РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 25.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 372/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Х.А.Т. А.Н.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 19.2.2018г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият А.Н.М., роден на *** година в с.***, общ.Елхово, с постоянен адрес ***, български гражданин, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2017г. около 21.15 часа вечерта в село ***, обл.Ямболска, на улица „***“ в близост до собствената на подсъдимият къща, чрез нанасяне на удари с дървена пръчка в областта на горните крайници, удари с юмруци в областта на гърдите, ръцете и тялото, както и удари с ритници в областта на краката и тялото на Х.А.Т. с ЕГН - ********** ***, е причинил на последния лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, като е причинил три кръвонасядания в областта на страничната повърхност на лявата мишница с продълговата форма с болезненост на тъканите около тях, кръвонасядане в областта на долния край на страничната повърхност на дясната мишница, контузия на гръдния кош с болки и кръвонасядане в областта на лявата половина на гръдният кош, контузия на дясната колянна става с болезнен травматичен оток на меките тъкани и повърхностна разкъсно -контузна рана в областта на коляното - престъпление по чл. 130, ал.1 от НК, като на основание чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева. На основание чл.45 ЗЗД ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.М. с установена по - горе самоличност, да заплати на частният тъжител и граждански ищец Х.А.Т., ЕГН – **********,***00.00 лева /хиляда и двеста лева/ - обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди - претърпени болки и страдания в резултат на деянието по чл.130, ал.1 от НК, а иска за заплащане обезщетение за нанесени неимуществени вреди за разликата над 1200.00 до 2000.00 лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан. ОСЪЖДА подсъдимият А.Н.М. да заплати на Х.А.Т. направените по делото разноски в общ размер на 812.00 лева /осемстотин и дванадесет лева/. ОСЪЖДА на основание чл. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК подсъдимият А.Н.М. да ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 50.00 /педседет/ лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово върху уважения размер на гражданския иск, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Елхово. Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес чрез Елховският районен съд.
А.Н.М.
Мотиви от 30.3.2018г.
2 НОХД No 192/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 26.2.2018г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Г.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден в началото на месец юли 2016 год. до 19.09.2016 год., в с.Лалково, обл.Ямбол, от навес, находящ се в бившия стопански двор на селото, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка „Фиат", модел „Дукато" с peг. № У 08 86 АК, отнел чужди движими вещи - пшеница от вида NS40 размножение С2 с тегло дванадесет тона, на обща стойност 5 400 лв. от владението на собственика им - „Лалковците" ЕООД, с ЕИК128606115, без неговото съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение. ОТХВЪРЛЯ предявения от „Лалковците"ЕООД, с.Лалково, обл.Ямбол, ул.„Х. Ботев"№3, с ЕИК 128606115, представлявано от управител Б.П.И., действаща чрез процесуален пълномощник адв. И.Д. ***, против подсъдимия Х.Г.Х. граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 5 400 лв., съставляваща обезщетение за причинени на „Лалковците"ЕООД, с.Лалково, обл. Ямбол, ул. „Х. Ботев"№3, с ЕИК 128606115 имуществени вреди от престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във вр. чл.194, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 19.09.2016 година - датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски в общ размер 157.94 лв. от които 88.32 лв. направени разноски в съдебното производство и 69.62 лв. направени разноски в досъдебното производство остават за сметка на държавата. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15 - дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Х.Г.Х.
