РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 282/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 1.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 226 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - А. С. от една страна и подсъдимият И.И.И. и неговият защитник адв.Д.Н.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимия И.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това че на неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 16.05.2016 година, в село ***, област Ямболска, ул. „***“, № 10, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД град Пловдив – осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, чрез ел. проводник със сечение 4 кв.мм, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК на И.И.И. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подс. И.И. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. Разноските по делото - няма. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимия, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо И.И.И. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 182/2016 година по описа на РУ на МВР - Елхово спрямо подсъдимия И.И.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 282/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
И.И.И.
В законна сила от 1.6.2016г.
2 НОХД No 283/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.В.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 1.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 225 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП от една страна и подсъдимият Д.В.Д. и неговият защитник - адв. Г.Д. от друга страна, съгласно което: Подсъдимият Д.В.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, регистриран като земеделски производител, женен, неосъждан, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.04.2016 година, около 01.30 часа, в района на 232-ра гранична пирамида, в землището на село Голям Дервент, област Ямболска, превел през границата на страната ни от Република Турция в Република България група от хора, а именно следните граждани - Т.М. Х. /T. M. H./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Н. К. М. /N. K. M./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; С. К.М./S. K. M./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; А. К. М. /A. K. M./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; С. С. С. /S. S. S./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Х. И. /H. I./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Н. М. Х. /N. M. H./, родена на *** г. в Сирийска Арабска Република; Е. Д. У. /E. D. W./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; Р. А. А. /R. A. A./, родена на ***г. в Сирийска Арабска Република; А. Д. Х. /A. J. H./, родена на *** г. в Сирийска Арабска Република и М. С. /M. S./, роден на *** г. в Ислямска Република Афганистан, без разрешение на надлежните органи на властта, като три от лицата не са навършили 16 /шестнадесет/- годишна възраст и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, във вр. с ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият Д.В.Д. се налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.В.Д., се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият Д.В.Д. НЕ СЕ НАЛАГАТ кумулативно предвидените наказания глоба и конфискация на част или цялото имущество. От деянието, извършето от подс. Д. няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 60.00 лева, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимият Д.В.Д. в приход на Републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция“ - гр. Елхово. Веществените доказателства - 1 брой мобилен телефон с надпис „Telenor“ с ИМЕИ - ***, 1 брой мобилен телефон „Samsung Galaxy S4“ с ИМЕИ - *** и 1 брой текстилна мотористка маска с отвори за очи и уста, след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Д.В.Д.. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият Д.В.Д. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 34/2016 година по описа на ГПУ - Елхово спрямо подсъдимия Д.В.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 283/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна на мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Д.В.Д.
В законна сила от 1.6.2016г.
3 АНД No 818/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.Х.Н. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 2.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателно дело № 818/2015 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на С.Х.Н. ***, ЕГН **********, против Наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 166 от 04.12.2015 година, издадено от Кмета на община Елхово Петър Киров, с което на жалбоподателката С.Х.Н. на основание чл. 30, ал.1, т.1 от Наредба №1 на ОбС – Елхово е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева, поради оттегляне на жалбата. ОБЯВЯВА за влязло в сила процесното Наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 166 от 04.12.2015 година, издадено от Кмета на община Елхово Петър Киров. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд - Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и ЕРП.
В законна сила от 10.6.2016г.
4 НОХД No 204/2016, IV състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия М.А.П. и неговият защитник адв.Д. Георгиев А. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М. А. П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***0, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 21.01.2016 год., около 20.20 часа, в с.Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, в частен имот, находящ се на улица “*** № 32, чрез свързване на главен предпазител с вторичен витлов предпазител на средство за техническо измерване марка “CARATELECTRONICS“ с фабричен номер 000626423, посредством двоен електрически проводник тип “Рекордоман“ със сечение 6 кв.мм. и с дължина 25 см., неправомерно се е присъединил към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“, като с това е създал условия за непълно отчитане на потребителската електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на това основание и чл.54 ал.1 от НК на подсъдимия М.А.П. се налага наказание - ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и „Глоба“ в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лв. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия М.А.П. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящото определение с което се одобрява постигнатото между страните споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства – 1бр. двоен проводник тип “Рекордоман“ 6 кв.мм сечение с дължина 25 см, приложен по делото, след влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението за решаване на наказателното производство, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 204/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложените на подсъдимия наказания, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия М.А.П. в хода на ДП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за отменянето на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.25 часа.
М.А.П.
В законна сила от 2.6.2016г.
5 НОХД No 1281/2014, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.И.,
П.М.Т.,
К.А.А.,
Т.А.С.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 3.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимите А.А.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********; П.М.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***-2, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********; К.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работник в „Белла" град Ямбол, осъждан, с ЕГН **********; и Т.А.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, оператор на машина в „Язаки България" ЕООД град Ямбол, неосъждан, с ЕГН**********; за НЕВИНОВНИ в това, на 22.02.2014 година, от Помпена станция „Трънково - 2", находяща се в местността „Вековните дървета" в землището на село Трънково, област Ямбол, действайки в съучастие като извършители, чрез използване на технически средства - 1 брой металотърсач, 2 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой кирка и 1 брой газов резак /комплект гумен накрайник и кислородна бутилка/ и моторно превозно средство - лек автомобил, марка „М" с рег.№Х 99-64 ВМ, да са отнели чужда движима вещ - дебелостенна метална тръба с дължина 4 метра, сечение Ф - 700 мм и тегло 280 кг, на стойност 106.40 лева, от владението на собственика й „Напоителни системи" ЕАД, клон „Средна Тунджа", без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят, и деянието за А.А.И. и П.М.Т. да е осъществено при условията на повторност, тъй като преди това са били осъждани с влезли в сила присъди за други такива престъпления и настоящото деяние не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.304 от НПК ги ОПРАВДАВА по повдигнатите им обвинения: за подсъдимия А.А.И. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, за подсъдимия П.М.Т. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, за подсъдимия К.А.А. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и за подсъдимия Т.А.С. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Веществените доказателства по делото: 2 броя лопати, 1 брой чук, 1 брой кирка, 1 брой резак с гумен маркуч и кислородна бутилка /последната на съхранение в РУ - Елхово/, след влизане на присъдата в сила, да се върнат на лицето което доброволно ги е предало - К.А.А.,***. На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски в общ размер 75.00 лв., от които 50.00 лв. разноски направени в досъдебното производство и 25.00 лв. - разноски направени в съдебното производство, остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.А.И.
П.М.Т.
