РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 577/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.В.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47 - 0000272 от 01.09.2015 година, издадено от Началника на ОО „АА”гр.Ямбол – Дикран Бохосян, с което на С.В.Р., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.12, параг.7, буква „а”, т. „i” и изреч. посл. от Приложение „Контролен уред” към AETR /ДВ бр. 28 от 1995година/, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-потвърдено
2 АНД No 731/2015, IV състав КАТ К.П.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2016г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.С., ЕГН ********* ***, срещу пункт I от Наказателно постановление № 15-0261-000397 от 23.09.2015 година, на ВНД Началник на РУП на МВР гр.Елхово К.Г.К, с което за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е постановено налагане на административно наказание на основание чл.177, ал.1, т.2 предл.1 от ЗДвП – глоба в размер на 0 /нула/ лева и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0261-000397 от 23.09.2015 година, издадено от ВНД Началник на РУП на МВР гр.Елхово К.Г.К, в частта му по пункт II от същото, с което на К.П.С., ЕГН ********* ***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП / за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 /десет/ лева, като законосъобразно и правилно. РЕШЕНИЕТО, в частта в която жалбата срещу пункт I от НП е оставена без движение и производството в тази му част се прекратява, подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол в 7-дневен срок, а в частта, в която НП по пункт II е потвърдено подлежи на касационно обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила от 26.7.2016г.
3 АНД No 49/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47-0000391/09.12.2015 г. на Началника на ОО "Автомобилна администрация" гр. Ямбол, с което на А.Б. /A. B./, роден *** год. в република Турция, със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание на основание чл. 99, предл.3 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 32, ал. 6, изр.2-ро от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 4.8.2016г.
4 АНД No 190/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Т.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1013 от 04.01.2016 година на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Хасково, с което на Т.Д.С. ***, с ЕГН **********, в качеството на управител на фирма "Трайд и синове" ЕООД, на основание чл. 43, ал.1 от ЗХ е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лв., за нарушение на чл. 18, ал. 1 от Закона за храните /ЗХ/, като законосъобразно.
В законна сила от 5.8.2016г.
5 НОХД No 285/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 291 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С.И. от една страна и подсъдимия К.М.М. и неговият защитник адв. Д. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ К.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 04.11.2015 година, в 13.35 часа в с.Борисово, общ.Елхово, по улица „Г.Д.", управлявал МПС - лек автомобил марка „Фолксваген Голф" с рег.№ СТ *** АВ, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние - наказан с Наказателно постановление № 15-0261-000280 от 24.07.2015 год. на Началника на РУ на МВР - Елхово, влязло в законна сила на 11.08.2015 година - престъпление по чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на К.М.М. се налага наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от К.М.М. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №285/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.М.М.
В законна сила от 1.7.2016г.
6 НОХД No 318/2016, IV състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Г.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 1.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 292 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко И. от една страна и подсъдимата М.Г.И. и нейния защитник адв. Д от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМАТА М.Г.И., родена на *** година в гр.Димитровград, обл.Хасково, с настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 09.07.2015 година около 02.10 часа в гр. Елхово, обл.Ямбол по улица „Черно море“ пред Д.И.В. - мл.инспектор ВАП в РУ - Елхово, съзнателно се ползвала от неистински официален документ - Свидетелство за управление на моторно превозно средство с бланков № 284753627, издадено на 24.02.2010 година и Контролен талон № 441694, издаден на 17.02.2010 година, на които е придаден вид, че са издадени от МВР-Ямбол на името на М.Г.И. ***, като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 във вр. чл.308, ал.2 вр ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.316 във вр. чл.308, ал.2 вр ал. 1 от НК на основание чл.316 във вр. чл.308, ал.2 вр ал. 1 от НК във вр. чл.54 от НК на подсъдимата М.Г.И., с ЕГН **********, се налага наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Направените по делото разноски в хода на ДП в размер на 190.25 лв. се заплащат от подсъдимата М.Г.И. с ЕГН ********** в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол. Веществените доказателства по делото: Свидетелство за управление на моторно превозно средство с бланков № 284753627, издадено на 24.02.2010 година и Контролен талон № 441694, издаден на 17.02.2010 от МВР-Ямбол на името на М.Г.И. ***, представляващи неистински официални документи, на основание чл.53, ал.1 б.“А“ от НК се отнемат в полза на държавата като вещи, послужили за извършване на престъплението, като след влизане на определението в сила същите да бъдат унищожени от ОДМВР – Ямбол. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 318/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимата. С оглед условното осъждане на подсъдимата, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да бъде отменена. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Г.И., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство по НОХД №318/2016 г. на ЕРС, мярка за неотклонение - „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
М.Г.И.
В законна сила от 1.7.2016г.
7 АНД No 110/2016, III състав РДГ А.С.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1011 от 13.01.2015 година, издадено от Директора на РДГ-Сливен – инж.Г. Русев Георгиев, упълномощен със Заповед РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, с което на А.С.П.,***, с ЕГН **********, на основание чл.84 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ му е наложено административно наказание – глоба в размер на 300.00 лева, на основание чл.94 а.1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание – лишаване от право на ловуване за срок от 3 години и са му отнети вещите, послужили за извършване на нарушението: на основание чл.95 ал.2 от ЗЛОД моторно превозно средство марка „Тойота РАВ-4“ с рег.№СА 7270 МС, на основание чл.95 ал.1 от ЗЛОД – ловна гладкоцевна едноцевна пушка /ТЕК/ марка „ИЖ“ 12 кал. с №13359, четири броя ловни патрони 12 кал., боен фар марка „CYCLOPS“, за извършено административно нарушение по чл.84 ал.2 вр.с ал.1 пр.3 вр.с чл.57 ал.1 вр.с чл. чл.65 т.4 и т.10 от ЗЛОД.
