РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 31.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 604/2015, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.К.Д.,
П.И.Д.,
Н.И.Д.,
Б.П.Д.И.,
Д.П.Д.
К.Д.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА ответника – К.Д.А. ***, с ЕГН **********, да заплати поотделно на всеки един от ищците – В.К.Д. ***, с ЕГН **********, П.И.Д. ***, с ЕГН ********** и Н.И.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 30 ал.3 от ЗС сумата от по 17.78 /седемнадесет лева и седемдесет и осем стотинки/, лева, представляваща обезщетение за дължим за периода от 01.03.2012г. до 01.05.2015г. добив /наем/ за собствените по 1/27 ид.части от процесните имоти, находящи се в землището на с.Лесово, общ.Елхово, ЕКАТТЕ 43459, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.20.34 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД - 18 - 78/ 24.-7.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 14 188 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 020034, в местността"Кайряците“, IХ категория, при граници на имота по кадастрална карта: ПИ № 43359.20.274, ПИ № 43459.20.35, ПИ №43359.20.79 и ПИ № 43359.20.255; 2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.26.420 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 9 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 026420, в местността „Водениците", V категория при граници на имота: ПИ № 43459.26, ПИ №43459.26.696, ПИ №43459.26.340, ПИ №43459.26.350 и ПИ № 43459.26.430; 3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.38.310 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18 -78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 2 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 038310, в местността ,,Пандерица", Х категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ № 43459.38.305, ПИ №43459.38.407, ПИ № 43459.38.265, ПИ № 43459.38.280; 4/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.40.245 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 4 309 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 040245, в местността "Шили егрек", Х категория,при граници на имота: ПИ № 43459.40.236, ПИ № 43459.40.250, ПИ № 43459.40.325, ПИ № 43459.40.143 и ПИ № 43459.40.240; 5/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.48.310 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 23 998 кв.м., трайно предназвачение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 048310, в местността "Карач дере", IХ категория, при граници на имота: ПИ № 43459.48.282, ПИ № 43459.48.312, ПИ № 43459.48.311, ПИ №43459.48.309, ПИ №43459.48.308, ПИ № 43459.48.307, ПИ № 43459.48.306, ПИ № 43459.48.460, ПИ № 43459.48.455, ПИ № 43459.48.450 и ПИ №43459.48.315; 6/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.57.130 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 6 000 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 057130, в местността "Айгър дере", Х категория, при граници на имота: ПИ № 43459.57.135, ПИ № 43459.57.115, ПИ № 43459.57.110, ПИ № 43459.57.164 и ПИ № 43459.57.125; 7/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.62.515 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 3 999 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот№ 062515, в местността "Чораците", част от които от 3032 кв.м. е IX категория, а останалата част от 967 кв.м. е Х категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ № 43459.62.580, ПИ № 43459.62.682 и ПИ №43459.62.510; 8/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.66.100 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-78/24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ 16299 км.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 06610, в местността "Кузгуна", IX категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ №43459.66.105, ПИ № 43459.66.95, ПИ №43459.66.90 и ПИ № 43459.66.277, ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 23.11.2015 г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ предявените от ищците В.К.Д., П.И.Д. и Н.И.Д., в субективно съединяване искове за разликите в останалата им част над – по 17.78 лв. до пълния им размер от - по 86.19 лв., като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА ответника – К.Д.А. ***, с ЕГН **********, да заплати поотделно на всеки един от ищците – Б.П.Д. – И. ***, с ЕГН ********** и Д.П.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 30 ал.3 от ЗС сумата от по 53.33 /петдесет и три лева и тридесет и три стотинки/, лева, представляваща обезщетение за дължим за периода от 01.03.2012г. до 01.05.2015г. добив /наем/ за собствените по 1/9 ид.части от процесните имоти, находящи се в землището на с.Лесово, общ.Елхово, ЕКАТТЕ 43459, а именно: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.20.34 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД - 18 - 78/ 24.-7.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 14 188 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - лозе, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 020034, в местността"Кайряците“, IХ категория, при граници на имота по кадастрална карта: ПИ № 43359.20.274, ПИ № 43459.20.35, ПИ №43359.20.79 и ПИ № 43359.20.255; 2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.26.420 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 9 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 026420, в местността „Водениците", V категория при граници на имота: ПИ № 43459.26, ПИ №43459.26.696, ПИ №43459.26.340, ПИ №43459.26.350 и ПИ № 43459.26.430; 3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.38.310 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18 -78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 2 998 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 038310, в местността ,,Пандерица", Х категория, при граници на имота по кадастралната карта: ПИ № 43459.38.305, ПИ №43459.38.407, ПИ № 43459.38.265, ПИ № 43459.38.280; 4/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43459.40.245 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД -18-78/ 24.07.2008 год. на Агенцията по кадастъра, с площ по скица 4 309 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на ползване - нива, който имот по плана за земеразделяне се индивидуализира като имот № 040245, в местността "Шили егрек", Х категория,при граници на имота: ПИ № 43459.40.236, ПИ № 43459.40.250, ПИ № 43459.40.325, ПИ № 43459.40.143 и ПИ № 43459.40.240;
2 Гражданско дело No 13/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.К.Б.Т. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.,
К.Д.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД поради противоречие на закона – чл.16 ал.1 изр.2 и 3 от ЗАЗ, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 03.07.2014г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№2305/03.07.2014 г., акт № 7, т.4, по силата на който ответницата – К.Д.А., с ЕГН **********, с адрес ***, в качеството си на наследник на Стоян Д. Попов, б.ж. на с.Лалково, общ.Елхово, чрез пълномощника си – адв.И.Д.И. ***, редовно упълномощен с пълномощно рег.№1217/19.03.2013г. на нотариус рег.№149, като арендодател, е предоставила на ответника – “Л.“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, действащ в качеството си на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА в местността „Бялата пръст" с площ от 15.600 /петнадесет дка и шестотин кв.м./ дка, 7 категория, представляваща имот № 029025 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 000180, №029024, № 029050 и № 029026; 2. НИВА в местността „Коруба" с площ от 17.398 /седемнадесет дка триста деветдесет и осем кв.м/ дка, 5 категория, представляваща имот № 021016 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 021017, № 000411, № 021015, № 021023 и № 021022; 3. НИВА в местността „Вълчарника" с площ от 14.998 /четиринадесет дка деветстотин деветдесет и осем кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 016023 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 016024, № 016003, № 000392, № 000109 и № 000395; 4. НИВА в местността „Криволеца" с площ от 10.556 /десет дка петстотин петдесет и шест кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 024010 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 000142 и № 000155. ОСЪЖДА ответниците – К.Д.А., с ЕГН **********, с адрес *** и “Л.“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул.“Одрин“ №4, ет.3, ап.8 да заплатят на ищцата – С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, сумата от 1 257.66 /хиляда двеста петдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, против И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл.26 ал.1 пр.1-во от ЗЗД вр.с чл.16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ищцата – С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, да заплати на И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.3 от ГПК. ДАВА на ищцата – С.К.Б. - Т., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.115 ал.2 и ал.1 вр.с чл.114 б.“а“ от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
3 Гражданско дело No 172/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.М.К. М.Н.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА М.Н.К. ***, с ЕГН **********,***, да заплаща месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева в полза на малолетното към момента дете Н.М.К., с ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител – Р.Р.В., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.”Търговска” №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, считано от 22.04.2016 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от деня на падежа до окончателното плащане, до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на дължимата издръжка, както и на основание чл.149 от СК да заплати месечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лева в полза на малолетното дете – Н.М.К., с ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител – Р.Р.В., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.”Търговска” №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, дължима за периода от 22.04.2015г. до 22.04.2016г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от деня на падежа до окончателното плащане. Исковете по чл.143 ал.2 от СК за разликата над уважения размер от 120.00 лева до претендирания размер от 150.00 лева и по чл.149 от СК за разликата над уважения размер от 100.00 лева до претендирания размер от 150.00 лева, отхвърля като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА М.Н.К. ***, с ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на РС-гр.Елхово държавна такса в размер на 222.80 /двеста двадесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.Н.К. ***, с ЕГН **********,***, да заплати на ищцата Р.Р.В., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, ул.”Търговска” №4, вх.В, ет.1, ап.1, чрез адв.В.Д. ***, направените по делото разноски в размер на 110.00 /сто и десет/ лева. ДОПУСКА на основание чл.242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението относно присъдените издръжки в полза на малолетното дете -Н.М.К., с ЕГН **********. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му, която предхожда обявената в съдебно заседание по смисъла на чл.315 ал.2 от ГПК дата /08.07.2016г./ за обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово. На основание чл.7 ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
4 Гражданско дело No 178/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение В.М.Г. П.Ж.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 4.7.2016г.
ИЗМЕНЯ размерът на месечната издръжка, дължима на малолетния М. П. А. с ЕГН **********, определена с Решение № 71/ 17.06.2008 година, постановено по гр.д. № 328/2007 год. по описа на ОС-Ямбол, като вместо това постановява: ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, с ЕГН **********, да заплаща на малолетния си син – М. П. А., с ЕГН **********, чрез неговия законен представител и майка – В.М.Г. ***, с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева, считано от 25.04.2016 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното плащане, до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на дължимата издръжка. Искът за разликата от 160.00 лева до претендирания размер от 250.00 лева отхвърля като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, да заплати на ищцата – В.М.Г. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 192.00 /сто деветдесет и два/ лева. ОСЪЖДА П.Ж.А. ***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, платими по сметка на РС-гр.Елхово държавна такса в размер на 129.60 /сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ДОПУСКА, на основание чл.242 ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта относно увеличената по размер издръжка. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му, която предхожда обявената в съдебно заседание по смисъла на чл.315 ал.2 от ГПК дата /11.07.2016г./ за обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово. На основание чл.7 ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
5 Гражданско дело No 360/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.В.Я. С.В.Я.,
Ж.П.Я.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 15.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Д.В.Я., ЕГН **********, С.В.Я., ЕГН ********** и Ж. ПЕРТОВА Я., ЕГН **********, както следа: 1. Д.В.Я., ЕГН ********** и С.В.Я., ЕГН ********** се съгласяват, че са собственици при квоти по ? ид. част от сутерена на жилищна сграда с идентификатор 27382.500.851.1 по КККР на гр.Елхово, изградена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК, състоящ се от две избени помещения и входно антре и разпределят реалното ползване на етажа по следния начин: на Д.В.Я. се предоставя ползването на северозападното избено помещение, находящо се под кухнята на първи жилищен етаж, при граници: северозапад – външен зид към двор граничещ с улица „ ***”, югоизток – стълбище и входно антре, югозапад – всекидневна на първи жилищен етаж, североизток – външен зид, а на С.В.Я. се предоставя ползването на югоизточното избено помещение, находящо се под хола на първи жилищен етаж, при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид към двора, югозапад – баня и коридор на първи жилищен етаж, северозапад – стълбище и входно антре. 2. С.В.Я. предава на Д.В.Я. разпределеното й за ползване избено помещение при подписване на настоящото споразумение и се задължава в бъдеще да не препятства спокойното ползване на отреденото й за ползване избено помещение. 3. Към настоящия момент С.В.Я. е прекратил неоснователните си действия, като е премахнал изградената тухлената преграда, затваряща отвора на вратата на жилището на Д.В.Я., свързваща жилището й с общото стълбище на сградата. С.В.Я. се задължава в бъдеще да се въздържа от всякакви действия, препятстващи достъпа на Д.В.Я. до подпокривното пространство и стълбището водещо до избените помещения и покрива на жилищната сграда, представляващи общи части в сграда с идентификатор 27382.500.851.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК. Страните се споразумяват подпокривното пространство да бъде използвано съвместно от С.В.Я. и Д.В.Я., като всеки от тях да ползва площ, съответстваща на притежаваното право на собственост – по ? ид.ч. 4. С.В.Я. се задължава в срок до 30.09.2016 година да премахне положената от него В и К тръба, предназначена или служеща за мръсен канал, която е прекарана през направен от него отвор в тавана на банята на собственото на Д.В.Я. жилище - СОС с идентификатор 27382.500.851.1.1, преминава през банята и през външния зид на банята; да възстанови за своя сметка стените и тавана на помещението в състоянието от преди монтирането на тръбата и да възстанови за своя сметка инсталацията отвеждаща отпадните води от банята на жилището му в първоначалното й състояние, като Д.В.Я. се задължава от своя страна да осигури достъп до първия етаж на жилищната сграда на С.В.Я. във връзка с извършването на описаните по – горе дейности. 5. Д.В.Я., С.В.Я. и Ж.П.Я. в качеството си на съсобственици на поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по КККР на гр.Елхово, целия с площ от 712 кв.м., с адрес: гр.Елхово, ул. „***” №16, се споразумяват да разпределят ползването на имота, съгласно изготвеното от инж. М. Вълева заключение и приложената към него скица, с които страните са запознати, приемат и не оспорват като за целта се образуват два дяла съобразно техническите възможности и желанията на страните, като всяка от тях ползва конкретно обособения за целта дял, а именно: ДЯЛ I. С.В.Я. и Ж.П.Я. ще ползват реална част от описания по-горе имот - Дял I от север, обособен по скица за реално ползване изготвена от инж. М.Г. Вълева, с площ от 245 кв.м., определен от следните точки: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й и К. ДЯЛ II. Д.В.Я. ще ползва реална част от описания по-горе имот - Дял II от юг, обособен по скица за реално ползване, изготвена от инж. М.Г. Вълева с площ от 342 кв.м. определен от следните точки: А, Б, У, Т, С, Р, П, О, Ж, З, И, Н, М и Л. С.В.Я. и Ж.П.Я. се съгласяват и се задължават да осигуряват достъп на Д.В.Я. до общата водомерна шахта, обслужваща жилищата на страните, находяща се в разпределената за ползване от С.В.Я. и Ж.П.Я. част, като достъпът ще се осъществява по пътеката от тротоарни плочки, находяща се от северозападната страна на жилищната сграда. Всяка от страните се задължава при нужда да предоставя на другата достъп до разпределената й за ползване част от двора. Приложената скица за разпределение на реалното ползване да се счита за неразделна част от спогодбата. 6. Д.В.Я. и С.В.Я. в качеството си на съсобственици на изградените в поземлен имот с идентификатор 27382.500.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.2 и постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.3 разпределят ползването им по следния начин: На Д.В.Я. се предоставя ползването на постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.2, а на С.В.Я. се предоставя ползването на постройка на допълващото застрояване с идентификатор 27382.500.851.3. 7. С.В.Я. и Ж.П.Я. се задължават да заплатят солидарно на Д.В.Я. направените от нея разноски в настоящото производство в размер на 550.00 лева на две равни вноски, всяка от които в размер на 275.00 лева, като първата вноска е платима в срок до 30.09.2016 година, а втората в срок до 31.12.2016 година, в едно със законната лихва при забава, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, като при неизпълнение на това задължение Д.В.Я. има право да се снабди с изпълнителен лист за неизплатената част от дължимите суми. Адв. Т. – моля сумата, която следва да довнесем за възнаграждение на вещото лице Ф. Д. да бъде заплатена от внесения депозит за вещо лице с вносна бележка от 27.06.2016 година, а остатъка от внесения депозит да ни бъде върнат. На вещото лице Ф.Д. да се изплати сумата от 193.22 лева възнаграждение, съгласно представената справка – декларация, внесени от ищцата с вносни бележки от 14.09.2015 година и от 27.06.2016 година. Сумата в размер на 106.78 лева, внесени от ищцата като депозит за вещи лица, неизползвана по делото, да се върне на ищцата Д.В.Я., след като последната посочи банкова сметка, ***. На основание чл. 78, ал.9 от ГПК на ищцата Д.В.Я. да се върне и половината от внесената държавна такса за образуване на делото, а именно сумата от 105.00 лева, по банкова сметка, ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 360/2015 година по описа на РС– Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване. Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.55 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила от 23.7.2016г.
6 Гражданско дело No 367/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.П.З.,
В.З.В.,
П.З.В.
Л.В.С.,
Н.С.Н.,
И.Д.Н.,
С.Д.Н.,
Д.С.В.,
К.Е.А.,
С.Д.А.,
П.Д.Л.,
А.Г.Т.,
М.Г.И.,
М.А.В.,
Д.А.В.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.7.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.П.З. ***, ЕГН **********, В.З.В. ***, ЕГН **********, П.З.В. ***, ЕГН **********, тримата чрез пълномощникът си адв. И.Ч. ***, съдебен адрес ***, Л.В.С. ***, ЕГН **********, Н.С.Н. ***, ЕГН **********, И.Д.Н. ***, ЕГН **********, С.Д.Н. ***, ЕГН **********, Д.С. ***, ЕГН **********, К.Е.А. ***, махала Падина, общ. Земен, обл. Перник, ЕГН **********, С.Д. ***, ЕГН **********, П.Д.Л. ***, ЕГН **********, съдебен адрес *** /вход от ул. „Ивайло“, съдебен адресат – адв. Ясен Ковачев от АК – София, А.Г.Т. ***, ЕГН **********, М.Г. ***, ЕГН **********, М.А.В. ***, ЕГН ********** и Д.А.В. ***, ЕГН **********, по отношение на следните земеделски имоти, находящи се в землището на село Раздел, общ.Елхово, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 61738, оставени в наследство от ЯНЮ ХРИСТОВ КАМИЛАРОВ /КАТМАРОВ/, б.ж. на с. Раздел, обл. Ямбол, починал на 02.12.1973 година и от Д.А. В.,***, починал на 04.08.1981 година, а именно: 1. НИВА в местността "САРПА" с площ от 9,900 дка, десета категория, съставляваща имот № 040054 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №040064 - полски път на Община Елхово, имот №040055 - нива насл. на Тодора Колева Кавръкова, имот №040061 - нива на „Ставен" ООД, имот №040053 - нива насл. на Янчо Петров Камиларов; 2. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността "ПАЧЕВА КОРИЯ" с площ от 65,799 дка, десета категория, съставляваща имот №047048 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №047046 - изоставена нива на „Хера Агро" ЕООД, имот №047183 - изоставена нива на Николина Д. Янева, имот №000228 - полски път на Община Елхово, имот №047142 - полски път на Община Елхово; 3. ЛИВАДА в местността „БОХОРОВА БАХЧА" с площ от 6,620 дка, пета категория, съставляваща имот №015032 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000073 - полски път на Община Елхово, имот №000069 - полски път на Община Елхово, имот №015033 - ливада на Златка Колева Кръстева и др., имот №000023 - вътрешна река на Държавата - МОСВ; 4. НИВА в местността "КАРА ИШЛИЯ" с площ от 10,001 дка, шеста категория, съставляваща имот №013055 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №013005 - нива на „С.