РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 68/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.З.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.8.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.2, вр. с чл.193, ал.2 ГПК, по заявеното от ответника И.З.М. с ЕГН - **********, оспорване на истинността на представените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗАМЕНИЯ“ АД, с ЕИК 203670940, документи - Предложение за сключване на договор за паричен заем № *** от 11.08.2011 година и Договор за паричен заем №***, от 11.08.2011г., сключен между И.З.М. и „Изи Асет Мениджмънт“АД, приложени в оригинал по делото, че същите са неистински. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от Изпълнителният директор М. Д. Д., чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., със съдебен адрес ***, оф.510, против ответника И.З.М. с ЕГН – **********,*** иск с правно основание чл.422 ал.1, вр.с чл.415 ал.1, вр. с чл.124 ал.1 от ГПК, вр. с чл.79, чл. 240 и чл.99 от ЗЗД, за признаване за установено, че към 23.12.2015 година И.М. дължи на ищеца сумата 125.71 лева - главница по Договор за паричен заем № ***, от 11.08.2011г. с „Изи Асет Мениджмънт“ АД и последващ Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г., лихва за забава в размер на 13.29 лева за периода от 10.02.2015г. до датата на подаване на заявлението в съда – 23.12.2015г., заедно със законната лихва върху главницата от 125.71 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 23.12.2015 година до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № *** от 28.12.2015 година за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 696/15г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”АД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Изпълнителният директор М. Д. Д., чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., на основание чл.78, ал.3, вр. с ал.5 от ГПК да заплати на ответника И.З.М. с ЕГН – **********,***, направените по настоящото исково производство разноски в общ размер на 450.00 лева /четиристотин и петдесет лева/, от които 300.00 лева - за адвокатско възнаграждение и 150.00 лева - за изготвяне на съдебно графологична експертиза, а искането на ответника за заплащане на разноски за адв. възнаграждение над 300.00 до реално направените такива в размер на 900.00 лева – ОТХВЪРЛЯ като неоснователно поради прекомерност на платеното възнаграждение за адвокат. След влизане в сила на настоящото решение на основание чл.194 ал.3 от ГПК, неистинските документи – Предложение за сключване на договор за паричен заем № *** от 11.08.2011 година и Договор за паричен заем №***, от 11.08.2011г., сключен между И.З.М. и „Изи Асет Мениджмънт“АД, ведно с препис от решението да се изпратят на РП – гр.Елхово, по компетентност. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
2 Гражданско дело No 59/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.Т.Ж. Х.Н.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 9.8.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявеният от П.Т.Ж. ***, с ЕГН -**********, против ответника Х.Н.Х. ***, с ЕГН - **********, иск с правно основание чл.422 от ГПК, вр.с чл.124, ал.1, вр.с чл.415, ал.1 от ГПК, вр. с чл. 228, вр. чл. 232, ал.2, чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД за признаване за установено, че към 03.12.2015 година Х.Н.Х. дължи на ищеца П.Ж. сумата от 4000.00 лева, представляваща дължимо наемно плащане за периода от 01.12.2011г. до 30.03.2015 година по сключен неформален Договор за наем на недвижим имот от 01.12.2011 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 03.12.2015г. до окончателното изплащане, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 641/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА П.Т.Ж. ***, с ЕГН -**********, ДА ЗАПЛАТИ на ответника Х.Н.Х. ***, с ЕГН - **********, направените по настоящото производство разноски в размер на 600.00лева /шестстотин лева/ - платено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 641/2015 г. по описа на ЕРС.
