РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 362/2015, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи Я.И.В. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана молбата на Я.И.В., с ЕГН ********** ***, действащ, чрез пълномощник адвокат П.М.,***, за признаване за установено, че неговия дядо П. В.Ч., роден на *** година в гр.Одрин, Турция, б.ж. на с.***, обл.Ямболска, с последно местоживеене ***, е починал на 05.04.1934г. в с.***, обл.Ямбол, и бъде разпоредено на Община гр.Елхово да издаде Акт за смърт на лицето. Решението съгласно чл.546, ал.2 от ГПК подлежи на обжалване по общия ред – в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ОС гр. Ямбол.
2 Гражданско дело No 161/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.А.К.,
С.А.К.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.5.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 27.12.1993 година в град Елхово, община Елхово с Акт № 90 от 27.12.1993 година на Община Елхово, граждански брак между Я.А.К. ***, с ЕГН – ********** и С.А.К. ***, ЕГН - **********. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Я.А.К. да носи брачното си фамилно име – К.. След прекратяването на брака СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитото по време на брака при режим на СИО МПС - лек автомобил, марка „ОПЕЛ“, модел „КОРСА“ с peг. № ***, с рама № *** и двигател № ***, с основен цвят - СИН, със застрахователна стойност в размер на 300.00 лева, видно от Удостоверение № 044/12.04.2016г. на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - офис Елхово, след прекратяване на брака СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата Я.А.К. с ЕГН – ********** и тя става изключителен собственик на същия автомобил, без страните да си дължат парично уравняване по повод възлагането му на един от съпрузите. Придобитото по време на брака при режим на СИО друго МПС - лек автомобил, марка „ОПЕЛ“, модел „АСТРА“, с peг. № ***, с рама № *** и двигател № ***, с основен цвят - СИВ МЕТАЛИК, със застрахователна стойност в размер на 400.00 лева, видно от Удостоверение № 043/12.04.2016г. на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - офис Елхово, след прекратяване на брака СЕ ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругът С.А.К. с ЕГН – ********** и той става изключителен собственик на същия автомобил, без страните да си дължат парично уравняване по повод възлагането му на един от съпрузите. Придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО /без МПС/, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Съпрузите не са придобили при режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти, а по отношение на откритите на името на всеки от тях банкови сметки, няма да имат претенции след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Я.А.К. ***, с ЕГН – **********, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 16.00 лева /шестнадесет лева/ от които 10.00 лева за допускане на развода и 6.00 лева върху стойността на възложеното й в дял МПС, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.А.К. ***, ЕГН - **********, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 18.00 лева /осемнадесет лева/ от които 10.00 лева за допускане на развода и 8.00 лева върху стойността на възложеното му в дял МПС, както и 5.00 /пет/ лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2016г.
3 Гражданско дело No 304/2015, III състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ А.П.П. В.Л.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.5.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕДЯВЕНИТЕ от А.П.П. с ЕГН **********,***, против В.Л.Д. с ЕГН -**********,***, искове за заплащане на основание чл.240 и чл. 86 от ЗЗД на сумите от общо 1800.00 лева и 1000.00 щатски долара, предоставени на ответника като парични заеми от ищеца както следва: на 18.07.2011 година предоставена в заем сума от 1000.00 лева; на 22.08.2011година предоставена в заем сума от 300.00 лева; на 01.08.2011 година предоставена в заем сума от 500.00 лева; в периода от 05.11. до 08.11.2011 година предоставена в заем сумата 500.00 щатски долара и в периода от 19.09. до 23.09.2011 година предоставена в заем сума от 500.00 щатски долара, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от подаването на исковата молба в съда до окончателното плащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА А.П.П. с ЕГН **********, да заплати на В.Л.Д. с ЕГН -**********, направените по делото разноски в общ размер на 680.00 лева /шестстотин и осемдесет лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
4 Гражданско дело No 610/2015, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ ООД ВПЛ09 ЕООД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника „ВПЛ 09“ЕООД, с ЕИК 200606726, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Нейка Г. Димитрова в качеството й на Управител, че същият към 01.10.2015г. на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 от ГПК вр.с чл. 232 ал.2 вр.с чл.79 от ЗЗД вр.с чл.5, 6 и 9 от процесния Договор за наем на земеделски земи №180 от 19.03.2009г. и чл.92 от ЗЗД вр.с чл.25 от процесния Договор за наем на земеделски земи №180 от 19.03.2009г., ДЪЛЖИ на ищеца – „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ”ООД, с ЕИК 175366589, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Патриарх Евтимий" № 22, ет.1, представлявано от Л. Г. А., в качеството му на Управител, чрез пълномощника си по делото - адвокат М.Г.Д. ***, сума в общ размер на 2554.48 /две хиляди петстотин петдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/ лева, включваща: - сумата от 2 127.07 /две хиляди сто двадесет и седем лева и седем стотинки/ лева, представляваща неиздължено наемно плащане за стопанската 2013/2014г. по Договор за наем на земеделски земи от 19.03.2009г., сумата от 427.41 /четиристотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки/ лева, представляваща половината от дължимата неустойка по силата на чл. 25 от Договор за наем на земеделски земи №180 от 19.03.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението в съда - 01.10.2015г. до окончателното й изплащане, които суми са присъдени със Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК №1228 от 02.10.2015г., издадена по ч.гр.д. №499/2015г. по описа на ЕРС срещу ответника-длъжник. ОСЪЖДА ответника - „ВПЛ 09“ЕООД, с ЕИК 200606726, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Нейка Г. Димитрова в качеството й на Управител, да заплати на ищеца – „АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ”ООД, с ЕИК 175366589, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Патриарх Евтимий" № 22, ет.1, представлявано от Л. Г. А., в качеството му на Управител, чрез пълномощника си по делото - адвокат М.Г.Д. ***, направените от ищцовото дружество разноски по настоящото гражданско производство в общ размер на 283.99 /двеста осемдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, както и сумата от 151.09 /сто петдесет и един лева и девет стотинки/ лева, представляващи направени от ищеца-заявител разноски по заповедното производство. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
5 Гражданско дело No 618/2015, II състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др. Д.Б.Л. Ж.Д.Е. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 26.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Б.Л., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес ***, офис 3, адв. Д., ПРОТИВ Ж.Д.Е. с ЕГН - **********,***, ИСК с правно основание чл.127, ал.2, вр. с чл. 59, ал.9, вр. с чл. 143, ал.2 от СК за изменение на постановените с Определение № 103 от 18.09.2015г. за одобряване на спогодба между страните, постановено по гр.д. № 187/15г. по описа на ЕРС, мерки относно местоживеенето на детето Ж. Ж. Е. с ЕГН - **********, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Д.Б.Л., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес ***, офис 3, адв. Д., на основаниечл. 78,ал.3 ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Ж.Д.Е. с ЕГН - **********,***, сумата от 300.00 лева - направени по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от съобщаването на настоящото решение на страните.
6 Гражданско дело No 127/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Х.К.,
И.А.К.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 20.05.2001 година в с.Малък Манастир, обл.Ямбол с Акт № 1/20.05.2001. на Кметство с.Малък Манастир, общ.Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между Р.Х.К., с ЕГН **********,*** и И.А.К., с ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака дете – непълнолетната А. ИВАНОВА К., с ЕГН ********** да се предоставят на майката Р.Х.К., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на постоянния адрес на майката – с.Малък Манастир, обл.Ямбол, ул.“Г. С. Раковски“ № 3, а бащата И.А.К., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето А., всяка трета събота и неделя на месеца от 10.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден и тридесет дни през лятото и пет дни през зимата, които не съвпадат с годишния отпуск на майката и по всяко време по взаимна уговорка и съгласие на страните и детето. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата И.А.К., с ЕГН **********, да заплаща на непълнолетното дете - А. ИВАНОВА К., с ЕГН **********, действащо със съгласието на законния му представител и майка – Р.Х.К., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 10-то число на текущия месец, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Р.Х.К., с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – ЙОРДАНОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в с.Малък Манастир, обл.Ямбол, ул.“Г. С. Раковски“ № 3 представляващо дворно място и къща да се предостави за ползване на съпругата Р.Х.К., с ЕГН **********. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Със споразумението съпрузите са заявили, че не са придобивали по време на брака под режим на СИО недвижими вещи и леки автомобили, както и влогове и участие в търговски дружества. ОСЪЖДА Р.Х.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.А.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2016г.