И.Г." ООД, имот №013054 - нива на „Ставен" ООД, имот №013006 - нива насл. на Кольо З. Бабаджанов и др., имот №000177 -полски път на Община Елхово; 5. НИВА в местността "МАЛЪК КЪР" с площ от 32,002 дка, пета категория, съставляваща имот №023025 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №023024 - нива на И. Павлов Барулов, имот №023026 - нива насл. на Димо Стоянов Кавръков, имот №023087 - нива на Недка Д. Салпарова, имот №023096 - нива на Янка Д. Такова и др., имот №023097 - нива на Златка Колева Кръстева и др., имот №023078 - полски път на Община Елхово, имот №023059 - нива на „Ромфарм Компани" ООД - гр. София, имот №023060 -нива на „Ставен" ООД, имот №022028 - полски път на Община Елхово, имот №000152 - полски път на Община Елхово; 6. ЛИВАДА в местността „ГЕРЕНИТЕ" с площ от 2,000 дка, пета категория, съставляваща имот №040037 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №040036 -ливада насл. на Димитър Янчев Н., имот №040052 - пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №040038 - ливада на „Хера Агро" ЕООД, имот №040067 - полски път на Община Елхово; 7. НИВА в местността "АДАТА" с площ от 9,800 дка, пета категория, съставляваща имот №014008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №014015 - нива на Радка П.И., имот №014016 - полски път на Община Елхово, имот №000539 - полски път на Община Елхово, имот №014013 - нива насл. на Д.З. Ямуков, имот №000187 - вътрешна река на държавата - МОСВ, имот №014001 - пасище мера - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения; 8. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността "НЕДЕВСКИ ОРЕХИ" с площ от 28,798 дка, десета категория, съставляваща имот №047094 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №047095 - изоставена нива насл. на Ангел Георгиев Драганов, имот №047092 -пасище, мера - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №047093 - изоставена нива „Ставен" ООД, имот №047145 - полски път на Община Елхово; 9. НИВА в местността "ДЪЛБОК ДОЛ" с площ от 19,000 дка, десета категория, съставляваща имот №047110 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №047148 - полски път на Община Елхово, имот № 000232 - прокар на Община Елхово, имот № 047109 - нива насл. на В. Д. Гаджонов, имот № 000235 - полски път на Община Елхово, при следните квоти за съделителите: за Л.В.С. – 6/72 ид.ч.; за С.П.З., В.З.В., П.З.В., Н.С.Н., И.Д.Н., С.Д.Н.– по 2/72 ид.ч.; за К.Е.А., С.Д.А., П.Д.Л. – по 3/72 ид. ч.; за Д.С.В., А.Г.Т., М.Г.И., М.А.В. и Д.А.В. - по 9/72 ид.ч. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. След влизане в сила на решението, делото да се докладва за предприемане на последващи процесуални действия във връзка с подготовката и провеждането на втората фаза на делбата. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна А./
7 Гражданско дело No 674/2015, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА КРЕДИТ ИНС ООД В.С.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.7.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, вр. чл.415 от ГПК, вр. чл. 240, вр. чл. 79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД по отношение на В.С.П., с ЕГН **********,***, че към 26.10.2015 година дължи на “КРЕДИТ ИНС”ООД, с ЕИК 175226410, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Красно село, п.к. 1606, ул. „Яков Крайков” № 8-10, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Марио Георгиев Алексиев, със съдебен адрес ***, телефон 02/4236675, следните суми: сумата от 320.00 /триста и двадесет/ лева, представляваща главница по сключен онлайн договор за потребителски кредит без поръчителство „Екстра“ № 42384 от 12.03.2015 година; лихва за забава върху главницата в размер на 226.03 /двеста двадесет и шест лева и три стотинки/ лева за периода от 12.03.2015г. до 19.10.2015г., включваща договорна лихва в размер на 48.02 лв. за периода 12.03.2015г. - 19.10.2015г., договорна такса „Гарант" в размер на 161.62 лв. за периода 12.03.2015г. - 19.10.2015г. и 16.39 лв. законна лихва за забава за периода 13.05.2015г. -19.10.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 26.10.2015г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед № 1339 от 28.10.2015 година за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 546/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца “КРЕДИТ ИНС”ООД, с ЕИК 175226410, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Красно село, п.к. 1606, ул. „Яков Крайков” № 8-10, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Марио Георгиев Алексиев, със съдебен адрес ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 375.00 лева. ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ и на ищеца “КРЕДИТ ИНС”ООД, с ЕИК 175226410, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Красно село, п.к. 1606, ул. „Яков Крайков” № 8-10, ет.1, ап.4, представлявано от управителя Марио Георгиев Алексиев, със съдебен адрес ***, на основание чл.78, ал.1 и 8 от ГПК, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 475.00 лева, от които 300.00 лева за юрисконсултско възнаграждение и 175.00 лева - за платена държавна такса. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 546/2015г. по описа на ЕРС. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 15.7.2016г.
8 Гражданско дело No 261/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт ЛАЙМЪРС ОВЪРХЕД ООД Л.В.Т.,
Й.Ч.Т.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ЛАЙМЪРС ОВЪРХЕД" ООД със седалище и адрес на управление с. *** обл.Ямболска, ул. „***" №22, ЕИК 128583549, представлявано от Кийт Лаймър – поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, чрез пълномощник адв. П.М. ***, против Л.В.Т. *** иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 5040.00 /пет хиляди и четиридесет/ лева, в едно със законната лихва върху тази суми, считано от датата на подаване на исковата молба – 26.05.2015 година до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „ЛАЙМЪРС ОВЪРХЕД" ООД със седалище и адрес на управление с. *** обл.Ямболска, ул. „***" №22, ЕИК 128583549, представлявано от Кийт Лаймър – поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Л.В.Т. *** направените по делото разноски в размер на 775.00 /седемстотин седемдесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 5.8.2016г.
9 Гражданско дело No 211/2013, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.В.Р.,
В.Р.Р.,
М.Р.Р.,
П.А.Р.
Я.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на Г.В.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 4988,80 лв., съставляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201, ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 87 000 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на М.Р.Р., ЕГН **********, непълнолетна, действаща със знанието и съгласието на своята майка Г.В.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 7988.80 лв., съставляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201 ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 87 000 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на В.Р.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 4988.80 лв., съставляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201 ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 87 000 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."*** да заплати на основание чл.200, ал.1 КТ на П.А.Р., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, оф. 4, адвокат И.Й. сумата от 4988.80 лв., съставляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху същата, считано от 28.01.2011 г. до окончателното й изплащане, като на основание чл.201 ал.2 КТ ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер от 100 000 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Г.В.Р., В.Р.Р., М.Р.Р. и П.А.Р. да заплатят на Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ "А-Я-Я.Г."***, разноски по делото съразмерно на отхвърлената част от исковете, както следва: Г.В.Р. и В.Р.Р. - по 1048.36лв., М.Р.Р. – 1010.01лв. и П.А.Р. - 1144.11лв. ОСЪЖДА Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г."***, да заплати на основание чл.78, ал.6 ГПК по сметка на ЕРС, сумата от 1138.66 лв. – държавна такса върху уважената част от исковете, както и по 5.00 лв. държавна такса при издаване на изпълнителни листи. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 12/2016, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.К.Б.Т. Е.И.И.,
С.К.Б.,
К.Д.А.,
И.Д.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.К.Б.-Т., с ЕГН **********,***, Е.И.И., с ЕГН ********** ***, С.К.Б., с ЕГН ********** ***, К.Д.А., с ЕГН ********** *** и И.Д.П., с ЕГН ********** ***, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село Лалково, с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, обл.Ямболска, оставени им в наследство от С.Д. П., б.ж. на с.Лалково, починал на 05.11.1974 година: 1. НИВА с площ 14.998 дка /четиринадесет декара и деветстотин деветдесет и осем кв.м./, в местността „ВЪЛЧАРНИКА", пета категория, представляваща имот № 016023 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 016024 - нива на наследниците на Георги С Минчев, имот № 016003 – нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 000392 - полски път на Община Елхово, имот № 000109 - полски път на Община Елхово и имот № 000395 - полски път на Община Елхово; 2. НИВА с площ 17.396 дка /седемнадесет декара и триста деветдесет и шест кв.м/, в местността „КОРУБА", пета категория, представляваща имот № 021016 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 021017 - изоставена нива на А.С.К, имот № 000411 - полски път на Община Елхово, имот № 021015 - нива на „Хера Агро“ЕООД, имот № 021023 - нива на И.М.Т.-Г и др. и имот № 021022 - нива на „Серес“АД; 3. НИВА с площ 10.557 дка /десет декара и петстотин петдесет и седем кв.м./, в местността „КРИВОЛЕЦА", пета категория, представляваща имот № 024010 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с 000142 - дървопроизв.пл.на МЗГ/ДЛ/ДДС и имот № 000155 - др. селскостоп.т. на неустановен собственик; 4. НИВА с площ 15.600 дка /петнадесет декара и шестстотин кв.м./, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ", седма категория, представляваща имот № 029025 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с № 000180 - полски път на Община Елхово, имот № 029024 – нива на „Булгар Агро“АД, имот № 029050 - нива на „Булгар Агро“ЕООд и имот № 029026 – нива на К.И.Х; при следните КВОТИ както следва: за съделителката Е.И.И. - 2/6 /две шести/ идеални части и за съделителите С.К.Б.-Т., С.К.Б., К.Д.А. и И.Д.П. – по 1/6 /една шеста/ идеални части. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
11 Гражданско дело No 281/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Д. С.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 25.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 03.02.2001 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 4 от 04.02.2001 година на община Елхово, обл. Ямбол граждански брак между С.Д.Д., ЕГН ********** и В.Д.Д., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – Д.С.Д., с ЕГН **********, да се предоставят на майката В.Д.Д., ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще е при майката на адрес: град Бургас, ж.к. „Изгрев" бл.З0, вх.1, ет.7, ап.19. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.Д.Д., ЕГН **********, да има право на лични контакти с детето Д.С.Д., ЕГН **********, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 9 часа в събота до 17 часа в неделя, с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.Д.Д., ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка за детето Д.С.Д., ЕГН **********, в размер на 150.00 лева, платими до 5 число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, с всички законни от това последици до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „3-ти март" 34, вх.Б, ет.2, ап.4 след прекратяване на брака да ще се ползва от съпруга С.Д.Д., ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.Д.Д., ЕГН **********, се поставя придобитото по време на брака в режима на СИО МПС вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: МЕРЦЕДЕС, модел: Ц 220 ЦДИ, с рег. № У8177АС, рама № WDB2030061F262945, двигател № 61196230532401, с основен цвят: СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК. Застрахователната стойност на МПС е 6000.00 лева. Стойността на този дял възлиза на сумата от 6000.00 лева. С.Д.Д. не дължи на В.Д.Д. суми за уравняване на дяла. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на В.Д.Д., ЕГН **********, се поставя придобитият по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се на адрес: град Бургас, ж.к. „Изгрев“30, вх.1, ет.7, ап.19, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 07079.501.30.1.19, с площ от 40,00 кв.м., ведно с прилежащите към него части: избено помещение с площ от 3,00 кв.м. при граници: изток – избено помещение на сем. Вълчеви, запад - външен зид, север - коридор и юг - коридор, както и 0,705 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от дневна, кухня, тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.501.30.1.18 и 07079.501.30.1.20, под обекта 07079.501.30.1.16, над обекта 07079.501.30.1.22. Данъчната оценка на недвижимият имот е 24262.60 лв. Стойността на този дял възлиза на сумата от 24262.60 лв. В.Д.Д. не дължи на С.Д.Д. суми за уравняване на дяла. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.Д.Д., ЕГН **********, се поставя придобитият по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, находящ се на адрес: град Елхово, обл. Ямбол, ул. „3-ти март" 34, вх.Б, ет.2, ап.4, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 27382.500.2600.1.19, с площ от 66,00 кв.м., ведно с прилежащите към него части: избено помещение №6 с площ 25,00 кв.м. при съседи: изток - двор на блока и коридор, запад - двор на блока, север - стълбище, юг - коридор, както и 3,46% ид.ч. от общите части на сградата, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от входно антре, черно антре, баня, кухня, спалня и хол. Данъчната оценка на недвижимият имот е 8772.10 лв. Стойността на този дял възлиза на сумата от 8772.10 лв. С.Д.Д. не дължи на В.Д.Д. суми за уравняване на дяла. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която съпрузите са се споразумели след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име Д.. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА С.Д.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 410.95 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка, държавна такса в размер на 295.45 лева върху поставените му в дял лек автомобил и недвижими имот, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 492.75лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 485.25 лева върху стойността на поставеният й в дял недвижим имот, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила от 25.7.2016г.
12 Гражданско дело No 625/2014, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.Н.Д.,
Д.К.Д.,
П.К.Д.
М.Г.Х.,
Г.С.Х.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Н.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН **********,***, к-с „Младост – 3“ бл.321, вх.2, ап.49 и П.К.Д., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, против М.Г.Х. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, с ЕИК *** и срещу Г.С.Х., ЕГН ********** ***, за обявяване на недействителността по отношение на ищците действията на М.Г.Х. ***, ЕГН **********, лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, ЕИК *** и в качеството ? на наследник на С. Г. Х.,***, и на Г. ***, ЕГН **********, по договор, обективиран в нотариален акт №78, том II, рег.№1063, н.д.№162/2007г, на нотариус К. К., с район на действие РС – Елхово за дарение на недвижим имот, находящ се в с.Лесово, Ямболска област, а именно: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ УШ-126 в кв.10 с площ от 1060 кв.м., заедно с построените в дворното място ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 162кв.м., НАВЕС със застроена площ от 42 кв.м. и ГАРАЖ от 18 кв.м при граници на имота: ПИ IV-127, ПИ VII-128, от две страни-улица, ПИ1Х-125, а по КККР, представляващ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Лесово, обл. Ямболска, ул. „Ангел Михов" №16, съставляващо поземлен имот с идентификатор №43459.501.126 с номер по предходен план:0.126 с площ от 1115 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА- ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор№43459.501.126.1 с площ от 93кв.м., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №43459.501.126.4 с площ от 20 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор №43459.501.126.3 с площ от 53 кв.м., при граници на имота: ПИ№43459.501.128,ПИ№43459.501.127,ПИ№43459.501.125, И№43459.501.77, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Н.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН **********,***, к-с“младост – 3“ бл.321, вх.2, ап.49 и П.К.Д., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, против М.Г.Х. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, с ЕИК *** и срещу Г.С.Х., ЕГН ********** ***, за обявяване на недействителността по отношение на ищците действията на М.Г.Х. ***, ЕГН **********, лично и в качеството ? на ЕТ „М.Х.-2002", със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ***, ЕИК *** и в качеството ? на наследник на С. Г. Х.,***, и на Г. ***, ЕГН **********, по договор, обективиран в нотариален акт №79, том 77, рег.№1064, н.д.№163/2007г. на нотариус К. К., с район на действие РС – Елхово, за дарение на недвижим имот, находящ се в с.Лесово, Ямболска област, а именно: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – РЕСТОРАНТ - ЛЯТНА ГРАДИНА със застроена площ от 95 кв.м. и НАВЕС с площ от 225кв.м., построени при отстъпено право на строеж върху ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ III в кв.47 по плана на селото, при граници на УПИ: път, улица, от две страни- общинско място - парк., представляващ по КККР недвижим имот, находящ се в с.Лесово, Ямболска област, представляващ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, находяща се в с.Лесово, обл. Ямболска, ул. „Д.П." с идентификатор №43459.501.477.1, с площ от 107кв.м. и СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор №43459.501.477.2 с площ от 209 кв.м., разположени в поземлен имот с идентификатор №43459.501.477 построени при отстъпено право на строеж върху ПИ№43459.501.477, при граници на ПИ: имоти №43459.501.712, №43459.501.767. №43459.501.797, до размера на ? идеална част от прехвърленото право на собственост, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК М.Н.Д., ЕГН ********** ***, Д.К.Д., ЕГН **********,***, к-с „Младост – 3“ бл.321, вх.2, ап.49 и П.К.Д., ЕГН **********,*** да заплатят на М.Г.Х. ***, ЕГН ********** и на Г. ***, ЕГН **********, следните суми, представляващи направени по делото разноски - на М.Г.Х. - 1000 лв. и Г.С. Х. - 700 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
13 Гражданско дело No 42/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Х.И.Х.,
Е.И.Х.
М.В.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.7.2016г.
Р Е Ш И : По иска на Х.И.Х. с ЕГН - ********** и Е.И.Х. с ЕГН - **********,***, чрез редовно упълномощеният адв. П.М., против М.В.М. с ЕГН - **********,***, ОБЯВЯВА на основание чл. 42, б. „б“, вр. с чл. 25, ал.1 от ЗН нищожността на саморъчното завещание, съставено от И. Х. К., б.ж. на с. ***, общ.Болярово, починал на 15.06.2015г. в с.***, с което на М.В.М. *** е завещана идеална част от апартамент в гр.***, улица „***“, № 2, вход Г, ап. 37, което е обявено от Нотариус К. К., с район на действие РС-***, рег. № 451 на Нотариалната камара, с Протокол за обявяване на саморъчно завещание от 17.06.2015 г. и вписано в Службата по вписванията при Районен Съд-*** с вх.рег. № 1916/22.06.2015г. ОСЪЖДА М.В.М. с ЕГН - **********,***, да заплати на Х.И.Х. с ЕГН - **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 425.00 лева /четиристотин двадесет и пет лева/. ОСЪЖДА М.В.М. с ЕГН - **********,***, да заплати на Е.И.Х. с ЕГН - **********,***,, направените по делото разноски в общ размер на 425.00 лева /четиристотин двадесет и пет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
14 Гражданско дело No 677/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.М.А. ЕТ А.-Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.М.А. ***, съдебен адрес ***, ЕГН **********, действаща чрез пълномощникът си адв. В. К. ***– Д.Д.“ със седалище с. Горска поляна, община Болярово, представлявано от Д.Н.Д., иск с правно основание чл. 26, ал.2 от Закона за задълженията и договорите за обявяване нищожност на Договор за аренда на земеделски земи от 11.06.2033 година, вписан в АВ – гр. Елхово, вх. Регистър № 2365 от 12.06.2013 година, Акт № 172, т.3, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.М.А. ***, съдебен адрес ***, ЕГН **********, действаща чрез пълномощникът си адв. В. К. ***– Д.Д.“ със седалище с. Горска поляна, община Болярово, представлявано от Д.Н.Д., иск с правно основание чл. 42, ал.2 от Закона за задълженията и договорите за обявяване относителна недействителност на Договор за аренда на земеделски земи от 11.06.203 година, вписан в АВ – гр. Елхово, вх. Регистър № 2365 от 12.06.2013 година, Акт № 172, т.3, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищцата С.М.А. ***, съдебен адрес ***, ЕГН **********, действаща чрез пълномощникът си адв. В. К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ответника ЕТ „АГРОНОМ– Д.Д.“ със седалище с. Горска поляна, община Болярово, представлявано от Д.Н.Д., направените по делото РАЗНОСКИ в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.