3 Гражданско дело No 260/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Р.П.,
П.А.П.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.8.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 01.07.1990 година в град *** с Акт № 46 от 01.07.1990 година на Община ***, граждански брак между Р.Р.П. ***, ЕГН - ********** и П.А.П. ***, с ЕГН - **********. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано и поддържано от тях, с което са се споразумели както следва: След прекратяването на брака съпругата Р.Р.П. да продължи да носи брачното си фамилно име – П.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. След прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град ***, обл. Ямболска, ул. „***”, № 8А, собственост на двамата съпрузи, се предоставя за ползване на СЪПРУГАТА Р.П.. Придобитият по време на брака чрез покупка с нотариален акт № 158/16.11.2001г. по описа на ЕРС, недвижим имот, находящ се в град *** на ул. „***”, № 8А, а именно: ? идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 684 кв.м., съставляващо поземлен имот № ХХ-2270, в квартал 21 по плана на града, при граници съгласно нот. акт №158/2001г. на PC-***: ул. „***“, имоти №№ ХІХ-99, ІІІ-109, І-2269 и І-98, заедно с 1/2 идеална част от построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА – източната половина на сградата, с отделен вход и представляваща самостоятелно жилище, след прекратяването на брака ОСТАВА в СЪСОБСТВЕНОСТ НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ ПРИ РАВНИ ПРАВА – по една втора идеална част за всеки от Р.Р.П. с ЕГН - ********** и П.А.П. с ЕГН - **********. Данъчната оценка на този имот е в размер на 5478.80 лева. Придобитото по време на брака МПС - лек автомобил марка „ПЕЖО“, модел: 206, с ДК № ***, рама № ***, двигател № ***, основен цвят - тъмно син металик, със застрахователна стойност в размер на 400.00 лева, видно от представеното удостоверение № 153/19.05.16 година на ЗАД „Булстрад ВИГ“, след прекратяването на брака ОСТАВА в СЪСОБСТВЕНОСТ НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ ПРИ РАВНИ ПРАВА – по една втора идеална част за всеки от Р.Р.П. с ЕГН - ********** и П.А.П. с ЕГН - ********** Придобитите по време на брака други движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. ОСЪЖДА всеки от Р.Р.П. ***, ЕГН - ********** и П.А.П. ***, ЕГН – **********, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - *** държавна такса общо в размер на по 68.79 лева /шестдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/, от които 10.00 лева за допускане на развода и 58.79 лева върху стойността на възложените в общ дял на съпрузите при равни права недвижим имот и МПС, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.8.2016г.
4 Гражданско дело No 177/2016, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Д.В.,
Г.Д.В.
П.Г.Й.,
Г.М.Г.,
З.Г.Р.,
С.Д.Д.,
Г.Д.Р.,
Г.Д.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.8.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между И.Д.В. ***, ЕГН - **********, Г.Д.В. *** ЕГН - **********, двамата с адрес за призоваване: гр. Елхово, ул. „Търговска“, № 7, П.Г.Й. ***, ЕГН - **********, Г.М.Г. ***, ЕГН – **********, Г.Д.Б. ***, ЕГН - **********, З.Г.Р. ***; ЕГН – **********, С.Д.Д. ***, ЕГН - ********** и Г.Д.Р. ***, ЕГН – ********** ПО ОТНОШЕНИЕ на следните съсобствени НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село Мелница, община Елхово, обл. Ямболска, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Димитър Д. Динчев, б.ж. на с.Мелница, починал на 14.09.1974година: 1. НИВА в местността „АРДАЛЪКА“ с площ от 8.399 дка /осем дка триста деветдесет и девет кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 010014 /нула, десет хиляди и четиринадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 010013 - нива на „Луксирент“ ЕООД, имот № 010087 - нива на Маринела Д. Лалева, имот № 010012 - нива на Димитър Павлов Гаргов, имот № 010015 - нива на „Ставен“ ООД и имот №001097 - полски път на община Елхово; 2. НИВА в местността „КУКОРЕВО“ с площ от 4.969 дка /четири дка деветстотин шестдесет и девет кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 012001 /нула, дванадесет хиляди и едно/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 001070 - полски път на община Елхово, имот № 012002 - нива на „Хера Агро“ ЕООД и имот № 012003 - нива на Г.Д.Б.; 3. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 3.401 дка /три дка четиристотин и един кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 014058 /нула, четиринадесет хиляди петдесет и осем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 014057 - нива на Маринела Д. Лалева, имот № 014055 - нива на Дянка Д. Рашкова, имот № 014059 - нива на Нели Димова Ковачева и имот № 001022 - полски път на община Елхово; 4. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 3.467 дка /три дка четиристотин шестдесет и седем кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019180 /нула, деветнадесет хиляди сто и осемдесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 019317 - лозе на Коста Анастасов Томов, имот № 001037 - полски път на община Елхово, имот № 019181 - лозе на Мария Костадинова Тодорова и имот № 001038 - полски път на община Елхово. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 5. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 7.601 дка /седем дка шестстотин и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 021027 /нула, двадесет и една хиляди двадесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 021026 - изоставена нива на Джена Д.Г., имот № 001262 - полски път на община Елхово, имот № 021028 - изоставена нива насл. на Елена Йорданова Бамбева и имот № 021032 - изоставена нива на Г.Д.Б. и др.; 6. НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 8.501 дка /осем дка петстотин и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 022024 /нула, двадесет и две хиляди двадесет и четири/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 022023 - нива на Атанас Иванов Кокаров, имот № 022020 - нива на „Булгар Агро“ ЕООД, имот № 022021 - нива на „Елана Агрокредит“ АД, имот № 022025 - нива на Петър Христов Гайдаджиев и имот № 001168 - полски път на община Елхово; 7. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 3.999 дка /три дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./, от които 3.479 дка пета категория и 0.520 дка трета категория, съставляваща имот № 025042 /нула, двадесет и пет хиляди четиридесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 025041 - нива на Здравко Борисов Тодоров, имот № 025056 - нива на Марио Иванов Христов и др., имот № 025065 - нива на Христо Павлов Гендов, имот № 001136 - полски път на община Елхово и имот № 001137 - полски път на община Елхово; 8. НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 8.993 дка /осем дка деветстотин деветдесет и три кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 027060 /нула, двадесет и седем хиляди и шестдесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 027059 - нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 001228 - полски път на община Елхово, имот № 027061 - нива на „С.И.Г.“ ООД и имот № 027062 - нива на „Бългериан Интериор Елхово“ ЕООД; 9. НИВА в местността „КЮМЮРЛУЦИ“ с площ от 8.499 дка /осем дка четиристотин деветдесет и девет кв.м./, шеста категория, съставляваща имот № 030093 /нула, тридесет хиляди деветдесет и три/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 030161 - нива на „Росагрофонд“ ООД, имот № 001185 - полски път на община Елхово, имот № 030094 - нива на „Ставен“ ООД, имот № 030178 - нива на Яна Илиева Стоянчева и имот № 030099 - нива на „Серес“ АД; 10. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 0.431 дка /нула дка четиристотин тридесет и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031018 /нула, тридесет и една хиляди и осемнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 031017 - нива на насл. на Желязко Д. Карапавлов, имот № 000488 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 031019 - нива на Атанас Атанасов Ванев и имот № 044002 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство; 11. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „КОРИЯТА“ с площ от 4.561 дка /четири дка петстотин шестдесет и един кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 033078 /нула, тридесет и три хиляди седемдесет и осем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001245 - полски път на община Елхово, имот № 033079 - изоставена нива насл. на Никола Петров Апостолов и имот № 033077 - изоставена нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и 12. ЛОЗЕ в местността „МОГИЛАТА“ с площ от 1.103 дка /един дка сто и три кв.м./, седма категория, съставляващо имот № 035064 /нула тридесет и пет хиляди шестдесет и четири/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000158 - полски път на община Елхово, имот № 035055 - лозе на насл. на Ангел Д. Раданов и др., имот № 001046 - полски път на община Елхово и имот № 000159 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от И.Д.В. и Г.Д.В. – по 9/54 идеални части /девет върху петдесет и четири/, за П.Г.Й. – 18/54 идеални части /осемнадесет върху петдесет и четири/, за всеки от Г.М.Г. и Г.Д.Б. – по 6/54 идеални части /шест върху петдесет и четири/ и за всеки от З.Г.Р., С.Д.Д. и Г.Д.Р. - по 2/54 идеални части /две върху петдесет и четири/. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
5 Гражданско дело No 549/2014, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.П.С.,
С.П.Б.,
А.Д.М.,
П.Д.М.,
М.И.Д.,
С.Д.М.,
И.Д.И.,
И.А.М.,
Д.С.С.,
А.С.Н.,
С.С.К.,
И.Т.Ц.,
Т.И.Ц.,
П.С.Н.,
Р.С.Н.Д.,
С.И.Т.,
Т.И.А.,
Н.П.М.
