РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 243/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака В.Я.Л. П.В.Л. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен с Акт за граждански брак №***. на Община Елхово между В.Я.Л., с ЕГН ********** *** и П. В.Л., с ЕГН ********** ***, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 44, т. 3, във вр. с чл. 49, ал. 1 от СК. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата В.Я.Л., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – Х.. ОСЪЖДА В.Я.Л., с ЕГН ********** ***, действаща, чрез процесуален пълномощник адв. И. Ч. от ЯАК, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА П.В.Л., с ЕГН ********** *** да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
2 Гражданско дело No 320/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.А.Б.,
Г.П.П.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 27.01.2015 година в град Бургас, граждански брак между Е.А.Б. с ЕГН – **********,*** и Г.П.П. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете А. Г. П. с ЕГН - **********, роден на *** година в гр. ***, Германия, да се предоставят на майката Е.А.Б. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес в гр. Елхово, обл. Ямболска, ж.к. „Изгрев“, бл. 15, вх.Б, ап.24. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.П.П. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето А. Г. П. всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при бащата, 15 дни през лятото и 15 дни през зимата по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката, както и половината от Коледните и половината от Великденските празници. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Г.П.П. с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете А. Г. П. с ЕГН - **********, чрез неговата майка и законен представител Е.А.Б., в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Е.А.Б. да носи предбрачното си фамилно име Б., което е запазила и по време на брака. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която СЪПРУЗИТЕ са се споразумели, че след прекратяването на брака няма да имат претенции за издръжка един към друг, а придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, намиращ се в гр.***, ж.к.„***”, бл.**, вх. *, ап.**, ползвано от съпрузите на основание сключен договор за наем, след прекратяване на брака да се предостави за ползване от съпругът Г.П.П., като към момента същото е освободено от Е.Б., но последната ще има достъп до него до окончателното изнасяне на собствените си вещи оттам. ОСЪЖДА Е.А.Б. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.П.П. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 118.00 лева /сто и осемнадесет лева/, от които 10.00 за допускане на развода и 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете Александър П., както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.8.2017г.
3 Гражданско дело No 343/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.Г.,
Д.В.Г.
М.Д.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 7.8.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от Д. Х.Г. и Д.В.Г.,***, чрез процесуалният им представител адв. С.И., против М.Д. ***, ЕГН ********** искова молба с вх. № 1460 от 16.06.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищците в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 343 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му, от Д. Х.Г. и Д.В.Г.,***, действащи, чрез процесуалният им представител адв. С.И., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 29.8.2017г.
4 Гражданско дело No 84/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.А.К. ДУ-ЕМ-2016 ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.8.2017г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ уволнението на В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, извършено със заповед № 02/ без дата/ и заповед №02 от м.февруари 2017 година на управителя на ответното дружество „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С.. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от управител 0А.А.С., ДА ЗАПЛАТИ на ищцата В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата от 306.66 лв., представляваща обезщетение за оставането на ищцата без работа поради уволнението й със заповед № 02/ без дата/ и заповед №02 от м.февруари 2017 година, на управителя на ответното дружество „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С., като искът за разликата над 306.66 лв.до 2760.00 лв.ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 224, ал. 1 КТ „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. ДА ЗАПЛАТИ на В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата 175.23 лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 8 дни. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. ДА ЗАПЛАТИ на В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, сумата 351.84 лв., представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважените части от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК В.А.К., ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощник адв.С.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653, със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. сумата от 177.77лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ. ОСЪЖДА ДУ-ЕМ-2016“ЕООД, ЕИК 204126653 със седалище и адрес на управление – гр.Свиленград 6500, общ.Свиленград, обл.Хасково, ул.“Двадесет и трети септември“ №26, представляван от А.А.С. на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово сумата от 276.96 лв. - разноски по делото, от които 150.00 лв. за държани такси и 126.96 лв. за възнаграждение на вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Да се връчат на страните преписи от същото. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
