РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 25.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 808/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Й.М.,
В.Й.М.
С.И.Н.,
П.С.Н.,
И.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 27.3.2018г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните по настоящото гр.д.№808/20-17г. по описа на РС-Елхово, а именно между: Ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, и двете представлявани от пълномощника си по делото - адв.Христина К. от БАК, и Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, при условията изложени от страните и вписани в протокола от провелото се на днешна дата - 27.03.2018г. открито с.з., както следва: I. Страните приемат за установено, че ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, са СОБСТВЕНИЦИ на 1/5 (една пета) идеална част от НИВА, находяща се в землището на с.Гранитово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 17748, в местността „МЕТЛИТЕ", с площ 31.587 дка /тридесет и един дка петстотин осемдесет и седем кв.м./, представляваща имот № 076001 /нула седемдесет и шест хиляди и едно/, трета категория, при граници: имот № 101001 - залесена територия на наследници на А. В. Д.; имот № 000876- пасище, мера земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №001131- полски път на Общ. Елхово, имот №001148- полски път на Общ. Елхово, имот №076002- нива на С. И. Х., при равни квоти. II. Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, се съгласяват ДА ПРЕДАДАТ владението на ищците-М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***/5 (една пета) идеална част от следния недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Гранитово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ЕКАТТЕ 17748, в местността „МЕТЛИТЕ", с площ 31.587 дка /тридесет и един дка петстотин осемдесет и седем кв.м./, представляваща имот № 076001 /нула седемдесет и шест хиляди и едно/, трета категория, при граници: имот № 101001 - залесена територия на наследници на А. В. Д.; имот № 000876- пасище, мера земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот №001131- полски път на Общ. Елхово, имот №001148- полски път на Общ. Елхово, имот №076002- нива на С. И. Х., при равни квоти. III. Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, се съгласяват да бъде отменен Нотариален акт за собственост по давностно владение №155, том IV, peг. №3546, н.д. №479 от 04.11.2015 г. на Нотариус Ж. Р., с peг. №452 и район на действие Елховски PC, вписан с вх. рег.№ 3672, дв. вх. peг. №3671, том 12, акт №130 на АВ, В ЧАСТТА МУ относно размера на притежаваната от М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***/5 (една пета) идеална част от описаният по-горе недвижим имот. IV. Ответниците - С.И.Н., с ЕГН-**********,***; П.С.Н., с ЕГН-**********,*** и И.С.Н., с ЕГН-**********,***, се съгласяват да заплатят в брой в деня на подписване на настоящото споразумение на ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, разноски по делото в размер на общо 351 /триста петдесет и един/ лева, от които 50 лева - половината от държавната такса, 10 лева за съдебни удостоверения, 10 лева такса за вписване на исковата молба, 15 лева за издаване на удостоверение за данъчна оценка, 16 лева за скица на имота и също половината от адвокатския хонорар в размер на 250 лева за изплатено адвокатско възнаграждение. На основание чл.78 ал.9 от ГПК след приключване на делото, ДА СЕ ВЪРНЕ на ищците - М.Й.М., с ЕГН-**********,*** и В.Й.М., с ЕГН-**********,***, действащи чрез пълномощника си - адв.К. от АК-Бургас, половината от внесената от тях държавна такса по заведените искове по чл.108 от ЗС и чл.537 ал.2 от ГПК, а именно сумата от 50.00 /петдесет/ лева, платима по сметката посочена в докладваната от съда молба от 26.03.2018 г. СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ДАВА на ищците, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото Определение за одобряване на постигнатата спогодба между страните по настоящото гр.д.№808/2017г. по описа на РС-Елхово, за отбелязването му в Службата по вписвания – Елхово при АВ, съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 808/2017г. по описа на РС-Елхово, поради постигната между страните и одобрена от съда съдебна спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на въззивно обжалване с частна жалба, в 1-седмичен срок, считано от днес, пред ЯОС чрез ЕРС.
В законна сила на 4.4.2018г.