П.С.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.8.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановените по настоящото гражданско дело № 549/2014г. по описа на ЕРС Решения № 83 от 07.08.2015г. и № 29 от 25.04.2016г. на ЕРС, като в диспозитива на решение № 83 от 07.08.2015г. на страница пета от решението, редове шест и седми отдолу нагоре и в Решение № 29 от 25.04.2016година на страница 12, ред девет отдолу нагоре и на страница 13, ред петнадесети отгоре надолу, касаещи съответно дял ХІІІ и ХІV от имотите, посочените адреси и ЕГН на съделителите С.И.Т. и Т.И.А. да се четат както следва - „С.И.Т. ***4, ЕГН – **********“ и „Т.И. ***, ЕГН – **********“, вместо „С.И.Т. ***, ЕГН – **********“ и „Т.И. ***, ЕГН – **********“, РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от глава 20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
6 Гражданско дело No 283/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.К.,
И.Д.К.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 23.08.1997 година с Акт за граждански брак №39 от 23.08.1997 година на Община Елхово, между И.Д.К., с ЕГН ********** *** и Д. И. К., с ЕГН ********** ***, поради ВЗАИМНОТО ИМ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните СПОРАЗУМЕНИЕ на основание чл.51 от СК, както следва: В ДЯЛ на съпруга И.Д.К., с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитото по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност МПС, а именно: лек автомобил марка: МЕРЦЕДЕС, модел: Е 290 ТД, с рег.№ У2227АН, рама № WDB2100171A378945, двигател № 60298212016086, с основен цвят: СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК. Застрахователната стойност на МПС е 500.00лв. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на гореописаното МПС и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. В ДЯЛ на съпруга И.Д.К., с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобитото по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност МПС, а именно: лек автомобил марка: СУЗУКИ, модел: ВИТАРА, с рег.№ У0674АР, рама №VSEETV01V01205920, двигател №G16AS119413, с основен цвят: СВЕТЛО СИН/СВЕТЛО СИВ. Застрахователната стойност на МПС е 400.00лв. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на гореописаното МПС и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. В ДЯЛ на съпруга И.Д.К., с ЕГН **********, се поставя и същият става изключителен собственик на придобития по време на брака, при режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се в село Мамарчево, общ.Болярово, обл.Ямбол, ул.„Стара планина" №7, представляващ: ДВОРНО МЯСТО с площ от 3 800кв.м. /три хиляди и осемстотин кв.м./, съставляващо поземлен имот №129 /сто двадесет и девети/, за който са отредени УПИ XVII - 129, УПИ XVIII - 129, УПИ XIX - 129, в квартал 5 /пети/, по плана на селото при граници: улица, улица, ПИ 130, ПИ 127 и ПИ518. Данъчната оценка на недвижимия имот е 7934.40 лв. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на горепосочения недвижими имот и за в бъдеще няма да имат претенции помежду си по отношение на него. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул.Охрид № 46Г, придобито по време на брака, при режим на съпружеска имуществена представляващо: втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, заедно със среден гараж, построен в сутерена на сградата, с една стая в същия и ? /една втора/ идеална част от таванското помещение /обща част/, заедно със съответните общи части от сградата и правото на строеж върху мястото в което е построена жилищната сграда, след прекратяването на брака СЕ ПРЕДОСТАВЯ на съпругата - Д. И. К., с ЕГН **********. Към момента жилището е освободено от съпруга и същият няма претенции относно ползването му. Придобитите по време на брака движими вещи страните са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имот претенции един към друг. СЪПРУЗИТЕ, след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един към друг. След прекратяване на брака съпругата Д. И. К., с ЕГН ********** ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ – КАМБУРОВА. НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в частта му, с която упражняването на родителските права след развода по отношение на роденото от брака дете – И. И. К., роден на ***година, с ЕГН **********, се предоставя на майката Д. И. К., с ЕГН ********** ***; местоживеенето на роденото от брака дете И. И. К., се определя при майката Д. И. К. на адрес ***; на бащата И.Д.К., с ЕГН ********** се определя право на лични контакти с детето - всяка седмица от месеца от 9 часа в събота до 17 часа в неделя, с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката; и бащата И.Д.К., с ЕГН **********, се е задължил да заплаща на детето И. И. К., роден на *** година, с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лева (сто и петдесет лева) платими до 5 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката; като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Д. И. К., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лв., както и 5.00лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. ОСЪЖДА И.Д.К., с ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за допускане на развода в размер на 15.00 лева, държавна такса за уреждане на имуществените отношения в размер на 176.69 лева, както и 5.00лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими по бюджета на съдебната власт, по сметка на ЕРС. Решението, в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Ямбол. В останалата му част, решението е окончателно.