8 НОХД No 369/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.М.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 301 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А.С. от една страна и обвиняемия – О.Д. и неговия защитник адв. Й. от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ О.М.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, не женен, не осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 28.06.2016 г. в района на 240 гранична пирамида в землището на с. Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, превел през границата на страната от Република Турция в Република България десет лица, чужди граждани -Ж.Р. /J R/, родена на *** година в Сирийска арабска република; Х.М /H M роден на *** година в Сирийска арабска република; И.М. /I M/, роден на *** година в Сирийска арабска република; Ф.М. /FESEL МАО/, роден на *** година в Сирийска арабска република; С.М. /SIHAM МАО/, родена на *** година в Сирийска арабска република; Ж.М /J M/, роден на *** година в Сирийска арабска република; А.М. /A M/, роден на *** година в Сирийска арабска република; Ш.М. /S M/, родена на *** година в Сирийска арабска република; Е.М. /E M/, родена на *** година в Сирийска арабска република и Х.А. /H A /, роден на *** година в Ислямска Република Иран, без разрешение на надлежните органи на властта, като лицата не са български граждани и две от лицата не са навършили 16 годишна възраст - престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия О.М.Д., с ЕГН ********** при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на О.М.Д. се налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3 във вр. ал.1 от НК и вр. чл.55, ал.2 от НК на О.М.Д. се налага наред с предвиденото наказание лишаване от свобода и наказание ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.55, ал.З от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението наказание конфискация на част или на цялото имущество. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 210.00 лева се заплащат от обвиняемият О.М.Д., в приход на републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Веществените доказателства - няма. Съдът, след постановяване на определението си, сезанима и с мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия. Съдът, като взе предвид вида на наложеното на обвиняемия наказание – лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено и глоба, намира, че са налице основанията на чл.309, ал.4 от НПК за отмяна на взетата по отношение на него мярка за неотклонение в хода на ДП - „Подписка“, и О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия О.М.Д., с ЕГН ********** в хода на ДП мярка за неотклонение „Подписка“. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 369/2016 година по описа на РС – Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта му относно произнасянето по мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
О.М.Д.
В законна сила от 5.7.2016г.
9 НОХД No 779/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 6.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 779/2015 година по описа на ЕРС на основание чл. 289, ал.1 вр. чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в 15- дневен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.20 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
В законна сила от 22.7.2016г.
10 АНД No 848/2015, II състав КАТ Х.Х.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.7.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000539 от 20.11.2015 година, издадено от ВНД Началник РУ на МВР Елхово К. Г. ., с което на Х.Х.Н. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания както следва: глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 175, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл. 140, ал.1 от с.з. и глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение по чл. 103 от с.з. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила от 29.7.2016г.
11 НОХД No 275/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.М.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 7.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 307 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия Б.М.Н. и неговият защитник адв.К. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Б.М.Н. – роден на *** ***, постоянен адрес-***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен по повдигнатото му обвинение за това, че на 04.11.2015 г. в района на 175 - гранична пирамида, в землището на с.Странджа, обл.Ямбол, превел през границата на страната - сирийските граждани А. Ш. Ш., род. на *** год., Б. Х. К., род. на *** год, С. А. Ш., род. на *** год. , А. А. Ш., род. на *** год, Х. М. Р., род. на *** год, Я. А. М., род. на *** год, Д. Х. Р., род. на *** год, А.Х. Р., род. на *** год, С. Х. А., род. на *** год, Р.А. М., род. на *** год, Р.И С. А., род, на 01.01.2009 год, Р. С. А., род. на *** год, Х. С. А., род. на *** год. в и А. И. И., род. на *** год, без разрешение на надлежните органи на власт, като преведените лица не са български граждани, пет от тях не са навършили 16 - годишна възраст и за целта е използвано МПС - лек автомобил марка „Рено", модел Еспейс" с ДК № *** - престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4 във вр. ал.1 от НК За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. На основание чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4 вр. ал.1 от НК във вр.55, ал.1, т.1 от НК за извършеното от подсъдимия Б.М.Н. престъпление по чл.280, ал.2, т.1, т.3 и т.4 във вр. ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налагат предвидените кумулативни наказания - глоба и конфискация на част или на цялото имущество на дееца. На основание чл.280, ал.4 във вр. ал.2, т.4 от НК използваното за извършване на деянието МПС - лек автомобил марка „Рено", модел Еспейс" с ДК № ***, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата, тъй като същото е било предоставено доброволно на подсъдимия и е послужило за извършване на деянието. Направените в наказателното производство разноски в размер на 120.00 лв. на основание чл.189, ал.3 от НПК се възлагат на Б.М.Н., който се задължава да заплати същите в полза на Републиканския Бюджет, по сметка на РДГП - Елхово. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Вещественото доказателство по делото - Свидетелство за регистрация на МПС част І на лек автомобил марка „Рено", модел Еспейс" с ДК № *** на основание чл.112, ал.4 от НПК след влизане на определението в сила да се предаде на ОД МВР-Ямбол, за разпореждане със същото по компетентност, като ОД МВР – Ямбол бъде уведомено, че МПС за което е издадено е отнето в полза на държавата. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 275/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.М.Н.