2 Гражданско дело No 208/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Б.Т.,
С.Б.Т.
С.С.Щ. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2018г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК, размера на присъдената с Решение №45/17.04.2014г по гр.д.№319/2013г по описа на Елховския Районен съд, влязло в сила от 08.05.2014 година, в полза на А.Б.Т., с ЕГН ********** месечна издръжка от 100 (сто ) лева, като: ОСЪЖДА С.С.Щ., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, /а по исковата молба с адрес – с.Каравельово, общ.Руен, обл.Бургас/ да заплаща на непълнолетното си дете А.Б.Т., с ЕГН **********, действащо лично и със съгласието на своя баща Б.Г.Т., с ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет ) лева, считано от 21.04.2017 година /датата на завеждането на иска/ до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска. ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК, размера на присъдената с Решение №45/17.04.2014г по гр.д.№319/2013г по описа на Елховския Районен съд, влязло в сила от 08.05.2014 година, в полза на Г.Б.Т., с ЕГН **********, месечна издръжка от 85.00 (осемдесет и пет) лева, като: ОСЪЖДА С.С.Щ., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, /а по исковата молба с адрес – с.Каравельово, общ.Руен, обл.Бургас/ да заплаща на малолетното си дете Г.Б.Т., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Б.Г.Т., с ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 127.50 лева (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), считано от 21.04.2017 година /датата на завеждането на иска/ до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска. ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК, размера на присъдената с Решение №45/17.04.2014г по гр.д.№319/2013г по описа на Елховския Районен съд, влязло в сила от 08.05.2014 година, в полза на С.Б.Т., с ЕГН **********, месечна издръжка от 85.00 (осемдесет и пет) лева, като: ОСЪЖДА С.С.Щ., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** /а по исковата молба с адрес – с.Каравельово, общ.Руен, обл.Бургас/ да заплаща на малолетното си дете С.Б.Т., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Б.Г.Т., с ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 127.50 лева (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), считано от 21.04.2017 година /датата на завеждането на иска/ до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечнавноска. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.6 от ГПК ответницата С.С.Щ., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, /а по исковата молба с адрес – с.Каравельово, общ.Руен, обл.Бургас/ да заплати по сметка на ЕРС държавна такса по исковете за издръжка в общ размер на 165.60 лева /сто шейсет и пет лева и шейсет стотинки/, направени разноски в размер на 300.00 /триста/ лева, както и държавна такса по чл.11 Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ДОПУСКА, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта относно увеличената по размер издръжка. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните. На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
3 Гражданско дело No 589/2016, IV състав Делба М.С.А.,
Б.С.К.,
Й.Н.Г.,
М.Й.М.
И.П.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.С. А., ЕГН **********, с адрес ***, Б.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, Й.Н.Г., ЕГН **********, с адрес ***, М.Й.М., ЕГН **********, с адрес *** и И.П.Б., ЕГН **********,***, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с. Странджа, общ. Болярово, обл.Ямбол, а именно: 1. Нива в местността „АЛАНЛЪК" с площ 47500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.32.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор- няма, номер по предходен план 032041, при граници на имота: 69674.32.42; 69674.32.43; 69674.32.44; 69674.32.47; 69674.32.765; 69674.32.3. 2. Нива в местността „МАНАСТИРА" с площ 4001 (четири хиляди и един) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.27.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 027017, при граници на имота: 69674.27.16; 69674.27.71; 69674.27.18; 69674.27.12. 3. Изоставена орна земя в местността „КАШЛА ДЕРЕ" с площ 6500 (шест хиляди и петстотин) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.23.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 023073, при граници на имота: 69674.23.105; 69674.23.74; 69674.23.110; 69674.23.106; 69674.23.169. 