законна сила на 11.8.2017г.
13 АНД No 211/2017, II състав КАТ И.Р.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.8.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № ***от 22.02.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К.Г. К., с което на И.Р.М. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 30.9.2017г.
14 АНД No 193/2017, IV състав АДФИ Н.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.8.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-639-2016 от 27.02.2017 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.К.Т. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лв., като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 312/2017, I състав Агенция "Митници" Г.С.И. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 17.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2556/2016 година от 07.04.2017 година на Зам. Началника на Митница – Бургас Бойка Александрова Гашева, с което на Г.С.И. ***, с адрес за призоваване с. Маломирово, община Елхово, обл. Ямбол, ул. „***№19, ЕГН **********, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева и са отнети в полза на държавата на основание чл. 124, ал.1 от с.з. стоките, предмет на нарушението – 0.700 килограма тютюн за пушене, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ........................ /Яна Ангелова/ НП-потвърдено
В законна сила на 14.9.2017г.
16 АНД No 336/2017, I състав КАТ И.Х.И.   Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.8.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000225 от 06.06.2017 година на Началник РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на ИЛИАН Х.И., ЕГН **********,***, на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000225 от 06.06.2017 година на Началник РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на ИЛИАН Х.И., ЕГН **********,***, на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.9.2017г.
17 НОХД No 71/2017, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.И.Г.,
Р.Я.К.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.8.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна, подсъдимите Ж.И.Г. и Р.Я.К. и техните защитници адв.Д. от ЯАК и адв.А. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: Ж.И.Г., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, без образование – грамотен, завършен първи клас, общ работник при зем. производител Христо Николов – с.Малко Шарково, осъждан, ЕГН: ********** и Р.Я.К., роден на 25 09.1984г. в гр. Ямбол, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работещ на частно, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗАВИНОВНИ, В ТОВА, ЧЕ На 21.01.2016 година в района на местността „Лозята“ в землището на с.Странджа, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, чрез използване на технически средства - два броя прави лопати, два броя криви лопати, един брой кирка, един брой чук, два броя секачи, един брой лебедка, едни брой щанга, тип „кози крак“, един брой нож, отнели чужди движими вещи - 42 метра телефонен кабел тип „ТЗБП 19x4x0.9" на обща стойност 411.18 лева от владението на собственика им „БТК"ЕАД без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в настоящия първоинстанционен съд връщането на отнетата вещ е обезпечено с оглед на обстоятелството, че посоченото количество кабел е приложено по делото като веществени доказателства - престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. По смисъла на чл.381, ал.3 от НПК причинените от деянието имуществени вреди са обезпечени чрез прилагането на предметите на кражбата като веществени доказателства, като по този начин е обезпечено последващото им възстановяване на собственика чрез връщането им. За извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК на подсъдимия Ж.И.Г. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. За извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК на подсъдимия Р.Я.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. По ДП направените разноски в размер на 57.96 лева за експертиза, се заплащат от подсъдимите по равно – по 28.98 лева, в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол, а направените в съдебното производство разноски в размер на 29.57 лева се заплащат от подсъдимите по равно – по 14.79 лева, в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Елхово. Веществените доказателства, находящи се на съхранение в РС-Елхово - два броя прави лопати, два броя криви лопати, един брой кирка, един брой чук, два броя секачи, един брой лебедка, един брой щанга, тип кози крак, един брой нож, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, като вещи послужили за извършване на умишлено престъпление, принадлежащи на подсъдимите. Веществените доказателства, находящи се на съхранение в РС-Елхово - осем броя парчета телефонен кабел с обща дължина 42 /четиридесет и два метра/ след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – „БТК“ЕАД –гр. София. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 71/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ж.И.Г.
Р.Я.К.
В законна сила на 28.8.2017г.
18 НОХД No 115/2017, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Я.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 31.8.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.Н., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул.„Христо Ботев“ №2, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2015 година, около 19.00 часа на общински път №Jam 2007, при км.5+100м., в участъка между село Оман и село Денница, община Болярово, област Ямбол, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „ВАЗ 2107" с рег.№А 0493 ВХ, с посока на движение към село Денница, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗДвП, съгласно които: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди" и „Водачът на пътното превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства", както и разпоредбите на чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП, съгласно които: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението." и по непредпазливост е причинил две средни телесни повреди на Н.И.Н., с ЕГН ********** ***, изразяващи се в контузия на гръдния кош в ляво с фрактура на III-VI ребра от същата страна, довела до трайно затрудняване движението на снагата му и травматичен хемопневмоторакс, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота му - престъпление по чл.343, ал.1, б."б", вр. чл.342, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК във вр. по чл.343, ал.1, б."б" във вр. чл.342, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определено наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основани чл.343г във вр.чл.343, ал.1, б.„б” и вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Я.Н. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.Н., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ сумата от 1045.02 лв./хиляда четиридесет и пет лева и две стотинки/ в поза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР, представляваща направени по делото разноски във фазата на ДП и сумата от 792.53 лв. /седемстотин деветдесет и два лева и петдесет и три стотинки/ в полза на Бюджета на съдебната власт, представляващи направени в съдебната фаза на производството разноски. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.Н., с посочени данни за самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ на частния обвинител Н.И.Н., с ЕГН ********** ***, сумата от 1100 лв. /хиляда и сто лева/ направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
Д.Я.Н.
Мотиви от 6.10.2017г.
19 НОХД No 323/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Й.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 31.8.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Й.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ като общ работник, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2017г. около 21.10 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, по улица "Морава", на кръстовището с ул.“Тракия“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка "INTRAMOTOR GLORIA", без регистрационни табели, с номер на рамата 02266, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,20 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410 +“ с фабр. № ARSM 0135 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, като на това основание и чл.55 ал.1 т.1 и ал.2 вр.с ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.Й.К., наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Й.К., с установена по-горе самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2017г. около 21.10 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, по улица "Морава", на кръстовището с ул.“Тракия“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка "INTRAMOTOR GLORIA", без регистрационни табели, с номер на рамата 02266, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4, ал.1 и чл.5, ал.1 от Наредба № I-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, а именно: чл.2 "Моторните превозни средства и ремаркетата предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на МВР (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица или по адреса на регистрация - за стопанските субекти", чл. 4, ал.1 "Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията" и чл.5, ал.1 „Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи"- престъпление по чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, като на това основание и чл.55 ал.2 вр.с ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.23 ал.1 от НК определя на подсъдимия Т.Й.К., с установена по-горе самоличност, едно общо наказание между наказанията, наложени по настоящата присъда, а именно: ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението му за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.23 ал.3 от НК присъединява към определеното общо наказание, ИЗЦЯЛО и наказанието ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. ОСЪЖДА подсъдимият Т.Й.К., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените в досъдебното производство разноски в размер на 95.22 /деветдесет и пет лева и двадесет и две стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, в полза на бюджета на съдебната власт направените в съдебното производство разноски в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мотопед марка "INTRAMOTOR GLORIA", с номер на рама 02266, находящо се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящата присъда ДА СЕ ВЪРНЕ на подсъдимия Т.Й.К.. ПРИСЪДАТА на основание чл.360 предл.2-ро от НПК подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.Й.К.
Мотиви от 5.10.2017г.
В законна сила на 16.9.2017г.