В законна сила от 7.7.2016г.
12 НОХД No 321/2016, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 8.7.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимият И.И.С. и неговият защитник - адв.Георги Дженков от друга страна, както следва: Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, живущ на семейни начала, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 01.02.2016 година около 23,20 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол, на кръстовището между улица „***“ и улица „*** пред служители на РУП - Елхово, съзнателно се ползвал от неистински официален документ -Свидетелство за управление на моторно превозно средство № 120543877, издадено на 19.08.2015година в Република Гърция на името на И.И.С., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр ал. 1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на И.И.С. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за в размер на 71.20 лева се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол . Вещественото доказателство - Свидетелство за управление на МПС № 120543877, издадено на 19.08.2015 година в Р Гърция на името на И.И.С., на основание чл.112, ал.4 от НПК да остане приложено по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 321/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 55/2016 година по описа на РУП – Елхово с Постановление от 10.05.2016г. на разсл. полицай Ани Михайлова спрямо подсъдимия И.И.С. с ЕГН ********** мярка за неотклонение «ПОДПИСКА». ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се отменя взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЕКРЕТАР:
И.И.С.
В законна сила от 8.7.2016г.
13 НОХД No 368/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 8.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 309 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият Х.Т.Д. и неговият защитник адв. Д. Н., както следва: Подсъдимия Х.Т.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН -**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016 година, около 20.10 часа в село Малко Шарково, област Ямбол, по улица „Бяло море“ в посока изхода за село Воден, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ“ с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.69 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с фабр. №ARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Х.Т.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на Х.Т.Д. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което подсъдимият е лишен от това право по административен ред. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД 368/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване
Х.Т.Д.
В законна сила от 8.7.2016г.
14 НОХД No 387/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 8.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 311 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия М.К. и неговия защитник – адв.Р. С., както следва: Подсъдимият М.К. /M. K./, роден на *** ***, Ислямска Република Иран, живущ ***, гражданин на Ислямска Република Иран, със средно образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за виновен в това, че на 06.07.2016 година, около 14.00 часа на ГКПП-Лесово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимият с пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК на М.К. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100.00 лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От престъплението, извършено от подсъдимия М.К. не са претърпени имуществени щети. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното и съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил, съответно РД „ГП“ Елхово и РС-Елхово. Веществени доказателства по делото-няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 387/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият К. /чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. С оглед изявлението на подс. К., че не желае предоставяне на писмен превод на съдебният акт за решаване на наказателното производство, СЪДЪТ счита, че не следва да се извършва на основание чл. 55 от НПК писмен превод на Определението за одобряване на споразумението от съда, тъй като подсъдимият има защитник и с това няма да се нарушат неговите процесуални права.
М.К.
В законна сила от 8.7.2016г.
15 НЧХД No 83/2015, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) О.Н.О. Х.С.Н. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 11.7.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Х.С.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с висше образование, женен, земеделски производител, осъждан – реабилитиран, ЕГН- **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.11.2014 година в молба до Кмета на община *** с вх. № 94 – 00 – 901/10.11.2014 година, казал нещо унизително за честта и достойнството на О.Н.О. ***, ЕГН **********, а именно „Създава неприятности на земеделски производители в района и издава служебни тайни“, като обидата е нанесена на О. в качеството му на длъжностно лице – служител в Данъчна служба при Община *** - престъпление по чл. 148, ал.1, т.2 и т.3, вр. чл. 146, ал.1 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимият Х.С.Н. по това обвинение. ПРЕДЯВЕНИЯТ от О.Н.О. ***, ЕГН **********, против подсъдимият Х.С.Н., ЕГН- **********, граждански иск в размер на 5 000.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 10.11.2014 година до окончателното изплащане, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал.1 от НПК О.Н.О. ***, ЕГН **********, да заплати на Х. С.Н., ЕГН- **********, направените по делото разноски в размер на 520.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал.1, вр. чл. 187, ал.3 от НПК О.Н.О. ***, да заплати направените по делото разноски в размер на 44.91 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. Председател:....................... /Яна Ангелова/
Х.С.Н.
Мотиви от 8.8.2016г.
16 НОХД No 373/2016, II състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.З.З. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 11.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 312 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП-А. С. от една страна и подсъдимия И.З.З. и неговия защитник - адв. Д. Ст.А. от друга страна, съгласно което: Подсъдимият И.З.З., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***0, български гражданин, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в периода от 30.08.2015 година до 16.00 часа на 02.09.2015 година в град Елхово, на ул. „Хаджи Д.“, № 31Б, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил, марка „ВАЗ 2105“ с рег.№***, на стойност 900.00 лева, от владението на Я. И. Я. от град Елхово, област Ямбол, собственост на Я. Ж. Я. от град Елхово, област Ямбол, без негово съгласие с намерение да го ползва и моторното превозно средство е оставено без надзор в района на кръстовище между ул. „Лом“ и ул. „Чаталджа“ в град Елхово - престъпление по чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на И.З.З. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 122.36 лева се заплащат от обвиняемият И.З.З., в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства по делото - няма. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият И.З.З. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 348/2015 година по описа на РУ-Елхово спрямо подсъдимия И.З.З. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 373/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна на мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
И.З.З.