4. Нива в местността „ДОРУК БАИР" с площ 18285 (осемнадесет хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.25.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 025042, при граници на имота: 69674.25.246; 69674.25.43.; 69674.25.58; 69674.25.54; 69674.25.36; 69674.25.44; 69674.25.37; 69674.25.41. 5. Нива в местността „ЛОЗЯТА" с площ 3899 (три хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.28.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 028040, при граници и съседи на имота: 69674.28.41; 69674.28.39; 69674.28.43; 69674.28.327. 6. Нива в местността „КОНАКТА“ с площ 37960 (тридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет ) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.31.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 031024, при граници на имота: 69674.31.23; 69674.31.92; 69674.31.81; 69674.31.91; 69674.31.25; 69674.31.67; 69674.31.135. 7. Нива в местността „ДОМУЗ ОРМАН" с площ 9534 (девет хиляди петстотин тридесет и четири) кв.м., съставляваща поземлен имот с идентификатор 69674.38.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странджа, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед № РД – 18-4/19.01.2010 на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 038055, при граници на имота: 69674.38.150; 69674.38.105; 69674.38.54; 69674.38.53. при СЛЕДНИТЕ делбени квоти: за съделителя М. С. А., ЕГН ********** - 2/18 (две осемнадесети) идеални части, за съделителя Б.С.К., ЕГН ********** - 2/18 (две осемнадесети) идеални части, за съделителя Й.Н.Г., ЕГН ********** – 1/18 (една осемнадесета) идеални части, за съделителя М.Й.М., ЕГН ********** - 1/18 (една осемнадесета) идеални части, и за съделителя И.П.Б., ЕГН ********** – 12/18 (дванадесет осемнадесети) идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 206/2017, IV състав Делба Д.Т.Б. М.И.Т.,
А.И.Р.,
С.И.Г.,
А.Н.Т.,
Г.Н.Т.,
М.И.Г.,
Т.А.Г.,
А.Т.Г.,
Н.Т.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.Т.Б., ЕГН **********,***; М.И.Т., ЕГН **********,***; А.И.Р., ЕГН **********,***; С.И.Г., ЕГН **********,***; А.Н.Т., ЕГН **********,***; Г.Н.Т., ЕГН **********,***; Т.А.Г., ЕГН **********,***; А.Т.Г., ЕГН **********,***; и Н.Т.И., ЕГН **********,***, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с. Голямо Крушево, общ. Болярово, с ЕКАТТЕ 15881, а именно: 1. НИВА в местността „БАЛАЙДЖА", с площ от 24.002 дка (двадесет и четири декара и два квадратни метра), начин на трайно ползване: НИВА, категория: седма, масив 8 (осми), парцел 46 (четиридесет и шести), съставляващ имот номер 008046 (нула нула осем хиляди четиридесет и шест) с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), по плана за земеразделяне на с. Голямо Крушево, община Болярово, при граници и съседи: имот №002181 - нива на Ивана Стоянова Бабачева; имот №002135 - нива на Иван Г. Костандиев; имот №000035 - полски път на община Болярово; имот №000038 - полски път на община Болярово; имот №008044 - нива на наследниците на Станко Димитров Вернов и имот №008045 - нива на наследниците на Никола Т. Додов, и 2. НИВА в местността „БАТА БУНАР", с площ от 30.006 дка (тридесет декара и шест квадратни метра), начин на трайно ползване: НИВА, категория: десета, масив 13 (тринадесети), парцел 26 (двадесет и шести), съставляващ имот номер 013026 (нула тринадесет хиляди двадесет и шест) с ЕКАТТЕ 15881 (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и едно), по плана за земеразделяне на с. Голямо Крушево, община Болярово, при граници и съседи: имот №000149 - полски път на община Болярово; имот №013028 - нива на Г. Димов Андонов; имот №000145 - полски път на община Болярово при СЛЕДНИТЕ делбени квоти : за съделителя Д.Т.Б., ЕГН ********** - 18/54 (осемнадесет петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя Т.А.Г., ЕГН ********** - 2/54 (две петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя А.Т.Г., ЕГН **********- 2/54 (две петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя Н.Т.И., ЕГН ********** - 2/54 (две петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя А.И.Р., ЕГН ********** - 6/54 (шест петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя С.И.Г., ЕГН ********** - 6/54 (шест петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя А.Н.Т., ЕГН ********** - 9/54 (девет петдесет и четвърти) идеални части; за съделителя Г.Н.Т., ЕГН ********** - 6/54 (шест петдесет и четвърти) идеални части; и за съделителя М.И.Т., ЕГН ********** - 3/54 (три петдесет и четвърти) идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