3 ЧНД No 15/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Т.П. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 26.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от Наказателният кодекс ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Н.Т. П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - **********, в момента в затвора в гр.Бургас, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с 1. Определение № 308 от 03.11.2017 година, влязло в сила на 03.11.2017 година, постановено по НОХД № 523/2017 година на Елховски районен съд и 2. Присъда № 55 от 09.11.2017 година, влязла в сила на 25.11.2017 година, постановена по НОХД № 216/2017 година на Елховски районен съд, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал.4 от НК да изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ДВА МЕСЕЦА или осъденият Н.Т.П. следва да изтърпи общо ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл. 25, ал.2 от НК при изпълнение на така определеното общо наказание ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което Н.Т.П. е изтърпял изцяло наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца по НОХД № 523/17г. на ЕРС /изтърпяно на 13.01.2018 година/, както и времето, през което е търпял наказание лишаване от свобода по Присъда № 55/2017г. по НОХД № 216/17г. на ЕРС до влизане в сила и привеждане в изпълнение на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, ДА СЕ УВЕДОМИ Бюро съдимост при РС - Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово и Затвора –гр.Бургас, за сведение.
Мотиви от 26.3.2018г.
В законна сила на 14.3.2018г.
4 НОХД No 198/2017, IV състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Г.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 23.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 82 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Т.Г.Т. и неговият защитник адв.Т.В. - от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Т.Г.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-********* СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в средата на месец септември 2016 година в село Пчела, област Ямбол, придобил чрез покупка и от неустановен ден в средата на месец септември 2016 година до 29.09.2016 година държал в дома си в село Пчела, област Ямбол, ул. „Витоша" №2, огнестрелно оръжие - нарезна армейска пушка, марка „Mauser", модел 1891 година, калибър 7.65x53 мм., без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Т.Г.Т. по чл.339, ал.1 от НК и на основание чл.339, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.53, ал.2, б. „А“ от НК се ОТНЕМА в полза на държавата вещта, предмет на престъплението - 1 брой нарезна армейска пушка, марка „Mauser", модел 1891 година, калибър 7.65x53 мм на съхранение в служба КОС при РУ-Елхово, притежаването на която е забранено. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 брой револвер марка „Blоw 38 Magnum" с фабричен №6 - 19100, калибър 9 мм., което не представлява огнестрелно оръжие, на съхранение в служба КОС при РУ-Елхово след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се върне на лицето, от което е отнето Т.Г.Т., ЕГН *********. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото, направени в хода на ДП в размер на 204.88 лева се заплащат от подсъдимия Т.Г.Т., ЕГН-********* в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Разноските по делото, направени в хода на съдебното производство в размер на 403.98 лева се заплащат от подсъдимия Т.Г.Т., ЕГН-********* в приход на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово.
Т.Г.Т.
В законна сила на 23.3.2018г.
5 НОХД No 119/2018, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.С.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 101 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор С. от една страна и подсъдимият Т.С.Т. и неговият защитник - адв. П.М., от друга страна, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Т.С.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2017 година в с. ***, обл. Ямболска, действайки като извършител, отнел чужди движими вещи - 1 брой ел.удължител на стойност 30.00 лева; 1 брой пластмасова бутилка от безалкохолна напитка 0.5л пълна с машинно масло на стойност 3.00 лева; 1 брой магарешки кошум на стойност 35.00 лева; 1 брой конска калтарма с текстилни поводи на стойност 45.00 лева; 1 брой кожен юлар с метален синджир на стойност 12.00 лева; 1 брой ръчен трион на стойност 4.00 лева; 1 брой тесла на стойност 6.00 лева; 2 броя клещи на стойност 8.00 лева; 1 брой голям керпеден на стойност 4.00 лева; 1 брой дрелка на стойност 28.00 лева; 3 броя метални секачи на стойност 6.00 лева; 15 броя гаечни ключове - комплект на стойност 24.00 лева; 1 брой пластмасова кофа на стойност 2.00 лева, всички вещи на обща стойност 207.00 лева, от владението на собственика им К. Г. А.от с. ***, обл.Ямболска, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Т.С.Т. при условията на пряк умисъл. За извършеното от подсъдимият Т.С.Т. престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. По досъдебното производство няма приложени веществени доказателства. Направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 74.06 лева се заплащат от подсъдимият в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД МВР- Ямбол. Причинените имуществени вреди от извършеното престъпление от подсъдимият Т.С.Т. са възстановени. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 119/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.С.Т.