В законна сила от 11.7.2016г.
17 АНД No 697/2015, IV състав Агенция "Митници" ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛАЗАР КЪМПАНИ ЕС АР ЕЛ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 616/2015 г. от 23.10.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL), дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Румъния под №RO6443910, със седалище и адрес на управление 19 Серелор, Басцов, Аргес, Румъния (19 Serelor, Bascov, Arges, Romania), на основание чл.234а, ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/ за извършено административно нарушение по чл.234а, ал.1 от ЗМ е наложена имуществена санкция в размер на 208 748.00 (двеста и осем хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоката, предмет на нарушението, и на основание чл.234а, ал.3 от ЗМ, във връзка с чл.233, ал.6 от ЗМ е постановено "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL) да заплати равностойност в размер на 208 748.00 (двеста и осем хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева представляваща митническата стойност на стоката предмет на нарушението. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с касационна жалба на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
18 НОХД No 287/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.З.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 13.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 314 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А.С от една страна и подсъдимия Х.З.Т. и неговият защитник адв.Б. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.З.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, в момента в Затвора в гр. Ст. Загора, ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 21.07.2015 година в село Бояново, област Ямбол, в частен дом - къща, находяща се на улица „В.Л." №4, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - коноп /марихуана/ с тегло 21.453 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0.2%, на стойност 128.72 лева - престъпление по чл.354а, ал.3, предлож.ІІ, т.1, предлож. I от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Х.З.Т. по чл.354а, ал.3, предлож.II, т.1, предлож.I от НК на основание чл.354а, ал.3, предлож.II, т.1, предлож.I от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото за посоченото престъпление наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 116.21 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства – наркотични вещества – коноп/марихуана/ с тегло от 21.453 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.2 процента, от които при експертизата са изразходвано 0.134 грама, на основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.1,б."А" от НК се отнемат в полза на държавата. Съдът, след одобряване на споразумението, като взе предвид, че в производството, в днешното с.з. бяха направени разноски за вещи лица в размер на 50.00 лв., и въпросът кому да се възложат същите не е решен с постигнатото между страните споразумение, следва да се произнесе по въпроса за присъждането им. Тъй като подсъдимият с постигнатото споразумение бе признат за виновен по повдигнатото му обвинение на основание чл. 189, ал.3 от НПК следва да бъзе осъден да заплати направените в дн. с. з. разноски, и О П Р Е Д Е Л И : ОСЪЖДА подсъдимия Х.З.Т., ЕГН ********** на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС сумата от 50.00 лв., представляваща направени в съдебната фаза на производството разноски. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно ефективно, съдът намира, че на основание чл.309, ал.2 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Х.З.Т., с ЕГН ********** в хода на досъдбното производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание по настоящото НОХД №287/2016 година на ЕРС. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 287/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определянията на съда касаещи присъдените в съдебното производство разноски и мярката за неотклонение на подсъдимия подлежат на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест на 7-дневен срок от днес пред ЯОС.
Х.З.Т.
В законна сила от 13.7.2016г.
19 НОХД No 331/2016, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.В.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 14.7.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, в момента в затвора гр. Ст. Загора, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в периода от 23.10.2013 година до неустановен ден през месец януари 2014 година в гр.Елхово, обл. Ямбол, от частен имот, находящ се на ул. „Георги Бенковски“ № 23 отнел чужди движими вещи - 1 брой газов пистолет, марка „Zorak", модел 914, кал. 9мм, №1051862 на стойност 78.40 лева; 1 брой телескоп „Explorer 130 Р SynScan“ AZ Go-to на стойност 607.00 лева; 1 брой мобилен телефон, марка „Сони Ериксон“ на стойност 10.00 лева; 1 брой мъжки ръчен часовник марка „Ролекс" на стойност 31.50 лева; 1 брой джобен часовник марка „Picador“ на стойност 31.50 лева; 1 брой зарядно за акумулатор /токоизправител/ на стойност 54.60 лева; 1 брой машинка за рязане на плочки марка „Nutool“ на стойност 40.00 лева; 1 брой дрелка марка „Бекен Декер“ на стойност 40.00 лева; 1 брой телевизионна игра „Нинтендо“ на стойност 493.50 лева; 1 чифт сребърни обеци с четири розови камъка с тегло 4,62 гр., 925 проба на стойност 27.72 лева; 1 чифт сребърни обици с шест бледосини камъка с тегло 2,98 гр., 925 проба на стойност 20.86 лева; 1 чифт сребърни обици с шест циркона с тегло 3 гр., 925 проба на стойност 21.00 лева; 1 чифт сребърни обици с четири бели циркона с тегло 2,98 гр., 925 проба на стойност 17.88 лева;1 чифт сребърни обици с дванадесет бели багета с тегло 4,78 гр., 925 проба на стойност 3.46 лева; 1 чифт сребърни обици висящи с две сфери с тегло 4,78 гр., 925 проба на стойност 28.80 лева; 1 брой сребърна обица с три цвята и един бял циркон с тегло 2,20 гр., 925 проба на стойност 13.20 лева; 1 брой сребърна обица с висящо сърце с тегло 0,20 гр., 925 проба на стойност 1.20 лева; 1 брой сребърна висулка с делфин с тегло 0,28 гр., 925 проба на стойност 1.68 лева; 1 брой сребърен пръстен без камъни с тегло 1,80 гр., 925 проба на стойност 10.80 лева; 1 брой сребърен пръстен с три циркона с тегло 3,50 гр., 925 проба на стойност 24.50 лева; 1 брой сребърна гривна тип синджир с тегло 2 гр., 925 проба на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 1 673.60 лева от владението на собствениците им П.