5 Гражданско дело No 548/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОМФАРМ КОМПАНИ ООД ЗП ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОБРИКОВА Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Земеделски производител Й И Д , ЕГН ***********, с постоянен адрес: ***, да заплати на Търговско дружество „Р К " ООД гр. София, 1784, район „Младост", ул."Боян Дамянов" № 7 ет.1 ,офис 3, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от изп.директор С.И.С. на основание чл.79, ал.1 във чл.228, ал.1 във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД сумата от 666.91 лв. /шестстотин шейсет и шест лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща остатък от наемна цена по договор № 157 от 29.07.2014 г. сключен между наемодател „Р К " ООД и наемател ЗП Й И Д , за отдаване под наем на 29,075 дка земеделски земи в землището на с.Малък манастир, общ.Елхово за стопанската 2014/2015 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.08.2017 година до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Земеделски производител Й И Д , ЕГН ***********, с постоянен адрес: ***, да заплати на Търговско дружество „Р К " ООД гр. София, 1784, район „Младост", ул."Боян Дамянов" № 7 ет.1 ,офис 3, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от изп.директор С.И.С., на основание чл. 86 от ЗЗД сумата от 172.04 лв. /сто седемдесет и два лева и четири стотинки/, представляваща обезщетение за забава за периода от 31.01.2015 до 14.08.2017 г. върху главницата от 666.91 лв. дължима по договор № 157 от 29.07.2014 г. сключен между „Р К " ООД и ЗП Й И Д . ОСЪЖДА Земеделски производител Й И Д , ЕГН ***********, с постоянен адрес: ***, да заплати на Търговско дружество „Р К " ООД гр. София, 1784, район „Младост", ул."Боян Дамянов" № 7 ет.1 ,офис 3, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК *** , представлявано от изп.директор С.И.С. на основание чл. 78, ал.1 и ал.8 от ГПК във вр. чл.37 от ЗПП и чл.25, ал.1 от НЗПП сумата от 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща направени по делото разноски, от които 100.00 лв. - държавна такса и 150.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 ГПК. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 2.4.2018г.
6 Гражданско дело No 834/2017, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.П.С. Х.С.Н. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.4.2018г.
РАЗВАЛЯ сключеният между А.П.С., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, от една страна като арендодател и Х.С.Н., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, от друга страна като арендатор, Договор за аренда на земеделски земи от 12.11.2013 година, с нотариална заверка на подписите акт № 43, том V, рег.3399 от 12.11.2013 година на нотариус № 452 с район на действие РС - Елхово, вписан в Служба по вписванията с вх. per. № 4498/18.11.2013 година, акт № 60, том VI, ПО отношение на следните земеделски земи, находящи се в землището на село Лесово, община Елхово, обл. Ямбол: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.29.195 от кадастралната карта на селото, с площ 5998 кв.м., в местността „Арманджа", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, при граници: 43459.29.193, 43459.29.194, 43459.29.242, 43459.29.294; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.30.433 от кадастралната карта на селото, с площ 5800 кв.м., в местността „Арманджа", с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници-43459.30.432, 43459.30.889, 43459.30.435; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.53.436 от кадастралната карта на селото, с площ 3200 кв.м., в местността „Памоклука", трайно предназначение на територията¬: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.53.435, 43459.53.405, 43459.53.400, 43459.53.434, 43459.53.48. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът Х.С.Н., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на ищцата А.П.С., ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 450.00 лева, от които 50.00 лева заплатена и 400.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________ /Яна Ангелова/
7 Гражданско дело No 835/2017, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.П.Г. Х.С.Н. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.4.2018г.
РАЗВАЛЯ сключеният между Г.П.Г., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, от една страна като арендодател и Х.С.Н., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, от друга страна като арендатор, Договор за аренда на земеделски земи от 12.11.2013 година, с нотариална заверка на подписите акт № 42, том V, рег.3398 от 12.11.2013 година на нотариус № 452 с район на действие РС - Елхово, вписан в Служба по вписванията с вх. per. № 4496/18.11.2013 година, акт №58, том VI, ПО отношение на следните земесделски земи, находящи се в землището на село Лесово, община Елхово, обл. Ямбол: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 43459.35.521 от кадастралната карта на селото, с площ 3999 кв.м., местността „Дюлнюка", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.35.476, 43459.35.522, 43459.35.491, 43459.35.492, 43459.35.510, 43459.35.515; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.42.241 от кадастралната карта на селото, с площ 3151 кв.м., в местността „Курулджа Гелджик", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.42.242, 43459.42.255, 43459.42.245, 43459.41.500; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.53.431 от кадастралната карта на селото, с площ 3200 кв.м., в местността „Памоклука", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.53.48, 43459.53.432, 43459.53.400, 43459.53.390, 43459.53.387; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.59.111 от кадастралната карта на селото, с площ 4649 кв.м., в местността „Османова шума", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.59.562, 43459.59.112, 43459.59.379, 43459.59.105; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 43459.33.282 от кадастралната карта на селото, с площ 5000 кв.м., в местността „Нова кория", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.33.273, 43459.33.283, 43459.33.64, 43459.33.281; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.37.66 от кадастралната карта на селото, с площ 4000 кв.м в местността „Пандерица", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.37.70, 43459.37.67, 43459.37.60, 43459.37.40 43459.37.35, 43459.37.30; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.44.422 с площ 4999 кв.м., в местността „Али Гьоза", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.44.400, 43459.44.395, 43459.44.425, 43459.44.423, 43459.44.63, 43459.44.421, 43459.44.415, 43459.44.410, 43459.44.405; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.48.113 от кадастралната карта на селото, с площ 6000 кв.м., в местността „Карач дере", трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.48.110, 43459.48.114, 43459.48.104, 43459.48.106, 43459.48.112. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът Х.С.Н., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Г.П.Г., ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 450.00 лева, от които 50.00 лева заплатена и 400.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________ /Яна Ангелова/
8 Гражданско дело No 464/2016, III състав Делба Й.Т.К. Г.Т.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 3.4.2018г.
ДОПУСКА поправка на допусната в диспозитива на Решение № 139 от 28.12.2017г., постановено по настоящото гр.д.№464/2016 година по описа на Районен съд-Елхово, очевидна фактическа грешка по отношение на квотите на съделителите, като в диспотизива на решението, на л.204 от делото, ред двадесет и едно от горе на долу /л.14 от решението/ посочената за Й.Т.К., квота: - 11/18 ид.части, СЕ ЧЕТЕ като „ 7/18 ид.части”, както и на ред двадесет и три от горе на долу /л.14 от решението/ посочената за Г.Т.К., квота: - 7/18 ид.части, СЕ ЧЕТЕ като „ 11/18 ид.части”. РЕШЕНИЕТО за поправка на очевидна фактическа грешка да се счита неразделна част от Решение №139/28.12.2017г., постановено по настоящото гр.д.№464/2016 година по описа на РС-Елхово. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от гл.20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 154/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ТИ ДИ ХЪНТЪР 2011 ЕООД Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 4.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 154/2018 г. по описа на Елховски районен съд, поради недопустимост на предявената от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” №37, чрез пълномощника – юрисконсулт Б. Цветанов Каламов, против „ТИ ДИ ХЪНТЪР 2011“ ЕООД с ЕИК 201464468, със седалище и адрес на управление в гр. Елхово, обл. Ямболска, ул. „Цар Калоян“, № 3А, представлявано от Т.Ф. Хънтър Норман, искова молба с правно основание чл.422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД. Настоящото определение подлежи на ОБЖАЛВАНЕ пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението, чрез връчването му на ищцовото дружество. След влизане в сила на настоящото определение, копие от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. № 771/18г. по описа на ЕРС.
