РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 349/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.Д. Г.М.М.,
Я.Д.М.,
Д.Д.А.,
А.Г.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 349/2016 година по описа на ЕРС, поради невъзобновяване в срока по чл. 231, ал.1 от ГПК на производство, спряно по общо съгласие на страните. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболският окръжен съд, чрез ЕРС в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
2 Гражданско дело No 46/2017, IV състав Делба Т.Т.А.,
Д.Т.А.
Ж.Т.Н.,
К.Г.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.7.2017г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Т.Т.А., с ЕГН ********** ***, Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, Ж.Т.Н., с ЕГН ********** *** и К.Г.А., с ЕГН ********** ***, по отношение на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 05284.501.505.1.11 /пет хиляди двеста осемдесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и пет точка едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.***, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгл. Схема № 15-2517/04.01.2017г. на СГКК- гр.Ямбол, находящ се в гр. *** област Ямболска, на улица „***"№31 /тридесет и едно/, вход Д, етаж 4 /четири/, ап.11, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.505 /пет хиляди двеста осемдесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 60.48 кв.м. /шестдесет цяло, четиридесет и осем стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото към апартамента мазе №11 /единадесет/ с площ от 11.99кв.м. /единадесет цяло, деветдесет и девет стотни квадратни метра/ и заедно с 2.0874 % идеални части от общите части на сградата; при съседи на апартамента: на същия етаж: 05284.501.505.1.10; 05284.501.505.1.12; под обекта: 05284.501.505.1.8; над обекта: няма при следните КВОТИ: за съделителя Т.Т.А., с ЕГН ********** - 1/8 /една осма/ идеална част, за съделителя Д.Т.А., с ЕГН ********** - 1/8 /една осма/ идеална част, за съделителя Ж.Т.Н., с ЕГН ********** - 1/8 /една осма/ идеална част и за съделителя К.Г.А., с ЕГН ********** - 5/8 /пет осми/ идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
3 Гражданско дело No 169/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.Д.У. С.Ж.У. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 24.09.2016 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, за което е съставен Акт за граждански брак № 39 от 24.09.2016 година на община Елхово, граждански брак между С.Ж.У. ***, ЕГН ********** и П.Д.У. ***6, съдебен адрес ***, ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.3 вр. ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата П.Д.У., да възстанови предбрачното си фамилно име – ВЕЛИКОВА. ОСЪЖДА П.Д.У. ***6, съдебен адрес ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.Ж.У. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.
4 Гражданско дело No 205/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака А.Д.Я. М.А.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.7.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл.49, ал.1 от СК, гражданският брак, сключен между А.Д.Я., американски гражданин, продължително пребиваващ на територията на Република България с ЛНЧ **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Ил. Д. и М.А.Х., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на *** година, със съдебен адрес ***, чрез адв. И.Ч., с Акт за граждански брак № 0305 на 13.12.2013 година в град Ямбол, като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася за вината. След прекратяването на брака ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.***, обл.Ямболска, ул. „***”, № 26, собственост на трето лице /Г.Т.К./, на съпругът А.Д.Я.. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.А.Х. да носи предбрачното си фамилно име, което е запазила и по време на брака, а именно – Х.. ОСЪЖДА А.Д.Я., американски гражданин, продължително пребиваващ на територията на Република България с ЛНЧ **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Ил. Д., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.А.Х., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на *** година, със съдебен адрес ***, чрез адв. И.Ч. да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.7.2017г.
5 Гражданско дело No 123/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.К. А.Н.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на допусната в диспозитива на Решение №41/28.04.2017г., постановено по настоящото гр.д.№ 123/2016 година по описа на Районен съд-***, очевидна фактическа грешка по отношение индивидуализацията на процесния имот, като на стр.117 и 118 от делото, вместо недвижим имот: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, който имот е индивидуализиран с Нотариален акт № 29, т.II, н.д. № 1494/97 г. по описа на РС-***, ДА СЕ ЧЕТЕ: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, който имот е индивидуализиран с Нотариален акт № 29, т.II, н.д. № 1494/97 г. по описа на РС-***, а по схема №15-554150-17.12.2015г. на АГКК-гр.Ямбол - Самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1385.1.17, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на Изп.Директор на АГКК с адрес на имота - гр.***, ул."Ал. Стамболийски"59, вх.А, ет.5, ап.17, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.1385, с предназначение - жилище, с площ от 83.34 кв.м., избено помещение № 20 с площ 2.69 кв.м., 3.56% ид.ч. от общите части на сградата и 3.56 % ид.ч. от правото на строеж, при съседи - на същия етаж 27382.500.1385.1.18; под обекта 27382.500.1385.1.13; на обекта – няма. РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение №41/28.04.2017г., постановено по настоящото гр.д.№ 123/2016 година по описа на Районен съд-***. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от гл.20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 157/2016, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.Т.Д. П.Т.П.,
Б.Т.Т.А.,
В.Г.П.,
Т.Г.К.,
Д.А.Т.,
М.А.Я.,
М.М.Ч.,
М.Г.Д.,
С.Г.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 13.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото гр.д.№ 157/2016г. по описа на РС-Елхово, поради невнасяне от ищцата в определения от съда срок на дължимите разноски по делото – депозит от по 300 лв. за възнаграждения на назначените по реда на чл.47 ал.6 от ГПК особени представители на ответницата М.М.Ч. ***, с ЕГН ********** и на ответницата М.Г.Д. от гр.Варна, с ЕГН **********. ОСЪЖДА ищцата - А.Т.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС – Елхово, на основание чл. 9 от Тарифа за ДТ по ГПК, държавна такса в размер на по 25.00 /двадесет и пет/ лева, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1-седмичен срок, считано от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 257/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение И.З.Д. З.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 18.7.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 83 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцата – С.Й.Д. с ЕГН - ********** и ответника З.И.Д. с ЕГН ********** спогодба по силата на която: Ответникът З.И.Д. с ЕГН ********** ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното си дете И.З.Д. с ЕГН – **********, чрез нейната майка и законен представител С.Й.Д. с ЕГН - ********** ***, месечна издръжка в размер на 150.00 лева /сто и петдесет/, считано от 01.07.2017 година, платими до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, дължима от месец юли 2017 година за в бъдеще, до окончателното изплащане. Месечната издръжка, определена по- горе се дължи до настъпването на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Дължимата месечна издръжка, определена по–горе, ще се заплаща от ответника Д. по банковата сметка на ищцата С.Д., както е било и до настоящия момент. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните така, както са направени, а дължимата държавна такса върху увеличеният размер на издръжката, се заплаща от ответника З.Д.. ОСЪЖДА З.И.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 36.00 лева /тридесет и шест лева/ върху увеличеният размер на издръжката, както и 5.00 лева /пет лева/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 257/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 18.7.2017г.