К.А.А.
Т.А.С.
Мотиви от 1.7.2016г.
6 НОХД No 802/2015, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Д.Д.,
С.И.С.,
Й.И.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 3.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите С.И.С., роден на *** ***, в момента в затвора – ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и Д.Д.Д., роден на *** *** ***, ж.к. „НХК 24“, № 8, в момента в затвора – ***, български гражданин, със средно образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВНИ в това, че на неустановена дата в периода от 29.07.2012 година до 31.07.2012 година в с.***, обл.Ямболска, от частен дом, находящ се на ул. „***“, № 9, действайки в съучастие помежду си като съизвършители, отнели чужди движими вещи – мотофреза марка „Пуберт“ с двигател „Кама“; електрически трион марка „ОК“; медна лозарска пръскачка; дрелка марка „Елпром – Ловеч“; дрелка марка „Инпас дрил“; 15 метра ел.удължител с гумена изолация; 5 метра ел. удължител; 2 броя ел. шнура; 2броя медни бакъра с вместимост по 15 и 10 литра; 1брой малка брадва с къса дръжка; 12 броя кутийки с бира; 2 броя тонколони марка „Филипс“ и 1брой стар двигател „Бригс и стратон“, на обща стойност 1 050.55 лева, от владението на собственика им Т.Ж. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като за извършване на деянието разрушили преграда, здраво направена за защита на имот - взломили вратите на двора, на къщата и на помощната постройка и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. с чл.195, ал.1, т.3 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.20, ал.2 вр.с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК и чл.55 ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, което всеки от тях да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим и в място за изпълнение на наказанието - ЗАТВОР на основание чл. 60, ал.1 и чл. 61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. ПРИЗНАВА подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д. със снета по делото самоличност, за НЕВИНОВНИ по първоначалното обвинение да са извършили кражба на движими вещи, собственост на Т. Ж. Т., както следва: алуминиева електрическа тенджера; алуминиева тенджера под налягане; тава за варене на лютеница; алуминиева месомелачка; 1 брой тесла; 1 брой клещи; 6 броя бургии; 2 броя катинари; 1 брой прожектор; 1брой малък шмиргел; 5кг. захар; 12 броя кутийки с бира; 9 литра ракия; кожено яке; зимна шуба и 4 броя чаршафи, поради което и на основание чл.304 от НПК ги ОПРАВДАВА по повдигнатото против тях първоначално обвинение за кражба на вещи на стойност над 1 050.55 лева до 1 540.89 лева. ОСЪЖДА подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д., със снета по-горе самоличност, да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданския ищец Т.Ж.Т. ***-Б-72, обезщетение в размер на 170.55 лева /сто и седемдесет лева и петдесет и пет стотинки/, за причинените му от деянието имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 31.07.2012 година до окончателното плащане, а искът против двамата подсъдими за разликата над 170.55 лева до претендирания размер от 1500.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху уважения размер на гражданският иск в размер на 50.00 /петдесет/ лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите С.И.С. и Д.Д.Д., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 21.25 лева /двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 29.50 лева /двадесет и девет лева и петдесет стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 броя тонколони марка „Филипс“, след влизане в сила на присъдата ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им –Т.Ж.Т. ***. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
Д.Д.Д.
С.И.С.
Й.И.И.
Мотиви от 1.7.2016г.
7 НОХД No 302/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 3.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.С от една страна и подсъдимия Д.А. и неговия защитник адв.М.Т. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.А. /DURSUN AKCIL/, роден на *** ***, Република Турция, гр. Истанбул, кв. „З.б“, ул. „Е.Т.М“ №53.3, ап.21, Република Турция, гражданин на Република Турция, със средно образование, трудово ангажиран - златар, женен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 01.06.2016 година в района на 194 гранична пирамида в землището на село Воден, област Ямбол влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на Д.А. /DURSUN AKCIL/ се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.А. /DURSUN AKCIL/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 302/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване
Д.А.
В законна сила от 3.6.2016г.
8 АНД No 671/2015, I състав КАТ А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000460 от 20.10.2015 година на ВНД Началник РУП- Елхово, с което на А.А. /AYDEMIR AYDIN/, турски гражданин, роден на *** година в Република Турция, с паспорт № U 11290196, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 лв. на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
9 НОХД No 289/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 6.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Саракостова от една страна и подсъдимия Х.Д.Д. и неговият защитник адв. М от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, машинен монтьор в „Л" ООД, град Стара Загора, неосъждан, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 22.05.2016 година, около 01.10 часа в село Пчела, община Елхово, област Ямбол, на изхода на селото в посока към село Изгрев, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Алфа Ромео 146" с рег.№СТ1809ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред - със средство за измерване „Дрегер Алкотест 7410+" с фабр-NbARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Х.Д.Д. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание глоба. На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК на Х.Д.Д. се определя наказание – ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 289/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Подписка“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да бъде отменена. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.Д.Д., с ЕГН ********** в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
Х.Д.Д.
В законна сила от 6.6.2016г.
10 АНД No 712/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Д.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 7.6.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 47- 0000347/26.10.2015г. на Началника на ОО”АА” гр.Ямбол, В ЧАСТТА, с която на Д.Ч. /***/, гражданин на Република Турция, роден на *** година в Република Турция, е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лева на основание чл. 179, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение по чл. 101, ал.3, т.1, предл. 3 от ЗДвП, като, НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 50.00 лв. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 47-0000347/26.10.2015г. на Началника на ОО”АА” гр.Ямбол, В ЧАСТТА, с която на Д.Ч. /***/, гражданин на Република Турция, роден на *** година в Република Турция, е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лева на основание чл. 179, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл. 101, ал.3, т.9 от ЗДвП, като, НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 50.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 47-0000347/26.10.2015г. на Началника на ОО”АА” гр.Ямбол, В ЧАСТТА, с която на Д.Ч. /***/, гражданин на Република Турция, роден на *** година в Република Турция, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.12, §7, буква „а”, т. „i” и изреч. посл. от Приложение „Контролен уред” към AETR /ДВ бр. 28 от 1995година/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила от 1.7.2016г.
