РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 142/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.А. Д.Д.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 1.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 47 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, съгласно която ответникът Д.Д.М., ЕГН **********,*** се съгласява определената с Решение №193 от 05.01.2007 година по гр. д№195/2006 година на ЕРС издръжка на основание чл.150 от СК да бъде изменена от 50.00 лв. на 150.00 лв., като считано от 06.04.2016 година, ответникът Д.Д.М., ЕГН **********, се задължава да заплаща на детето си М.Д М., с ЕГН **********,***, чрез неговата майка и законен представител С.М.А., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, с падеж 10 – то число на текущия месец до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законните лихви върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата. Направените разноски по делото остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени, а дължимата се държавна такса се заплаща от ответника Д.Д.М.. ОСЪЖДА Д.Д.М., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 72.00 лева /седемдесет и два лева/ върху увеличеният размер на издръжката, както и 5.00 /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 142/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от днес.
В законна сила от 9.6.2016г.
2 Гражданско дело No 56/2016, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Т.С.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 8.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата – Т.С.М., с ЕГН **********, с адрес ***, че същата към 12.12.2015 година ДЪЛЖИ на ищеца – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат 128000893, със седалище и адрес на управление: - гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, тел.: 046/661939, факс: 046/661938, представлявано от инж.Стоян Йорданов Радев в качеството му на Управител, чрез пълномощника – юрисконсулт Б.И.К., на основание чл.422 ал.1 от ГПК вр.с чл.79 ал.1 от ЗЗД вр.с чл.6 т.2 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В И К” ЕООД–гр.Ямбол вр.с чл.3 ал.1 т.1 от Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и на основание чл.422 ал.1 от ГПК вр.с чл.42 от ОУ вр.с чл.86 ал 1 от ЗЗД, сумата от общо 1 188.35 /хиляда сто осемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ лева, включваща сумата от 1 031.53 /хиляда тридесет и един лева и петдесет и три стотинки/ лева, представляваща претендираната като дължима и неплатена главница, формирана сумарно от месечната цена на услугата по доставяне на ответницата на питейна вода и отвеждане на отпадни води до имота в гр.Елхово на ул.“Победа“ №10Б, вх.А, ап.8, с аб.№4502/322, 323 за периода от 10.11.2009г. до 05.12.2014г., обективирани в процесните 37 бр. фактури, издадени през периода от 31.03.2013г. до 30.12.2014г. включително и сумата от 156.82 /сто петдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 31.03.2013г. до 10.12.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.12.2015г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане на сумите, което вземане представлява цялото такова, за което е издадена Заповед № 1563 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 15.12.2015г. по ч.гр.д.№675/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ответницата Т.С.М., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат 128000893, със седалище и адрес на управление: - гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, тел.: 046/661939, факс: 046/661938, представлявано от инж.Стоян Йорданов Радев в качеството му на Управител, чрез пълномощника – юрисконсулт Б.И.К., сумата от 125.00 /сто двадесет и пет/ лева, представляващи направени от ищеца-заявител разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
3 Гражданско дело No 611/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ЗПК НАДЕЖДА ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 13.6.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявеният от ЗПК „***“ със седалище с. ***, общ. Елхово, обл. Ямболска, с ЕИК ***, представлявана от Председателя на УС Д.И.Д. ***, чрез пълномощника му – адв.С.В. ***, със съдебен адрес ***, представлявана от кмета П.А.К., иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственник на следният недвижим имот, представляващ селскостопанска сграда – ТЕЛЧАРНИК /КРАВАРНИК/ с площ 384 кв.м., построена в поземлен имот с начин на трайно ползване „Стопански двор", съставляващ имот № 100012 по КВС на с.*** с ЕКАТТЕ 46797, общ.Елхово, образуван от имот № ***, целият с площ 29.322 дка, в местността „***“, при граници на имота: имоти №100006, №000922, №019005, №019006, №019009, №019010, №019011, №019058, №019083, №100013, №000922 и №100008. ОСЪЖДА ищецът ЗПК „***“ със седалище с. ***, с ЕИК ***, представлявана от Председателя на УС Д.И.Д. ***, да заплати на ответника ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от кмета П.А.К., на основание чл.78, ал.3 от ГПК, направените по делото разноски в размер на 500.00 /петстотин/ лева. НЕ УВАЖАВА претенцията на ищеца за заплащане на направени по делото разноски на основание чл. 78, ал.1 от ГПК поради отхвърляне на предявените искове. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 61/2016, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО   Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.6.2016г.