5 Гражданско дело No 495/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.Г.Г. М.И.С.,
А.И.Б.,
Н.Д.Д.,
Г.Л.Ф.,
М.Ж.К.,
П.Г.И.,
Ж.Д.К.,
Г.Д.К.,
Д.Д.И.,
С.Я.И.,
Я.Т.Д.,
Г.Т.И.,
С.Т.Т.,
Т.Ц.Ж.,
Х.М.М.,
Ц.М.М.,
П.Ц.М.,
К.И.Д.,
Г.И.П.,
Т.Н.К.,
И.П.К.,
Д.П.М.,
Н.П.К.,
Д.С.П.,
Я.С.С.,
Н.Д.Я.,
К.П.Д.,
И.П.Ш.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.8.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Д. М. К., б.ж. на с.***, починал на 26.04.1965година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. ***, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове І и ІІ/ - на съделителите М.И.С. с ЕГН – **********,*** и А.И.Б. с ЕГН – **********,***, при равни права – по ? идеална част за всяка от тях, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.902 дка /три декара и деветстотин и два кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**035 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и пет/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**034 – нива на дял І, имот № 0**010 – нива на насл.на Г. Х. М. и др., имот № 027027 – полски път на Община *** и имот № 0**033 – нива на дял ІІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има сключен договор за аренда. В имота има право на преминаване за имот с № 0**034; 2. НИВА с площ от 3.902 дка /три декара и деветстотин и два кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**034 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и четири/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**033 – нива на дял ІІІ, имот № 0**018 – нива на насл.на А. И.Ж., имот № 0**008 - нива на К. М. Н. и др., имот № 0**010 – нива на насл.на Г. Х. М. и др. и имот № 0**035 – нива на дял І, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; За имота има сключен договор за аренда. За имота има право през преминаване за имот с № 0**035; 3. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, десета категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 051139 /нула, петдесет и една хиляди сто тридесет и девет/ по плана за земе***яне при граници: имот № 051138 - изоставена нива на дял VІІІ, имот № 051141 - изоставена нива на дял ІХ, имот № 051095 - изоставена нива на насл. на Г.Д. Русков и имот № 051096 - изоставена нива на насл. на А. П. Ч., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имот № 051141. Стойността на този общ дял е 4352.00 лева /четири хиляди триста петдесет и два лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове ІІІ и ХІV/ – на съделителите Н.Д.Д. с ЕГН – **********,*** и Г.Л.Ф. с ЕГН – **********,***, с права както следва – 2/3 ид.части за Д. и 1/3 ид.част за Ф., следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.450 дка /три декара и четиристотин и петдесет кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**032 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и две/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**033 – нива на дял ІІІ, имот № 0**027 – полски път на Община ***, имот № 0**006 - пасище мера общинска собственост, имот № 0**007 - нива на „***“ АД и имот № 0**018 – нива на насл.на А. И.Ж., като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; За имота има сключен договор за аренда. 2. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, десета категория и начин на трайно ползване – изоставена нива, представляваща ИМОТ № 047206 /нула, четиридесет и седем хиляди двеста и шест/ по плана за земе***яне при граници: имот № 047862 - изоставена нива на „***“ ООД, имот № 000235 - полски път на община ***, имот № 047054 - пасище мера, общинска собственост и имот № 047207 - изоставена нива на дял ХV, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. Стойността на този дял е 2175.00 лева /две хиляди сто седемдесет и пет лева/, от които 1450.00 лева - за Н.Д. и 725.00 лева за Г. Ф.. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове V,VІ и VІІ/ – на съделителите Ж.Д.К. с ЕГН - **********,***, Г.Д.К. с ЕГН – **********,*** и Д.Д.И. с ЕГН – **********,***, с равни права – по 1/3 ид.част за всеки от тях, следния имот: НИВА с площ от 4.6465 дка /четири декара и шестстотин четиридесет и шест кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „НЕДЕЛЧОВЕЦ“, осма категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 0**033 /нула, двадесет и две хиляди и тридесет и три/ по плана за земе***яне при граници: имот № 0**032 – нива на дял ІІ, имот № 0**018 - нива на насл.на А. И.Ж., имот № 0**034 - нива на дял І, имот № 0**035 – нива на дял І и имот № 0**027 – полски път на Община ***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. За имота има ограничение при ползването му - основания: Главна водопроводна пътна мрежа. Над водопровода и на 3 метра от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и на трайни насаждения; Стойността на този дял е 2175.00 лева /две хиляди сто седемдесет и пет лева/ след уравнението на дяловете. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ ОБЩ /а съгласно заключеието на вещото лице дялове VІІІ и ІХ/ - на съделителите М.Ж.К. с ЕГН – **********,*** и П.Г.И. с ЕГН – **********,***, с равни права – по ? ид.част за всеки от тях, следния имот: НИВА с площ от 3.108 дка /три декара и сто и осем кв.м./, находяща се в землището на село ***, общ. ***, в местността „БРЯСТОВ ДОЛ”, десета категория, начин на трайно ползване - нива, представляваща ИМОТ № 023108 /нула, двадесет и три хиляди сто и осем/ по плана за земе***яне при граници: имот № 023109 - нива на дял V, имот № 023009 - нива на насл. на П. А. М., имот № 023082 – нива на „***“ АД и имот № 023077 - полски път на Община ***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. *** скица на имота е не***на част от решението на съда. Стойността на този дял е 2176.00 лева /две хиляди
6 Гражданско дело No 105/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Д.И.,
Д.К.У.