Д.У. и Д.Й.У. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б. „А“ от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А” и чл.58А, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което наказание да изтърпи ефективно в ЗАТВОР или ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл. 41, ал.6 от НК, вр. чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – 1 брой мобилен телефон марка „Сони Ериксон“ ,1 брой мъжки ръчен часовник марка „Ролекс", 1 брой джобен часовник марка „Picador“, 1 брой зарядно за акумулатор /токоизправител/, 1 брой машинка за рязане на плочки марка „Nutool“, 1 брой телевизионна игра „Нинтендо“, след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственикът им- П.Д.У., ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – 1 чифт сребърни обеци с четири розови камъка с тегло 4,62 гр., 1 чифт сребърни обици с шест бледосини камъка с тегло 2,98 гр., 1 чифт сребърни обици с шест циркона с тегло 3 гр., 1 чифт сребърни обици с четири бели циркона с тегло 2,98 гр., 1 чифт сребърни обици с дванадесет бели багета с тегло 4,78 гр., 1 чифт сребърни обици висящи с две сфери с тегло 4,78 гр., 1 брой сребърна обица с три цвята и един бял циркон с тегло 2,20 гр., 1 брой сребърна обица с висящо сърце с тегло 0,20 гр., 1 брой сребърна висулка с делфин с тегло 0,28 гр., 1 брой сребърен пръстен без камъни с тегло 1,80 гр., 1 брой сребърен пръстен с три циркона с тегло 3,50 гр., 1 брой сребърна гривна тип синджир с тегло 2 гр., поставени в запечатан полиетиленов плик със стикер за веществени доказателства по ДП № 185/2015година по описа на РУ на МВР, след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственикът им – Д.Й.У.. ОСЪЖДА подсъдимият М.В.М., ЕГН-**********, на основание чл.189, ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: 116.24 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и 50.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
М.В.М.
Мотиви от 25.7.2016г.
В законна сила от 30.7.2016г.
20 АНД No 356/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.7.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемият М.С.И., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, животновъд при ЗП Иванка Митева, с. Лесово, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 12.07.2014 година до 05.10.2015 година в село Стефан Караджово, село Мамарчево и в село Лесово, обл. Ямбол, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16- годишна възраст - Донка Иванова Илиева, ЕГН ********** - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като на основание чл. 191, ал.4 от НК, поради това, че на 15.06.2016 година е сключил граждански брак с лицето Донка Иванова Илиева, НЕ ГО НАКАЗВА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
М.С.И.
Мотиви от 25.7.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
21 АНД No 699/2015, IV състав Агенция "Митници" В.Ф. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница - Бургас, с което на V.V /В.Ф/, украински гражданин, роден на *** г., персонален номер 1974608417, притежаващ документ самоличност № ЕХ914010, издаден на 20.12.2013 г., с адрес: Република Украйна, с.Юрковци, обл. Винницкая, Могилев-Подольский район, ул.„Ленина” № 111, с което за извършено административно нарушение по чл.233, ал.1 от ЗМ му е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 93809.27 лв., представляваща 100% от митническата стойност на стоката предмет на нарушението /т.2 от НП/ като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, в която на основание чл.233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата, като предметът на нарушението, следните стоки: облекла /рокли/ - 6 /шест/ броя; пижами - 250 /двеста и петдесет / броя; тениски - 2066 /две хиляди шестдесет и шест/ броя ; спални комплекти - 24 /двадесет и четири/ броя; дънки - 161 /сто шейсет и един/ броя и портфейли - 50/петдесет/ броя. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, в която на основание чл.233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата, като предметът на нарушението, следните стоки: рокли Мошино - 131 /сто тридесет и един/ броя; рокли Филип Плейн - 60 /шестдесет/ броя; рокли Шанел - 60 /шестдесет/ броя ; якета - 74 /седемдесет и четири/броя; якета /грейки/ Армани - 27 /двадесет и седем/ броя; якета /грейки/ Найк - 60 /шестдесет/ броя; пижами - 119 /сто и деветнадесет / броя; тениски Пол Шарк - 412 /четиристотин и дванадесет/ броя; тениски Томи Хилфигер - 993 /деветстотин деветдесет и три/ броя; тениски Поло - 605 /шестотин и пет/ броя; тениски Бос - 140 /сто и четиридесет/ броя; тениски Ед Харди - 34 /тридесет и четири/ броя; тениски Филип Плейн -295 /двеста деветдесет и пет/ броя ; тениски Лакоста - 175 /сто седемдесет и пет/ броя;тениски TIMBERLAND- 96 /деветдесет и