8 Гражданско дело No 312/2017, II състав Искове по ЗОДОВ А.Г.А. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.7.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от А.Г.А. ***, с ЕГН - **********, искова молба с вх. № 1358 от 06.06.2017 година против ПРОКУРАТУРАТА на Република България, със сочено от ищеца правно основание - чл.2, ал.1 т.1 и 2 от ЗОДОВ, във вр. с чл.5, пар.1-4 от КЗПЧОС, ведно с допълнителните молби от 14.06. и 20.06.2017г. и приложенията към тях, поради неотстранени от ищеца в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 312 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до А.Г.А. ***, препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
9 Гражданско дело No 507/2013, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.И.И.,
Х.И.С.,
С.Х.Б.,
Д.П.Б.,
К.Г.Б.,
Г.С.И.,
Е.С.З.,
С.П.З.,
Б.П.З.,
Д.И.И.,
К.И.И.
Т.С.Г.,
А.С.Г.,
Г.С.Г.,
Д.С.С.,
В.В.Я.,
В.Х.Я.,
К.Х.М.,
С.С.С.,
Х.С.С.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 28.7.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните недвижими имоти, находящи се в землището на село Странджа, община Болярово, обл. Ямбол, оставени в наследство от С.Г.С., б.ж. на с. Горска поляна, поч. на 04.10.1941 година, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителят Т.И.И., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, офис №2, адвокат Р.Д. ***, следния недвижим имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.28.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 13299 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.64, 69674.28.466, 69674.28.465, 69674.28.464, 69674.28.327, 69674.28.57, 69674.28.66, съобразно скица-проект № 15-211325 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ - на съделителят Г.С.Г., ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.28.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 13299 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.465, 69674.28.48, 69674.28.67, 69674.28.57, 69674.28.463, съобразно скица-проект № 15-211325 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ - на съделителят А.С.Г., ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.28.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 13299 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.466, 69674.28.437, 69674.28.469, 69674.28.467, 69674.28.48, 69674.28.464, 69674.28.463, съобразно скица-проект № 15-211325 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - на съделителят Д.С.С., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.28.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 13299 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.465, 69674.28.469, 69674.28.468, 69674.28.48, съобразно скица-проект № 15-211325 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЕТИ - на съделителят Х.И.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис №2, адвокат Р.Д. ***, следните имоти: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.36.686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 8002 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.37.649, 69674.37.3, 69674.37.4, 69674.36.687, 69674.36.649, съобразно скица-проект № 15-211036 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда; поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.29.691 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 5297 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.328, 69674.29.461, 69674.36.649, 69674.29.692, съобразно скица-проект № 15-210845 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ШЕСТИ - на съделителят Т.С.Г., ЕГН **********,***, следния имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.29.692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 13299 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.328, 69674.29.691, 69674.36.649, 69674.29.693, 69674.28.460, съобразно скица-проект № 15-210845 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ СЕДМИ - на съделителят Д.П.Б., родена на *** ***, съдебен адрес ***, офис №2, адвокат Р.Д. ***, следния имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.29.698 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 13299 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.29.697, 69674.29.3, 69674.29.79, 69674.29.78, 69674.28.327, съобразно скица-проект № 15-210845 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 8913.74 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ОСМИ - на съделителят Д.И. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, офис №2, адвокат Р.Д. ***, следния имот: поземлен имот с проектен идентификатор № 69674.28.468 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, одобрени със Заповед № РД-18-4/19.01.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността „Текията“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с проектна площ от 19899 кв. м., при съседи поземлени имоти с идентификатори: 69674.28.48, 69674.28.467, 69674.28.469, 69674.28.46, 69674.28.470, 69674.28.49, съобразно скица-проект № 15-211325 от 09.05.2017г. на СГКК гр. Ямбол, която е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 13370.61 лев
10 Гражданско дело No 571/2015, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.В.Г. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2017г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.В. Г., с ЕГН ********** ***, действащ, чрез процесуален пълномощник адв.Пл.М. ***, с адрес на управление гр. Елхово , ул. „Търговска“ №13, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявана от П. А. К., в качеството му на кмет на Община Елхово, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника Община Елхово, че Д.В.Г. е собственик на 220/3566 идеални части от поземлен имот с кадастрален номер 27382.500.9571 по КККР на гр. Елхово, одобрена със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на ИД на АГКК, с обща плащ 3566 кв.м. на основание прехвърлителна сделка, покупко-продажба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Д.В. Г., с ЕГН ********** *** да заплати на Община Елхово, с адрес на управление гр.Елхово, ул. „Търговска“ №13, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявана от П. А. К., в качеството му на кмет на Община Елхово на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК разноски в размер на 625.00 /шестстотин двадесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на страните.