В законна сила от 30.8.2016г.
7 Гражданско дело No 234/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА АГРО КАМПАНИЯ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО“ ООД със седалище гр. Елхово и адрес на управление ул. „***“ №14, с ЕИК 201608897, представлявано от управителя П.К.Г., с ЕГН ********** против Заповед № РД – 220 от 29.03.2016 година на Кмета на община Елхово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, е прекратен Договор за наем на общински пасища, находящи се в землището на село ***, община Елхово с № 20 от 15.05.2015 година с рег. № 1987 от 29.06.3015 година, акт № 24, т.2, сключен между жалбоподателя и община Елхово, считано от 01.04.2016 година. ОСЪЖДА „АГРО КАМПАНИЯ ЕЛХОВО“ ООД със седалище гр. Елхово и адрес на управление ул. „***“ №14, с ЕИК 201608897, представлявано от управителя П.К.Г., с ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляващи направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред АС – Ямбол чрез РС – Елхово в 14-дневен срок от съобщаването му. Препис от решението да се връчи на страните по делото.
8 Гражданско дело No 162/2016, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ П.И.Т. М.И.Х.,
Г.Д.Б.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.8.2016г.
ДОПУСКА на основание чл. 33, ал. 2 ЗС по иска, предявен от П.И.Т. ***, ЕГН ********** срещу М.И.Х. ***, ЕГН ********** и Г.Д.Б. ***, ЕГН **********, съсобственикът П.И.Т. ***, ЕГН ********** ДА ИЗКУПИ продадените от М.И.Х. ***, ЕГН ********** на Г.Д.Б. ***, ЕГН **********, с нотариален акт № 86, том IХ, peг. № 6587, дело № 1137 от 17.09.2015 година по описа на К.К. - Нотариус с peг. № 451 от регистъра на Нотариалната камара на Република България, с район на действие - района на Районен съд - Елхово, вписан в Служба по вписванията - Елхово с вх. peг. № 3152 от 18.09.2015 година, акт № 194, том X, дело № 1538/2015 г. - 1/2 /една втора/ идеална част от следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на село Мелница, ЕКАТТЕ 47768, община Елхово, област Ямбол, представляващи: - НИВА в местността „Церите", с площ от 8.001 декара, седма категория, съставляваща имот № 011011, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 011012 - нива на наел. на П.И. Мавродиев; имот № 001087 - полски път на Община Елхово; имот № 011010 - нива на Донка Атанасова Вълева и имот № 011147 - нива на И. Георгиев И.; - ЛОЗЕ в местността „Метлите", с площ от 1.628 декара, четвърта категория, съставляващо имот № 019087, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 019086 - лозе на наел. на Пенко Стоянов Русев; имот № 001036 - полски път на Община Елхово; имот № 019088 - лозе на Ангел Павлов Йовчев и имот № 001040 - полски път на Община Елхово; - ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „Комсаля", с площ от 4.360 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 021077, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000014-дере на Община Елхово; имот № 021076 - изоставена нива на наел. на Никола Петров Русев; имот № 020110 - лозе на „Омега Агро Инвест" ЕООД; имот № 001276 - полски път на Община Елхово; имот № 001538 –полски път на Община Елхово; имот № 001261 - полски път на Община Елхово; имот № 021078 -изоставена нива на наел. на Васил Колев Каракушев; - НИВА в местността „Каба Ира", с площ от 3.