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.8.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД като накърняващ добрите нрави сключения Договор за аренда на земеделска земя от 30.03.2015 година, с нотариална заверка на подписите с рег.№ 2047 от 30.03.2017г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх. рег. № 911 от 31.03.2015 година, акт № 254, т.1, по силата на който ответника И.Д.И. с ЕГН – **********,***, като наследник на И.Д. Попов, б.ж. на с. Лалково, в качеството на арендодател, е предоставил на ответното дружество „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление– с. Лалково, общ.Елхово, ул. „Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА с площ от 23.399 дка, находяща се в местността “ЧЕШМАТА", пета категория, съставляваща имот № 012020 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 012019 – нива на Колю Д. Узунов; имот № 000097 - полски път на кметство с Лалково, имот № 012021 – нива на Колю Добрев Андонов и имот № 012018 – нива на Добра Йорданова Аманакова; 2. НИВА с площ от 15.698 дка, находяща се в местността „АКЧАРИН”, трета категория, съставляваща имот № 013018 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 013017 – нива на наследниците на Стоян Георгиев Терзиев, имот №000002 – пасище, мера на кметство с. Лалково, имот № 013019 – нива на наследниците на Рада Христова Господинова и имот № 000382 – полски път на кметство с. Лалково; 3. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 2.999 дка, находяща се в местността „ЧЕМШИРКИ”, десета категория, съставляваща имот № 028007 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 028006 – изоставена нива на остатъчен фонд, имот № 000432 – полски път на кметство с. Лалково, имот № 028008 – изоставена нива на наследниците Михаил Атанасов Михалев; 4. НИВА с площ от 21.998 дка, находяща се в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ”, десета категория, съставляваща имот № 029043 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 029042 – нива на наследниците на Петър Киров Терзиев, имот № 000237 - полски път на кметство с. Лалково, имот № 029044 – нива на наследниците на Атанас И. Трънков, имот № 029041 – пасище, мера на остатъчен фонд. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищците Н.Д.И. *** и Д.К.У. ***, чрез пълномощник адв. Я.П. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, против ответниците „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД с ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с. Лалково, община Елхово, ул. „Христо Ботев“ №3, представлявано от управителя Б.П.И. с адрес за кореспонденция съгласно Търговския регистър гр. Ямбол, ул. „Одрин“ №4, ет.3, ап.8 и И.Д.И. ***, при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 229, ал.3, вр. ал.2 от ЗЗД и чл. 4, ал.1 от ЗАЗ - за приемане за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда на земеделска земя от 30.03.2015 година, с нотариална заверка на подписите с рег.№ 2047 от 30.03.2017г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх. рег. № 911 от 31.03.2015 година, акт № 254, т.1, има сила за пет стопански години по отношение на собствените на ищците земеделски земи, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците И.Д.И. с ЕГН – **********,*** и „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул. „Одрин“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищците Н.Д.И. *** и Д.К.У. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, чрез пълномощника му – адв.Я.П. ***, направените по делото разноски в размер на 462.50 лева, ДАВА на ищците Н.Д.И. *** и Д.К.У. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, чрез пълномощника му – адв.Я.П. ***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ........................ /Я. Ангелова/
7 Гражданско дело No 549/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОМФАРМ КОМПАНИ ООД АГРО ТАЙМ ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 30.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 549/2017 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба на „РОМФАРМ КОМПАНИ" ООД гр.София 1784, с ЕИК 200732874, представлявано от Венелин С. Георгиев, в качеството му на управител, действащ чрез пълномощник Стойко Иванов Стайков против Търговско дружество "АГРО ТАИМ" ЕООД, с.Кирилово, общ.Елхово, област Ямбол, с ЕИК 128584537, представлявано от Г.С.М. – управител, с която против ответника при условията на обективно съединяване са предявени: иск за заплащане на сумата 20 939.33 лв., представляваща остатък от неизплатена наемна цена по договор №3 от 28.07.2014 г. за отдаване под наем общо на 520.874 дка земеделски земи в землището на с. Генерал Инзово, общ.Елхово, за стопанската 2014/2015 г. с правно основание чл.228, ал.1 във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното плащане на сумата както и иск за заплащане на обезщетение за забава за периода -16.03.2016 г. /датата на уведомлението/ до 11.08.2017 г. в размер на 2995.65 лв. с правно основание чл.86 от ЗЗД, поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.