РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 344/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Д.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №47-0000212/15.06.2015г. на Началника на ОО”АА”гр.Ямбол – Д.Б, с което на Д. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на основание чл.178а, ал.7, т.1, предл.1-во от Закона за движение по пътищата, за извършено административно нарушение по чл.43, ал.1,т.1 б.“а“ предл.2-ро от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС във вр. Приложение №5, част II, раздел I, точка III, буква А, т.1.2.2 от същата Наредба. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
2 АНД No 711/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №№47-0000352 от 29.10.2015г. издадено от Началник ОО "АА", гр.Ямбол, с което на С.К. /S.K/, роден на ***г., живущ в Република Турция, за нарушение на чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н -3 от 07.04.2009 г. на Министъра на транспорта на основание чл.93в, ал.17, т.4 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лева. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски административен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 АНД No 42/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000330 от 16.11.2015г. на Директора на Дирекция „ИТ” гр. Ямбол С.Н.И, с коeто на „В-Н.” ЕООД с ЕИК 130765203, със седалище в гр.София, представлявано от управителя Т.Н.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 2500.00 лева на основание чл.128, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 1.6.2016г.
4 АНД No 43/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000309 от 16.11.2015г. на Директора на Дирекция „ИТ” гр. Ямбол С.Н.И., с коeто на „В.-Н.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр.София, представлявано от управителя Т.Н.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на основание чл.128, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САКНЦИЯ от 3000.00 /три хиляда/ лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 1.6.2016г.
5 НОХД No 158/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Е.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 10.5.2016г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Е.К. /D. E. K./, роден на *** година в гр.Уанги, Република Гана, живущ ***, гражданин на Република Гана, с полувисше образование, учител, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2013 година в района на 233 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл. Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимият за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Е.К.
Мотиви от 10.6.2016г.
В законна сила от 26.5.2016г.
6 АНД No 58/2016, III състав КАТ И.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №15-0261-000528 от 20.11.2015г., издадено от ВНД Началник на РУ-Елхово, с което на И.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183 ал.5 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 лева, за извършено административно нарушение по чл.119 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила от 1.6.2016г.
7 НОХД No 240/2016, II състав Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 12.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И № 192 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т.К. от една страна и подсъдимия А.И.И. и неговият защитник адв.Д.А. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден, в периода от средата на месец март 2016 година до 20.04.2016 година в с.***, обл. Ямболска, в имот, находящ се на ул. „***“, № 4, сам е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол, район Елхово, свързвайки полипропиленова тръба сечение 1/2 от имота директно към централния водопровод, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия А.И.И. при условията на пряк умисъл. От престъплението, извършено от подсъдимия А.И.И. няма данни да са претърпени имуществени щети и по делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното от подсъдимият А.И.И. престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание глоба. По делото няма направени разноски и няма приобщени веществени доказатлества. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 240/2016 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.И.И.
В законна сила от 12.5.2016г.
8 АНД No 803/2015, II състав Агенция "Митници" О.Ф.О. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.5.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 414/19.11.2015 година, издадено от Зам.началник на Митница Бургас – Г. С. Г., САМО В ЧАСТТА, с която по т. 2 на О. ***, ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2860.00 лв. на основание чл.233, ал.3, във вр. с ал.1 от Закона за митниците, представляваща 250% от продажната цена на стоката, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА на 2288.00 лева /две хиляди двеста осемдесет и осем лева/, съставляващи 200% от продажната цена на стоките предмет на нарушението. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №414/19.11.2015 година, издадено от Зам. Началника на Митница Бургас – Г. С. Г., в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. На основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН ОСЪЖДА жалбоподателя О. ***, ЕГН – **********, да заплати по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 22.28 лева /двадесет и два лева и двадесет и осем стотинки/, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт също по сметка на ЕРС. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
9 АНД No 90/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Й.Н.И. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 14.5.2016г.
НП-измененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 587/29.12.2015 година, издадено от Зам.Началник на Митница Бургас – Г. С. Г., САМО В ЧАСТТА, с която на Й.Н.И. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове. ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 587/29.12.2015 година, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари, марка „LM“, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 30 броя кутии по 20 къса в кутия и цигари, марка „PALL MALL“, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 30 броя кутии по 20 къса в кутия РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 9.6.2016г.
10 НОХД No 84/2016, II състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 16.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 205 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителят на РП-Елхово – прокурор А. С., подсъдимият И.С.М. и неговия защитник - адв. И. И. от АК- Ямбол, съгласно което: Подсъдимият И.С.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, трудово ангажиран, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2015 година в землището на с.***, обл. Ямболска, се е заканил на Г.М.М. с убийство (чрез нанасянето на удари в областта на тялото и главата, събличане на дънките и обувките на М. и бутайки я към реката, заканвайки се, че ще я удави) и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.С.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият И.С.М. престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.1 от НК във вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66 от НК се отлага от изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението от съда. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма иззети веществени доказателства. По делото няма направени разноски. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият И.С.М. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 258/2015 година по описа на РУ на МВР - Елхово спрямо подсъдимия И.С.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 84/2016 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
И.С.М.
В законна сила от 16.5.2016г.
11 АНД No 824/2015, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.И.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.5.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000544 от 20.11.2015 година на ВНД Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на С.И.М. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отменен/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 14.6.2016г.
12 НЧХД No 843/2015, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Г.Д.К. И.М.К.,
Б.Б.В.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 17.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимите - И.М.К., роден на *** ***, с поС.ен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН – ********** И - Б.Б.В., роден на *** година в гр.***, с поС.ен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, за НЕВИНОВНИ в това, че на 23.06.2015г. около 17.30 часа в с.***, обл.Ямбол, пред краварника на тъжителя, находящ се в Стопанския двор на с.***, в двора, действайки в съучастие помежду си като извършители , чрез нанасяне на множество удари по цялото тяло с дръжка на вила и друг прът, са причинили на тъжителя Г. ***, лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК - престъпление по чл.130 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.304 НПК ги ОПРАВДАВА по така повдигнатото им с тъжбата обвинение. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Д.К., с ЕГН **********,***, против подсъдимите И.М.К., с установена по-горе самоличност и Б.Б.В., с установена по-горе самоличност, граждански иск за солидарно заплащане на сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща претендирано обезщетение за причинени на тъжителя Г.Д.К. неимуществени вреди от вмененото на подсъдимите с тъжбата престъпление по чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.К.
Б.Б.В.
Мотиви от 17.6.2016г.
13 НОХД No 256/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.М.О. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Ш.М.О. и неговият защитник адв. С. *** от друга страна, както следва: Подсъдимият Ш.М.О., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, извън регулацията № 1, с адрес ***, извън регулацията № 1, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: на 30.04.2016 година, около 02.00 часа, в района на ГКПП - Лесово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № ARSM 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Ш.М.О. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното на подсъдимия Ш.М.О. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1,т.7 от НК на подсъдимия Ш.М.О. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 256/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Ш.М.О.
В законна сила от 18.5.2016г.
14 НОХД No 257/2016, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Тодор Куюмджиев от една страна и обвиняемия – С.Х. и неговия защитник адв. Й. от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.Х., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Омуртаг, живущ ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 06.05,2016 г., в района на 240 гранична пирамида, землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, превел през границата на страната от Р Турция в Р България, група от хора, както следва: 1.Робар Рамадан Хосен, роден на *** г. в Сирия, 2.Джефан Файсал Хосен, роден на *** г. в Сирия, 3.Азад Рамадан Хосен, роден на *** г. в Сирия, 4.Иван Файсал Хосен, роден на *** г. в Сирия, 5.Салам Рашед Абди, роден на *** г. в Сирия, 6.Фархад Абдулхамид Рамадан, роден на *** г. в Сирия, 7.Ахмад Ракан Абди, роден на *** г. в Сирия, 8.Сами Мухамад Халед, роден на *** г. в Сирия, 9.Абдулхамид Салех Рамадан, роден на *** г. в Сирия, 10.Хамдо Халуш Халаф, роден на *** г. в Сирия, 11.Газале Абдулхамид Рамадан, родена на *** г. в Сирия, 12.Диана Абдулхамид Рамадан, родена на *** г. в Сирия, 13.Джиян Наджи Халаф, родена на *** г. в Сирия, 14.Хевда Абдулрахим Рамадан, 07.09.2015 г. в Сирия, 15.Фатима Немат Хосен, родена на *** г. в Сирия 16.Ясмин Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 17.Нашмин Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 18.Гюлистан Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 19.Мухамад Байан Юсеф, роден на *** г. в Сирия, 20.Аала Байан Юсеф, родена на *** г. в Сирия, 21.Раушан Резан Халил, роден ана *** г. в Сирия, 22.Гюлчин Сами Халед, родена на *** г. в Сирия, без разрешение от надлежните органи на властта, като шест от преведените не са навършили 16 годишна възраст и преведените през границата са чужди граждани - престъпление по чл.280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК Деянието е извършено от обвиняемия С.С.Х. с ЕГН ********** при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемият С.С.Х. с ЕГН ********** по чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на които на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението На основание чл. 280, ал. 2, т.1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК във вр.чл.55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК НАЛАГА наред с предвиденото наказанието лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 5000 лева. На основание чл. 280, ал. 2, т. 1 и т.3 във вр. ал. 1 от НК във вр.чл.55, ал.3 и вр.ал.1 от НК НЕ СЕ НАЛАГА наказанието, предвиденото наред с наказанията лишаване от свобода и глоба, конфискация на част или цялото имущество на дееца. РАЗНОСКИТЕ по досъдебното производство общо в размер на 300.00 лева за превод на основание чл.189, ал.3 от НПК се заплащат от обвиняемия в полза на Републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №257/2016 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на производството е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.С.Х.
В законна сила от 18.5.2016г.
15 НОХД No 258/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т.К от една страна и подсъдимия А.И.В. и неговият защитник адв.Д.Г.А от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.И.В., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул„***”№70, българин, български гражданин, женен, с основно образование, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че в неустановен ден в периода от 05.03.2016 година до 04.05.2016 година в с.Бояново, обл. Ямбол в имот находящ се на ул.„***”№70 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД- гр.Пловдив - осъществен директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез ел.проводник със сечение 4 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия А.И.В. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 258/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия А.И.В., с ЕГН ********** в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание „Пробация“ по настоящото НОХД №258/2016 година на ЕРС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.И.В.
В законна сила от 18.5.2016г.
16 АНД No 840/2015, IV състав КАТ П.И.М.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.5.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №15-0261-000238 от 29.06.2015г. на ВНД Началник РУП към ОДМВР Ямбол, РУ - Елхово,с което на П.И.М. - Т., с ЕГН **********,*** на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ЗДвП за осъществено административно нарушение на чл. 119, ал. 1 от Закон за движението по пътищата е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са й отнети 8 контролни точки, като законосъобразно и правилно. Решението ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол, чрез РС – Елхово, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
17 АНД No 23/2016, IV състав КАТ В.К.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № №15-0261-000093 от 23.04.2015 година на ВНД Началник РУП към ОДМВР Ямбол, РУ - Елхово, с което на В.К.Д., ЕГН********** *** на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за административно нарушение по чл.150 от ЗДвП ката незаконосъобразно.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Ямбол, чрез РС-Елхово.
18 НОХД No 191/2016, IV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.С.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 20.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2015 година около 05.30 часа, по път II-79, кръстовището с път 5308, разклон за с.***, община Болярово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо 806“ с рег.№*** РС, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 14-1204-001864 от 28.11.2014 година на Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – София, влязло в сила от 07.05.2015 година, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство да управление - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, във вр. ал.1 и вр. чл.2, ал.1 от НК и вр.чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение – затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.С.Д.
Мотиви от 3.6.2016г.
19 НОХД No 273/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Й.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 20.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стоянова от една страна и подсъдимия Ж.Й.И. и неговият защитник адв.Д.И.Д от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Ж.Й.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул„Васил Левски“ №2, българин, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това че на неустановен ден в периода от началото на месец април 2016година до 09.05.2016 година в с.Изгрев, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Васил Левски“№2 сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Ямбол, район Елхово - осъществил директен достъп до водоснабдителната система, чрез монтиране на спирателен кран и маркуч ? цола, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Ж.Й.И. по чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 273/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимия. С оглед вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на подсъдимия в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказания. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимия Ж.Й.И., с ЕГН ********** в хода на бързото производство мярка за неотклонение - „Подписка”, до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание пробация по настоящото НОХД №273/2016 година на ЕРС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа.
Ж.Й.И.
В законна сила от 20.5.2016г.
20 АНД No 830/2015, III състав КАТ А.Д.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №15-0261-000540 от 20.11.2015г., издадено от ВНД Началник на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Георгиев Койчев, с което на А.Д.П. с ЕГН **********, с адрес ***, са му наложени следните административни наказания: - на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лв.; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1,2 от ЗДвП – глоба в размер на 0 лева и на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лева, за извършени административни нарушения съответно – по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП; по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
21 АНД No 141/2016, II състав КАТ А.Д.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.5.2016г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0261-000515 от 06.11.2015 година, издадено от ВНД Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на А.Д.Р. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП за нарушение по чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
22 АНД No 142/2016, III състав КАТ Т.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000033/13.02.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОД на МВР-Ямбол, с което на Т.Д. /T.D./ гражданин на Република Румъния, роден на ***г. в Р Румъния, му е наложено на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ административно наказание – глоба в размер на 3 000 лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
23 НОХД No 279/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.И.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 26.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 218 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С. И., подсъдимият Г.И.Г. и неговият защитник - адв.С.Т. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2016 година, около 21.50 часа, в с. ***, общ. Болярово, обл. Ямболска, в посока от центъра на селото към изхода за с.***, общ. Болярово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Сеат“, модел „Толедо” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,78 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР 7410+” с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 54, ал. 1 от НК на Г.И.Г. се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият Г.И.Г. се НАЛАГА и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като при изпълнението на това наказание се приспадне времето, през което Г. е лишен от това право по административен ред. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства и няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 279/2016 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.И.Г.
В законна сила от 26.5.2016г.
24 АНД No 637/2015, IV състав КАТ В.В.З. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/№ 15-0261-000299/06.08.2015 година на ВНД началник РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, с което на В. В. З., ЕГН **********,*** на основание чл.179, ал. 3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 3000 лв. за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните
25 НОХД No 108/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.5.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 219 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.288, ал.1, т.1 от НПК съдебното производство по НОХД № 108/2016 година по описа на РС - Елхово и връща делото на РП - Елхово, за отстраняване на допуснатото в хода на ДП № 45/2015г. /Прокурорска преписка № 1359/2015 година по описа на РП-Елхово/ съществено процесуално нарушение, посочено в обстоятелствената част на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок от днес чрез Елховски районен съд пред Ямболски окръжен съд.
В законна сила от 4.6.2016г.
26 АНД No 114/2016, IV състав КАТ З.М.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0261-000599/29.12.2015 година на Началник РУП – Елхово при ОД МВР – Ямбол, с което на З.М.Т., с ЕГН **********,***, на основание чл. 179, ал. 2 ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 20, ал. 2 ЗДвП, Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Ямбол на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
27 АНД No 169/2016, IV състав КАТ И.П.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0261-000009 от 21.01.2016г. на Началник РУ - Елхово при ОД МВР Ямбол, с което на И.П.И., ЕГН ********** *** на основание чл.638, ал.3 от Закона за движението по пътищата за извършено административно нарушение по чл.638, ал.3 от Кодекса да застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
28 НОХД No 280/2016, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.М.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 27.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия С.М.С. и неговият служебен защитник адв.Пламен Марков от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият С.М.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: В неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 16.05.2016 година в село ****, област Ямбол, ул.“****“ №5, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН „България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ- гр.Елхово – осъществил директен достъп до въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, чрез свързване на електрически проводник със сечение 4 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - Престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.”Б” от НК и чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 и т.6 от НК на С.М.С. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия С.М.С. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 280/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.50 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.М.С.
В законна сила от 27.5.2016г.
29 АНД No 847/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Х.Х.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15 - 0261 - 000538 от 20.11.2015 година на ВНД Началник РУП – Елхово при ОД МВР - Ямбол, с което на Х.Х. Н., ЕГН ********** ***, за административно нарушение по чл. 315, ал. 1 от КЗ на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00 лв. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
30 АНД No 849/2015, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР И.С.Б. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15 - 0261 - 000537 от 20.11.2015 година на ВНД Началник РУ – Елхово при ОД МВР - Ямбол, с което на И.С. Б., ЕГН ********** *** на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 600.00 лв. за нарушение по чл. 315, ал. 1 от КЗ, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА от 600.00 /шестстотин/ лева на 400.00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
31 НОХД No 228/2016, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 30.5.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия И.С.И. и неговият защитник адв.Димитров от АК-Ямбол от друга страна, както следва: Подсъдимият И.С.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работещ като механик в ЗК, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 09.10.2015 година около 08.30 часа в с.Стефан ***, обл.Ямбол от частен дом, намиращ се на ул.„***” № 22 отнел чужди движими вещи - парична сума в банкноти в размер на 1000 лева, от владението на собственика им Г.И.С. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои -престъпление по чл.194,ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.С.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.С.И. няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимия И.С.И. по чл.194, ал.1 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.2, б.”Б„ вр. чл.42а, ал.1 вр. ал.2, т.1 и т.2 вр. чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК му се определя наказание - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимия И.С.И. няма иззети веществени доказателства и няма направени разноски. Причинените имуществени вреди от извършеното престъпление от подсъдимия И.С.И. са възстановени напълно. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 228/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване. Като взе предвид вида и размера на наложеното на подсъдимия наказание, като се съобрази с това, че по делото е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване и влиза в сила от днес, съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия в хода на ДП мярка за неотклонение “Подписка” следва да бъзе отменена, поради което и на основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия И.С.И. в хода на ДП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за отменянето на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, с частна жалба и частен протест в седмодневен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.: 2.: СЕКРЕТАР:
И.С.И.
В законна сила от 30.5.2016г.