шест/ броя; тениски Келвин Клайн - 438 /четиристотин тридесет и осем/ броя; тениски Мошино - 134 /сто тридесет и четири/ броя; тениски Дисни - 851 /осемстотин петдесет и един/ броя; детски тениски Ферари- 60 /шестдесет/ броя; тениски Армани - 279 /двеста седемдесет и девет/ броя; тениски Гучи - 29 /двадесет и девет/ броя; тениски Бикембергс - 34/тридесет и четири/ броя; тениски Айсберг - 30 /тридесет/ броя; тениски Живанши - 28 /двадесет и осем/ броя; тениски Гант - 98 /деветдесет и осем/ броя; тениски Адидас - 303 /триста и три/ броя; тениски Найк - 166 /сто шестдесет и шест/ броя; тениски Гес -94/деветдесет и четири/ броя; тениски Дискуаред -21 /двадесет и един/ броя; тениски Версаче - 104 /сто и четири/ броя; тениски Шанел - 70 /седемдесет/ броя; тениски GF Ferre - 33 /тридесет и три/ броя; тениски Трусарди - 4 /четири/ броя; тениски Celine - 17 /седемнадесет/ броя; тениски Порше - 4 /четири/ броя; тениски Роберто Кавали - 6 /шест/ броя; тениски Том Форд - 19 /деветнадесет/ броя; дънки - 1268 /хиляда двеста шейсет и осем/ броя; дънки Филип Плейн - 620 /шестотин и двадесет/ броя; дънки Долче и Габана - 59 /петдесет и девет/ броя; дънки Дискуаред - 144 /сто четиридесет и четири/ броя; дънки Takeshy Kurosawa - 5 /пет/ броя; дънки Черути - 7 /седем/ броя; дънки Армани - 155 /сто петдесет и пет/ броя; дънки Antony Morato - 30 /тридесет/ броя; дънки Бурбери- 32 /тридесет и два/ броя; дънки Дизел - 32 /тридесет и два/ броя; дънки Томи Хилфигер - 59 /петдесет и девет/ броя; дънки Риплей - 25 /двадесет и пет/ броя; дънки Бос - 36 /тридесет и шест/ броя;дънки Ливайс - 45 /четиридесет и пет/ броя; дънки Кавали - 7 /седем/ броя; дънки Версаче - 14 /четиринадесет/ броя; дънки Келвин Клайн -6 /шест/ броя; дънки Майкъл Корс - 19 /деветнадесет/ броя; дънки Фенди - 7 /седем/ броя; дънки Хермес -10 /десет/ броя; дънки Луй Витон - 5 /пет/ броя; портфейли Луй Витон - 3 /три/ броя; шалове - 35 /тридесет и пет/ броя; чанти - 41 /четиридесет и един/ броя; чанти Версаче - 7 /седем/ броя; чанти Прада - 7 /седем/ броя; чанти Гучи - 5 /пет/ броя; чанти Stella Me Carthey - 168 /сто шестдесет и осем/ броя; чанти Aqua Marin - 9 /девет/ броя; чанти Филип Плейн - 6 /шест/ броя; чанти Луй Витон - 75 /седемдесет и пет/ броя; чанти Мошино - 9 /девет/ броя; чанти Майкъл Корс - 138 /сто тридесет и осем/ броя; чанти Виктория Бекъм - 8 /осем/ броя; чанти Том Форд - 4 /четири/ броя; чанти X.S.L - 7 /седем/ броя; чанти CELINE - 49 /четиридесет и девет/ броя; чанти SATTINI - 1 /един/ броя; чанти Salvadore Ferragamo - 10 /десет/ броя; чанти Шанел - 46 /четиридесет и шест/ броя; чанти JIL SANDER - 2 /два/ броя; чанти Поло - 4 /четири/ броя; тиранти -10 /десет/ броя; вратовръзки - 500 /петстотин/ броя; папионки - 200 /двеста/ броя; бански костюми /дамски/ - 80 /осемдесет/ броя; футболни топки - 18 /осемнадесет/ броя; футболни ръкавици - 35 /тридесет и пет/ броя; ръкавици за билярд - 90 /деветдесет/ броя; бикини и боксери - 5834 /пет хиляди осемстотин тридесет; с обща митническа стойност 91198.03 лв., определена на основание чл.30, пар.2, буква „б“ от МК съгласно становище на Комисия, назначена дъд Заповед № ЗМ - 1000-103/09.02.2015г. , допълнена със заповед № ЗМ – 1000-244/16.03.2015г. , изменена със заповед № ЗМ – 1000 – 478/05.06.2015 година на Началника на Митница Бургас /т.1 от НП/; ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/2015г. от 01.10.2015 година на Началника на Митница – Бургас, с което на основание чл.233, ал.8 от ЗМ е отнет в полза на държавата товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел “Актрос”, с регистрационен ***, шаси № WDB9302051L123303, талон № САЕ 164725, на стойност 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, и прилежащото му ремарке, марка «ПР», модел „Eschen Varel Z18-00”, шаси № 499649/4301 ТР 917597024, с регистрационен № ***, талон № САК 253158, на стойност 10 000.00 /десет хиляди/ лева, послужили като средство за превозването на описаната в т.1 от НП стока, предмет на нарушението. Направените по делото разноски в общ размер 513.68 лв., от които 463.68лв. направени разноски пред ЕРС и 50.00 лв. разноски направени пред АНО остават за сметка на държавата. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
22 НОХД No 389/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.К.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 21.7.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимият И.К.Д. и неговият сл. защитник - адв.Яна Първанова от друга страна, както следва: Подсъдимият И.К.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на неустановена с точност дата, в периода от началото на месец май 2016г. до 23.06.2016г. в имот, находящ се в с. ***, обл.Ямбол, ул. „***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на «ЕВН България Електроразпределение» ЕАД, гр.Пловдив, КЕЦ - Елхово - чрез осъществяване на директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа посредством поставяне на кабел със сечение 2,5 кв.мм. от входящите конзоли преди електромера до бойлер в приземния етаж на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електроенергия, престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК и на основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на И.К.Д. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.К.Д. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. По делото няма направените разноски. По делото няма приложени веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №389/2016 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване . Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
И.К.Д.
В законна сила от 21.7.2016г.
23 АНД No 628/2015, I състав КАТ Б.Х.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000311 от 06.08.2015 година на ВНД Началник РУП- Елхово, с което на Б.Х.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 лв. на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
24 АНД No 737/2015, I състав КАТ Н.П.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000418 от 25.09.2015 година на ВНД Началник РУ “Полиция” Елхово, с което на Н.П.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева за нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила от 12.8.2016г.
25 АНД No 773/2015, I състав РДГ И.Г.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 124 от 14.05.2014 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Ганчо И. Петров, с което на И.Г.Я. ***, ЕГН **********, e наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лв. на основание чл.277, ал.1, т.3 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.257, ал.1, т.3, вр. с чл. 104, ал.1, т.4 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
26 АНД No 44/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Х.С.Н. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.7.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000332 от 04.01.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол С. Н. И., с коeто на ЗП Х.С.Н. ***, е наложена на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда глоба в размер на 1600.00 лева за нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ, извършено на 05.11.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 1600.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
27 НОХД No 410/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.М.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 26.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият К.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, разведен, тракторист във фирма „***“ ООД, осъждан – реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2016 година около 00.05 часа в село Пчела, община Елхово, обл. Ямбол, на кръстовище на ул. „Съби Димитров“ с ул. „Тунджа“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Опел“, модел „Тигра“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,86 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. № ARSM 0135, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият К.М.М., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – от 09.07.2016 година. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
К.М.М.
Мотиви от 28.7.2016г.
В законна сила от 11.8.2016г.
28 АНД No 174/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Н.З.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681/2015г. от 25.02.2016 година на Валери Евтимов Стефанов – Началник на Митница - Бургас, с което на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС на Н.З.Х., с ЕГН **********, с адрес ***-В-6-17, с адрес за призоваване – гр.Разград, ул.“Цар Асен“ №10, ет.1, оф.1, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и с което на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/ - цигари марка „MURATTI” super slims - 20 броя кутии по 20 къса и цигари марка „OME” super slims – 10 броя кутии по 20 къса, всичките съдържащи надпис „duty free“ върху потребителската опаковка.
29 НОХД No 288/2016, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 27.7.2016г.
Подсъдимият Г.А.М., роден на *** ***, с постоянен живущ ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, работещ на частно, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на неустановен ден в периода от средата на месец декември 2015 година до 23.12.2015 година в с.Лесово, обл.Ямбол, в частен дом на ул.„Тунджа“ № 10 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД - гр.Пловдив - осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа чрез меден проводник тип CU 2x1,5 кв.мм. преди средството за търговско измерване, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Г.А.М. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК на подсъдимия Г.А.М., на основание чл.234в ал.1 от НСК и чл.55, ал.1, т.2, б.”Б„ вр. с чл.42а, ал.1 вр.с ал.2, т.1, т.2 и т.6 вр.с чл.42б, ал.1, ал.2 и ал.5 от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; - безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Г.А.М. не се налага кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в ал.1 от НК наказание глоба. Вещественото доказателство – меден проводник тип CU 2x1,5 кв.мм, състоящ се от снадени и обвити на места с изолирбанд няколко отделни по вид и различни на цвят външното изолиращо покритие проводници, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата. Не са причинени имуществени вреди от извършеното от подсъдимия Г.А.М. престъпление. Няма направени разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 288/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.А.М.
В законна сила от 27.7.2016г.
30 НОХД No 383/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.К.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 27.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият А.К.А. /A. K. A./, роден на *** година в Алжирска народно-демократична република, гражданин на Алжирска народно-демократична република, с постоянен адрес ***, Алжирска народно-демократична република, без образование, неженен, общ работник, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2013 година, в района между 262 и 263 гранични пирамиди в землището на с.Лесово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия А.К.А. /A. K. A./, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач на досъдебното производство в размер на 70.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РДГП - Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.К.А.
Мотиви от 12.8.2016г.
31 НОХД No 408/2016, II състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Т.Й. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 27.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 333 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимият Д.Т.Й. и неговият защитник - адв. П. Б., от друга страна, съгласно което: Подсъдимият Д.Т.Й., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.07.2016 година, около 20.30 часа в село Попово, община Болярово, област Ямбол, в близост до сградата на кметството на селото, извършил непристойни действия - събул си панталоните и демонстративно показал половия си член пред Ж. К.К. и П. Д. Д., двамата служители в РУ на МВР-Елхово, отправял псувни и обиди към К. и Д. с думите: „Ще ме хванете за хуя бе шматки, какво искате, да Ви еба майката бе шматки“, „Какво искате бе шматки, ще Ви убия бе шматки“, „За какво бе шматка, ще ме биеш ли бе шматка“, „Майка ти да еба, ще те убия бе боклук“, „Искаш ли да ти бия една глава бе шматка“, „Слез ела да те убия“, „Какво ще ми направите бе шматки, майка ви да еба, бе шматки“ и нанесъл удари с крак по предна дясна врата на служебния полицейски автомобил, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважени към обществото, като деянието е осъществено при условията на опасен рецидив, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малко от една година, изтърпяването на което не е било отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК, както и осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления, като изтърпяването поне на едно от тях не е било отложено по реда на чл.66, ал 1 от НК - престъпление по чл.325, ал.4, вр. ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, б. „а“ и „б“ от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.325, ал.4, вр. ал.1, вр. с чл. 29, ал.1, б. „а“ и „б“ от НК на Д.Т.Й. се налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Д.Т.Й. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на така определеното наказание се ПРИСПАДА времето, през което подс. Д.Т.Й. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и времето, през което е бил задържан с постановление на РП-Елхово, считано 10.07.2016 година до влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства по делото - няма. Като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, както и обстоятелството, че към настоящият момент подсъдимият се намира в следствен арест гр. Елхово, съдът счита, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение „задържане под стража” следва да бъде потвърдена, поради което и на основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата по ЧНД № 391/16г. по описа на ЕРС спрямо подсъдимият Д.Т.Й. мярка за неотклонение „Задържане под стража” до привеждане в изпълнение на настоящото определение. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 408/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за оставяне в сила на мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Д.Т.Й.