В законна сила на 5.4.2018г.
6 АНД No 410/2017, III състав Агенция "Митници" С.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 816/2017г. от 01.08.2017г., издадено от Б. А. Г. – За Началник на Митница Бургас, с което на С.А., роден на ***г. в Украйна, гражданин на Р Украйна, с паспорт P UKRFE418640, с постоянен адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Бургас, ул.“Сливница“ №31, ет.1, представляван в процеса от пълномощника си - адв.П.Д.Д. ***, на основание чл.233 ал.1 от ЗМ е наложено административно наказание - глоба в размер на 4 031.35 лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоките, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 от ЗМ, както и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на митническата контрабанда, а именно: - 1. нощници и пижами – 292 бр.; 2. детски комплекти – 306 бр.; 3. детски дънки – 90 бр.; 4. детски панталони – 136 бр.; 5. дамско бельо – 136 бр.; 6. хавлии – 30 бр.; 7. кухн.престилки – 12 бр.; 8. детски костюми – 120 бр.; 9. дамски халати – 48 бр.; 10. детски рокли – 104 бр.; 11. детска блуза – 28 бр.; 12. мъжки чорапи – 78 чифта; 13. корсажи – 6 бр.; 14. дамски потници – 22 бр.; 15. мъжки потници – 46 бр.; 16. мъжки слип – 28 бр.; 17. дамски шорти – 20 бр.; 18. мъжки шорти – 50 бр.; 19. дамски рокли – 100 бр.; 20. дамски блузи – 132 бр.; 21. дамски поли – 12 бр.; 22. детска пижама – 9 бр.; 23. сутиени – 35 бр. и 24. дамско бельо комплект – 6 бр., с обща митническа стойност 4 031.35 лева. ОСЪЖДА жалбоподателя С.А., роден на ***г. в Украйна, гражданин на Р Украйна, с постоянен адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Бургас, ул.“Сливница“ №31, ет.1, представляван в процеса от пълномощника си - адв.П.Д.Д. ***, да заплати по сметка на РС-Елхово сумата от 52.30 /петдесет и два лева и тридесет стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.
7 ЧНД No 82/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 11.4.2018г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на Р.А.С., с ЕГН **********, родена на ***г***, българска гражданка, без образование, неомъжена, осъждана, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора – гр. Сливен, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията „Лишаване от свобода“ наложени й с: 1. Определение №434/07.10.2016 година по НОХД № 555/2016 година по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила от 07.10.2016 година, 2. Определение № 497/12.12.2016 година по НОХД № 523/2016 година по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила от 12.12.2016 година, 3. Присъда №1/04.01.2017 година по НОХД №616/2016 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила от 20.01.2017 година, 4. Присъда № 4 от 29.01.2018 година по НОХД № 679/2016 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила от 14.02.2018 година, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на основание чл.57, ал.1, т.2, буква “б“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „Строг“ режим. На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ДВА МЕСЕЦА, при което осъдената Р.А.С. следва да изтърпи общо ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален „СТРОГ“ режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо и увеличено наказание две години и два месеца лишаване от свобода времето, през което осъдената Р.А.С. е търпяла наказание лишаване от свобода по НОХД № 555/2016 година по описа на PC - Елхово, НОХД № 523/2016 година по описа на PC - Елхово, по НОХД №616/2016 година по описа на РС – Елхово, до датата на влизане в сила на настоящото определение. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр.ал.2 от НК от така определеното общо и увеличено наказание две години и два месеца лишаване от свобода, времето през което осъдената Р.А.С. е бил задържана и през което е била с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по НОХД №616/2016 година по описа на РС – Елхово, считано от 08.09.2016 година до 27.10.2016 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Р.А.С.
