РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 478/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Й.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 2.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Й.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работещ като общ работник в „Полисттрой” ЕООД-гр.Ямбол, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2016г., около 00.10 часа, в гр.Елхово, обл.Ямбол, по улица "Царибродска", пред жилищен блок № 14, след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ланчия Ипсилон" с peг. № У 31 91 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.35 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическо изследване № 357/18.08.2016 год. на „НТЛ" при ОД на МВР –Ямбол - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, като на това основание и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лев, като на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС /изм. ДВ, бр.13 от 2017 год., в сила от 07.02.2017г./ ОПРЕДЕЛЯ първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК лишава подсъдимият Т.Й.Г., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК при изпълнение на това наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право – със Заповед за прилагане на ПАМ №16-0261-000226/17.08.2016г., считано от 17.08.2016 година. ОСЪЖДА подсъдимият Т.Й.Г., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените в досъдебното производство разноски в размер на 40.10 /четиридесет лева и десет стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, в полза на бюджета на съдебната власт направените в съдебното производство разноски в размер на 668.90 /шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ПРИСЪДАТА на основание чл.360 предл.2-ро от НПК подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Т.Й.Г.
Мотиви от 2.6.2017г.
2 АНД No 689/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.5.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 958 от 22.11.2016 година на Началник РУ - Елхово, с което на Ж.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.1 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 5б, ал.3 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.5.2017г.
3 АНД No 55/2017, I състав РДГ Е.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.5.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1080 от 18.01.2017 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Г. Р. Г., с което на Е.Г. ***, ЕГН **********, e наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.266, ал.1, предл. 4 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от с.з., за това, че 20.10.2016 година в землището на село Крайново – портала на входа на селото, транспортира с камион със ЗИЛ 131 с рег. № *** 10 пр. куб.м. дърва за огрев от цер, немаркирани с контролна горска марка /КГМ/ и непридружени с превозен билет и е постановено заплащане на паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението – 10 пр.куб.м. дърва за огрев от цер в размер на 313.65 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
4 НОХД No 229/2017, III състав Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 3.5.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия М.Н.К. и неговият защитник адв.П. Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият М.Н.К., роден на *** ***, с настоящ и постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 10.11.2016 год., около 21.10 часа, на кръстовището на път III-5308 и път ІІ-79, км.27, разклон за село Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол, противозаконно попречил на орган на властта - младши автоконтрольор К. Н. К. при РУ-Елхово и младши автоконтрольор П. Ж. К. при РУ-Елхово, да изпълни задълженията си - не спрял на подадена стоп-палка от младши автоконтрольор К. Н. К. и подаден звуков и светлинен сигнал, подаден от младши автоконтрольор П. Ж. К., а вместо това увеличил скоростта на управляваното от него моторно-превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РР3712АН, и последвало преследване между управлявания от него автомобил и автомобила на служителите на РУ-Елхово - престъпление по чл.270, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.270, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, на подсъдимия М.Н.К. се налага наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.Н.К., се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Подсъдимият М.Н.К., СЕ ПРИЗНАВА ЗАВИНОВЕН И В ТОВА ЧЕ: На 10.11.2016 год., около 21.10 часа, в управлявания от него автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РР3712АН, аварирал до Каптаж за минерална вода в село Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорисково наркотично вещество - метамфетамин хидрохлорид - 1,450 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент - метамфетамин, с теглова концентрация 22%, на стойност 87,00 лв. /осемдесет и седем лева/, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр.чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък № I от същата - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.З 81 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия М.Н.К. се налага наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.Н.К., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. Подсъдимият М.Н.К., СЕ ПРИЗНАВА ЗАВИНОВЕН И В ТОВА ЧЕ: На 10.11.2016 год., около 21.10 часа, на кръстовището на път ІІІ-5308 и път ІІ-79, км.27, разклон за село Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол, управлявал моторно-превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РРЗ712АН, без свидетелство за управление на моторно-превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно-превозно средство, без съответно свидетелство за управление, наложено му с Наказателно постановление № 16-0261-000135/05.04.2016 год. на Началника на РУ-Елхово, влязло в законна сила на 25.04.2016 год. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия М.Н.К. се налага наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.Н.К., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. На основание чл.23, ал.1 от НК, за извършените от подсъдимия М.Н.К., престъпления по чл.270, ал.1 от НК, по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и по чл.343в, ал.2 от НК, тъй като са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, му се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно: най-тежкото от тях в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянията няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 633,65 лв. /шестстотин тридесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/, следва да бъдат заплатени от подсъдимия М.