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 027124, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 027125 - нива на наел. на Димитър Георгиев Михалев; имот № 027120 - нива на наел. на Димитър Йорданов Т.; имот № 027123 - нива на Ангел Георгиев Апостолов и имот № 001228 - полски път на Община Елхово; - НИВА в местността „Керли Поша“, с площ от 8.000 декара, седма категория, съставляваща имот № 036036, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 036035 - нива на Желязко Павлов Петров; имот № 000463 - полски път на Община Елхово; имот № 036037 - нива на наел. на Пею Тодоров Пеев; имот № 036038 - нива на „С И П ООД; имот № 001206 - полски път на Община Елхово; - НИВА в местността „Кокарджа", с площ от 5.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 040028, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001132 - полски път на Община Елхово; имот № 040025 - нива на наел. на И. Петров Динчев Петушев; имот № 040029 - нива на Василка Х. Колчева; имот № 001177 - полски път на Община Елхово, при действително уговорената покупко - продажна цена от 8010.00 /осем хиляди и сто/лева, при УСЛОВИЕ, че в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила П.И.Т. ***, ЕГН ********** ЗАПЛАТИ на Г.Д.Б. ***, ЕГН ********** сумата 8010 лева / осем хиляди и десет лева/. УКАЗВА на основание чл.33, ал.3 от ЗС на П.И.Т. ***, ЕГН **********, че ако не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизане на настоящото решение в законна сила, същото ще се счита обезсилено по право. УВЕДОМЯВА П.И.Т., че следва да извърши вписване на решението съгласно ПВ. ОСЪЖДА М.И.Х. ***, ЕГН ********** и Г.Д.Б. ***, ЕГН: ********** да заплатят солидарно на П.И.Т. ***, ЕГН ********** сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Ямбол.
9 Гражданско дело No 114/2016, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БАНКА ДСК ЕАД Д.А.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 25.8.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 237, ал. 2 от ГПК по отношение на Д.А.Г., ЕГН *********, с постоянен адрес: ***, че същият дължи на „БАНКА ДСК” ЕАД гр.София, ЕИК – 121830616, представлявано от всеки двама измежду Главния изпълнителен директор Виолина Маринова Спасова, изпълнителните директори Доротея Н. Николова, Диана Дечева Митева, Маргарита Добрева Петрова - Кариди и Юрий Благоев Генов и прокуристи, чрез пълномощник – Б.Н.В. – юрисконсулт, с адрес ***, по предявените искове с правно основание чл.422 във вр. чл.415 от ГПК, вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1, вр. чл.141, ал. 1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, следните суми - сумата от 516.03 лева /петстотин и шестнадесет лева и три стотинки/ - главница по сключен договор за кредит за текущо потребление от 23.07.2010 година и Договор за поръчителство от същата дата, сумата 86.20 лева /осемдесет и шест лева и двадесет стотинки/ – договорна /редовна/ лихва за периода от 07.11.2014 година до 17.12.2015г., сумата 37.72лева /тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/– лихвена надбавка за забава за периода от 08.11.2014 година до 17.12.2015г., сумата 120.00 лева /сто и двадесет лева/ - заемни такси, сумата 41.00 лева /четиридесет и един лева/ - други такси и разноски, заедно със законната лихва върху главницата от 516.03 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 18.12.2015 година до окончателното изплащане на сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК №78/22.01.2016 година по ч. гр. д. № 24/2016 година на РС – Елхово. ОСЪЖДА Д.А.Г., ЕГН *********, с постоянен адрес: *** да заплати на основание чл.78, ал.1 във вр. ал.8 от ГПК, на „БАНКА ДСК” ЕАД гр.София, ЕИК – 121830616 сумата 325.00 лв. - направени разноски по заповедното производство, по ч. гр. д.№24/2016 година на ЕРС и сумата 525.00лв. направени разноски в настоящото производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: