РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 50/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.Г.К. Х.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.5.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на *** година в гр. *** с Акт № *** от *** година на община *** граждански брак между П.Г. ***, ЕГН ********** и Х.К.К. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи брачното си фамилно име – К.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака семейното жилище, находящо се в гр. ***, на ул. „***“ № 15, лична собственост на съпруга Х.К., да се ползва от последния, като съпругата е напуснала същото и за в бъдеще няма претенции за ползването му. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА П.Г. ***, ЕГН ********** и Х.К.К. ***, ЕГН **********, да заплатят по сметка на РС- *** по 7.50 лева държавна такса за допускането на развода, както и по 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.5.2017г.
2 Гражданско дело No 601/2016, II състав Делба П.С.С.,
И.А.С.
Е.Т.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 601/2016г. по описа на ЕРС, поради липса на предмет на делбата. ОСЪЖДА всеки от съделителите П.С.С. с ЕГН – **********,***, И.А.С. с ЕГН – **********,***, двамата с адрес за призоваване в град ***, ул. „***”, № 7, чрез адв. И.Ч. и Е.Т.С. с ЕГН - ********** ***, със съдебен адрес *** – кантората на адв. Д. М.С., ДА ЗАПЛАТИ поотделно държавна такса в размер на по 15.00 лева /петнадесет/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка Районен съд *** на основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и по 5.00 /пет/ лева д.т. при служебно издаване на изп. лист, вносими по сметка на ЕРС. НЕ УВАЖАВА направеното с отговора на исковата молба искане от ответника Е.Т.С. с ЕГН - **********, за присъждане на разноски в настоящото производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.5.2017г.
3 Гражданско дело No 126/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.Г.,
Д.В.Г.
М.Д.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 9.5.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от Д. Х.Г. и Д.В.Г.,***, чрез процесуалният им представител адв. С.И., против М.Д. ***, искова молба с вх. № 613 от 14.03.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищците в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 126 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до Д.Х.Г. и Д.В.Г.,***, чрез процесуалният им представител адв. С.И., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 20.5.2017г.
4 Гражданско дело No 129/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.З.И. И.Й.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 9.5.2017г.
ВРЪЩА ОБРАТНО подадената от И.З.И., като непълнолетен действащ със съгласието на своя баща и законен представител – З.И. ***, против И.Й.П. ***, искова молба с вх. № 650 от 17.03.2017г. и приложенията към нея, поради неотстранени от ищеца в срок нередовности по същата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 129 по описа за 2017г. на ЕРС. Определението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до И.З.И., като непълнолетен действащ със съгласието на своя баща и законен представител – З.И.Р., препис от която не се представя за връчване на ответната страна.
В законна сила на 24.5.2017г.
5 Гражданско дело No 134/2009, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ВИЧВАН-Г ООД С.Г.Г.,
И.А.К.,
Б.И.К.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.5.2017г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот, находящ се в гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Пирин”, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.573 по кадастралната карта на гр. Елхово, одобрена със Заповед № РД – 18 -103 от 28.11.2008 година на Агенцията по кадастъра, целият с площ по кадастралната карта 464 кв.м., а по документи за собственост с площ от 444 кв.м., идентичен с ПИ №573, в кв. 119 по последния регулационен план на гр. Елхово, при граници на имота: ПИ № 27382.500.7241; ПИ №27382.500.7153; ПИ №27382.500.574; ПИ №27382.500.577 и ПИ №27382.500.7103, съсобствен между „ВИЧВАН – Г” ООД гр. Бургас, С.Г.Г., Б.И.К. и И.А.К. при квоти както следва: 131/240 ид. ч - за „Вичван - Г” ООД, 64/240 ид. ч. - за С.Г., 20/240 ид. ч. - за Б.К. и 25/240 ид. ч. - за И.К., с построените в имота сгради както следва: СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.2 – ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, със застроена площ от 98 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ДЮКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с изба, съсобствена между за „ВИЧВАН – Г” ООД и Б.И.К., при квоти: за „ВИЧВАН – Г” ООД – 20/24 ид. части и за Б.И.К. - 4/24 ид. части; СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.3 – постройка на допълнително застрояване, със застроена площ от 8 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КУХНЯ, съсобствена между С.Г.Г. и „ВИЧВАН – Г” ООД, при следните квоти: за С.Г.Г. – 16/30 ид. части, за „ВИЧВАН – Г” ООД – 14/30 ид. части; СГРАДА с идентификатор № 27382.500.573.1 – сграда за търговия, със застроена площ от 37 кв.м., по документи за собственост ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, салон и клозет със застроена площ от 35 кв.м., съсобствена между И.А.К. и „ВИЧВАН – Г” ООД при следните квоти: за И.А.К. – ? ид. част и за „ВИЧВАН – Г” ООД – ? ид. част, с действителна пазарна стойност на посочените по – горе имоти 8 020 лева /стойност на дворното място/ , като получената от публичната продан сума да бъде поделена между съделителите, съобразно техните квоти от правото на собственост, установени с решението по допускане на делбата. ОСЪЖДА „ВИЧВАН – Г” ООД гр. Бургас, ул. „***, ет.1, с ЕИК 812224850, да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 175.10 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.Г. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 85.55 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Б.И.К. ***, ЕГН ********** да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 26.80 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.А.К. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса по сметка на РС – Елхово за извършване на делбата в размер на 33.42 лева, както и 5.00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Ямбол чрез РС – Елхово в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:_____________
6 Гражданско дело No 220/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.К. Д.И.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 23.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 220/2017 година по описа на РС – Елхово, поради направеният ОТТЕГЛЯНЕ на предявената от М.А.К. ***, чрез пълномощник адв. Д. Д. ***, съдебен адрес ***, против Д. ***2, искова молба за развод с правно основание чл.49, ал.1 от Семейния кодекс поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака без произнасяне от съда относно вината за разстройството на брака. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
7 Гражданско дело No 24/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.И. Й.Т.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 06.07.1986 година в град Болярово, обл.Ямбол, за което е съставен акт за граждански брак №4/06.07.1986г. от ОбНС-гр.Болярово, граждански брак между Й.Т.И.,***, к-с „Възраждане“, ул.”Македония” №81А, ет.4, ап.10, с ЕГН ********** и К.Д.И., с настоящ адрес ***6, с ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.3 вр.с ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56, ал.1 от СК, ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Болярово, обл.Ямбол, ул. "Граничарска" №29, бл.№1, вх.Б, ет.4.ап.18, представляващо апартамент със ЗП от 65.41 кв.м., собственост на съпрузите като придобито под режим на СИО, на съпругата Й.Т.И., с ЕГН **********, като съпруга К.Д.И., с ЕГН **********, го е напуснал и няма претенции за ползването му. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата Й.Т.И., с ЕГН **********, да продължи и за в бъдеще да ползва брачното си фамилно име – И.. ОСЪЖДА Й.Т.И.,***, к-с „Възраждане“, ул.”Македония” №81А, ет.4, ап.10, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.Д.И., с настоящ адрес ***6, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.2 – адв.П.Б. ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК. След влизането на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на Областно звено „ГРАО”-Ямбол и на Бюро „Съдимост” при РС-Елхово, на основание чл.107, ал.1 от ПАС.
8 Гражданско дело No 154/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.Ж.Е. Д.Б.Л. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 26.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 61 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, по силата на която: ИЗМЕНЯ определеният размер на месечната издръжка, присъдена с Определение № 103/18.09.2015г., постановено по гр.дело № 187/2015г. по описа на РС-Елхово, в полза на малолетното дете Ж.Ж.Е., родено на *** г., от 70.00 лева на 115.00 лева, като Д.Б.Л., с ЕГН – ********** ***, се задължава да заплаща на Ж.Д.Е. с ЕГН – ********** *** в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Ж.Ж.Е., родено на ***г., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесети/ лева, считано от 01.04.2017 година, платима до 20-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до настъпването на събитие, водещо до промяна или до прекратяване на издръжката. Разликата в издръжката за месеците април и май на 2017 г. в общ размер на 90.00 лева ответницата Д.Б.Л., с ЕГН – **********, се задължава да заплати до края на м. юли 2017 година. Разноските по делото остават така, както са ги направили страните. Настоящото спогодба е сключена между страните при месечен доход на ответницата Д.Б.Л., с ЕГН – **********, в размер на 477.00 лева. ОСЪЖДА ответницата Д.Б.Л. с ЕГН – ********** ***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 32.40 /тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. На основание чл.234 ал.3 от ГПК постигнатата между страните съдебна спогодба има значение на влязло в сила решение. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 154/2017г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чред ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 3.6.2017г.