В законна сила от 27.7.2016г.
32 АНД No 696/2015, I състав Агенция "Митници" ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛАЗАР КЪМПАНИ ЕС АР ЕЛ МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 28.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 615/2015 г. от 23.10.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL), дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република Румъния под №RO6443910, със седалище и адрес на управление 19 Серелор, Басцов, Аргес, Румъния (19 Serelor, Bascov, Arges, Romania), на основание чл.234а, ал.1 от Закона за митниците за извършено административно нарушение по чл.234а, ал.1 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 244 618.20 /двеста четиридесет и четири хиляди шестстотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоката, предмет на нарушението, и на основание чл.234а, ал.3 от ЗМ, във връзка с чл.233, ал.6 от ЗМ е постановено "Интернешънъл Лазар Къмпани" Ес. Ар. Ел. (International Lazar Company SRL) да заплати равностойността на стоките, предмет на нарушението в размер на 244 618.20 /двеста четиридесет и четири хиляди шестстотин и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща тяхната митническата стойност, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
33 АНД No 3/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 29.7.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 242 от 15.12.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол д-р Д. К. П., В ЧАСТТА, с която на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Елхово, ул. „Чаталджа”, № 3, представлявано от управителя Д. П. с ЕГН – **********, са наложени на основание чл. 105а, ал.3 от ЗЗО /отм/ две имуществени санкции в размер на по 200.00 лева за всяко от извършените и констатирани две административни нарушения – едно нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗД, вр. с пар.45 от ЗИД на ЗЗО, вр. с чл.189, т.8 от НРД 2015г. и едно нарушение по чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, вр. с пар.45 от ЗИД на ЗЗО, във вр. с чл. 8 от Приложение № 2Б към чл.2 от ПМС №57 от 16.03.2015 година /по т.1 и 2 от НП – за ИЗ №№ 325/15г. и 113/15г./. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № 242 от 15.12.2015 на Директора на РЗОК гр. Ямбол д-р Д. К. П., В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от управителя Д. П., е наложена на основание чл. 105а, ал.3 от ЗЗО /отм/ имуществена санкция в размер на 200.00 лева за извършеното и констатирано административно нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗД, вр. с пар.45 от ЗИД на ЗЗО, вр. с чл.189, т.6, б. „а“ от Национален рамков договор за медицински дейности за 2015 година за медиц. дейности /по т.3 от НП – за ИЗ № 461/15г./. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН ОСЪЖДА МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Елхово, ул. „Чаталджа”, № 3, представлявано от управителя Д. П., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 210.44 лева /двеста и десет лева и четиридесет и четири стотинки/, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими също в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд гр.Ямбол чрез Елховският районен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
34 АНД No 224/2016, IV състав КАТ С.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0261-000123 от 07.04.2016 година на Началник РУ- Елхово при ОД МВР – Ямбол, с което на С.К., роден ***г. в Република Молдова, гражданин на Република Молдова, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 /при хиляди/лв. на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
35 НОХД No 330/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 29.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: №335 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.С. от една страна и подсъдимия И.И.А. и неговият защитник адв. М от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ И.И.А., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Г.К.“№ 13, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, трудово ангажиран, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това че в неустановен ден в периода от 17.06.2015 година до 14.01.2016 година в с.Л, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул. „Г.К.“ №13, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Ямбол, район Елхово - осъществил директен достъп до водоснабдителната система чрез поставяне на спирателен кран и тръба, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия И.И.А. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 330/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.И.А.
В законна сила от 29.7.2016г.
36 НОХД No 341/2016, IV състав Бягство на затворник РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 29.7.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А. /D. A./, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, със средно образование, трудово ангажиран - златар, женен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 година, около 08.00-08.35 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, като затворник, задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане на лице peг. № 4473зз-109/01.06.2016 година на ГПУ -Болярово по реда на чл.72, ал.1, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи за времето от 10.00 часа на 01.06.2016 година до 10.00 часа на 02.06.2016 година, избягал от "Помещение за временно задържане на лица" на РДГП-Елхово, обл.Ямбол - престъпление по чл.297, ал.1 във вр. ал.3 от НК, поради което на основание чл.297, ал.1 във вр. ал.3 от НК във вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпълнението на така наложеното наказание лишаване, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК направените по делото разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил РДГП - Елхово. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.А.
Мотиви от 12.8.2016г.
В законна сила от 16.8.2016г.