В законна сила на 24.4.2018г.
10 Гражданско дело No 833/2017, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение П.Д.А. Х.С.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.4.2018г.
Р Е Ш И : РАЗВАЛЯ на основание чл.28, ал.2, вр. с ал.1 от Закона за арендата в земеделието сключения на 12.11.2013година между П.Д.А. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, от една страна като арендодател и Х.С.Н. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, от друга страна като арендатор, Договор за аренда на земеделски земи от 12.11.2013 година, с нотариална заверка на подписите с акт № 44, том V, рег.3400 от 12.11.2013 година на нотариус Жанета Райчева с рег. № 452 на НК, с район на действие района на РС - Елхово, вписан в Служба по вписванията с вх. peг. № 4500/18.11.2013 година, акт № 62, том VІ, по отношение на следните земеделски земи, находящи се в землището на село ***, община Елхово, обл. Ямболска: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.30.432 /четиридесет и три хиляди, четиристотин петдесет и девет, точка, тридесет, точка, четиристотин тридесет и две/ от кадастралната карта на село ***, с площ 3000.00 /три хиляди/ кв.м., в местността „Арманджа“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.30.431, 43459.30.433, 43459.30.889 и 43459.30.435; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.35.522 /четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, тридесет и пет, точка, петстотин двадесет и две/ от кадастралната карта на село ***, с площ 4000.00 /четири хиляди/ кв.м., в местността „Дюлнюка“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.35.476, 43459.35.525, 43459.35.495, 43459.35.491 и 43459.35.521; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.36.455 /четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, тридесет и шест, точка, четиристотин петдесет и пет/ от кадастралната карта на село ***, с площ 4901.00 /четири хиляди деветстотин и един/ кв.м., в местността „Кайряците“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.36.460, 43459.36.450, 43459.36.473 и 43459.36.360 и 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43459.53.434 /четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, петдесет и три, точка, четиристотин тридесет и четири/ от кадастралната карта на село ***, с площ 3200.00 /три хиляди и двеста/ кв.м., в местността „Памоклука“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин за трайно ползване: нива, при граници: 43459.53.436, 43459.53.400, 43459.53.433 и 43459.53.48. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответника Х.С.Н. с ЕГН – **********,***, със съдебен адрес ***, адв. П.М. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ищцата П.Д.А. с ЕГН - **********,***, със съдебен адрес ***, адв. И.Ч. ***, направените по делото разноски в размер на 450.00 лева /четиристотин и петдесет лева/. ДАВА на ищцата П.Д.А. с ЕГН - **********, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
11 Гражданско дело No 68/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Т.К.,
Д.Т.К.
Т.Д.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 12.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответникът Т.Д.К., ЕГН **********, се задължава да заплаща на Ц.В.Т., ЕГН **********, в качеството на майка и законен представител на малолетния Д.Т.К., ЕГН ********** и на И.Т.К., ЕГН **********, като непълнолетна действаща със съгласието на своята майка и законен представител Ц.В.Т., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 127.50 лева на всяка от тях, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.01.2018 година, платими до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. ОСЪЖДА Т.Д.К. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 97.20 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради постигната спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване, а в останалата му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила на 20.4.2018г.
12 Гражданско дело No 81/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.П.М.,
И.И.М.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 28.04.2001 година в град Стара Загора, с Акт № 175/28.04.2001г. на Кметство Стара Загора, Община Стара Загора, граждански брак между Г.П.М., с ЕГН **********,*** и И.И.М., с ЕГН **********, с адрес ***, офис „Вива Кредит”. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на родените по време на брака две деца – П.И.М., с ЕГН ********** и В.И.М., с ЕГН **********, да се предоставят на майката Г.П.М., с ЕГН **********, като местоживеенето на двете деца е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Хан Аспарух” №12, а бащата И.И.М., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с двете деца, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с право на преспиване на децата в дома на бащата и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата И.И.М., с ЕГН **********, да заплаща на непълнолетното си дете - П.И.М., с ЕГН **********, действащо със съгласието на законния му представител и майка – Г.П.М., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева, както и да заплаща в полза на малолетното дете - В.И.М., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – Г.П.М., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева, платими до 10-то число на текущия месец, считано от 12.04.2018г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата Г.П.М., с ЕГН **********, да продължи и за в бъдеще да ползва брачното си фамилно име – М.. Семейното жилище, находящо се на адрес: град Стара Загора, ж.к.“Железник“, ул.“Загорка“ 23, вх.0, ап.14, ет.5, представляващо жилище - апартамент, ползвано от съпрузите на основание Договор за наем, е освободено от двамата съпрузи и за в бъдеще няма да се ползва от нито един от тях. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. ОСЪЖДА Г.П.М., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА И.И.М., с ЕГН **********, с адрес ***, офис „Вива Кредит”, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в общ размер на 187.20 /сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева върху размера на дължимите издръжки за двете деца и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.4.2018г.
13 Гражданско дело No 671/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД П.И.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 13.4.2018г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.79 от ЗЗД, че П.И.Д. с ЕГН – **********,***, ДЪЛЖИ на „***” ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** ***, район „***”, ул. „***”, №1, представлявано заедно от А. В. Д. и М. М., македонски гражданин, чрез пълномощника – Адвокатско дружество „Г. и П.“, с Булстат: ***, представлявано от управителя адв.В.Г.,***, сумата от 583.92 лева /петстотин осемдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/ - главница, дължима по сключени Договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с № *** от 10.09.2011 г. и Договор за лизинг № *** от 03.12.2013 г., за която сума е издадена Заповед за изпълнение № 1086 от 10.08.2017г. по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 500/2017г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявеният от „***” ЕАД, с ЕИК ***, чрез адв.В.Г. против П.И.Д. с ЕГН – **********, иск с правно основание чл.422, вр. чл.124 от ГПК, вр. с чл. 92 от ЗЗД за признаване за установено, че П.Д. дължи на „***“ ЕАД сумата от 216.75 лева, представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на договори за далекосъобщителни услуги. ОСЪЖДА П.И.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати на „***” ЕАД, с ЕИК ***, направените в заповедното производство разноски в размер на 127.74 лева /сто двадесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки/, съобразно уважената част от иска за предявеното вземане. ОСЪЖДА П.И.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати на „***” ЕАД, с ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 258.90 лева /двеста петдесет и осем лева и деветдесет стотинки/ - заплатена държавна такса и адв. възнаграждение, съобразно уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 500/2017 г. по описа на ЕРС.