Н.К., в приход на републиканския бюджет по сметка на РУ-Елхово при ОД на МВР-Ямбол. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК, веществените доказателства - 1 /един/ брой газ-сигнален револвер, марка „Monpial", модел „1938", калибър 6 мм и празна кутия от цигари „Victory Blue", съдържаща 6 /шест/ броя бойни армейски патрони с надпис на дъното „Тулский", силно корозирали, с дължина 11,45 см. X 0,57 см. /оставени на съхранение в РУ-Елхово/, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Веществените доказателства - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РР3712АН, с номер на рама: WOL000051S2537355 /оставен на съхранение в РУ-Елхово/, следва да бъде върнат на собственика му - В.Б.М. ***; тефтерче с данни, опаковка от СИМ-карта на „Telenor" с № 89359050100523715341, мобилен телефон, марка „Samsung", с IMEI -353690067218769, ведно със СИМ-карта на „Telenor" с номера-8935905010 и 0710259483, касови бележки от „ОМВ" - гр.Ямбол, разписки от „Easy Pay", 1 брой суитчер в кафяв и тъмносин цвят, 1 брой камуфлажно яке, 1 брой черно яке с марка „Solo Collection", след влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила, следва да бъдат върнати на собственика им - подсъдимия М.Н.К.. На основание чл.354а, ал.6 от НК и чл.53, ал.2, б."а" от НК, един брой малко пликче, тип „джъмпер", съдържащо светложълто прахообразно вещество - метамфетамин хидрохлорид с активен наркотично действащ компонент - метамфетамин с тегловна концентрация 22% и нето тегло 1,450 гр., от което е изразходено 0,040 грама за експертиза, т.е. остатък от 1,410 грама, представляващо веществено доказателство по досъдебно производство № 433/2016 год. по описа на РУ-Елхово, изпратено от разследващия орган от 17.02.2017 год. на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" - гр. София, за съхранение, след влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение в законна сила, СЕ ОТНЕМАТ в полза
М.Н.К.
В законна сила на 3.5.2017г.
5 НОХД No 704/2016, IV състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.И.,
А.Д.А.,
С.М.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 140 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимите А.Д.А., А.А.И. и С.М.А. и техния защитник адв.И.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановен точен час, в периода от 18:00 часа на 05.11.2015г. до 07:30 часа на 06.11.2015 г. в гр.Любимец, обл.Хасково, на ул. „София“ № 26, действайки в съучастие като съизвършител с непълнолетните С. М.А. и А.А.И., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с ДК № Х7359АН от владението на Г.Т.М., без негово съгласие с намерение да го ползва, като превозното средство е оставено без надзор на път 1-7, при км. 301+782, общ.Елхово, обл.Ямбол, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и деянието е извършено повторно - след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - с Определение № 565/30.10.2015 г. по НОХД № 585/2015 г. на РС-Свиленград, влязло в сила на 30.10.2015 г. - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия А.Д.А. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление на подсъдимия А.Д.А. на основание по чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и във вр. чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.67, ал.3 от НК на подсъдимия А.Д.А. се налага пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срока от ЕДНА година, през изпитателния срок. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ПОДСЪДИМИЯТ А.А.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че На неустановен точен час, в периода от 18:00 часа на 05.11.2015г. до 07:30 часа на 06.11.2015 г. в гр.Любимец, обл.Хасково, на ул.София № 26, действайки в съучастие като съизвършител с непълнолетните С.М.А. и А.Д.А., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с ДК № Х7359АН от владението на Г.Т.М., без негово съгласие с намерение да го ползва, като превозното средство е оставено без надзор на път 1-7, при км. 301+782, общ.Елхово, обл.Ямбол, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и деянието е извършено повторно - след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - с Определение № 565/30.10.2015 г. по НОХД № 585/2015 г. на РС-Свиленград, влязло в сила на 30.10.2015 г. - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия А.А.И. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление на подсъдимия А.А.И. на основание чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и във вр. чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.67, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.И. се налага пробационна мярка по чл.42а, ал.2 т.2 от НК - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срока от ЕДНА година, през изпитателния срок. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма.. ПОДСЪДИМИЯТ С.М.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановен точен час, в периода от 18:00 часа на 05.11.2015г. до 07:30 часа на 06.11.2015 г. в гр.Любимец, обл.Хасково, на ул.София № 26, действайки в съучастие като съизвършител с непълнолетните А.А.И. и А.Д.А., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство -лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с ДК № Х7359АН от владението на Г.Т.М., без негово съгласие с намерение да го ползва, като превозното средство е оставено без надзор на път 1-7, при км. 301+782, общ.Елхово, обл.Ямбол, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия С.М.А. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление та подсъдимия С.М.А. на основание чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1 във вр. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ДВЕ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Разноските по делото в размер на 128.58 лева се заплащат от подсъдимите по равно, като всеки от подсъдимите А.Д.А., А.А.И. и С.М.А. следва да заплати по 23.30 лв. - направени разноски в досъдебната фаза на производството в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР – Ямбол и по 19.55 лв. – направени разноски в съдебната фаза на производството, в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 704/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.А.И.
А.Д.А.
С.М.А.
В законна сила на 4.5.2017г.
6 АНД No 51/2017, II състав КАТ H.E.K. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 4.5.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно НП № 17-0261-000024 от 01.02.2017 година на Началник РУ на МВР Елхово К. Г. К., с което на H. K., гражданин на Ислямска Република Иран, на основание чл.179, ал. 3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00 лева за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразни НП № 17-0261-000025 от 01.02.2017 година и НП № 17-0261-000026 от 01.02.2017 година, двете издадени от Началника на РУ на МВР Елхово К. Г. К., с всяко от които на H. K., гражданин на Ислямска Република Иран, на основание чл.638, ал.3, вр. с чл. 461, т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева за две нарушения на чл.483, ал.1, т.2 от КЗ. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
7 НОХД No 125/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В.,
П.А.Д.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 4.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в 11 клас в ПГ „Ернесто Че Гевара" с.Бояново, област Ямбол, неженен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден през месец март 2016г., от частен имот - къща, находяща се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Марица“ № 34а, действайки в съучастие като съизвършител с П.А.Д., отнел чужди движими вещи - 1 бр. декодер марка „NEO“, модел „DVBT-2100+" с 2 бр. кабели и 1 бр. дистанционно управление към него на стойност 39.50 лв., 1 бр.електрическа печка марка „EWT" с вентилатор на стойност 112.00 лв., 1 бр. апарат за мерене на кръвно налягане марка „Бауер" на стойност 30.00 лева и пари в банкноти на стойност 450.00 лв., всичко на обща стойност 631,50 лева, от владението на собственика им П.И.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбират свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, като кражбата е извършена повторно и не съставлява маловажен случай, след като обв.В. е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление / с Определение за одобряване на споразумение № 193/15.11.2012 г. на PC - Асеновград по НОХД № 608/2012 г. за извършено от него престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК/ - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК като на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а, ал.1 във вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 във вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, не учи и не работи, неженен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден през месец март 2016 г., от частен имот - къща, находяща се в гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Марица“ № 34а, действайки в съучастие като съизвършител с Б.К.В., отнел чужди движими вещи - 1 бр. декодер марка „NEO“, модел „DVBT-2100+" с 2 бр. кабели и 1 бр. дистанционно управление към него на стойност 39.50 лв., 1 бр.електрическа печка марка „EWT" с вентилатор на стойност 112.00 лв., 1 бр. апарат за мерене на кръвно налягане марка „Бауер" на стойност 30.00 лева и пари в банкноти на стойност 450.00 лв., всичко на обща стойност 631,50 лева, от владението на собственика им П.И.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбират свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, като на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК във вр. чл.58а, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 във вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите П.А.Д. и Б.К.В., с посочени данни за самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ сумата от 43.62 лв., представляващи направени в производството разноски, от които: 28.98 лв. вносими в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол и 14.64 лв. вносими в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Б.К.В.
П.А.Д.
Мотиви от 22.5.2017г.
8 НОХД No 343/2015, I състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.П.П.,
Д.А.Г.,
В.Я.В.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 5.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият В.Я.В., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, управител на „***” ЕООД със седалище гр. ***, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и Д.А.Г.,***, като извършител, по хулигански подбуди е нанесъл лека телесна повреда на Д. ***, изразяваща се в контузия на главата с десностранен периорбитален хематом с ангажиране и на дясната скулна област, кръвоизливи в областта на дясната очна ябълка; масивен болезнен травматичен оток на тъканите в областта на дясната половина на лицето с лицева асиметрия; наличие на болезнени подутини в областта и на лявата половина на лицето; контузия на носа с наличие на разкъсно-контузна рана в областта на ръба на дясната ноздра с кръвотечение от носа; контузия на горния ляв трети зъб с отчупване на част от емайловото покритие на зъба; болки в областта на врата и гръдния кош; контузия на дясната подбедрица с наличие на оток и кръвонасядания в областта на дясната подбедрица, получил е и сътресение на мозъка, с изразени вегетативни прояви, като описаните увреждания сами по себе си поотделно, както и сътресението на мозъка протекло с изразени вегетативни прояви, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимият В.Я.В., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и Д.А.Г.,***, като извършител, унищожил противозаконно чужди движими вещи, както следва: яке марка „***" на стойност 1140.00 лева; риза марка „***" на стойност 200.00 лева и ботуши на стойност 150.00 лева, всичко на обща стойност 1490.00 лева, собственост на Д. ***, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като признава подсъдимият за невиновен и го оправдава по предявеното обвинение за противозаконно унищожаване на вещи, собственост на Д.Г.Ш. по отношение на тяхната стойност – за разликата от 1490.00 лева до 1500.00 лева. ПРИЗНАВА подсъдимият В.Я.В., ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и Д.А.Г.,***, като извършител, унищожил противозаконно чужда движима вещ - маса модел „Ванеса - Колорадо" с размери 121x60x48 см., на стойност 70.00 лева, собственост на „***" ООД гр.***, представлявано от Д.Г.Ш., като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА обвинение. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимият В.Я.В., ЕГН **********, за деянията по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по – тежкото от наложените, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на определеното общо наказание на В.Я.В., ЕГН ********** от шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки в съучастие с Д.П.П. и В.Я. ***, като извършител, по хулигански подбуди е нанесъл лека телесна повреда на Д. ***, изразяваща се в контузия на главата с десностранен периорбитален хематом с ангажиране и на дясната скулна област, кръвоизливи в областта на дясната очна ябълка; масивен болезнен травматичен оток на тъканите в областта на дясната половина на лицето с лицева асиметрия; наличие на болезнени подутини в областта и на лявата половина на лицето; контузия на носа с наличие на разкъсно-контузна рана в областта на ръба на дясната ноздра с кръвотечение от носа; контузия на горния ляв трети зъб с отчупване на част от емайловото покритие на зъба; болки в областта на врата и гръдния кош; контузия на дясната подбедрица с наличие на оток и кръвонасядания в областта на дясната подбедрица, получил е и сътресение на мозъка, с изразени вегетативни прояви, като описаните увреждания сами по себе си поотделно, както и сътресението на мозъка протекло с изразени вегетативни прояви, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А.Г., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2012 година около 19.30 часа, в гр. ***, в търговски обект – кафе - аперитив „***", находящ се на улица „***" № **, действайки сам и в съучастие с Д.П.П. и В.Я. ***, като извършител, унищожил противозаконно чужди движими вещи, както следва: маса модел „Ванеса - Колорадо" с размери 121x60x48 см., на стойност 70.00 лева, яке марка „***" на стойност 1140.00 лева; риза марка „***" на стойност 200.00 лева и ботуши на стойност 150.00 лева, всичко на обща стойност 1560.00 лева, собственост на „***" ООД гр.***, представлявано от Д. *** и на Д. ***, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като признава подсъдимият за невиновен и го оправдава по предявеното обвинение за противозаконно унищожаване на вещи, собственост на Д.Г.Ш. по отношение на тяхната стойност – за разликата от 1490.00 лева до 1500.00 лева. ПРИЗНАВА подсъдимият Д.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това да е извършил престъплението по чл. 216, ал.1 от НК по отношение на маса модел „Ванеса-Колорадо" с размери 121x60x48 см., на стойност 70.00 лева, собственост на „***" ООД гр.***, представлявано от Д. *** съучастие с подсъдимите Д.П.П. и В.Я.В., като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А.Г., ЕГН **********, за деянията по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на по – тежкото от наложените, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.
Д.П.П.
Д.А.Г.
В.Я.В.
Мотиви от 7.6.2017г.
9 АНД No 697/2016, I състав КАТ А.А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.5.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000567 от 25.10.2016 година на Началника на РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на А. ***, с ЕГН **********,***, кант. 307 на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000567 от 25.10.2016 година на Началника на РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на А. ***, с ЕГН **********,***, кант. 307 на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
10 НОХД No 127/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Г.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 141 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимата Е.Г.С. и нейният защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимата Е.Г.С., родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 26.12.2016 г. около 23.30 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, по ул.“П.Д.Петков“, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено", модел „Меган" с ДК № У1293АТ, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наложено й с НП № 115-0261-000568/14.12.2015 г. на Началник РУ-Елхово към ОДМВР- Ямбол, влязло в законна сила на 05.01.2016г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Е.Г.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Е.Г.С. по чл.343в, ал.2 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК й се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимата Е.Г.С. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 127/2017 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Е.Г.С.
В законна сила на 5.5.2017г.