Р Е Ш И : НАСТАНЯВА малолетното дете Х.Г.К., с ЕГН **********, родено на ***г. в гр.Асеновград, с родители : майка – Р.П.Б., с ЕГН ********** и баща – Г.А.К., с ЕГН **********, в професионалното ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО на Г.А.А., с ЕГН ********** и П.С.И., с ЕГН ***********, с адрес ***, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение или до настъпване на други обстоятелства, предвидени в глава ІІІ от Договора за настаняване на дете в приемно семейство, сключен на 25.09.2013г. В случаите, когато приемният родител Г.А.А. е в невъзможност да полага грижи за детето Х. „Заместващата приемна грижа" ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ от съпруга на Г. - П.С.И. с адрес: *** РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване или протестиране пред ЯОС чрез ЕРС, в 7-дневен срок, считано от уведомяването на страните, че е изготвено и обявено. Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение. Препис от решението, след влизането му в сила, да се връчи за сведение и изпълнение на Директора на Д”СП”гр.Елхово.
5 Гражданско дело No 609/2015, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ ВПЛ09 ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.6.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. с чл.415, ал.1, вр. с чл. 228 и следващите, чл. 79, чл. 86 и чл. 92 от ЗЗД по отношение на ответника - „***“ ЕООД, с ЕИК ***, с адрес – с. Лалково, общ. Болярово, обл.Ямболска, ул. „Христо Ботев” № 3, представлявано от Н.Г.Д., че същият ДЪЛЖИ на ищеца – „А.” АДСИЦ, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул.„Патриарх Евтимий” № 22, ет.1, представлявано от Изпълнителния директор П.С.Х, чрез пълномощника й – адв. М.Г.Д., сумата от 827.15 лева /осемстотин двадесет и седем лева и петнадесет стотинки/, представляваща наемно плащане за стопанската 2013/2014 година по сключен договор за наем на земед. земи от 20.03.2009 година, 332.41 лева /триста тридесет и два лева и четиридесет и една стотинки/ – неустойка съгласно чл. 25 от Договора за наем за неизпълнение на задълженията по същия, заедно със законната лихва върху главницата от 827.15 лева, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 01.10.2015 година до окончателното изплащане, за които суми е издадена Заповед № 1227 от 02.10.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 498/2015г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ответника „***“ ЕООД, с ЕИК *** представлявано от Н.Г.Д., да заплати на ищеца – „А.” АДСИЦ, с ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 125.00 лева /сто двадесет и пет /. ОСЪЖДА ответника „***“ ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от Н.Г.Д., да заплати на ответника „А.” АДСИЦ, с ЕИК ***, разноски по настоящото производство в размер на 275.00 лева /двеста седемдесет и пет лева/. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. На основание чл.240, ал.1 от ГПК препис от неприсъственото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на страните. Препис от решението да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 498/2015г. по описа на ЕРС.
В законна сила от 16.6.2016г.
6 Гражданско дело No 429/2015, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Я.Т.Д. Ф.Р.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от Я.Т.Д., ЕГН ********** ***, иск по чл.50 във вр.с чл.51 ал.1 вр.с чл.45 във вр.чл.86 от ЗЗД от Закона за задълженията и договорите, против Ф.Р.Х., ЕГН ********** *** за заплащане на сумата от 5 000 лева, представляващи причинени имуществени вреди от собствените на ответницата животни – крави, телета, коне и кончета, по три имота на ищцата нива с площ 9, 400 дка, с № 015 041, пета категория; нива с площ 8, 495 дка, с № 015 040, пета категория;и нива с площ 9, 403 дка, с № 015 042, пета категория, от които засяти с люцерна са 24,000 дка, находящи се в землището на с. В.п, обл.Ямбол,от които 1560лв. - претърпени загуби по люцернов посев, 440 лв. - претърпени загуби по ограда на земеделските имоти на ищцата и 3000 лв. пропуснати ползи от неприбрани два люцернови откоса през 2015 година, ведно със законната лихва върху сумата от 5000 лв.,считано от деня на предявяване на иска 31.08.2015 година до окончателното погасяване на задължението, като неоснователен. ОСЪЖДА Я.Т.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл.78,ал.3 от ГПК да заплати на Ф.Р.Х., ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 300.00лв. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 52/2016, IV състав ИСКОВЕ ПО КТ А.Г.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА на основание чл.202, ал.1, т.3 във вр. чл.211, ал.5, т.2 от ЗМВР/ отм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г./ ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** *** сумата от 861.21 лв./осемстотин шейсет и един лева и двадесет и една стотинки/, представляваща допълнително възнаграждение за положеният от него, като държавен служител в МВР, на длъжност старши инспектор-началник на група към Регионална дирекция „Гранична полиция"-Елхово при ГДГП към МВР, извънреден труд в размер на 99 часа, в периода от 01.01.2013г. до 30.06.2014г., ведно със законна лихва върху сумата считано от деня на подаването на исковата молба в съда - 05.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата; ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** ***, сумата от 156.71 лв./сто петдесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/, представляваща мораторната лихва върху главницата по горния иск, за периода на забавата – от 01.02.2014г. до 05.02.2016г. /датата на подаването на иска в съда/. ОСЪЖДА на основание чл.178, ал.1, т.3 във вр. чл.187, ал.5, т.2 и ал.7 от ЗМВР за осъждане на ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** *** сумата от 964.56 лв./деветстотин шейсет и четири лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща допълнително възнаграждение за положеният от него като държавен служител в МВР, на длъжност старши инспектор-началник на група към Регионална дирекция „Гранична полиция"-Елхово при ГДГП към МВР извънреден труд в размер на 105 часа, в периода от 01.07.2014г. до 31.08.2015г., ведно със законна лихва върху сумата считано от деня на подаването на исковата молба в съда - 05.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46, да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** ***, сумата от 69.66 лв./шейсет и девет лева и шейсет и шест стотинки/, представляваща мораторната лихва върху главницата по горния иск, за периода на забавата – от 01.02.201г. до 05.02.2016г. /датата на подаването на иска в съда/. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46 да заплати на А.Г.Л., ЕГН ********** *** сумата 650.00 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА ГДГП към Министерство на вътрешните работи на Република България, със седалище гр.София 1202, бул."К.М.Л" 46 да заплати държавна такса за разгледаните искове в размер 200.00 лв. в полза на Бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на ЕРС.
8 Гражданско дело No 544/2013, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.К.У.,
И.С.Д.,
Н.Д.И.
И.Д.И.,
С.В.П.,
В.С.П.,
К.С.П.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 41 от 30.04.2015 година, постановено по гр. д. № 544/2013 г. по описа на ЕРС, като в диспозитива на решението, на стр.7 от същото, абзац втори, ВМЕСТО " ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик И.С. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 013071 - нива в местността „Акчарин”, III категория, с площ от 7.849 дка, при граници и съседи на имота: имот № 013019 – нива на „Ставен” ООД, имот № 000002 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 013017 – нива на Румяна Тодорова Г. и имот № 013072 – нива на Д.К.У.; 2.ИМОТ № 029096 – нива в местността „Бялата пръст”, Х категория, с площ от 8.390 дка, при граници и съседи на имота: имот № 029041 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 029042 – нива на наследниците на Петър Киров Терзиев, имот № 029097 – нива на Д.К.У. и имот № 029095 – нива на И.Д.И.; 3.ИМОТ № 027076 – лозе в местността „Вети лозя”, VII категория, с площ от 1.113 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000191 – полски път на Община Елхово, имот № 027077 – лозе на Мария Иванова Богданова и имот № 027150 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.Стойността на този дял е в размер на 5321.00 лева." ДА СЕ ЧЕТЕ "ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик И.С.Д.,***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1.ИМОТ № 013071 - нива в местността „Акчарин”, III категория, с площ от 7.849 дка, при граници и съседи на имота: имот № 013019 – нива на „Ставен” ООД, имот № 000002 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 013017 – нива на Румяна Тодорова Г. и имот № 013072 – нива на Д.К.У.; 2.ИМОТ № 029096 – нива в местността „Бялата пръст”, Х категория, с площ от 8.390 дка, при граници и съседи на имота: имот № 029041 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 029042 – нива на наследниците на Петър Киров Терзиев, имот № 029097 – нива на Д.К.У. и имот № 029095 – нива на И.Д.И.; 3.ИМОТ № 027076 – лозе в местността „Вети лозя”, VII категория, с площ от 1.113 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000191 – полски път на Община Елхово, имот № 027077 – лозе на Мария Иванова Богданова и имот № 027150 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.Стойността на този дял е в размер на 5321.00 лева" Настоящото решение е неразделна част от Решение № 41 от 30.04.2015 година, постановено по гр. д. № 544/2013 година по описа на РС - Елхово. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.