14 Гражданско дело No 39/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Н.С. Н.М.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСЪЖДА Н.М.С., с ЕГН ********** *** да заплаща на своя син М.Н.С.,***, съдебен адрес ***, адв. Е.Ч. ***, на основание чл.140, ал.1, т.2 от СК, във вр. с чл.139 от СК ИЗДРЪЖКА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 05.01.2018 година до настъпване на причини изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, платима на първо число от месеца, за който се отнася, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 250.00 лева до 300.00 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Н.М.С., с ЕГН ********** *** да заплати на своя син М.Н.С.,***, съдебен адрес ***, адв. Е.Ч. ***, на основание чл.149 от СК, във вр. с чл.140, ал.1, т.2 от СК, във вр. с чл.139 от СК ИЗДРЪЖКА в размер на 100.00 /сто/ лева месечно или общо сумата от 512.90 /петстотин и дванадесет лева и деветдесет стотинки/, представляваща издръжка за минало време за периода от месец август 2017 година до 05.01.2018 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба – 05.01.2018 година до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата от 100.00 лева до предявения размер от 300.00 лева и за периода от 05.01.2017 година до 01.08.2017 година, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА М.Н.С.,***, съдебен адрес ***, адв. Е.Ч. ***, да заплати на Н.М.С., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК направените по делото разноски съобразно отхвърлената част от иска в размер на 68.35 лева. ОСЪЖДА Н.М.С., с ЕГН ********** *** приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща държавна такса по делото, съобразно уважения размер на издръжката, както и 5 /пет/ лева такса за издаване на изпълнителен лист. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото
15 Гражданско дело No 829/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки С.К.Б.Т. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
Е.И.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.4.2018г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД поради накърняване на добрите нрави, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 06.12.2016г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № 4147/07.12.2016 г., акт № 288, т.4, по силата на който ответницата Е.И.И. с ЕГН – **********,***, като един от съсобствениците на наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от С. Д. П., б.ж. на с.***, общ.Елхово, починал на 05.11.1974г., в качеството на арендодател, е предоставила на ответното дружество „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул. „***“ №*, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, общ.Елхово, а именно: 1. НИВА с площ 14.998 дка в местността „ВЪЛЧАРНИКА“, пета категория, представляваща имот № 016023 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имот № 016024 - нива на наследниците на Г. С. М., имот № 016003 – нива на „Хера Агро“ ЕООД, имот № 000392 - полски път на Община Елхово, имот № 000109 - полски път на Община Елхово и имот № 000395 - полски път на Община Елхово; 2. НИВА с площ 17.396 дка в местността „КОРУБА“ пета категория, представляваща имот № 021016 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имот № 021017 - изоставена нива на А.С. К., имот № 000411 - полски път на Община Елхово, имот № 021015 - нива на „Хера Агро“ЕООД, имот № 021023 - нива на И. М. Т. - Г.и др. и имот № 021022 - нива на „Серес“АД и 3. НИВА с площ 15.600 дка в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ“, седма категория, представляваща имот № 029025 по плана за земеразделяне на село ***, при граници и съседи: имот № 000180 - полски път на Община Елхово, имот № 029024 – нива на „Булгар Агро“АД, имот № 029050 - нива на „Булгар Агро“ЕООд и имот № 029026 – нива на Киро И. Христов. ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищцата С.К.Б. - Т. ***, ЕГН - **********, чрез пълномощник адв. Я.П., против ответниците Е.И.И. с ЕГН – **********,*** и „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №*, представлявано от Управителя - Б.П.И., при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 229, ал.3, вр. с ал.2 от ЗЗД, вр. с пар.1 от ДР на ЗАрЗ и чл. 4 от ЗАрЗ за признаване за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда от 06.12.2016 година, вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№ 4147 от 07.12.2016г., има сила за пет стопански години по отношение на трите земеделски имота, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците Е.И.И. с ЕГН – **********,*** и „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №*, представлявано от Управителя - Б.П.И., с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул. „Одрин“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищцата С.К.Б. - Т. с ЕГН – **********,***, с адрес за призоваване в гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №14, кантора 506, чрез пълномощника й – адв.Я.П. ***, направените по делото разноски в размер на 790.50 лева /седемстотин и деветдесет лева и петдесет стотинки/. ДАВА на ищцата С.К.Б. - Т. с ЕГН – **********, от гр.София, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
16 Гражданско дело No 581/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД М.Д.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 581/2017 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба на ТД „С.И.Г" ООД - гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, с ЕИК 119676011, представлявано от Стойко Иванов Стайков, в качеството му на управител, с която против М.Д.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, при условията на кумулативно съединяване са предявени иск за заплащане на сумата 5479.98 лв., представляваща неизплатена наемна цена за стопанската 2015/2016 година по договор за наем от 20.04.2011 г., с правно основание чл.228, ал.1 във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното й изплащане, както и иск за заплащане на обезщетение за забава в размер на 495.71 лв., за периода от 01.10.2016г. до 21.08.2017 г., с правно основание чл.86 от ЗЗД, поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. Препис от настоящото определение да се връчи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: