РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 539/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Н.Е. ТД НАП - БУРГАС,
ЗПК ПРОГРЕС-БОЯНОВО
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Н. ЕФРЕМОВА – ВАСИЛЕВА, ЕГН **********,***-Б-5, чрез пълномощник адв. М.А. ***, съдебен адрес ***, кант. №8, против ТД на НАП – гр. Бургас със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5Б, БУЛСТАТ 1310631880024 и ЗПК „ПРОГРЕС“ с. Бояново, ЕИК 838149084, представлявана от Д.Ж.П. в качеството му на председател, иск с правно основание чл. 464 от ГПК, за признаване за установено, че не съществува вземане в полза на ответника ТД на НАП – гр. Бургас против ответника ЗПК „ПРОГРЕС“ с. Бояново, представлявана от Д.Ж.П., произтичащо от изпълнително дело №2166/2006 година по изпълнителен лист от 04.04.2006г., издаден по гр.д. №360/2003г. по описа на ОС-Ямбол, което може да бъде предмет на принудително събиране от страна на ТД на НАП - Бургас поради изтекла погасителна давност и е предмет на изпълнение по изпълнително дело № 20108780400442, образувано при ЧСИ - И.Х. с рег.№878, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
2 ЧГД No 183/2017, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 14.6.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Московска“, №19, представлявана от юрисконсулт Ф.П.Г. с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр.Ямбол, молба, с която е направено искане с правно основание чл.51 от ЗН да се призоват лицата, които имат право да наследят Димитра Иванова Гогова и да им се определи срок, в който да заявят приемат ли наследството й или се отказват от него, поради неотстранени от молителя в срок нередовности по същата. Прекратява производството по гр.д. № 183 по описа за 2017г. на ЕРС поради неотстраняване нередовността на молбата. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616.
В законна сила на 27.6.2017г.
3 Гражданско дело No 332/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.П. ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 14.6.2017г.
ВРЪЩА поради недопустимост на иска, исковата молба на В.Г.П., ЕГН **********,***, с адрес: гр.Болярово, ул."Димитър Благоев" №7, с правно основание чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, с която се претендира да бъде установено спрямо ответника, че земеделски имоти, находящи се в землището на село Камен Връх, ЕКАТТЕ 35756, община Болярово, област Ямболска, с обща площ 45.100 дка, в следните местности: - „Селски баир" - 5.000 дка, при граници и съседи: път, Пею Минков Ангелов, Стоян Вълев Галинов, Атанас Костадинов Иванов; - „Чана баир" - 6.000 дка, при граници и съседи: път, Иван Ст.Димитракиев, Костадин Н.Бабачев; - „Нейчов чардак" - 3.000 дка, при граници и сьседи: път, селска мера, Димитър К.Николов; - „Кадиев гроб" - 15.000 дка, при граници и съседи: път, Димитър Стойчев Христов, Петко Стойчев Христов, Яни Стоянов Христов; - „Колов кладенец" - 10.000 дка, при граници и съседи: път, мера, Димитър Тодоров Стоев, Кольо Димитров Георгиев; - „Яна вода" - 6.100 дка, при граници и съседи: път, пасище, Никола Ст. Димов, са собственост на Гиню П.Г., б.ж. на с.Камен връх, починал на 06.09.1965 год., с акт за смърт №6/07.09.1965 г. на Кметство с.Камен връх и бъде възстановите правото на собственост на наследниците на Гиню П.Г., върху описаните по - горе земеделските имоти. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 332/2017г. по описа на РС - Елхово, поради недопустимост на иска. Преписи от определението да се връчи на ищеца. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
4 Гражданско дело No 416/2016, IV състав Делба М.Х.С.,
Г.Д.В.
П.Х.П.,
Р.Г.В.,
И.В.В.,
Т.В.К.,
С.Г.Д.,
Г.С.Д.,
Д.И.Г.,
С.И.Р.,
С.А.В.,
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
С.А.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2017г.
Р Е Ш И : На основание чл. 237, ал.1 от ГПК, признава за установено на основание чл.124 от ГПК, по отношение на С.А.П., с ЕГН ********** ***, че същата не е собственик по давност и наследство на 1/12 ид.ч. от следните имоти: Земеделска земя НИВА с площ от 35,256 дка /тридесет и пет декара двеста петдесет и шест кв.метра /,. пета категория в местността СМАИЛЦА, представляваща имот № 011016 /единадесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 011017 - нива на Хера Агро ЕООД; № 011014 - нива на Г. Ламбов Ников; № 011053 - нива на Хера Агро ЕООД; № 000381 - полски път на Община Елхово, № 011019 - нива на „С.И.Г.“ ООД; Земеделска земя НИВА с площ от 30.000 дка / тридесет декара /, пета категория, в местността ВЪЛЧАРНИКА, представляваща имот № 016009 /шестнадесет хиляди и девет / по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 016008 - нива на насл.на Петър Киров Терзиев; № 000391 - полски път на община Елхово, № 016010 - нива на Пенко Петров Ашлаков и др и. № 000109 - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 14.516 дка / четиринадесет декара петстотин и шестнадесет кв. метра/ трета категория в местността ДЪЛГО КЕЛЕМЕ представляваща имот № 020056 /двадесет хиляди петдесет и шест/ по плана за земеразделяне в землището на с Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: №2020054 нива на „Хера Агро“ ЕООД, № 020127 - нива на Елена Желязкова И.;*** - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 40.347 дка /четиридесет декара триста четиридесет и седем кв.метра/, десета категория в местността КОРУБА представляваща имот № 021004 /две десет и една хиляди и четири/ по плана за земеразделяне в землището на с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: № 021005 - изоставена нива на общ.Елхово; землищна граница; № 021003 - пасище, мера на общ.Елхово; № 000022 - полски път, община Елхово; № 021007 - изоставена нива на „Булгар Агро“ЕООД. На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка № 143 от 03.04.2013 г., т.III рег.1990, дело 242 на нотариус К.Костадинов, с №451 на Нотариалната камара, вписан в СВ Елхово с вх.рег. № 1168 от 03.04.2013 г., акт № 18, т.4, дело 337 от 2013 г. Така постановеното решение се основава на признанието на иска. ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.Х.С., с ЕГН **********,***, Г.Д.В. с ЕГН **********,***, П.Х.П. с ЕГН ********** ***, Р.Г.В. с ЕГН ********** ***, И.В.В. с ЕГН ********** ***, Т.В.К. с ЕГН ********** ***, С.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Г.С.Д. с ЕГН ********** ***, Д.И.Г., с ЕГН ********** ***, С.И.Р., с ЕГН ********** ***, С.А.В. с ЕГН ********** ***, и „ЛАЛКОВЦИТЕ"ЕООД, ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с.Лалково, общ.Елхово, ул."Христо Ботев"№3, представлявано от управителя Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно TP: гр.Ямбол ул."Одрин" №4, ет.3, ап.8 /правоприемник на което е И. Димитро в И., ЕГН ********** ***/, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село Лалково, с ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, обл. Ямболска, Земеделска земя НИВА с площ от 35,256 дка /тридесет и пет декара двеста петдесет и шест кв.метра /,. пета категория в местността СМАИЛЦА, представляваща имот № 011016 /единадесет хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 011017 - нива на Хера Агро ЕООД; № 011014 - нива на Г. Ламбов Ников; № 011053 - нива на Хера Агро ЕООД; № 000381 - полски път на Община Елхово, № 011019 - нива на „С.И.Г.“ ООД; Земеделска земя НИВА с площ от 30.000 дка / тридесет декара /, пета категория, в местността ВЪЛЧАРНИКА, представляваща имот № 016009 /шестнадесет хиляди и девет / по плана за земеразделяне в землището на село Лалково, ЕКАТТЕ 43116, община Елхово, област Ямбол, при граници и съседи: № 016008 - нива на насл.на Петър Киров Терзиев; № 000391 - полски път на община Елхово, № 016010 - нива на Пенко Петров Ашлаков и др и. № 000109 - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 14.516 дка / четиринадесет декара петстотин и шестнадесет кв. метра/ трета категория в местността ДЪЛГО КЕЛЕМЕ представляваща имот № 020056 /двадесет хиляди петдесет и шест/ по плана за земеразделяне в землището на с Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: №2020054 нива на „Хера Агро“ ЕООД, № 020127 - нива на Елена Желязкова И.;*** - полски път, общ.Елхово; Земеделска земя НИВА с площ от 40.347 дка /четиридесет декара триста четиридесет и седем кв.метра/, десета категория в местността КОРУБА представляваща имот № 021004 /две десет и една хиляди и четири/ по плана за земеразделяне в землището на с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 43116 при граници и съседи: № 021005 - изоставена нива на общ.Елхово; землищна граница; № 021003 - пасище, мера на общ.Елхово; № 000022 - полски път, община Елхово; № 021007 - изоставена нива на „Булгар Агро“ЕООД при следните КВОТИ за съделителите както следва: М.Х.С. - 1/8 (една осма) ид.ч.; П.Х.П. - 1/8 (една осма) ид.ч.; Р.Г.В. - 1/48(една четиридесет и осма) ид.ч.; И.В.В. - 1/48 (една четиридесет и осма) ид.ч.; Т.В.К. - 1/48 (една четиридесет и осма) ид.ч.; С.Г.Д. - 1/32 (една тридесет и втора) ид.ч.; Г.С.Д. -1/32 (една тридесет и втора) ид.ч.; Д.И.Г. - 1/16 (една шестнадесета) ид.ч.; С.И.Р. - 1/16 (една шестнадесета) ид.ч.; С.А.В. - 1/12 (една дванадесета) ид.ч.; Г.Д.В. - ? (една четвърта) ид.ч.; и „Лалковците" ЕООД - 1/6 (една шеста) ид.ч. РЕШЕНИЕТО е постановено с участието на третото лице помагач на страната на ответника „Лалковците ЕООД - И.Д. И., в качеството му на правоприемник на ответника „Лалковците ЕООД. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК С.А.П., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.С., с ЕГН **********,***, Г.Д.В., с ЕГН **********,*** сумата от 250.00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
5 Гражданско дело No 81/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.И.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.6.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът С.И.Д., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, ДЪЛЖИ на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, следните суми, за които е издадена Заповед № 1399 от 27.12.2016 година за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 606/2016 година по описа на Районен съд – Елхово: сума в общ размер на 530.66 лева, от които: сумата от 313.93 лева - главница по Договор за потребителски заем с №CASH-10639290 от 18.03.2014 година, сключен между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и С.И.Д., договори за цесия от 21.07.2014 година, сключен между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и „Изи Асет мениджмънт“ АД и Приложение №1 от 01.04.2016 година към Допълнително споразумение към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт"АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД правоприемник на който е „Агенция за събиране на вземания" АД /понастоящем „Агенция за събиране на вземания" ЕАД/, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 22.12.2016 година до окончателното изплащане; договорна лихва в размер на 134.07 лева, считано от 21.05.2014г. до 03.09.2014г.; лихва за забава върху просрочената главница в размер на 82.66 лева за периода от 22.05.2014г. до датата на подаване на заявлението в съда– 22.12.2016г., като ОТХВЪРЛЯ предявеният установителен иск за заплащане на лихва за забава върху просрочена главница за разликата от 82.66 лева до предявения размер – 83.16 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ответникът С.И.Д., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в заповедното производство разноски в размер на 324.69 лева, съобразно уважената част от исковата претенцията, като за разликата от 324.69 лева до 325.00 лева ОТХВЪРЛЯ претенцията за разноски като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ответникът С.И.Д., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, да заплати на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от управителя Мартин Деспотов Деспотов, направените в настоящото производство разноски съобразно уважената част от иска в размер на 654.38 лева, като претенцията за разноски за разликата от 654.38 лева до 655.00 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 606/2016 година по описа на РС – Елхово.
6 Гражданско дело No 417/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки М.Х.С.,
Г.Д.В.
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 22.6.2017г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД във вр.чл.11, ал.2 от ЗАЗ, поради противоречие със закона – с чл.11, ал.2 от ЗАЗ, сключеният Договор за аренда на земеделска земя, с нотариална заверка на подписите - акт № 50, том III, рег.№ 1899/01.08.2014г., на нотариус К.Костадинов, с рег.№451 на Нотариалната камара, с район на действие – РС – Елхово, вписан в СВ – Елхово при АВ с вх.рег.№ 2733 от 04.08.2014 г., акт № 163, том IV, по силата на който ответникът “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН ********** е предоставил на ответника И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес ***, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: Нива в местността „СМАИЛЦА" с площ 35.256 /тридесет и пет дка двеста петдесет и шест кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 011016 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 011017, 011014, 011053, 000381,011019. Нива в местността „ВЪЛЧАРНИКА" с площ 30.000 /тридесет дка / дка, 5 категория, представляваща имот № 016009 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 016008, 000391, 016010, 000109; Нива в местността „ДЪЛГО КЕЛЕМЕ" с площ 14.516 /четиринадесет дка петстотин и шестнадесет кв.м./ дка, 3 категория, представляваща имот № 020056 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 020054, 020127, 000015, 000385; Нива в местността „КОРУБА" с площ 40.347 /четиридесет дка триста четиридесет и седем кв.м/ дка, 10 категория, представляваща имот № 021004 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 021005, землищна граница, 021003, 000022, 021007; за срок до 01.10.2040 година, само в частта по т.4 от Договора за срока му на действие след 01.10.2016 година до 01.10.2040 година. ОСЪЖДА ответниците – “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул.“Одрин“ №4, ет.3, ап.8 и И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят на ищците М.Х.С., с ЕГН **********,*** и Г.Д.В., с ЕГН **********,***, действащи чрез процесуален пълномощник адвокат Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, сумата от 585.16 лева /петстотин осемдесет и пет лева и шестнадесети стотинки/, представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78 ал.1 от ГПК. ДАВА на ищците М.Х.С., с ЕГН **********,*** и Г.Д.В., с ЕГН **********,***, действащи чрез процесуален пълномощник адвокат Я.П. ***, с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа – гр.Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №14, кантора 506, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.115 ал.2 и ал.1 вр.с чл.114 б.“а“ от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.