11 НОХД No 239/2017, IV състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.Р.,
Р.Р.С.Р.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 142 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор Снежина С. от ЕРП – от една страна и обвиняемите – Р.Р.С.-Р. и Д.Н.Р. и техния защитник адв. М. – от друга страна, както следва: Обвиняемата Р.Р.С.-Р., родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, пенсионер, омъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, с ЕГН ********** и Обвиняемият Д.Н.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, осъждан, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че в периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в гр.София и с.Мелница, обл.Ямбол, в различни частни домове в условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие, като извършители, засяли и отгледали високорискови наркотични вещества с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 4 381, 86 грама на обща стойност 26 288,82 лева, както следва: - В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в апартамент, находящ се в гр.София, обл.София, ж.к.„Люлин“ №158, ет.10, ап.52, действайки в съучастие, като извършители, засяли и отгледали 89 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 402 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2 тегловни процента на стойност 8 412,06 лева. В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в стая на втория етаж на къща, находяща се в с.Мелница, обл.Ямбол, ул.„Стефан Караджа“№1, действайки в съучастие, като извършители, засяли и отгледали 55 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/, сорт „SK" в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 403,93 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 18 тегловни процента, на стойност 8 423,58 лева и 55 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/,сорт „WAP" в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 575,53 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 25 тегловни процента на стойност 9 453,18 лева - престъпление по чл.354в, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемите Р.Р.С. -Р. и Д.Н.Р. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно решаването на наказателното производство. От престъплението извършено от обвиняемите Р.Р.С.-Р. и Д.Н.Р. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354в, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК, на всеки един от двамата обвиняеми Р.Р.С. - Р. и Д.Н.Р. на основание чл.354в, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание - ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55,ал.3 от НК по-лекото наказание предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода - глоба не се налага. На основание чл.67, ал.3 от НК на всеки от обвиняемите Р.Р.С.-Р. и Д.Н.Р. през изпитателния срок на отложеното наказание лишаване от свобода се прилага пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. Обвиняемата Р.Р.С.-Р., родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, пенсионер, омъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, с ЕГН ********** и Обвиняемият Д.Н.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, осъждан, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че в периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в гр. София и с.Мелница, обл.Ямбол, в различни частни домове, при условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие, като извършители, държали високорискови наркотични вещества, всички с общо нето тегло 169,463 грама на обща стойност 1016,74 лева, както следва: - В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в апартамент, находящ се в гр. София, обл.София, ж.к.„Люлин“ № 158, ет.10, ап.52, действайки в съучастие, като извършители, без надлежно разрешително държали високорискови наркотични вещества - марихуана /коноп/, подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1, към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори - Списък I, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: марихуана /коноп/ с нетно тегло 1.771 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 8 тегловни процента, на стойност 10.62 лева и марихуана /коноп/ с нетно тегло 2.872 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 11 тегловни процента, на стойност 17.23 лева. - В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в избено помещение на къща, находяща се в с. Мелница, обл.Ямбол, ул.„Стефан Караджа“ №1, действайки в съучастие, като извършители, без надлежно разрешително, държали високорискови наркотични вещества - марихуана /коноп/, подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1, към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори - Списък I, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: марихуана /коноп/ с нетно тегло 107.94 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,5 тегловни процента, на стойност 647.64 лева; марихуана /к
Д.Н.Р.
Р.Р.С.Р.
В законна сила на 5.5.2017г.
12 НОХД No 668/2016, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.И.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 9.5.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Н.И.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила Определение № 118 от 12.09.2011 година по гр.дело № 365/2011 година по описа на Районен съд - гр. Елхово, да издържа свой низходящ - малолетното си дете И.Н.Д. с ЕГН - **********, като му заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лева, платими чрез майката и законен представител на детето – М.П.Г., в периода от месец юли на 2014 година до месец септември на 2016 година включително, в град Елхово, обл.Ямболска, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно 27 месечни вноски, общо в размер на 2 160.00 лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 и чл.54, във вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. чл.42б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като определя следните пробационни мерки – 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИЗНАВА подсъдимият Н.И.Д., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила Определение № 118 от 12.09.2011 година по гр.дело № 365/2011 година на Районен съд - гр. Елхово, да издържа своя син И.Н.Д. с ЕГН - **********, като му заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лева, в периода от месец юни на 2012 година до месец юни на 2014 година включително, в град Елхово, съзнателно не изпълнил това си задължение и го ОПРАВДАВА по обвинението в тази част, касаещо 25 месечни вноски, общо в размер на 2000.00 лева ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.И.Д.
Мотиви от 9.6.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
13 НОХД No 185/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 9.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.М. /I. M./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, неженен, неграмотен, земеделски работник, неосъждан, без документи за самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в периода от 17.04.2013г. до 19.04.2013г. в района на 165 гранична пирамида, находяща се в землището на село Странджа, общ.Болярово, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия И.М. /I. M./, с установена по-горе самоличност, наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.
Мотиви от 5.6.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
14 НОХД No 386/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С.Р. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 10.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.С.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и адрес ***, български гражданин, със средно образование, механик в автосервиз „***“, осъждан -реабилитиран, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2014 година, около 16.00 часа в село Лалково, община Елхово, област Ямбол, ул. „Г.Д.“, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Мерцедес“ с рег.№ ***, без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №46462 от 18.09.2012 година на Началник Отдел „Пътна полиция“ при СДВР-София, влязло в законна сила на 27.02.2014 година – престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата.
Д.С.Р.
Мотиви от 29.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
15 НОХД No 164/2017, I състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 10.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 145 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимата М.Д.Д. и нейния защитник – адв. Весела С. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимата М.Д.Д., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна неосъждана, ЕГН – ********** се признава за ВИНОВНА в това, че на 30.07.2016 година, около 23.30 часа на път Ш-7009, км.5 между село Бояново и село Жребино, област Ямбол, при управление на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с рег.№ ***, собственост на „***" ЕООД град Ямбол, без да има необходимата правоспособност по см. на чл,150 от Закона за движение по пътищата, съгласно който „Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4", нарушила правилата за движение по пътищата, установени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата, съгласно който: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“; чл.20, ал.1 от Закона за движение по пътищата, съгласно който: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ и чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата, съгласно който:„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на С.Р.П. ***, изразяваща се в контузия на гръден кош с фрактура на седем ребра двустранно и ограничения в плевралния излив в ляво, причиняващи трайно затруднение движението на снагата за срок повече от тридесет дни - престъпление по чл.343, ал.3, б. „А“, вр. ал.1, б. „Б“, вр. чл.342, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343, ал.3, б. „А“, вр. ал.1, б. „Б“, вр. чл.342, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на М.Д.Д. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК така определеното спрямо М.Д.Д. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 330.10 лева, направени в хода на ДП, следва да се заплатят от подсъдимата М.Д.Д., в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР- Ямбол. Разноските по делото в размер на 88.05 лева, направени в хода на съдебното производство се заплащат от подсъдимата М.Д.Д., в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Елхово. Веществени доказателства по делото - няма.
М.Д.Д.
В законна сила на 10.5.2017г.
16 АНД No 398/2016, II състав КАТ С.Й.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ЕЛХОВО,
ОД НА МВР - ЯМБОЛ
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.5.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 16-0261-000262 от 10.06.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР Елхово К. Г. К., В ЧАСТТА, с което на С.Й.В. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл.137Е от ЗДвП. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000262 от 10.06.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на С.Й.В. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 1.6.2017г.
17 АНД No 87/2017, II състав МВР Г.А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.5.2017г.
НП-изменено Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0261-000603 от 29.12.2015 година на Началника на РУ на МВР К. К., с което на Г.А. ***, ЕГН – **********, е наложено за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отм/ административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл.315, ал.1, т., вр. с чл. 249, т.1 от КЗ /отм/, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400.00 /четиристотин/ на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.6.2017г.
18 НОХД No 551/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 12.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.А.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско и турско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015 година около 17.00 часа в района на ГКПП – Лесово, община Елхово, обл. Ямбол управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Мерцедес“ с рег. № 34 EY 8432 с прикачено към него полуремарке с рег. № 34 FH 2514, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство за измерване тип „Дрегер 7410 +“ със сериен номер ARSM, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.54, вр. чл. 2, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият М.А.М., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият М.А.М., ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 22.50 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................ /ЯНА АНГЕЛОВА/
М.А.М.
Мотиви от 12.6.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
19 НОХД No 53/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ТОПОЛОВГРАД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
С.А.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 15.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 157 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С., подсъдимия С.А.Н. и неговия защитник - адв.М.Т. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ С.А.Н., роден на *** ***, обл. Хасково, ул. „***“, № 1, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, в момента в затвора гр. ***, ЕГН – **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2015 година в района на 11-ти граничен репер, землището на с. Филипово, общ.Тополовград, без разрешение на надлежните органи на властта, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - А.С.Х.С. /A.S. H.S./, роден на *** г. в гр.Захо, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, Д.С.Н. /J.S. N./, родена на *** г. в гр.Захо, Ирак, живуща ***, гражданин на Република Ирак, Д.А.Б. /J. A. B./, родена на *** г. в гр.Ханге, Ирак, живуща ***, гражданин на Република Ирак, Х.А.Б. /K. A. B./, роден на ***г***, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, З.А.Б. /Z. A. B./, роден на *** ***, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак и Б.Д.Х. /B.D. H./, роден на *** г. в гр.Захо, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, като преведените лица не са български граждани и едно от тях не е навършило 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият С.А.Н. престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2500.00 лева /две хиляди и петстотин лева/. На основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС наложеното наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно от подсъдимия С.А.Н. при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл. 59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК при изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на подсъдимия С.А.Н., следва ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което Н. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 10.11.2015 година до 04.12.2015 година, както и времето, през което Н. е бил задържан по реда на НПК с Постановление на РП – Тополовград по чл. 64, ал.2 от НПК за времето от 08.11.2015 година до 10.11.2015 година. Направените в хода на ДП разноски в размер на 600.00 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на РД „ГП“ – Елхово. Направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 14.87 лева се заплащат от подсъдимия в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. От деянието, извършено от подсъдимият, не са настъпили имуществени вреди. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД №53/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.А.Н.
В законна сила на 15.5.2017г.
20 АНД No 255/2017, II състав КАТ Н.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И. ***, ЕГН **********, против наложената му ГЛОБА с ФИШ серия С, № 0424327 от 29.10.2016 година, съставен от Петър Караджов - мл. автоконтрольор при РУ на МВР Елхово, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 255/2017 година по описа на РС – Елхово. ИЗПРАЩА жалбата ведно с преписката на РУ Елхово при ОД на МВР Ямбол, за произнасяне по компетентност съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2017г.
21 НОХД No 231/2017, III състав Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.П.,
В.А.С.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Разпореждане от 16.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по настоящото НОХД № 231/2017 година по описа на РС- Елхово. ВРЪЩАМ делото на РП- Ямбол за отстраняване на констатираните посочени в обстоятелствената част на настоящото разпореждане съществени нарушения на процесуалните правила. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на въззивно обжалване и протест по реда на гл.22 от НПК, с частна жалба и частен протест пред ОС-Ямбол, в 7-дневен срок, считано от връчването му.
22 АНД No 596/2016, III състав МВР Х.С.Н. РС ПБС- ЕЛХОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 17.5.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №79 от 02.09.2016 година на Началника на РС ПБЗН-гр.Елхово – Стоян Г. Тенев, В ЧАСТТА му, с която на Х.С.Н., с ЕГН **********, с адрес ***, за извършено нарушение по чл.20 т.3 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. на МВР за ПНПБЕО вр.с чл.47 ал.1 и ал.2 т.1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП, е наложено на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР административно наказание - глоба в размер на 100 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 100 лева на 50 /петдесет/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
23 НОХД No 317/2016, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.И.,
С.В.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 19.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите С.В.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, ЕГН – ********** и С.С.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГ „***“ - гр.Елхово, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВНИ в това, че за времето от около 19.00 часа на 08.08.2015 година до около 15.00 часа на 09.08.2015година в гр. Елхово, обл. Ямболска, от двора на частен дом, находящ се на ул.„***“, № 49, действайки в съучастие като извършители, отнели чужди движими вещи - 1брой електрожен с неустановена марка и модел, 1 брой стартер за автомобил „***“ и 1брой динамо за автомобил „***“, всички на обща стойност 350.00 лева от владението на собственика им Д.А. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на извършеното от тях деяние и да ръководят постъпките си, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.В.А. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. на основание чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.И. на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред учащите в учебното заведение, където учи подс. И. - ПГ „***“ - гр.Елхово. ПРИЗНАВА подсъдимите С.В.А. и С.С.И., двамата със снета по-горе самоличност, за ВИНОВНИ в това, че за времето от около 21.30 часа на 15.08.2015 година до около 02.00 часа на 16.08.2015 година в гр. Елхово, обл. Ямболска, от неоградено дворно място, находящо се на ул.„***“, № 38, действайки в съучастие като извършители, противозаконно отнели чуждо моторно превозно средство - товарен автомобил марка „***“ с peг. № ***, на стойност 1900.00 лева, от владението на Н.А.Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползват, като са последвали повреди на превозното средство - деформирани и увредени: преден ляв мигач; преден ляв калник и подкалник; облицовка на предна броня - лява част; преден ляв носач и предна лява полуоска; предни лява и дясна джанти и задна лява джанта; деформации по горната част на рамка на лява врата и част от ляв панел, надлъжна задирна деформация по десен панел; деформация по предна лява част на преден капак, на обща стойност 1101.00 лева и МПС е изоставено без надзор в гр. Елхово на кръстовището на ул.„Г. ***, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на извършеното от тях деяние и да ръководят постъпките си, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, предл. 1 и 2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.В.А. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. на основание чл.346, ал.2, т.1, предл. 1 и 2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.И. на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред учащите в учебното заведение, където учи подс. И. - ПГ „***“ - гр.Елхово. На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият С.В.А., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за двете деяния, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият С.С.И., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за двете деяния, а именно – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред учащите в учебното заведение, където учи подс. И. - ПГ „***“ - гр.Елхово. ОСЪЖДА подсъдимите С.В.А. и С.С.И., двамата със снета по-горе самоличност, като непълнолетни действащи със съгласието на своите родители съответно К.Д.Д. и С.Б.И. - родители на С.С.И. и С.А.Х. и В.С.А. - родители на С.В.А., на основание чл. 45 от ЗЗД да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданският ищец Н.А.Д. ***, ЕГН – **********, сумата от 1101.00 лева /хиляда сто и един лева/, представляваща обезщетение за претърпените от Д. в резултат на деянието по чл. 346, ал.2, т.1 от НК имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 16.08.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на гражданският ищец Н.Д. направените по делото разноски в размер на 400.00 лева /четиристотин лева/. ОСЪЖДА подсъдимите С.В.А. и С.С.И., със снета по-горе самоличност, да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 лева /петдесет лева/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите С.В.А. и С.С.И., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 143.54 лева /сто четиридесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 64.53 лева /шестдесет и четири лева и петдесет и три стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – иззета дактилоскопна следа и натривки, след влизане в сила на присъдата, ДА ОСТАНАТ ПРИЛОЖЕНИ по делото. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 13 кг меден проводник и 21 кг железни части, намиращи се на съхранение в ЕРС, като части от вещите – предмет на кражбата, след влизане в сила на присъдата ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика на откраднатите вещи - Д. А. ***. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
С.С.И.
С.В.А.
Мотиви от 16.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
24 ЧНД No 208/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Т.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.5.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от Наказателният кодекс на осъдения И.Т.Т., роден на *** ***, общ.Болярово, обл.Ямбол ул. „Странджа " №37, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан, ЕГН**********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с: Определение № 280/28.06.2016 год. по НОХД № 335/2016 год. по описа на PC-Елхово, влязло в сила на 28.06.2016 год. и Определение № 106/29.03.2017 год. по НОХД № 77/2017 год. по описа на PC-Елхово, влязло в сила на 29.03.2017 год., в размер на най – тежкото от тях, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 41, ал. 6 от НК, вр. чл. 57, ал.1, т.2 б.б от ЗИНЗС, първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо наказание пет месеца лишаване от свобода изцяло изтърпяното, в периода 30.01.2016г. – 30.06.2016г., включително, със зачитане и на предварително задържане, наказание лишаване от свобода по НОХД № 335/2016 година на РС – Елхово. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание пет месеца лишаване от свобода наказанието глоба в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева по Определение № 106/29.03.2017 год. по НОХД № 77/2017 год. по описа на PC-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, ДА СЕ УВЕДОМИ Бюро съдимост при РС- Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово, за сведение.
И.Т.Т.
Мотиви от 5.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
25 НОХД No 272/2016, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.В.А.,
И.Ж.Т.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 22.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***9А, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в ХІ клас в ПГ по МСС с.***, неосъждан, ЕГН - ********** и С.В.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***5, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВНИ в това, че в неустановен с точност час в периода от 20.00 часа на 11.01.2016 г. до 08.00 часа на 12.01.2016 г., в гр.Елхово, обл.Ямболска, от цех за производство на дограма, находящ се на ул. „***“, № ***, действайки в съучастие като съизвършители, отнели чужди движими вещи - кафява ПВЦ рамка с размери 52см/151 см /неотваряем прозорец/, кафява ПВЦ рамка с размери 60см/152 см /неотваряем прозорец/, кафява ПВЦ рамка с размери 88см/152 см /неотваряем прозорец/, бяла ПВС врата с размери 79см/257см /разделена на три части с отваряемо горно прозорче/, бяла ПВЦ рамка с размери 118см/134 см /неотваряем прозорец/ и бяла ПВС врата с размери 71/222см /с дръжка/, всички на обща стойност 698.00 лева, собственост на „*** БГ“ гр.Елхово с ЕИК ***, от владението на Д.А.Ш., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане в сила на присъдата. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите И.Ж.Т. и С.В.А., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 48.30 лева /четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 14.41 лева /четиринадесет лева и четиридесет и една стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
С.В.А.
И.Ж.Т.
Мотиви от 15.6.2017г.
26 НОХД No 264/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Д.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 23.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 166 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А С от една страна и подсъдимия Б.Д.Б. и неговият защитник адв.Димитър Николов Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Б.Д.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 06.05.2017 година, около 22.45 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Стара планина", по улица „Лозенград" и по улица „Булаир", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Ситроен", модел „Берлинго" с рег.№У 1390 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,99 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+" с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на Б.Д.Б. се налага наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Б.Д.Б. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.2 вр чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343г, във вр. чл.343б, вр.чл.37, т.7 от НК на Б.Д.Б. се налага наказание – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма.
Б.Д.Б.
В законна сила на 23.5.2017г.
27 АНД No 88/2017, III състав Общини СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и необосновано Наказателно постановление № 7801000153/15.02.2017г., издадено от Х. Д. Х. в качеството му на Кмет на Община Болярово, с което на „СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ”ЕООД, с ЕИК 204037585, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.38, вх.3, ет.7, ап.20, представлявано от Управителя И.А.Н., с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.14 ал.1 от ЗМДТ.
В законна сила на 21.6.2017г.
28 АНД No 89/2017, III състав Общини СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и необосновано Наказателно постановление № 7801000151/15.02.2017г., издадено от Х. Д. Х. в качеството му на Кмет на Община Болярово, с което на „СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ”ЕООД, с ЕИК 204037585, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.38, вх.3, ет.7, ап.20, представлявано от Управителя И.А.Н., с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.14 ал.1 от ЗМДТ.
В законна сила на 21.6.2017г.
29 АНД No 126/2017, I състав КАТ А.Я.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000662 от 06.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на А.Я.С. ***, ЕГН **********, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000662 от 06.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на А.Я.С. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
В законна сила на 16.6.2017г.
30 АНД No 161/2017, I състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1073 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 16.6.2017г.
31 АНД No 163/2017, I състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1075 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 16.6.2017г.
32 АНД No 258/2017, II състав МВР П.Т.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 29.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно-наказателно дело № 258/2017 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на П.Т. ***, ЕГН – **********, против Наказателно постановление № 3 от 20.04.2017 година, издадено от Директора на РДГП Елхово Деян Валентинов Моллов и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд Средец ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2017г.