11 НОХД No 286/2016, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 7.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 246 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - С.С. от една страна и подсъдимият К.А.Н. и неговият защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ К.А.Н., роден на *** година в гр.Бургас, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с начално образование, тракторист, осъждан, ЕГН – ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2016 година в с.***, обл.Ямбол, в имот находящ се на ул.„***“, № 17, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр.Пловдив - осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез свързване на ел. проводник със сечение 2.5 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.А.Н. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимият К.А. Н. не са претърпени имуществени щети. За извършеното от подсъдимият К.А. Н. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б„ от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2 пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК по - лекото наказание предвидено в Закона наред с наказанието лишаване от свобода – глоба, НЕ СЕ НАЛАГА. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 5.85м. проводник ШВПС със сечение 2.5 кв.мм с щепсел и 0.60м проводник ПВО 2.5 кв.мм, като вещи, послужили за извършване на умишлено престъпление и собственост на подсъдимият, на основание чл. 53, ал.1, б.А от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на ДЪРЖАВАТА, но поради тяхната незначителна стойност, след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ на основание чл. 127 от Правилника за администрацията в съдилищата. По досъдебното и съдебното производство няма направени разноски към този момент. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 286/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.А.Н.
В законна сила от 7.6.2016г.
12 НОХД No 710/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 8.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015 година около 21.30 часа по път III – 5308, на разклон за село Денница, обл. Ямбол, в посока серо Ст. Караджово, обл. Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хюндай с рег. № СН 2435 ВН, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – Наказан с Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000016 от 19.01.2015 година на Началник РУ „Полиция“ – гр. Елхово, влязло в законна сила на 04.03.2015 година, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 и чл.55, ал.1 т.2, б. „б”, вр. чл. 2 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
М.Н.К.
Мотиви от 6.7.2016г.
В законна сила от 24.6.2016г.
13 НОХД No 301/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Й.Ч. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 8.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и обвиняемият М.Й.Ч. и неговите защитници – адв. В.С. и адв. Мими Христова, двете от АК – Ямбол от друга страна, както следва: Обвиняемият М.Й.Ч., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, със средно образование, служител в ТЕЦ - 2, неосъждан, ЕГН- **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че от неустановен ден в края на 2014 година до 25.08.2015 година в частен дом, находящ се в с.***, обл.Ямбол, ул*** без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високорискови наркотични вещества - коноп/марихуана/ с тегло 752,13 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.0 % на стойност 4 512.78 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.; суха растителна маса - коноп /марихуана/ с тегло 198,94 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.0 % на стойност 1 193.64 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.; суха растителна маса – коноп /марихуана/ с тегло 5,807 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.3 % на стойност 34,84 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998година; суха растителна маса коноп/марихуана/ с тегло 4,671 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.5 % на стойност 28,06 лева, определен съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г., всички с общо тегло 961,548 грама на обща стойност 5 769,288 лева, престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият М.Й.Ч. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението извършено от обвиняемият М.Й.Ч. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление от обвиняемият М.Й.Ч. по чл.354а, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 1 000.00 лева. На основание чл. 354а, ал. 6 от НПК се отнемат в полза на Държавата веществени доказателства - 961,548 грама растителната маса, представляваща коноп /марихуана/, предадена на съхранение в Агенция „Митници" /приемно предавателен протокол № 38603/04.11.2015 година на ЦМУ, отдел „НОП". На основание чл. 53, ал.1, б. „а" от НК се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства по досъдебното производство -1 брой устройство за аспирация с надпис PrimaKlima; 4 бpoя осветителни тела /лъчеви лампи/; 1 брой разклонител с кабел; 1 брой разклонител без кабел; 1 брой таймер с щекер; 3 броя таймери Hama; 1 брой пластмасов парник; 1 брой съд с отделения; 1 брой термометър; 8 броя бутилки ; 1 брой вентилатор марка Superfan и 1 брой конвектор марка HOME - всички на съхранение в РУП- Елхово, като вещи които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на деянието. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 221,02 лева за възнаграждение на вещи лица, се заплащат от обвиняемият М.Й.Ч. в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 301/2016 година, по описа на ЕРС. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета спрямо обвиняемият М.Й.Ч., с ЕГН- ********** в хода на ДП № 339/2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на определението и прекратяване на производството е окончателно, а в частта по отношение произнасянето по мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седемдневен срок, считано от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
М.Й.Ч.
В законна сила от 8.6.2016г.
14 АНД No 668/2015, I състав КАТ К.К.Я. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000453 от 19.10.2015 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, В ЧАСТТА, с която на К.К.Я. ***, ЕГН **********, на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лева за нарушение по чл. 150а, ал.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000453 от 19.10.2015 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, В ЧАСТТА, с която на К.К.Я. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10.00 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000453 от 19.10.2015 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, В ЧАСТТА, с която на К.К.Я. ***, ЕГН **********, на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВА МЕСЕЦА за нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
В законна сила от 1.7.2016г.
15 АНД No 144/2016, III състав Агенция "Митници" Е.К.К. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.6.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 115/29.07.2014 година, издадено от Началник Митница Бургас – Валентин Пантов, в ЧАСТТА в която на Е.К. К., с ЕГН ********** ***, на основание чл.233, ал.3, вр. с ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2 929.87 лв., представляваща 220 % от продажната цена на 5 кг. нарязан тютюн за пушене с продажна цена 1 331.76 лв., за извършено административно нарушение по чл.233 ал.3 във вр. ал.1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на глобата, а именно - на 2 663.52 /две хиляди шестстотин шестдесет и три лева и петдесет и две стотинки/ лева, представляваща 200 % от продажната цена на стоката - предмет на нарушението. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 115/29.07.2014 година, издадено от Началник Митница Бургас – Валентин Пантов срещу Е.К.К., с ЕГН ********** ***, В останалата му ЧАСТ, с която на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – 5 кг. тютюн за пушене с продажна цена 1331.76лв. ОСЪЖДА Е.К.К., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, да заплати по сметка на Районен съд - Елхово направените по делото разноски в размер на 78.99 /седемдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-изменено
16 АНД No 156/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СД ФИНДРА 1001- ХРИСТОВ И СЪДРУЖИЕ ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.6.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № НП 1 от 16.02.2016 година, издадено от В. А. Д. – Секретар на Община Елхово, с което на СД „*** - Х. и съдружие“ със седалище с.***, ЕИК ***, представлявано от Г.С.Х., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ, за извършено нарушение по чл.14, ал.1 от ЗМДТ. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Районен съд- Елхово в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
17 АНД No 483/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД,
Д.В.Б.
РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП 100 от 11.08.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ гр.Ямбол, В ЧАСТТА по т.1 от Наказателното постановление, с която на МБАЛ „С.И.Р” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Елхово, ул.„Ч”№3, представлявано от управителя Д.К.П., с ЕГН **********, за административно нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО във връзка с чл. 188, т.6, буква „а“ от НРД 2014 година за медицинските дейности, е наложено административно наказание - имуществена санкция на основание чл.105а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване в размер на 200.00 /двеста/ лева ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 100 от 11.08.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ гр.Ямбол, В ЧАСТТА по т.2, т.3 и т.4 от Наказателното постановление, с което на МБАЛ „С.И.Р” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Елхово, ул.„Ч”№3, представлявано от управителя Д.К.П., с ЕГН **********, за три административни нарушения, всяко по чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО във връзка с чл. 188, т.6, буква „а“ от НРД 2014 година за медицинските дейности, са наложени три административни наказания - имуществени санкции на основание чл.105а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, всяка в размер на по 200.00 лева, или общо 600.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 и ал.4 от НПК във вр. чл.84 от ЗАНН МБАЛ „С.И.Р” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Елхово, ул.„Ч”№3, представлявано от управителя Д.К.П., с ЕГН **********, да заплати в полза на Бюджета на съдебната сласт, по сметка на РС – Елхово, сумата от 37.15 лв./тридесет и седем лева и петнадесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. На основание чл.190, ал.1 от НПК във вр. чл.84 от ЗАНН направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 111.43 лв. /сто и единадесет лева и четиридесет и три стотинки/ остават за сметка на държавата. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 5.7.2016г.
18 АНД No 168/2016, IV състав КАТ И.П.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0261-000010/21.01.2016 година на Началника на РУП – Елхово към ОД МВР – Ямбол, В ЧАСТТА, с което на И.П.И., ЕГН ********** ***, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП се наложени административни наказания - глоба в размер на 800 /осемстотин/лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 800.00 /осемстотин/ лева на 500.00 /петстотин/ лева и ЛИШАВАНЕТО ДА СЕ УПРАВЛЯВАЛ МПС за срок от осем месеца на ШЕСТ МЕСЕЦА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0261-000010/21.01.2016 година на Началника на РУП – Елхово към ОД МВР – Ямбол, В ЧАСТТА, с което на И.П.И., ЕГН ********** *** на основание Наредба № Із-2539 са отнети 10 контролни точки, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
19 НОХД No 308/2016, III състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.И.Х.,
Е.Р.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 13.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 255 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-Стойко Иванов от една страна и подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. и техният защитник адв.Б.Й. *** от друга страна, както следва: Подсъдимите Е.Р.А., роден на *** ***, общ.Каолиново, обл.Шумен, ул."Аврора" № 5, българин, български гражданин, с основно образование, женен, шофьор във фирма"АТОТРАНС", Словакия, осъждан, ЕГН ********** и Н.И.Х., роден на *** ***, общ.Каолиново, обл.Шумен, ул."Акация" № 1, с настоящ адрес ***, българин, с двойно гражданство – българско и турско, със средно образование, женен, портиер, неосъждан, ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, За това че, на 08.12.2015 год., през ГКГШ-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, в съучастие, действайки като извършители, превели през границата на страната от Р Турция в Р България - Умида Аганазаровна Розиева /Umida Aganazarowna Rozyyewa/, родена на *** год. в гр.Киштиван, район Сердарабатский, област Лебапска, Република Туркменистан, гражданка на Република Туркменистан, с паспорт за задгранично пътуване № LB425211, издаден на 19.09.2005 год., без разрешение на надлежните органи на властта, като преведеното лице не е български гражданин и за целта е използвано моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Мерцедес", със словашки регистрационен номер NZ341FG на влекача и турски регистрационен номер 34NN2931 на ремаркето - престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. им се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимите Е.Р.А. и Н.И.Х. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ" режим. На основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на така определеното наказание се приспада времето, през което подсъдимите - Е.Р.А. и Н.И.Х. са били с мярка за неотклонение „Задържане под стража", както и времето, през което са били задържани с постановление на РП-Елхово, както и от органите на МВР, считано от 08.12.2015 год. до 12.12.2015 год., както и когато са били с мярка за неотклонение "Домашен арест", считано от 12.12.2015 год. до настоящия момент. От престъплението, извършено от подсъдимите - Е.Р.А. и Н.И.Х. не са причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 30.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД"ГП" гр.Елхово. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. На основание чл.280, ал.4 от НК не се отнема превозното средство товарен автомобил марка “Мерцедес“, със словашки регистрационен номер NZ341FG на влекача и турски регистрационен номер 34NN2931 на ремаркето, тъй като същото е собственост на трето юридическо лице - фирма“АТОТРАНС“, Словакия и не са налице хипотезите визирани в посочената правна норма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 308/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.И.Х.
Е.Р.А.
В законна сила от 13.6.2016г.
20 НОХД No 766/2015, I състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 15.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимият А.А.А. и неговият служебен защитник - адв.Пл.Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият А. А. А., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2015 год., по главен път II - 79, в района на разклона за с.***, землището на с.***, обл.***, действайки като извършител, направил опит да спомогне на чуждите граждани - Масуд Рамо /Masoud Ramo/, роден на *** ***, Сирия, гражданин на Сирия, Наджах Хемади /Najah Hemadi/, роден на *** ***, Сирия, гражданка на Сирия, Раман Рамо /Raman Ramo /, роден на *** год. в гр.Хасаке, живущ ***, Сирия, гражданин на Сирия, Алан Рамо /Alan Ramo/, роден на *** год. в с.Талзиарт, Сирия, гражданин на Сирия, Фахд Рамо /Fahd Ramo /, роден на *** год. в Талзиарт, Сирия, гражданин на Сирия, Камиран Рашид /Kamiran Rashid/, роден на *** год. в Аиналараб, Сирия, гражданин на Сирия, Джаухар Машид /Jawhar Mushid/, родена на *** год. в гр.Карахалнаж, Сирия, гражданка на Сирия, всички без документи за самоличност, извършили престъпление по смисъла на чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, да избегнат наказателно преследване, без да се е споразумял с тях преди да са извършили самото престъпление, като ги взел с лек автомобил Форд „Ескорт" с регистрационен номер У *** с цел да ги изведе от граничната зона във вътрешността на страната, като това е извършено с цел за имотна облага и деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини - задържан от служители на "Гранична полиция", престъпление по чл.294, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.294, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК и чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 от НК на А.А.А. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК, направените в хода на досъдебното производство разноски за възнаграждение на преводач в размер на 180.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РДГП - гр.Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 766/2015 година, по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване- Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.15 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
А.А.А.
В законна сила от 15.6.2016г.
21 АНД No 415/2015, I състав КАТ И.Д.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000237 от 29.06.2015 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, В ЧАСТТА, с която на И.Д.М. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл. 137А, ал.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0261 – 000237 от 29.06.2015 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, В ЧАСТТА, с която на И.Д.М. ***, ЕГН **********, на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева за нарушение по чл. 139, ал.5 от ЗДвП и В ЧАСТТА с която на И.Д.М. на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20.00 лева за нарушение по чл. 147, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
22 НОХД No 778/2015, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Н.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 259 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - Т. К от една страна и подсъдимия Е.Н.Х. и неговият защитник адв.И.П.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Е.Н.Х.,*** на *** г., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през м. юни 2015 г. в землището на с.Л, общ.Е, обл.Я, отнел чужда движима вещ - 1 бр. агне- кафяво на цвят, с тегло около 40 кг. на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, собственост на СД „***- Х. и съдружие" с ЕИК: ***, от владението на Ж.Г.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по реда на чл.66 от НК, както следва - С Присъда № 19/29.01.2013 г. на PC- Е, по НОХД № 275/2012г. влязла в сила на 14.02.2013 г.,е осъден на 1г. и 10 месеца „лишаване от свобода" в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален общ режим -престъпление по чл.196 ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."а" от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 150 лева са възстановени на представител на ощетеното юридическо лице на СД „***- Х. и съдружие” с ЕИК: ***. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Е.Н.Х. по чл.196 ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, и вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.61, т.2 вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим, в затворническо заведение - затвор. На основание чл.196, ал.2 във вр. ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” вр. чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода – конфискация до една втора от имуществото. Направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 69.92 лева за съдебно-оценителна експертиза се възлагат в тежест на подсъдимия Х., който се задължава да заплати същите в полаза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР- Я. Веществени доказателства-няма. Съдът след одобряване на споразумението, като взе предвид че в съдебното производство са направени разноски в размер на 8.82 лв., представляващи пътни разноски за вещото лице и същите не са били включени в предмета на споразумението, като взе предвид и изхода на делото, а именно, че подсъдимия е признат за виновен по повдигнатото му обвинение намира, че на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия следва да бъзе осъден да заплати същите и О П Р Е Д Е Л И : ОСЪЖДА подсъдимия Е.Н.Х. на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати сумата от 8,82 лв. представляваща направени в съдебната фаза на процеса разноски в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС. СЪДЪТ, О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НОХД № 778/2016 година по описа на РС - Е. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението за възлагане в тежест на подсъдимия на направените в съдебната фаза на процеса разноски подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 7-дневен срок от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
Е.Н.Х.
В законна сила от 16.6.2016г.
23 НОХД No 21/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 260 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП Т. К. от една страна и подсъдимия Н.Ж.Г. и неговият защитник адв.Р.С. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Н.Ж.Г., с ЕГН: **********, роден в гр.Елхово на *** г., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 25.09.2015 г. в неустановен точен час в периода от 06.45 часа до 10.00 часа от частен дом – едноетажна къща - находяща се в с.***, обл.Ямбол, ул. „***“ № 34, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – изваждане на стъкло на прозорец е отнел чужди движими вещи – пари в банкноти на обща стойност 55,00 лева, от владението на собственика им Д.Г.Г., без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени със сумата от 55.00 лева, възстановена на Д.Г.Г. - престъпление по чл.197, т.3 във вр.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Н.Ж.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 55,00 лева са възстановена на собственика им Д.Г.Г.. За извършеното престъпление от подсъдимият Н.Ж.Г. по чл.197, т.3, във вр. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3 във вр. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК и вр. чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за ЕДНА ГОДИНА“ Направените разноски –няма. Веществени доказателства-няма. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №21/2016 година на ЕРС. Водим от горното, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 21/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
Н.Ж.Г.
В законна сила от 16.6.2016г.
24 НОХД No 238/2016, IV състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Д.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 258 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- СТОЙКО И от една страна и подсъдимия А.Д.Г. и неговият защитник адв.Василка Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.Г., роден на *** г. в гр. Гълъбово, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 29.12.2015 год., в с.Бояново, обл.Ямбол, ул."А. Недялков" № 9, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр.Пловдив - осъществен директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез ел. проводник „ШКПЛ" със сечение 2x1.5 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия А.Д.Г. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 238/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия А.Д.Г., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №238/2016 година на ЕРС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС.
А.Д.Г.
В законна сила от 16.6.2016г.
25 НОХД No 303/2016, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.6.2016г.
престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК и на основание и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на И.Д.Г. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия И.Д.Г. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба.
И.Д.Г.
В законна сила от 17.6.2016г.
26 АНД No 223/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.С.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.6.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №844/13 от 15.10.2013г., издадено от Началника на РУП-Елхово, с което на В.С.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 лева, за извършено административно нарушение по чл.315 ал.1 предл.2-ро от КЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
27 НОХД No 332/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.П.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 21.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 266 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- С. С. от една страна и подсъдимия - Б.П.Д. и неговият защитник адв.Г. от друга страна, както следва: Подсъдимият Б. П.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 20.06.2016година в района на гранична пирамида № 279 в землището на с. Лесово, общ. Елхово, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Б.П.Д. при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от Б.П.Д. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият Б. П.Д. по чл.279, ал.1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затворническо заведение – затвор и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лева. По досъдебното производство няма направени разноски и иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 332/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.20 часа.
Б.П.Д.
В законна сила от 21.6.2016г.
28 НОХД No 811/2015, I състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Г.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 22.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Г.Г., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, осъждан, работещ в „***“ ЕООД като монтажник, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 03.04.2012 година до 18.04.2012 година в различни населени места на териториите на общините Елхово и Болярово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, възбудил заблуждение у различни лица с което им причинил имотна вреда в общ размер на 6590 лева, както следва: - На 03.04.2012 година в с. ***, общ. Елхово, възбудил заблуждение у Кана Георгиева П. ***, представяйки се за длъжностно лице - полицай, като съобщил данни за допуснато от внука на П. пътно - транспортно произшествие, в резултат на което е пострадало дете, че внука и сина на П. са задържани в полицията и за да бъдат освободени е необходимо да бъде предадена сумата от 2000 лева, с което причинил имотна вреда на П. в размер на 1200 лева; - На 11.04.2012 година в с.***, общ.Болярово възбудил заблуждение у Т.С.Д. *** представяйки се за адвокат Атанас П. Христов от гр.Горна Оряховица, като й съобщил данни за това, че дъщеря й Борислава и зет й С. са убили дете и се намират в затвора и за да бъдат освободени е необходимо да бъде предадена сумата от 2000 лева, които да предаде на пратеника на адвоката с което причинил имотна вреда на Т.С.Д. в размер на 1850 лева; -На 15 срещу 16.04.2012 година в с.***, общ.Болярово възбудил заблуждение у Д.Д.Ч. *** представяйки се за сина на Ч., като съобщил данни за това, че е допуснал пътно-транспортно произшествие, при което е починало 14 годишно момиче и за да бъде освободен от ареста е необходимо да бъде предадена сумата от 5000 лева за заплащане на гаранция, които да предаде на пратеник, с което причинил имотна вреда на Д.Д.Ч. в размер на 1380 лева; - На 18.04.2012 година в с***, общ. Болярово възбудил заблуждение у С.А.С. *** представяйки се за длъжностно лице-началник в МВР и прокурор по делото, водещ разследването по наказателно дело срещу зет му, като му съобщил, че Николай-зет на С. е допуснал пътно-транспортно произшествие в резултат на което е починало момиче, че зет му е задържан и за да бъде освободен са необходими сумата от 3000 лева, които да предаде на пратеник с което причинил имотна вреда на С.А.С. в размер на 2160 лева, поради което и на основание чл. 210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 и чл. 58А, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимият Д.Г.Г., ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Т.С.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 1850.00 лева, представляващи обезщетение за претърпените от пострадалата имуществени вреди в резултат на деянието, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 11.04.2012 година до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА подсъдимият Д.Г.Г., ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху размера на присъденото обезщетение в размер на 50.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………… /Яна Ангелова/ СЪДЕБНИ ЗАСЕДЗАТЕЛИ: 1…………………. /М.Т./ 2……………… /Д.Р./
Д.Г.Г.
Мотиви от 8.7.2016г.
В законна сила от 8.7.2016г.
29 НОХД No 654/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Х.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 23.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Х.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, заварчик в „***“ ЕООД, гр.Елхово, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2015 година около 03.05 часа в град Елхово, на ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „***“ с рег. ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическо изследване № 181 от 29.06.2015 година на експерт в НТЛ при ОД МВР – Ямбол, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1 т.2, б. „б”, вр. чл. 2, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Н.Х.Д., с ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – от 27.06.2015 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият Н.Х.Д., с ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 39.36 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
Н.Х.Д.
Мотиви от 5.7.2016г.
В законна сила от 9.7.2016г.
30 НОХД No 707/2015, I състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.М.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 23.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП от една страна, подсъдимият С.М.И. и неговият защитник - адв. Чиликов от друга страна и частният обвинител В.В. и неговият повереник - адв. А., съгласно което: Подсъдимият С.М.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2014 година, около 23.30 часа в град Елхово, област Ямбол, на улица „***” в близост до жилищен блок №6, чрез нанасяне на удари с ръце и с крака, причинил на В.А.В. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на десния страничен израстък на трети поясен прешлен на гръбнака, довело до трайно затруднение в движението за снагата със срок за пълно възстановяване до 60 дни и влошаване на заболяването му захарен диабет, довело до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота му, престъпление по чл.129, ал.2, вр.ал.1 от НК За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на С.М.И. се налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Разноските по делото в размер на 665.00 лева, направени в хода на досъдебното производство, се заплащат от подсъдимия С.М.И.. Веществени доказателства - няма. На вещите лица С.С., Х.Е., М.П., Д.Б. и С.В. да се изплатят от бюджета на съда по 20.00 лева възнаграждение за явяването им в днешното съдебно заседание. На вещото лице С.С. да се изплатят от бюджета на съда 16.69 лева пътни разноски за явяването му в съдебно заседание. На вещото лице Х.Е. да се да се изплатят от бюджета на съда 32.08 лева пътни разноски за явяването му в съдебно заседание. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, да заплати направените по делото разноски както следва: сумата от 665.00 лева, направени в хода на досъдебното производство разноски - в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол, а сумата от 148.77 лева, представляващи разноски по делото в хода на съдебното производство - в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, да заплати държавна такса върху размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди в размер на 220.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, да заплати на частният обвинител В.А.В., ЕГН – ********** направените по делото разноски в размер на 900.00 лева. След като одобри споразумението за прекратяване на наказателното производство, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия в хода на ДП. Предвид вида и размера на наложеното наказание, както и на това, че постигнатото и подписано от страните споразумение има значението на влязла в сила присъда, на основание чл. 309, ал.2 от НПК, взетата спрямо подсъдимият С.И. в хода на ДП с Постановление от 30.09.2015 година мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена. Ето защо и на основание чл. 309, ал.2 НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 185/2014 година по описа на РУ „Полиция“ с Постановление от 30.09.2015 година на разследващ полицай Т. Козарев спрямо подсъдимият С.М.И., ЕГН – **********, мярка за неотклонение „Подписка“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 707/2015 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението и прекратяване на производството е окончателно, а в частта по отношение произнасянето по мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седемдневен срок, считано от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЕКРЕТАР: .
С.М.И.
В законна сила от 23.6.2016г.
31 АНД No 199/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Н.Г.К. РДГП Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18 от 22.10.2015 година, издадено от комисар Радослав Сотиров, ВПД Директор на РД“ГП“гр.Елхово, с което на Н.Г.К., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл.257 ал.1 вр.с чл.64 ал.4 вр. с ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 300 лева за извършено административно нарушение по чл.64 ал.4 вр.с ал.2 от непосочен законов акт.
32 НОХД No 242/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Ж.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 24.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А.С от една страна и подсъдимия Н.Ж.Г. и неговият защитник адв.И.Ч от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Н.Ж.Г., роден на *** ***, област Ямбол, ул. „***, българин, с българско гражданство, нежен, безработен, с основно образование, осъждан, с ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановен ден в края на месец март 2015 година, в село *** област Ямбол, ул."***, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване стъклото на входната врата на къщата, отнел чужди движими вещи - 1 брой телевизор, марка „Samsung", модел CW-3383V със сериен номер 780137PG400691; газова бутилка „Ргораn butan tehniczny" с вместимост 5 литра; 20 метра черен гумиран кабел; 2 броя разклонители с по три гнезда с дължина 3 метра всеки; 1 брой машинка против гризачи; 5 литра домашна ракия 45 градуса, на обща стойност 278.00 лева, от владението на собственика им Н.А.Ж. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК; За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Н.Ж.Г. по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ; и 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Разноските по делото в размер 69.92 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД“МВР“- град Ямбол. Веществени доказателства-няма. Съдът като взе предвид, че в днешното с.з. бяха направени разноски за възнаграждение на вещо лице, които не са включени в предмета на споразумението, и с оглед признаването на подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение, О П Р Е Д Е Л И: ОСЪЖДА подсъдимия НИКОЛАЯ Ж. Г. да заплати в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово направени в съдебното производство по НОХД № 242/2016 година на ЕРС разноски в размер на 29.14 лв. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на същия с постановление на разследващ полицай от 11.08.2015 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН **********, с постановление на разследващ полицай от 11.08.2015 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“ до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №242/2016 година на ЕРС. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 242/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно мярката за неотклонение и разноските подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.20 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЕКРЕТАР:
Н.Ж.Г.
В законна сила от 24.6.2016г.
33 АНД No 63/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БКС-ЕЛХОВО ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №КГ-1400 от 07.12.2015 година, издадено от Г. Б. А. – Заместник - председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/-гр.София, с което на „БКС-Елхово“ООД-гр.Елхово, с ЕИК 838112901, със седалище и адрес на управление – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Славянска“ №5, представлявано от Е.Д.О. в качеството й на Управител, за нарушение на чл.47 ал.2 вр.с чл. 47 ал.1 т.8 от Закона за енергията от възобноявемите източници, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 / петдесет хиляди/ лева на основание чл.67 ал.2 от ЗЕВИ, както и са възложени на дружеството разходите за вземане и изпитване на пробата в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева, от които 200 /двеста/ лева за изпитване в Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН - ГД ККТГ гр. София и 40 / четиридесет/ лева за вземане на проба на основание чл.25 ал.2 от НИКТГУРНТК и чл.25 от Тарифа № 11 /обн. ДВ, бр. 50/1999г. посл.изм.ДВ бр.103/2012г./.
34 АНД No 183/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.Г.Б. РС ПБЗН Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №73 от 26.02.2016 година на Началника на РС „ПБЗН“гр.Елхово – Стоян Г. Тенев, с което на К.Г.Б. ***, с ЕГН **********, на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР й е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева за извършено нарушение по чл.68 ал.1 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. на МВР, както и на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР й е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева, за извършено нарушение по чл.70 ал.1 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. на МВР.
35 АНД No 248/2016, III състав КАТ А.А.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000084 от 15.03.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на А.А.С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП е наложено кумулативно административно наказание - глоба в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП.
36 НОХД No 335/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Т.Т.,
Г.И.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 28.6.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Стойко И. от една страна и подсъдимите Г.И.И. и И.Т.Т. и техният защитник адв.Г.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият Г.И.И., роден на ***г***, обл.Ямбол, ул."Димитьр Благоев" № 2, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че На 30.01.2016 год., около 02.30 часа, в района на 179 гранична пирамида в землището на с.Странджа, общ.Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие с И.Т.Т., ЕГН ********** ***, като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България лицата - Лазгин Ибрахим Даруиш /Lazzqin Ibarhim Darwish/, род. на ***г. в Ирак; Авин Лазгин Рашо/Avin Amjad Rasho/, род. на ***г в Ирак; Омар Лазгин Ибрахим /Omar Lazqin Ibrahim/, род. на 31.06.20 Юг. в Ирак; Хасо Лазгин Ибрахим /Haso Lazqin Ibrahim/ род. на ***г. в Ирак; Елияс Ибрахим Елияс /Elyas Ibrahim Elyas/, род. на ***г. в Ирак; Хадия Дауд Хайдар /Hadya Dawd Haidar/, род. на ***г. в Ирак, Роджин Место Ибрахим /Rojin Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак; Хаифа Место Ибрахим /Haifa Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак; Хала Место Ибрахим /Hala Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените през границата лица не са български граждани, три от преведените лица не са навършили 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Г.И.И. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия Г.И.И., по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание - „Лишаване от свобода" за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимия Г.И.И. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ" режим. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Г.И.И. не се налага наказанието „глоба" и „конфискация на част или на цялото имущество". На основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, се приспада времето, през което подсъдимия Г.И.И. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", както и времето, през което е бил задържан с постановление на РП-Елхово, както и от органите на МВР, считано от 30.01.2016 година. От престъплението, извършено от подсъдимия Г.И.И., не са причинени имуществени вреди. Подсъдимият И.Т.Т., роден на *** ***, общ.Болярово, обл.Ямбол ул."Странджа " №37, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че На 30.01.2016 год., около 02.30 часа, в района на 179 гранична пирамида в землището на с.Странджа, общ.Болярово, обл.Ямбол, в съучастие с Г.И.И., ЕГН ********** ***, като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България лицата - Лазгин Ибрахим Даруиш /Lazzqin Ibarhim Darwish/, род. на ***г. в Ирак; Авин Лазгин Рашо /Avin Amjad Rasho/, род. на ***г. в Ирак; Омар Лазгин Ибрахим /Omar Lazqin Ibrahim/, род. на 31.06.2010 г. в Ирак; Хасо Лазгин Ибрахим /Haso Lazqin Ibrahim/ род. на ***г. в Ирак; Елияс Ибрахим Елияс /Elyas Ibrahim Elyas/, род. на ***г. в Ирак; Хадия Дауд Хайдар /Hadya Dawd Haidar/, род. на ***г. в Ирак, Роджин Место Ибрахим /Rojin Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак; Хаифа Место Ибрахим /Haifa Mesto Ibrahim/, род. на 01.01.199бг в Ирак; Хала Место Ибрахим /Hala Mesto Ibrahim/, род. на ***г. в Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените през границата лица не са български граждани, три от преведените лица не са навършили 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.Т.Т., ЕГН********** при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия И.Т.Т., по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание - „Лишаване от свобода" за срок от ПЕТ месеца. На основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимия И.Т.Т. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ" режим. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия И.Т.Т. не се налага наказанието „глоба" и „конфискация на част или на цялото имущество". На основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, се приспада времето, през което подсъдимия И.Т.Т. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", както и времето, през което е бил задържан с постановление на РП-Елхово, както и от органите на МВР, считано от 30.01.2016 година. От престъплението, извършено от подсъдимия И.Т.Т., не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. Няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 335/2016 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Предвид на това, че умишленото престъпление – предмет на настоящото НОХД №335/2016г. по описа на ЕРС, в извършването на което двамата подсъдими се признаха за виновни и за което е сключено и одобрено Споразумение за решаване на наказателното производство, се явява осъществено от подсъдимия Г.И.И. в определения по НОХД № 598/2013г. по описа на РС-Елхово изпитателен срок, то са налице предпоставките по чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение по реда на чл.383 ал.2 вр.с чл.306 ал.1 т.3 от НПК, на наложеното по НОХД № 598/2013г. по описа на РС-Елхово условно наказание от 8 месеца лишаване от свобода. Това наказание по смисъла на цитираната разпоредба на чл.68 ал.1 от НК следва да бъде изтърпяно от подс. Г.И.И. отделно и изцяло от наказанието, определено му с настоящото Определение, с което е одобрено Споразумение за прекратяване на наказателното производство, тъй като в случая се касае до привеждане в изпълнение на първоначално наложено като условно наказание лишаване от свобода. Мотивиран от гореизложеното, съдът по реда на чл.383 ал.2 вр.с чл.306 ал.1 т.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : № 281 На основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, с Определение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателно производство № 279/03.10.2013 год., постановено по НОХД № 598/2013 год. по описа на РС-Елхово, влязло в законна сила на 03.10.2013 год., наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като ПОСТАНОВЯВА същото да бъде изтърпяно ефективно от подсъдимия Г.И.И., в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг” режим на основание чл. 60 и 61 от ЗИНЗС, ОТДЕЛНО от определеното наказание с Определение, с което е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД №335/2016г. по описа на РС-Елхово.
И.Т.Т.
Г.И.И.
В законна сила от 28.6.2016г.
37 НЧХД No 513/2015, IV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Н.Б.К.,
И.Д.Д.
И.Д.Д.,
Н.Б.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И №288 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК производството по НЧХД № 513/2015 г. по описа на ЕРС по предявена тъжба от страна на частния тъжител Н.Б.К., с ЕГН **********,***3, действащ чрез процесуален пълномощник адв.Е.К. ***, със съдебен адрес *** срещу подсъдимия И.Д.Д., с ЕГН **********,***, по обвинение в престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, за това, че на 07.06.2015г. около 12.00 часа в с.М.Ш, обл.Ямбол, чрез нанасяне на удари с автомобилна щанга в областта на главата и ръката на Н.Б.К., с ЕГН ********** му е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, сътресение на мозъка, разкъсноконтузна рана на главата и разкъсноконтузна рана на ръката, причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия, поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител. ПРЕКРАТЯВА производството в гражданскоправната му част по предявен от частния тъжител Н.Б.К. против подсъдимия И.Д.Д., с ЕГН ********** граждански иск по чл.45 от ЗЗД за сумата от 5000 лева, представляваща обезщетение за причинени на К. неимуществени вреди от извършено от подсъдимия Д. престъпление по чл.130, ал.1 от НК, поради оттегляне на гражданския иск. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК производството по НЧХД № 513/2015 г. по описа на ЕРС по предявена тъжба от страна на частния тъжител И.Д.Д., с ЕГН **********,*** срещу Н.Б.К., с ЕГН **********,***3, по обвинение в престъпление по чл.130, ал.1 от НК - за това, че на 07.06.2015 година около 13.30 часа в с.М.Ш на ул.“Черноморска“ №19, чрез удари с лопата в областта на лявата мишница и задната повърхност на средната част на лявата предмишница, причинил на И. Д.Д. лека телесна повреда изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, и по обвинение в престъпление по чл. 146, ал.1 от НК - за това, че на 07.06.2015 година около 13.30 часа в с.М.Ш на ул.“Черноморска“ №19, казал нещо унизително за честта и достойнството на И.Д.Д. – „Твойта мама да еба, ще видиш, ще те изселя от селото“, поради оттежляне на тъжбата от частния тъжител. ПРЕКРАТЯВА производството в гражданскоправната му част по предявени от частния тъжител И.Д.Д., с ЕГН ********** срещу подсъдимия Н.Б.К., с ЕГН ********** граждански искове по чл.45 от ЗЗД – гр. иск за сумата от 5000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени му от Н.Б.К. от престъпление по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 07.06.2015 г. до окончателното й изплащане и гр. иск за сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени му от Н.Б.К. от престъпление по чл.146, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 07.06.2015 г. до окончателното й изплащане, поради оттегляне на исковете. На основание чл. 190, ал. 1 от НПК, разноските по НЧХД № 513/2015 г. по описа на Районен съд гр. Елхово остават за сметка на всяка от страните така, както ги е направила. Определението подлежи на обжалване пред ЯОС чрез ЕРС в 15 дневен срок.
38 НОХД No 11/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 30.6.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, общ работник, неосъждан, с ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2015 година и на 05.09.2015година по път II-79 ,км.5+000 в района на гр. Елхово, обл. Ямбол; по път III-5308 до разклон с път II-79 в района на с.Стефан Караджово, обл. Ямбол и в гр.Елхово, обл.Ямбол по улица „Трети март“, на кръстовището и с улица „Царибродска“, действайки в условията на продължавано престъпление управлявал моторни превозни средства - лек автомобил марка,,Рено Лагуна“ с peг. № *** и лек автомобил марка , Мазда МХ-3“ с peг. № *** без свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с НП № 14-0261-000452/04.09.2014 г. на Началник РУП гр.Елхово, в сила от 08.12.2014 година, както следва: - На 22.07.2015 година около 21.15часа по път II-79, км.5+000, в района на гр.Елхово, обл.Ямбол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Лагуна“ с peг. № *** без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с НП № 14-0261-000452/04.09.2014 г. на Началник РУП гр.Елхово, в сила от 08.12.2014 година; - На 05.09.2015 год. около 09.40 часа по път III-5308 до разклон с път II-79 в посока към с.Стефан Караджово, обл.Ямбол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мазда МХ-3“ с peг. № *** без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с НП№ 14-0261-000452/04.09.2014 г. на Началник РУП гр.Елхово, в сила от 08.12.2014 година; и - На 05.09.2015 год. около 13.20 часа в гр.Елхово, обл. Ямбол по улица „Трети март“ на кръстовището и с улица „Царибродска“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ,,Мазда МХ-3“ с peг. № *** без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с НП № 14-0261-000452/04.09.2014 г. на Началник РУП гр.Елхово, в сила от 08.12.2014 година - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 и вр. чл.26, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК във вр. с чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 и вр. чл.26, ал.1 от НК, и вр.чл.2, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Г.И.С.
39 АНД No 194/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕЛХОВО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 30.6.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000363 от 09.03.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол С. Н. И., с коeто на „***-Елхово” ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр.Елхово, представлявано от управителя Д.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, извършено на 09.02.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 300.00 /триста/ лева на 100.00 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.