8 ЧНД No 48/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 12.4.2018г.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на Д.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан, ЕГН **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по Присъда № 397 от 10.05.2014 година, постановена по НЧХД № 295/2012 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 21.05.2015 година; Присъда № 33 от 11.03.2015 година, постановена по НОХД № 1226/2014 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 04.12.2015 година и по Присъда № 26 от 05.05.2017 година, постановена по НОХД № 343/2015 година по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 15.01.2018 година. ОТЛАГА на основание чл.25, ал.4 от НК изтърпяването на определеното общо наказание от шест месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.А.Г.
9 НОХД No 125/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.Р.,
Д.Д.А.,
М.Д.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат С.И. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите П.М.Р. /***/, ДЖАУН Д.А. // и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите П.М.Р. /***/, роден на *** година в гр. Сюлеймания, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор; ДЖАУН Д.А. //, родена на 01.01 1999 година в гр.Сюлеймания, Република Ирак, живуща ***, иракска гражданка, омъжена, неосъждана, с основно образование, безработна и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, роден на *** година в гр.Сюлеймания, Република Ирак, живущ ***, иракски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, автомонтьор, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 30.03.2018 година в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите П.М.Р. /***/, ДЖАУН Д.А. // и М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева на всеки от тях. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач в хода на ДП и на съдебното производство остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „ГП“ – Елхово и РС- Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на кюрдси език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 125/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият П.М.Р. /***/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият ДЖАУН Д.А. //, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият М.Д.А. /MOHAMAD JAMAL AZIZI/, /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. И. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание.
П.М.Р.
Д.Д.А.
М.Д.А.
В законна сила на 12.4.2018г.
10 НОХД No 126/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.Х.,
М.М.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 112 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимите С.К.Х. и М.М.А. и техния защитник – адв.С.А. ***, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ С.К.Х. /S. K. H./, роден на *** г. в гр.***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с основно образование, работил като сервитьор, без документ за самоличност и М.М.А. /M. M. A./, роден на *** г. в гр.***, Република Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, без документ за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 30.03.2018 година в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите С.К.Х. и М.М.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимите С.К.Х. И М.М.А. престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на кюрдски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 126/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.К.Х.
М.М.А.
В законна сила на 12.4.2018г.
11 НОХД No 127/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат И.С. *** - служебен защитник на подсъдимият и подсъдимият Е.С. /***/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимият Е.С. /***/, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, гражданин на Република Турция, с кюрдски произход, с начално образование, неженен, строителен работник, неосъждан, с персонален номер в Република Турция 38059974386, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2018 година, около 19.30 часа, в района на гранична пирамида №263, в землището на село Лесово, община Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимият се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Е.С. /***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 588/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Е.С. /***/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. С. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимият устно от преводача и той е запознат с неговото съдържание.
Е.С.
В законна сила на 12.4.2018г.
12 АНД No 571/2017, III състав МВР ЕТ К.-П.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 921 от 12.10.2017 година на Началник РУ - Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Г.К., упълномощен със Заповед № 326з – 2200 от 17.11.2016 година на Директора на ОД на МВР – Ямбол, с което на П.В.И. *** 15-Г-46, с ЕГН **********, в качеството й на Управител на ЕТ“КАНТИОН - П.И., на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева, за извършено нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето.
13 НОХД No 132/2018, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Д.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия К.Д.К. и неговият защитник - адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият К.Д.К., роден на *** ***,Пловдив, с настоящ адрес ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с полувисше образование, безработен, неосъждан, с ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: В неустановен ден в периода от началото на месец март 2018 година до 27.03.2018 година в с.Вълча поляна, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Г. Бенковски“ № 8, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД гр.Пловдив - чрез поставяне на кабел преди електромера в електромерното табло на къщата е осъществен директен достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на посоченото основание и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК на подсъдимия К.Д.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия К.Д.К. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 132/2018 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Д.К.
В законна сила на 16.4.2018г.
14 НОХД No 133/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.М.,
К.А.М.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 16.4.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 117 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимите Д.А.М. /D A M // и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ и техният защитник адв. С. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Д.А.М. /D A M /, роден на *** г. в гр. Сюлеймания, Р.Ирак, живущ в гр. Сюлеймания, кв. Азади, гражданин на Ирак, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, без документи за самоличност и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/, родена на *** г. в гр. Сюлеймания, Ирак, живуща в гр. Сюлеймания, кв. Азади, ул.Азади, гражданка на Ирак, омъжена, неосъждана, с начално образование, безработна, без документи за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, за това, че на 30.03.2018 год., сутринта, в района на 277 гранична пирамида в землището на с.Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимите Д.А.М. /D A M / и К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А.М. /D A M / се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. За извършеното престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата К.А.М. /KUSTAN AHMAD MUSTAFA/ се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 30.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.А.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното съдебно заседание превод от български език на кюрдси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лв. остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 133 /2018 г. по описа на ЕРС. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта му касаеща произнасянето на съда по отношение направените разноски за преводач в съдебната фаза на процеса подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
Д.А.М.
К.А.М.
В законна сила на 16.4.2018г.
15 АНД No 108/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 19.4.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Х.Г., роден на *** година в Република Турция, с постоянен адрес гр. Истанбул, Република Турция, район „Есен юрт“, махала „Пнар“, 1260 –та улица, апартамент 125, с настоящ адрес ***, Република Молдова, турски гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с турски паспорт № U 14106430, за ВИНОВЕН в това, че на 27.01.2018 година около 09.45 часа на ГКПП- Лесово, община Елхово, област Ямбол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Лада“, модел „Самара“ с рег. № ААН201, си служил с табела с регистрационен номер ААН201, поставена на туристическо ремарке, прикачено към лекия автомобил, като табелата не е издадена от съответните органи, престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата. Приложената като веществено доказателство по делото регистрационна табела с № ААН201 /Молдова/,представляваща неистински контролен знак, след влизане на решението в сила да се изпрати в отдел „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Ямбол за унищожаването й. ОСЪЖДА обвиняемият Х.Г. на основание чл. 189, ал.3 от НПК, да заплати направените по делото разноски в размер на 138.42 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на РД „ГП“ гр. Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. Районен съдия:......................
Х.Г.
16 АНД No 492/2017, III състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.4.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно издадено Наказателно постановление №17-0261-000313/ 01.08.2017г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/ 20.07.2017г., с което на Д.Я.М. ***, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес ***, кантора №10 – чрез пълномощника адв.И.К. ***, на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.2-ро от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП.
17 АНД No 569/2017, II състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.4.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000458 от 17.10.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 150 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
18 АНД No 578/2017, III състав КАТ С.А.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.4.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000522 от 17.10.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен със Заповед №8121з-952 от 20.07.2017 година на Министъра на МВР, с което на С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложено кумулативно административно наказание– глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП.
19 АНД No 584/2017, II състав КАТ И.Д.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.4.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000552 от 20.10.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на И.Д.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за извършено на 16.10.2017г. нарушение по чл. 150А от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
20 НОХД No 143/2018, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Н.Н.,
Х.Н.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 25.4.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Сн. Стоянова, адвокат Я.П. *** - служебен защитник на подсъдимите и подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ в гр.Кабул, ИР Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шивач и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/, роден на *** година в гр.Лагман, ИР Афганистан, живущ в гр.Лагман, ИР Афганистан, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 11.04.2018 година през ГКПП - Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки в съучастие, като извършители влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Деянието подсъдимите са извършили при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимите Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ и Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 143/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Н.Н.Н. /NASIRULLAH NAJIBULLAH NASERI/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Подсъдимият Х.Н.П. /HAFIZULLAH NAJIBULLAH PATAN/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв.П. – С оглед изявлението на моите подзащитни, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимите устно от преводача и те са запознати с неговото съдържание. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.Н.Н.
Х.Н.П.
В законна сила на 25.4.2018г.