РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 362/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 6.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ул. „***“, № **, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2015 година за времето от 18.00 до 19.30 часа през ГКПП-Лесово превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от две лица - М.Ф.А. А. Т. /Mohanad Fakhri Ali Al-Tameemi/, роден на *** година в Република Ирак, притежаващ паспорт № А6063504, издаден от Република Ирак и Ф.Ф.А. А. Т. /Hind Fakhri Ali Al-Tameemi/, родена на *** година в гр.Багдат, Република Ирак, притежаваща паспорт № А60**997, издаден от Република Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като за извършване на деянието е използвано моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди А6“ с рег. № ***и преведените лица не са български граждани, поради което и на основание чл.280, ал.2, т.3 и т.4, пр.1, вр. с ал. 1, вр. с чл. 2, ал.1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, както и да заплати ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното спрямо Г.И. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. На основание чл.280, ал.4 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ? /една втора/ идеална част от МПС – лек автомобил марка „Ауди А6“ с рег. № У 03 57 АС, собственост на подсъдимия /при режим на СИО/, веществено доказателство по делото, намиращ се на съхранение в ГПУ – Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – свидетелство за регистрация на МПС Част І, № 006713530, до влизане в сила и привеждане в изпълнение на присъдата ДА ОСТАНЕ на съхранение по делото /на л. 207 от том І на ДП/. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.Д.И., със снета по-горе самоличност, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на РДГП Елхово направените по делото разноски в размер на 180.00 лева /сто и осемдесет лева/, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
Г.Д.И.
Мотиви от 7.7.2017г.
2 АНД No 621/2016, III състав КАТ Н.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 16-0261-000421 от 14.09.2016 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на Н.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП. В останалата част Наказателно постановление № 16-0261-000421 от 14.09.2016 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., е влязло в сила като необжалвано.
В законна сила на 8.7.2017г.
3 АНД No 159/2017, IV състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1071 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.6.2017г.
4 АНД No 162/2017, IV състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1074 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.6.2017г.
5 АНД No 691/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 8.6.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 960 от 22.11.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР Елхово К. К., упълномощен от Директора на ОД на МВР Ямбол – Г. И., с което на Ж.И.И. с ЕГН - **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето за нарушение на чл.5б, ал.3 от с.з. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване чрез Районен съд- Елхово пред Административен съд – гр.Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2017г.
6 АНД No 27/2017, IV състав МВР Ж.Д.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000659 от 23.12.2016г. на Началник на РУ”Полиция” Елхово при ОД МВР - Ямбол, с което на Ж.Д.А., с ЕГН **********,***, на основание чл.638 ал.5 от КЗ за повторно извършено нарушение по чл.638, ал.3 от НК е наложено административно наказание - глоба в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
7 АНД No 139/2017, II състав МВР В.Д.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.6.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 704/13 от 30.08.2013 година на Началника на Руна МВР Елхово Д. Х.Н., с което на В.Д.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отменен/.
В законна сила на 30.6.2017г.
8 НОХД No 215/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М.М.,
Д.А.,
С.А.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 14.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова, подсъдимите Д.А., С.А.А. и И.М.М. и техните защитници - адв. П., адв. А. и адв. Т., от друга страна, съгласно което: Подсъдимите Д.А., роден на *** година в гр. Каракабей, Република Турция, турски гражданин, с турски паспорт № U08943871, турчин, живущ ***, женен, безработен, с основно образование, неосъждан; С.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***0, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и И.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***1,български гражданин, женен, с начално, образование, пенсионер, осъждан- реабилитиран, с наложено адм. наказание, ЕГН **********, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 18.06.2016 година в землището на с. Голямо Крушево, общ. Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци - общо 19 лица, от които 17 пакистански граждани; 1 афганистански гражданин и едно лице гражданин на Република Йемен - Мохамал Х., роден на 14,02.1980 година в гр.Пенджаб, Пакистан гражданин на Пакистан, М.А. роден на *** година в гр. Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Т.А., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.Ю., роден на *** година в гр. Нингархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, Седжад А., роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Омер А., роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Мехран Халед, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М. Уасим, роден на *** година в гр. Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Билал А., роден на *** година в гр. Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Мирза Асад, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Тукир Абас, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.А.А., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.О., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.Е., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Е.А., роден на *** година в гр.Панджаб, гражданин на Пакистан; Н.А., роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Х.Х.М., роден на *** година в гр. Еб, Република Йемен, гражданин на Република Йемен, Хорам Шахзад, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Ефран Ануар, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ –„Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година", чрез извършване на превоз от землището на с.Голямо Крушево, община Болярово към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд Галакси“ с рег.№ X 2733 ВС и лек автомобил марка "Форд Мондео" с рег.№ X 8051 ВК и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице, престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. За посочените по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Д.А. престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. За извършеното от подсъдимият С.А.А. престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. За извършеното от подсъдимият И.М.М. престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. РАЗНОСКИТЕ по досъдебното производство общо в размер на 870.00 лева се заплащат от подсъдимите на основание чл. 189, ал.3 от НПК, като всеки от тях следва да заплати разноски в размер на 290.00 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция“ гр. Елхово. РАЗНОСКИТЕ, направени в хода на съдебното производство за превод по отношение на подсъдимият Д.А., остават на основание чл. 189, ал.2 от НПК за сметка на органа, който ги е направил – РС - Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото, да се върнат на правоимащите лица след влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, както следва: мобилен телефон НТС с IMEI 351912066898728 – на Д.А.; мобилен телефон SAMSUNG GT с IMEI336929041915257 – на И.М.; Удостоверение за техническа изправност на МПС „Форд Галакси“ с рег. №****, Свидетелство за регистрация, Част I на „Форд Галакси“ с рег. №****, застрахователна полица за сключена застраховка „ГО“ за лек автомобил „Форд Галакси“ с рег. №****, свидетелство за регистрация част II на лек автомобил, марка „Форд Галакси“ с per. № Х 27 33 ВС – на собственика А. Йорданов Чолаков или на Медия А.А., съгласно Пълномощно от 28.02.2015 година; Свидетелство за регистрация на МПС Част II за лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № Х ****да се върне на собственикът му Асен Колев Асенов или на оправомощено от него лице; СИМ карта Globul, СИМ карта Теленор № 89359050100710389561, мобилен телефон HoxmRM-978JMBM-3S4227061248622 с IMEI-354227061248630, микро SD НС карта паметq да се върнат на правоимащите; лек автомобил,марка „Форд Мондео“ с per. № X ****намиращ се на съхранение в ГПУ-Елхово да се върне на собственикът му Асен Колев Асенов или на оправомощено от него лице; лек автомобил, марка „Форд Галакси“с per. № X****, намиращ се на съхранение в ГПУ-Елхово, да се върне на собственикът му А. Йорданов Чолаков или на Медия А.А., съгласно Пълномощно от 28.02.2015 година. От деянието не са причинени имуществени вреди. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провеж
И.М.М.
Д.А.
С.А.А.
В законна сила на 14.6.2017г.
9 НОХД No 302/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 15.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 181 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимият М.Д.К. и неговият защитник - адв.П.Б. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ М.Д.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, сондьор в „***“ ЕООД град Бургас, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2017 година, около 21.40 часа, на кръстовище на път 7904 и път 79022, община Болярово, в посока от село Малко Шарково към град Болярово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Хонда“, модел „Сивик“ с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.08 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+“ с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на М.Д.К. се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо М.Д.К. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на М.Д.К. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма данни за направени разноски. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 302/2017 година по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Д.К.
В законна сила на 15.6.2017г.
10 НЧХД No 43/2017, IV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.К.Т. И.Н.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 16.6.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес:***, и с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, с основно образование, женен, трудово ангажиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2016 година в гр. Елхово, обл.Ямбол, в Индустриалната зона на града и на улица „Лом“, пред дом № 14, при условията на продължавано престъпление, чрез удар в областта на лицето и удари в областта на главата, причинил на И.К.Т., с ЕГН **********, временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяващо се в контузия на лицето с болезнен травматичен отток на тъканите в областта на лявата половина на лицето, петнисти синкавоморави кръвонасядания, обхващащи лявата слепоочна област и сътресение на мозъка, с изразени вегетативни прояви - престъпление по чл.130, ал.1 във вр. чл.26 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК във вр. чл.130, ал.1 във вр. чл.26 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.И., с ЕГН **********, роден на *** година в гр. Тополовград, обл.Ямбол, с настоящ адрес:***, и с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, с основно образование, женен, трудово ангажиран, ЗА НЕВИНОВЕН в това, на 03.11.2016 година в гр.Елхово, обл.Ямбол, в Индустриалната зона на града, в присъствието на И.К.Т., с ЕГН **********, да е казал нещо унизително за честта и достойнството на И.Т., с ЕГН ********** – да го е напсувал на майка, поради което на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.146, ал.1 от НК. ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.И., с посочени данни за самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.45 от ЗЗД на частния тъжител И.К.Т., ЕГН **********,***, сумата от 2000.00лв./две хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени на пострадалия И.К.Т. *** неимуществени вреди в резултат от престъплението на подсъдимия по чл.130, ал.1 във вр. чл.26 от НК, ведно със законната лихва върху сумата от 2000 лв. считано от датата на увреждането – 03.11.2016 година до окончателното им плащане, като искът за разликата над 2000.00 лв. до 7000 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.К.Т., ЕГН ********** против подсъдимия И.Н.И., ЕГН ********** граждански иск по чл.45 от ЗЗД за сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, изразяващи се в уронване честта и достойнството му, от извършено от подсъдимия И.Н.И. престъпление по чл.146, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 03.11.2016 г. до окончателното и изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.И., с посочени данни за самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС - Елхово сумата от 80.00 лева /осемдесет лева/, представляващи държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.И., с посочени данни за самоличност ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител и граждански ищец И.К.Т., ЕГН ********** сумата от 512.00 лв. /петстотин и дванадесет лева/, направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Н.И.
Мотиви от 21.7.2017г.
11 НОХД No 306/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Я.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 16.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 182 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С.И., подсъдимият Д.Я.Д. и неговият защитник - адв.П.М. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Я.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***4, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, пенсионер, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2017 година, около 16.30 часа, в с. ***, общ. Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Иван Колев Иванов“ в посока към ул. „Александър Стамболийски“ и по „Александър Стамболийски“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ 21053“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.58 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+“ с инв.№0135 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на Д.Я.Д. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо Д.Я.Д. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Д.Я.Д. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма данни за направени разноски. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 306/2017 година по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Я.Д.
В законна сила на 16.6.2017г.
12 НОХД No 310/2017, IV състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Й.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 19.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 183 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимият – П.Й.С. и неговия защитник адв. Г. от друга страна, както следва: Обвиняемият П.Й.С., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 24.10.2016 година в гр. Елхово, обл.Ямбол, пред Г. Костадинов Арабаджиев - полицейски инспектор в РУ-Елхово, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ-чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на моторно превозно средство с бланков № 5420120007376, издадено на 29.06.2012 година от Република Гърция на името на П.Й.С., роден на *** година в Република България, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - Престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемия С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от обвиняемия С. по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК вр.чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“, при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно: 1 .“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.“3адължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Направените в хода на досъдебното производство разноски за изготвена техническа експертиза в размер на 143,38 лева се възлагат в тежест на обвиняемия С., който следва да заплати същите в полза на републиканския бюджет по сметка на ОД МВР-Ямбол. Вещественото доказателство - чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на моторно превозно средство с бланков № 5420120007376, издадено на 29.06.2012г. от Република Гърция на името на П.Й.С., роден на *** г. в Република България, на осн. чл.53, ал.1, б.а. от НК се отнема в полза на държавата като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението същото да бъде унищожено от ОД МВР – Ямбол. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на обвиняемия. С оглед вида на наложеното на обвиняемия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на същия с постановление на разследващ полицай от 19.04.2017 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на обвиняемия наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо обвиняемия П.Й.С., с ЕГН **********, с постановление на разследващ полицай от 19.04.2017 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“ до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание Пробация по настоящото НОХД №310/2017 година на ЕРС. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 310/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно мярката за неотклонение и разноските подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.45 часа.
П.Й.С.
В законна сила на 19.6.2017г.
13 НОХД No 113/2017, III състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Х.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 20.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Б.Х.С. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Б.Х.С., роден на *** ***, с постоянен - град София, ул. „Кожарска" №2, а настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работещ в строителството, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 12.05.2016 година в землището на с.Голямо Крушево, общ.Болярово, обл.Ямбол, на гл. пътІ І-79, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал чужденци, пакистански граждани - 6 /шест / лица - И.Ш. /Imran Shah/, роден на *** *** Пенди, Ислямска Република Пакистан; Х. Ахамад Х. /Hammad Ahamad Khan/, роден на *** година в гр.Пешавар, Ислямска Република Пакистан; Л. Нурзахан /Liaqatkhan Nurzakhan/, роден на *** година в гр.Ханго, Ислямска Република Пакистан; Т.М.А. /Tuwayb Mohammad Ashraf/, роден на *** година гр.Ауракзай Иджинси, Ислямска Република Пакистан; Н.М.Ш. /Nazim Husain Mfhammad Sharif/, роден на *** година в гр.Рабел Пенди, Ислямска Република Пакистан и М.К.Е. /Mohammad Qasem Eqbal/, роден на *** година в гр.Коджрат, Ислямска Република Пакистан, да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ -„Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година", чрез извършване на превоз от землището на с.Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Рено Лагуна" с рег.№ СО 7586 АХ и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице - Престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Б.Х.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Б.Х.С. по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.57, ал.1, т.2, б.»б» от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален «СТРОГ» режим и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.281, ал.3 във вр. ал.2, т.1 от НК МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Лагуна" с рег. № СО 7586 АХ, ведно с 1бр. ключ с черна пластмасова дръжка с надпис от едната страна JMA с ключодържател с изобразена емблема „Рено“, послужило за извършване на деянието, предоставено на дееца доброволно от собственика му - А. Г. Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, намиращо се в ГПУ-Болярово, се ОТНЕМА в полза на Държавата. На основание чл.381, ал.5, т.6 вр. с чл.112, ал.4 от НПК веществените доказателства по делото – Застрахователна полица с № BG/02/1415001510667 на БУЛ ИНС АД на името на А. Г. Н., гр. Костинброд за л.а. Рено Лагуна с peг. № CO 7586 АХ с приложени към нея четири броя разписки; Удостоверение за техническа изправност на ППС с протокол № 8054681 с начало дата 29.05.2016г. за л.а. Рено Лагуна, per. № CO 7586 АХ, на името на А. Г. Н.; Свидетелство за регистрация на лек автомобил - част II № 005962148 за автомобил с Рено Лагуна с per. № СО 7586 АХ със собственик А. Г. Н.; Контролен талон застраховка гражданска отговорност на МПС с per. № CO 7586 АХ, застр. полица № 02115001510677; Малък талон за удостоверение за технически преглед на МПС с per. № СО 7586 АХ, след отпадане на нуждата от тях по настоящото наказателно производство да бъдат върнати на собственика - А. Г. Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 3 броя CD-R, приложени в запечатани пликове на л.63, л.68 и л.73 по делото на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, се оставят към делото до отпадане на нуждата от тях, като след изтичане на едногодишен срок от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, да се унищожат в случай, че не бъдат потърсени. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по досъдебно производство в размер на 360.00 /триста и шестдесет/ лева се заплащат от подсъдимия Б.Х.С. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на РД“ГП“ - Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 113/2017 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.Х.С.
В законна сила на 20.6.2017г.
14 АНД No 182/2017, III състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000065 от 22.02.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г. К., упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на З.И.Р. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.102 от ЗДвП.
В законна сила на 12.7.2017г.
15 НОХД No 129/2017, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Ж.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Ж.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в на 30.11.2016 година в имот, находящ се в село Бояново, обл. Ямбол, ул. „Искър“ №8, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив – чрез осъществяване на директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа, посредством поставяне на меден проводник – кабел със сечение 2 кв.мм. от входящите конзоли преди средството за търговско измерване – електромера, до електрическа печка, намираща се в една от стаите на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „Б" от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Ж.Д.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 8.7.2017г.
16 НОХД No 166/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.К., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул. „Граничарска“№ 31, вх.А, ет.4, ап.12, български гражданин, неженен, безработен, със средно образование, осъждан, ЕГН- **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с Решение № 58 от 04.07.2016 година по гр.д. № 172/2016 година по описа на РС – Елхово, влязло в законна сила на 15.08.2016 година да издържа свой низходящ – Н. Младенов К., ЕГН ********** ***, като заплаща месечна издръжка в размер на 120.00 лева, платими чрез неговата майка и законен представител Р.Р.В. ***, съзнателно не изпълнил това свое задължение в размер на две и повече месечни вноски, а именно пет месечни вноски в размер на 600.00 лева за периода от месец септември 2016 година до месец януари 2017 година включително, поради което и на основание чл. 183, ал.1 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
М.Н.К.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 8.7.2017г.
17 НОХД No 168/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В.,
П.А.Д.,
И.Ж.Т.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГ на МСС „***“- с.***, обл.Ямбол, осъждан, ЕГН **********, П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ученик в ПГ на МСС „***“- с.***, обл.Ямбол, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВНИ в това, че на неустановен ден през месец март 2016 година в гр.***, обл.Ямбол, от лек автомобил марка „Тойота Превия“ с per. № ***, паркиран в гараж на ул. „***, действайки в съучастие като извършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - изкъртване на решетки и дограма и счупване на стъклото на прозорец на гаража, отнели чужди движими вещи – 1 брой средно гърне с тръби на стойност 860.00 лева, 1 брой катализатор с изпускател на стойност 3 134.00 лева и 1 брой крайно гърне на стойност 1400.00 лева, всички вещи на обща стойност 5 394.00 лева от владението на собственикът им Община *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, като деянието е извършено от подсъдимият Б.К.В. при условията на повторност по смисъла на чл. 28, ал.1 от НК, поради което и - на основание чл. 195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Б.К.В. на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила. - на основание чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият П.А.Д. на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила. - на основание чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3 и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимият И.Ж.Т. на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимите Б.К.В., ЕГН **********, П.А.Д., ЕГН ********** и И.Ж.Т., ЕГН **********, последният, като непълнолетен, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Ж.Т. Гочев с ЕГН **********, на основание чл. 189, ал.3 от НПК да ЗАПЛАТЯТ направените по делото разноски както следва: по 41.70 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол и по 24.30 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – ***, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – ***. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Б.К.В.
П.А.Д.
И.Ж.Т.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 8.7.2017г.
18 НОХД No 313/2017, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 23.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 188 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Д.Х.И. и неговият защитник адв.Иван И. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Х.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул„Георги Арабаджиев“ №31, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 07.06.2017 година в с.Маломирово, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Георги Арабаджиев“ №31 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение „ЕАД гр.Пловдив - осъществен директен достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез мостов проводник, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.Х.И. по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.Х.И. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 313/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.И.
В законна сила на 23.6.2017г.
19 НОХД No 314/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Г.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 23.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат В. Джондрова от АК - Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият М.Г.И., при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият М.Г.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017 година около 23.45 часа в гр.Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Победа“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Меган" с per. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред- протокол №254/12.06.2017 година на НТЛ при ОД МВР - Ямбол, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият М.Г.И. по чл. 343б, ал.1 от НК на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 300.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – считано от 10.06.2017 година. От престъплението, извършено от подсъдимият М.Г.И. не са причинени имуществени вреди. Направени по делото разноски в размер на 45.64 лева се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 314 /2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.55 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
М.Г.И.
В законна сила на 23.6.2017г.
20 НОХД No 169/2017, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.Я. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 27.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимия Г.А.Я. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Г. А. Я., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***2, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН -********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На неустановен ден през месец юли 2016 година в имот, находящ се в град Елхово, област Ямбол, ул. „Трети март" №42, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа на „В и К" ЕООД град Ямбол, Район - Елхово, чрез поставяне на гъвкава връзка, свързана към полиетиленова тръба, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - Престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2,т.1 и т.2 и т.6 от НК на подсъдимия Г.А.Я. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***2 за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия Г.А.Я. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 169/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.А.Я.
В законна сила на 27.6.2017г.
21 АНД No 212/2017, III състав КАТ Д.В.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000035 от 07.02.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г. К., упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на Д.В.П. ***, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес ***, на основание чл.175, ал.3 пр.1 от ЗДвП е наложено кумулативно административно наказание - глоба в размер на 200.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП.
22 НОХД No 186/2015, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.Д.,
С.С.С.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 28.6.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Д., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***5, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, трудово ангажиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден от края на месец февруари 2014 година до неустановен ден на месец май 2014 година, в село ***, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие със С.С. ***, като извършители, отнел от владението на различни собственици чужди движими вещи на обща стойност 749.77 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и деянието не представлява маловажен случай, както следва: - в неустановен ден в периода от края на месец февруари 2014 година до 08.03.2014 година в село ***, област Ямбол, от частен имот, находящ се на улица „***" №5, действайки в съучастие със С.С. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой телевизор, марка „ТЕLЕТЕСНЕ" , 1 брой газова бутилка със 17 литра газ пропан бутан, 1 брой газов котлон, 1 брой маркуч, 12 бутилки олио от по 1 литър, 1 брой медна пръскачка и медна тръба Ф -23 с дължина от 10 метра, всичко на обща стойност 405.77 лева, от владението на собственика им М.Г.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и - в неустановен ден на месец май 2014 година в село ***, област Ямбол, от къща, находяща се на ул."***" №1, действайки в съучастие със С.С. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой цветен телевизор, марка „Електрон", 1брой електрическа печка, марка/модел „VOLTEL 5405", 1 брой метално точило, 1 брой желязна ножовка с дървена дръжка, 1 брой брадва; 1 брой телевизор, марка „***" и 1 брой двукасетъчен касетофон, марка „***", всичко на обща стойност 344.00 лева, от владението на собственика им Р.Ж.М. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.7 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 и вр. чл.28, ал.1 от НК като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Д., с посочени данни за самоличност, за НЕВИНОВЕН в това по същото време и място, в съучастие със С.С.С. да е отнел от владението на М.Г.М. *** - 1 тръбен ключ и от владението на Р.Ж.М. *** - 2 броя железен свредел, 3 броя тръбни ключове за чешма, 1 брой медна лозарска пръскачка, 6 броя дискове за ъглошлайф, 50 броя винтове с различни размери, 20 броя отверки, 10 броя метални клещи, 4 броя рендета за дърво с метален нож, 7 броя чукове с дървени дръжки, 3 броя кутии с електроди, 1 брой гидория, 15 метра коксиален кабел, 4 броя родопски одеяла, 6 броя кухненски ножове, 1 брой дървена поставка за ножове, 4 броя метални длета за дърво, 10 броя метални пили за дърво, 10 метра кабел и 10 броя листи поцинкована ламарина, на обща стойност 564.50 лв. и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за кражба на горепосочените вещи, както и стойността на предмета на кражбата да е над сумата 749.77лв. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, буква „б“ от ЗИНЗС първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието една година и три месеца лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден от края на месец февруари 2014 година до неустановен ден на месец май 2014 година, в село ***, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие с М.М.Д. ***, като извършители, отнел от владението на различни собственици чужди движими вещи на обща стойност 749.77 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: - в неустановен ден в периода от края на месец февруари 2014 година до 08.03.2014 година в село ***, област Ямбол, от частен имот, находящ се на улица „***" №5, действайки в съучастие с М.М.Д. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой телевизор, марка „ТЕLЕТЕСНЕ" , 1 брой газова бутилка със 17 литра газ пропан бутан, 1 брой газов котлон, 1 брой маркуч, 12 бутилки олио от по 1 литър, 1 брой медна пръскачка и медна тръба Ф -23 с дължина от 10 метра, всичко на обща стойност 405.77 лева, от владението на собственика им М.Г.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и - в неустановен ден на месец май 2014 година в село ***, област Ямбол, от къща, находяща се на ул."***" №1, действайки в съучастие с М.М.Д. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой цветен телевизор, марка „Електрон", 1брой електрическа печка, марка/модел „VOLTEL 5405", 1 брой метално точило, 1 брой желязна ножовка с дървена дръжка, 1 брой брадва; 1 брой телевизор, марка „***" и 1 брой двукасетъчен касетофон, марка „***", всичко на обща стойност 344.00 лева, от владението на собственика им Р.Ж.М. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 във вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., с посочени данни за самоличност, за НЕВИНОВЕН в това по същото време и място, в съучастие с М.М. Д. да е отнел от владението на М.Г.М. *** - 1 тръбен ключ и от владението на Р.Ж.М. *** - 2 броя железен свредел, 3 броя тръбни ключове за чешма, 1 брой медна лозарска пръскачка, 6 броя дискове за ъглошлайф, 50 броя винтове с различни размери, 20 броя отверки, 10 броя метални клещи, 4 броя рендета за дърво с метален нож, 7 броя чукове с дървени дръжки, 3 броя кутии с електроди, 1 брой гидория, 15 метра коксиален кабел, 4 броя родопски одеяла, 6 броя кухненски ножове, 1 брой дървена поставка за ножове, 4 броя метални длета за дърво, 10 броя метални пили за дърво, 10 метра кабел и 10 броя листи поцинкована ламарина, на обща стойност 564.50 лв. и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за кражба на горепосочените вещи, както и стойността на предмета на кражбата да е над сумата 749.77лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия С.С.С. наказание десет месеца лишаване от свобода. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК всеки един от подсъдимите М.М.Д. и С.С.С., с посочени данни за самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата 51.25 лева - направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, и в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово сумата 65.98 лв. – направени по делото разноски в хода на съдебното производство, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати по 5.00 лв. държавна такса. Веществените доказателства -
М.М.Д.
С.С.С.
23 АНД No 286/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Т.З. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.6.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.Т.З., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, служител в „ЛТТ“-София, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2017 година, около 11.00 часа на път І-7, на кръстовище с път П-79, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота", модел „Рав - 4", с peг. №У 0141 АТ, без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №16-0261-000536 от 13.10.2016 година на Началник РУ- Елхово към ОДМВР-Ямбол, влязло в законна сила на 15.12.2016 година и с Наказателно постановление №16-0261-000626 от 07.12.2016 година на Началник РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, влязло в законна сила на 20.01.2017 година - престъпление по чл.343в ал.2 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева.
И.Т.З.
Мотиви от 10.7.2017г.
В законна сила на 14.7.2017г.
24 АНД No 197/2017, III състав МВР Д.Г.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 211 от 14.03.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Г. Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-493/01.09.2014г., с което на Д.Г.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл.81 ал.3 от Закона за българските лични документи е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв., за извършено административно нарушение по чл.7 ал.1 от ЗДвП.
В законна сила на 19.7.2017г.
25 АНД No 243/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.К.,
Д.К.У.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия М.Д.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: гр. София, кв.„Банишора“, ул. „Кавала“ № 17, ет. 1, склад 2, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 15.07.2016 година в село Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол, на улица „Срем" в близост до кръстовището с ул. „Стефан Караджа", без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества - метамфетамин с нето тегло от 0, 015 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин хлорид 18% на стойност 0,38 лева; коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,039 гр. с неопределено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол на стойност 0,23 лева; коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,945 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9% на стойност 5,67 лева и коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,107 гр. с неопределено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол на стойност 0,64 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предлож. II, т.1, предлож.I от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.У., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан – реабилитиран, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 15.07.2016 година в село Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол, на улица „Срем" в близост до кръстовището с ул.„Стефан Караджа", без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества - коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,028 гр. с неопределено съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол на стойност 0,17 лева; коноп /марихуана/ с нето тегло от 0,387 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9% на стойност 2,32 лева и метамфетамин с нето тегло от 0,006 грама с неопределено съдържание на активен компонент метамфетамин хлорид на стойност 0,15 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предлож.II, т.1, предлож.I от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА всеки един от обвиняемите М.Д.К. и Д.К.У., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал. 3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет , по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата от 141.49 лв. /сто четиридесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/ - направени разноски по делото, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплатят по 5.00 лв. държавна такса в полза на Бюджетна на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото, представляващи предмет на престъплението - остатък от обект №2 – коноп /марихуана/ с тегло от 0.273 грама и остатък от обект №6 - коноп /марихуана/ с тегло от 0.837 грама, предадени за съхранение в Централно митническо управление, отдел МРР - НОП град София. Веществените доказателства по делото 1 брой електронна везна със стикер на гърба с надпис „Хантар" С 2000.01 внос Китай, Вносител „Интершел“ ООД, 14.80 с прозрачен капак и остатък от обект №7 - тютюн 1.075 грама, на съхранение в РУ - Елхово, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени като вещи без стойност. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд.
М.Д.К.
Д.К.У.
26 АНД No 690/2016, IV състав Други административни от наказателен характер дела Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 959 от 22.11.2016 година на Началник РУ - Елхово, с което на Ж.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.1 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 5б, ал.3 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.